Atla

Alacak Davası Nasıl Açılır


Alacak Davası Nasıl Açılır

Alacak Davası Nasıl Açılır

Alacak Davası Nasıl Açılır

Günümüzde sanayileşme ve ticaretin artması sebebiyle karşılıklı olana alacak davaları artmaktadır. Son günlerde sıkça duyduğumuz alacağımız almak için alacak davası nasıl açılır sorusuna muhatap kalmaktayız.

Alacağa konu olan senet, evrak, sözleşme v.s gibi dayanağı olan konularda, paranın ödenmemesi veya itilaf olması sebebiyle ödeme konusunda sorunlar yaşanmaktadır.

ALACAĞIN İSTENEBİLİR OLMASI İÇİN

Alacak Davasında, alacağın istenebilir olması için; Ödeme günün geçmiş olması, borçlunun yapması gereken birşeyi yapmaktan direnmesi ve en son olarak da borcu ödenmemesinde, alacaklının kusurlu olmaması gereklidir.

Alacak Davası Nasıl Açılır - Nereye Açılır

Alacak davası borçlunun yerleşim yeri mahkemesinde açılır. Ancak taraflar yaptıkları sözleşmede yetkili mahkemeyi tespit etmişlerse o mahkemede yetkilidir. Görevli mahkeme ise HUMK mad:8 e göre belirlenir.

ALACAK DAVASI ZAMANAŞIM VE SÜRELERİ

Alacak davaları, genellikle 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak Borçlar Kanunu Mad:126 da sayılan davalar için 5 yıllık zamanaşımı ve süreleri uygulanır.

Alacak Davası Nedir; alacak davası bir borçludan ödenmeyen alacağını dava yolu ile almak için, alacaklı tarafından açılan davaya alacak davası denir. Alacak ise; borçlunun, bir sözleşmeden, belgeye dayalı veya kanunlardan doğan ve alacaklıya ödemek zorunda olduğu belirli miktar para veya eşyadır.

Dilekçe Örneği - Alacak Davası Nasıl Açılır

Alacak Davası dava dilekçesi alacağın konu olarak farklılık göstermesi sebebiyle, dilekçenin konuları farklılık göstereceğinden dolayı, dava dilekçesinin ana başlıkları ile dilekçenin nasıl yazılır hususlarına yer vereceğiz. Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur; Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri,  Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri,  

 

alacak davası nasıl açılır

Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği,  Dayanılan hukuki sebepler,  Açık bir şekilde talep sonucu,  Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası ile yazılır. 

Alacak davası dilekçesi önemi açısından aşağıda yargıtay kararı sunulmuştur. Genel hukuk davalarında dava dilekçesi nasıl yazılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

ALACAK DAVASI - DAVACININ ALACAK DAVASI DİLEKÇESİNDE HER TÜRLÜ YASAL DELİL DEMEK SURETİYLE DELİLLERİ ARASINDA YEMİN DELİLİNİN DE BULUNDUĞUNUN KABULÜ - YEMİN TEKLİF ETME HAKKI HATIRLATILARAK KARAR VERİLMESİ - EKSİK İNCELEME - HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2015/14160 Karar: 2016/8748 Karar Tarihi: 01.06.2016

ÖZET: Somut olayda; dinlenen davacı tanığının beyanı ve toplanan diğer delillerden davacının davalılardan alacaklı olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Ancak, dava tarihi olan 30.09.2011 tarihi itibariyle, 01.10.2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu' nun yürürlüğe girmediği, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu' nun yürürlükte bulunduğu gözönünde bulundurulduğunda; davacının, Alacak Davası dilekçesinde, "her türlü yasal delil" demek suretiyle delilleri arasında yemin delilinin de bulunduğunun kabulü gereklidir. O halde, mahkemece; iddiasını ispat edemeyen davacı tarafın yemin deliline de dayandığı gözetilerek, davalıya yemin teklif etme hakkının bulunduğunun hatırlatılması ve ulaşılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken; eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bu husus bozmayı gerektirmiştir.

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2015/37314 Karar: 2016/111 Karar Tarihi: 05.01.2016

ALACAK DAVASI - DAVA DİLEKÇESİNİN DAVA ŞARTI NOKSANLIĞI NEDENİYLE USULDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - UYUŞMAZLIĞIN TÜKETİCİ MAHKEMESİNCE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Mahkemece, uyuşmazlığın esasına girilmeksizin dava dilekçesinin dava şartı noksanlığı nedeniyle usulden reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemece; uyuşmazlığın tüketici mahkemesince çözümlenmesi gerektiği kabul edilerek ve davanın esasına girilerek hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Alacak Davası Nasıl Açılır - Görülür Alacak davası alacak miktarı HUMK M:288/1 de belirtilen miktar geçiyorsa, senet ile ispatlanması gerekiyor. Alacaklıi borç senedi ibraz edemiyorsa davalıya yemin teklifi edebilir. Davalı yani borçlu yemin ederse dava red edilir. Borçlu borç senedini noter huzurunda imzalamamış ise borçlu imzasını inkar edebilir. Bu konuda da bilirkişi incelemesi yaptırılır. Hakimi toplanan delil belgeye göre ve hasıl olan kanaate göre karar verilir. Ayrıca Faturaya dayalı icra takibi nasıl yapılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz. Alacak davasına konu edilecek davalar sırasıyla şunlardır

 1. Faturaya Dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır
 2. Sözleşmeye dayalı Alacak Davası Nasıl Açılır
 3. Trafik kazası nedeniyle Alacak Davası Nasıl Açılır
 4. Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Davası Nasıl Açılır
 5. Kasko Sigorta Nedeniyle Alacak Davası Nasıl Açılır

Alacak Davası Nasıl Açılır - Genel Bilgiler

Dava açmak, haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz bir konuda dilekçe veya avukatlar aracılığı ile mahkemeye başvurarak hak talep etmektir. Alacak davası açmak için de dilekçe yazmanız gerekmektedir. Öncelikle, alacak, hakkınız olan ancak henüz geri alınmamış para, mal vs. gibi şeylerdir. Bir ticaret, iş, ya da alış-veriş sonucu hak ettiğiniz, ama elinize geçmeyen para veya mallar, size karşıdakinden bunu talep etme hakkını verir. Bu hakka sahip olan kişiye "alacaklı" denmektedir

alacak davası nedir nasıl görülür zamanaşım süresi

Alacak davası, alacaklı kişinin hakkı olan para, mal vs. gibi varlıkları, ona borcu olan kişiden mahkeme yoluyla talep etmesi demektir. İlk olarak, alacak davası için alacağın kaynağına göre bir mahkemede dava açılmalıdır. Bunlar iş mahkemesi, ticaret mahkemesi, tüketici mahkemesi ya da asliye hukuk mahkemesi olabilir.

Davanızın hangi mahkemede görüleceği, davanın niteliğine ve dava açan ile davalının ilişkisine göre değişmektedir. Alacak davası, dava alanı oldukça geniş olan bir durum olduğundan, avukat yardımı ile dava açılması önerilir. Davanın erken ve doğru şekilde sonuçlanması için, avukatlarla birlikte, gerekli delillerin mahkemeye iletilmesi gerekmektedir.

Alacak davası açmak istiyorsanız, alacağınızı zaman aşımına uğramadan tahsil etmeniz gerekmektedir.

6098 sayılı Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna göre borçların niteliğine göre borçlar, 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl hatta 10 yıla kadar süre zarfında tahsil edilmezse zaman aşımına uğrayacağı belirtilmiştir.

Örneğin beş yıllık zaman aşımı ile ilgili maddede günlük hayatta en çok karşılaşabileceğiniz durumlar belirtilmiştir. Bu kanuna göre, gittiğiniz otel, motel vs. gibi kaldığınız yerdeki konaklama bedelleri, oturduğunuz evlerdeki kira bedelleri, yeme içme hizmeti sağlayan restoran, lokanta gibi müesseselerin hizmet bedelleri 5 yıllık zaman aşımı süresine girmektedir.

Aynı zamanda bu kanun, bir işyerinin ortaklığında, ortaklık sözleşmesine dahil olan herkesin, müdür, ortaklar, denetleyenler ve temsilcilerin alacaklarını, vekâlet ve komisyon sözleşmesinden doğan ücretleri, anapara faizleri ve küçük çapta sanat işlerinden doğan ücretleri de kapsamaktadır. Kanunlarda öngörülen bu zaman aşımı süreleri dolsa da, bu borcun ortadan kalktığı anlamına gelmez. Borçlu kişi hala borçlu sayılır.

Zaman aşımı süresinin dolması demek, alacaklı kişinin alacağı hakkında hukuki yollara başvurma hakkının ortadan kalkması demektir. Yani alacaklı kişi, eğer zaman aşımı dolarsa, ona borçlu olan kişiye dava açamaz, icra ve haciz gibi yollara başvuramaz.

Bu da demektir ki zaman aşımı, borcu olan kişinin borçlarının silinmesi değil, sadece bu hususta hukuksal müdahale hakkının ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Borçlu kişilerin borçlarını kabul etmesi, yani ikrar etmesi durumunda, zamanaşımı süresi kesilir.

Örneğin, bir alışveriş sırasında satıcının kusurlu olduğu bir durumda, satıcı kusurunu kabul eder ve gereğini yapacağı sözünü verirse, artık zaman aşımı 2 yıl değil, 10 yıl olur. Diğer makalelerimiz  Hukuk Bürosu  sayfasından takip edebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • ÇAYAN SÜNER -
  5 Ağustos 2016

  Öncelikle ilgilenelip cevap verirseniz sevinir ve de teşekkür ederim. Ben kendi üzerime arkadaş isteği üzerine tüketici kredisi çektim 3 taksitini yatırdı ardından durumumda yok diyerek yatıramıyor ve iki taksiti geçti yasal işlemlere başlamadan önce arkadaş dediğim şahısa dava acsam nasıl yol izlemem gerekir ve ne yapmam lazım bilgilendirirseniz sevinirim

  Cevapla
 • EDA PURTUL -
  6 Ağustos 2016

  Alacak Davası Nasıl Açılır Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

  Cevapla
 • FATMA KIZILKAYA -
  17 Ağustos 2016

  Alacak Davası Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

  Cevapla
 • MUNKH-ALDAR AĞCA -
  30 Ekim 2016

  Öncelikle ilgilenelip cevap verirseniz sevinir ve de teşekkür ederim. Ben kendi üzerime arkadaş isteği üzerine tüketici kredisi çektim 3 taksitini yatırdı ardından durumumda yok diyerek yatıramıyor ve iki taksiti geçti yasal işlemlere başlamadan önce arkadaş dediğim şahısa dava acsam nasıl yol izlemem gerekir ve ne yapmam lazım bilgilendirirseniz sevinirim

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  1 Kasım 2016

  Merhabalar Alacak davaların konusuna göre borçlar hukukunda zamanaşımı süreleri değişmektedir. Yinde bilgi için ilgili maddeye size belirtiyorum.. Beş yıllık zamanaşımı Madde 147- Aşağıdaki alacaklar için beş yıllık zamanaşımı uygulanır: 1. Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi diğer dönemsel edimler. 2. Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki konaklama bedelleri ile lokanta ve benzeri yerlerdeki yeme içme bedelleri. 3. Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan doğan alacaklar. 4. Bir ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileri ile ortaklık arasındaki; bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileri ile ortaklık veya ortaklar arasındaki alacaklar. 5. Vekâlet, komisyon ve acentalık sözleşmelerinden, ticari simsarlık ücreti alacağı dışında, simsarlık sözleşmesinden doğan alacaklar. 6. Yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi dışında, eser sözleşmesinden doğan alacaklar.

  Cevapla
Yorum Bırak