Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Tüketicinin Korunması Hususunda Tüketici Mahkemelerine Açılan Davalar Hakkında Genel Hususlar

Günlük hayatta birtakım satış işlemleri yaparız. Giysi mağazasına gittiğimizde aldığımız bir kazaktan, beyaz eşya satan mağazaya gittiğimizde aldığımız bir buzdolabına kadar birçok mal satın alırız. Alınan her malın salam olma garantisi yoktur. Ve malı satan kişinin de bazen bu durumdan haberdar olmadan veya haberdar olduğu halde malı bize satabilir. Bu durumda kanun koyucu tüketicisinin zarara uğramaması ve mağdur olmaması için tüketicinin lehine işleyen bir kanun çıkarmıştır. Bu kanun Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanundur. Bu kanun tüketicinin aldığı mallar üzerinde satıcı ile yaşadığı uyuşmazlıkların çözümünde tüketicinin lehine hareket eden bir kanun olup tüketiciyi koruma amaçlıdır.

Tüketici satın aldığı mal üzerinde bir ayıbın olduğunu fark ettiğinde malı değiştirmek veya iade etme hakkına sahiptir. Günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bu durum satıcının sattığı malı almaması ve pürüz çıkarması nedeni ile tüketiciyi zarara uğratmaktır. Kanun koyucu tüketicinin zarara uğramaması için tüketiciye dava açma hakkı tanımıştır. Tüketici satın aldığı mal üzerinde satıcı ile bir uyuşmazlık ile karşılaştığında nasıl bir yol izlemelidir?

  • Yargıya başvurmadan önce tüketicinin tüketmesi gereken yollar vardır. Bu yollar tüketilmeden tüketici yargıya başvuramaz. Bu yollardan ilki tüketicinin satıcı ile konuşması ve sattığı malın ayıplı yani kusurlu olmasını söylemesi gerekir. Satıcı malının kusurlu olduğunu kabul etmez ve gerekenleri yapmaz ise bir diğer aşamaya geçerek tüketici yetkili firma ile görüşmeli, hukuki haklarının olduğunu eğer bu hakların yerine getirilemez ise yargıya gideceğini ifade etmelidir.
  • Kanun koyucu tüketicinin satıcı ve firma tarafından olumsuz yanıt alması olasılığını düşünerek tüketici sorunları hakem heyetini ve tüketici mahkemelerini kurmuştur. Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinden hangisine başvuracaktır peki tüketici? Kanun koyucu bu hususta belli parasal sınırlandırmalar getirerek tüketicinin kafasındaki karışıklığa mani olmuştur. Bu parasal sınırlamalar her yıl ülkenin enflasyonuna, mali durumuna ve buna benzer etkenlere dayanarak değişmektedir.

Tüketici hakem heyetleri 81 ilde de bulunmaktadır. Tüketici mahkemeleri ise her il ve ilçede bulunmaktadır. Belli bir parasal sınırın altında olan uyuşmazlıklar için öncelik ile tüketici hakem heyetine başvuru yapılırken o parasal sınırı aşan uyuşmazlıklar için direk dava yolu öngörülerek tüketici mahkemelerine başvuru yapabilme imkânı sağlanmıştır.

Hakem heyetinin tüketicinin aleyhine verdiği kararlarda ise 15 gün içerisinde tüketici mahkemesine dava açılır. Dava açacağı yer tüketici mahkemesidir. Tüketici mahkemesine açılacak olan davada verilecek olan karar kesin karar olup bir üst mahkemeye götürlememektedir.

Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Kanun Maddesi – Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Madde 23 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 14.03.2003 RG NO: 25048 KANUN NO: 4822/30)

Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılır. Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. Tüketici örgütlerince açılacak davalarda bilirkişi ücretleri, 29 uncu maddeye göre (DEĞİŞİK İBARE RGT: 23.07.2004 RG NO: 25531 KANUN NO: 5217/7) (KOD 2) bütçede öngörülen ödenekten Bakanlıkça karşılanır. Davanın, davalı aleyhine sonuçlanması durumunda, bilirkişi ücreti 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak 29 uncu maddede düzenlenen esaslara göre (DEĞİŞİK İBARE RGT: 23.07.2004 RG NO: 25531 KANUN NO: 5217/7) (KOD 2) bütçeye gelir kaydedilir. Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Yedinci Babı, Dördüncü Faslı hükümlerine göre yürütülür.

Nasıl Görülür – Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

 Tüketici davaları tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilir.

Bakanlık ve tüketici örgütleri münferit tüketici sorunu olmayan ve genel olarak tüketicileri ilgilendiren hallerde bu Kanunun ihlali nedeniyle kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılması amacıyla tüketici mahkemelerinde dava açabilirler.

Gerekli hallerde tüketici mahkemeleri ihlalin tedbiren durdurulmasına karar verebilir. Tüketici Mahkemesince uygun görülen tedbir kararları, masrafı daha sonra haksız çıkan taraftan alınmak ve 29 uncu maddede düzenlenen esaslara göre (DEĞİŞİK İBARE RGT: 23.07.2004 RG NO: 25531 KANUN NO: 5217/7) (KOD 2) bütçeye gelir kaydedilmek üzere, ülke düzeyinde yayınlanan gazetelerden birinde Basın İlan Kurumunca ve ayrıca varsa davanın açıldığı yerde yayınlanan mahalli bir gazetede derhal ilân edilir.

Kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılmasına yönelik Tüketici Mahkemesine başvuru yapılarak, Tüketici Mahkemesi kararları ile dava masrafı davalıdan alınmak üzere mahkemece karar verilir.

Tüketici Mahkemesine açılan dava ile birlikte, verilen mahkeme kararında uğranılan zarar, dava masrafı avukatlık ücretleri belirtilir. Tüketici Mahkemesi kararı bekletilmeden ilamlı icra takibi yapılarak tüm zararlar mahkeme kararı ile karşı tarafdan tahsil edilir. Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır konusu ile bağlantılı olan Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz

Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır makalesi bilgi amaçlı sunulmuştur.