Atla

Yetkili İcra Dairesi


Yetkili İcra Dairesi

Yetkili İcra Dairesi

Yetkili İcra Dairesi

Para veya teminat borcunun icra takibinde , Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun yetkiye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

Bunun yanında İcra iflas kanunu Madde 50 uyarınca takibe esas olan sözleşmenin yapıldığı yer icra dairesi de yetkilidir. Yetkili icra Dairesi Nasıl Belirlenir

(Bu Konuda Mutlaka Bize Danışın)

İcra takibi borçlunun ikametgahı İcra Dairesinde yapılır.

 Alacak bir sözleşmeden kaynaklanıyorsa , HUMK m.10 a göre sözleşmenin yerine getirileceği icra dairesi yetkilidir.

Borçlar kanunu madde 73 çerçevesindeki alacaklarda, alacaklının bulunduğu yer icra dairesi veya , borç belirli bir şeye ilişkinse, sözleşmenin yapıldığı zamanda bu şeyin bulunduğu yer icra dairesi yetkilidir.

Bir gayrimenkulun satışı veya gayrimenkul üzerindeki ayni hakkın takibi, icra takibi nerede başlatılmış olursa olsun, gayrimenkulun bulnduğu yer icra dairesinde görülür.

Sigorta ile ilgili yapılan icra takiplerinde HUMK m.19 esas alınır.

Terekeye karşı yapılacak icra takipleri, ölenin son ikametgahı olan yerdeki icra dairesinde yapılır.

Alacaklı ve borçlu, Kamu Düzenine aykırı olmamak şartı ile İcra Takip Merciini karşılıklı olarak anlaşma yoluyla belirleyebilir.

İcra Takibi Yetkisiz İcra Dairesinde Yapılmış İse

Borçlu kendisine kanunen verilen süre içerisinde itiraz etmelidir.

 Bu itiraz şikayet şeklinde yapılmalıdır.

 Borçlu itiraz ederken yetkili icra dairesini de göstermelidir.

Yetkiye ilişkin itirazları İcra mahkemesi inceler. İcra mahkemesinin yetkiye ilişkin kararı kesindir. Fakat mahkeme yetkisizlik itirazını kabul etmiş ise, alacaklı bu kararı temyiz edebilir.

Yargıtay Kararı - Yetkili İcra Dairesi

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2016/1903 Karar: 2016/10615 Karar Tarihi: 14.06.2016

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - DAVALININ İTİRAZ DİLEKÇESİNDE İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE YİNE SÜRESİNDE İBRAZ ETTİĞİ CEVAP DİLEKÇESİNDE DE MAHKEMENİN YETKİSİNE İTİRAZ ETTİĞİ - İCRA DAİRESİ YETKİSİNİN İNCELENMESİ GEREĞİ

Dava, automatic kontörlü kart sistemiyle akaryakıt satışında uğranılan zararın tazmini için yapılan ilamsız icra takibine vaki itirazın yasa maddesi hükmü uyarınca iptali istemine ilişkindir. Davalı vekili, icra takip dosyasında süresinde ibraz ettiği ödeme emrine itiraz dilekçesinde icra dairesinin yetkisine, yine süresinde ibraz ettiği cevap dilekçesinde de mahkemenin yetkisine itiraz etmiştir.

İtirazın iptali davalarında yetkili icra dairelerinde takip yapılması yasa maddesi hükmü uyarınca dava şartı niteliğinde olup, mahkemece yasa maddesi uyarınca öncelikle icra dairesinin yetkisine yönelik itirazın incelenmesi gerekmektedir. Mahkemece bu yönler gözetilmeksizin mahkemenin kendi yetkisine yönelik itiraz incelenerek, hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2016/1591 Karar: 2016/2985 Karar Tarihi: 25.05.2016

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - GEÇERLİ BİR İCRA TAKİBİNİN VARLIĞININ KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN İCRA TAKİBİNİN YETKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILMASI GEREKTİĞİ - YETKİLİ İCRA DAİRESİNDE BAŞLATILMIŞ BİR İCRA TAKİBİNİN BULUNMADIĞI - DAVANIN REDDİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Davalı işsahibi .. İcra Müdürlüğü'nün .. takip sayılı dosyasına vermiş olduğu itiraz dilekçesinde yetki itirazında bulunmuştur. Geçerli bir icra takibinin varlığının kabul edilebilmesi için öncelikle icra takibinin yetkili icra müdürlüğünde yapılması gerekmekte olup, mahkemece de icra dairesinin yetkisine yapılan itirazın öncelikle incelenmesi gerekir.

Somut olayda; yetkili icra dairesinin .. İcra Müdürlüğü, yetkili mahkemenin ise .. Asliye Ticaret Mahkemesi olmasına karşın icra takibinin .. yapıldığı ve davanın da bu .. Mahkemelerinde açıldığı anlaşılmıştır. Tüm bu açıklamalar ışığında; yetkili icra dairesinde başlatılmış bir icra takibinin bulunmaması nedeniyle işin esasına girilmeden davanın reddine karar verilmesi gerekirken hüküm oluşturulması doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak