Atla

Altınların Ve Eşyaların İadesi Davası


Altınların Ve Eşyaların İadesi Davası

Altınların Ve Eşyaların İadesi Davası

Altınların Ve Eşyaların İadesi Davası

Ziynet eşyaların iadesi konusunda davalar boşanma davalarının eki konumunda değildir. Bu durum ziynet eşyalarını peşin veya nisbi harca dahil etmektedir.

Ziynet eşyaların iadesini sağlamak için açılacak davalarda mart miktarının belirlenmesi ziynetlerin değeri üzerinden yapılmaktadır. Ziynet eşyaların iadesi davaları, boşanmalarda çok sık şekilde karşılaşılan davalar olmaktadır.

Ziynet Eşyaların İadesi Konusundaki Davalar Hangi Mahkemelerde Açılmaktadır?

Ziynet eşyaları ile alakalı kurallar Medeni Kanunun ikinci kitabında düzenlenmiş durumdadır. Bu konuda 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluk, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4'üncü maddesinde davanın açmak konusunda Aile Mahkemelerinin görevli olduğu belirtilmektedir.

Bu davalar için yetkili  mahkemeler ise genel davaların yerleşim yeri mahkemeleri olmaktadır. Ziynet alacakları konusundaki davaların açılması için mal rejiminin sona ermesini beklemeye gerek yoktur.

Her zaman ziynet eşyaları konusunda dava açılabilmektedir. Uygulama olarak boşanma davaları ile beraber açılabileceği gibi, ayrı bir Altınların Ve Eşyaların İadesi Davası olarak da açılabilmektedir.

Ziynet Eşyaların Hukuki Olarak Değeri Nedir?

Genel olarak ziynet eşyaları kişisel mal olarak sayılmaktadır. Bu konuda Yargıtay'ın hukuk Dairesi 05.02.2009 tarihli ve 2007/16899 esas 2009/1539 sayılı kararından da ziynet talebinin Türk Medeni Kanunun 220'nci maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde kişisel bir mal ola niteliğinde olması ile Türk Medeni Kanunun 225'inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hükmün uygulanmasının mümkün olduğu belirtilmiştir. Bu konuda Türk Medeni Kanununun 220'nci maddesi incelenmelidir.
 

Altınların Ve Eşyaların İadesi Davası Nasıl Açılır

Adı geçen maddede aşağıda sayılı olanların kanun gereğince kişisel mal sayıldığı belirtilmektedir.

Eşlerden birisinin yalnızca kişisel kullanımına yaramakta olan eşyalar.

Mal rejiminin başlangıcından itibaren eşlerden birisine ait olan ve bir eşin sonradan miras yolu ile veya herhangi bir şekilde karşılıksız olarak elde ettiği mallar.

Manevi tazminat alacakları.

Kişisel mallar yerine geçmekte olan değerler.

Ziynet Eşyaları Alacağı Konusunda İspat

Bu konuda Türk Medeni Kanununun 222'nci maddesinin birinci fıkrasında belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunun iddia edilmesinde, bu iddiayı ortaya atan eşin bunu ispat etme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu sebeple ziynet eşyaların kendisine ait olduğunu ve karşı tarafta bulunduğunu iddia eden eşin bunu ispat etmesi ve mahkemeye kanıtlaması gerekmektedir.

Buna rağmen açılan davalarda iddiaların karşılaştırılması durumunda kimin ispat yükümlülüğünün bulunduğunu tespit etmek çokta kolay olmamaktadır. Bu konuda Yargıtay ziynet alacağının ispat yükümlülüğü konusunda bir içtihat geliştirmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 24.05.2004 tarihli ve 2004/5985 esas 2004/6650 sayısı kararlarında hayat deneyimlerinden yola çıkılarak bu çeşit ziynet eşyaların kadının üzerinde olması ve taşınması ile evde olması ve saklanmış olmasını belirtmiştir.

Bu sebeple ziynet eşyaların erkeğin zilyetliğinde terk edilmiş şekilde olmasını hayatın olağan akışı yönünden ters olacağı görülmüştür.

Altınların Ve Eşyaların İadesi Davasında İspat

Bahsi geçen ziynet eşyaların kolay bir şekilde taşınabilir, saklanabilir ve götürülebilir olması nedeni ile evden boşanma ve ayrılık sebebi ile ayrılmakta ki eşin bunları yanında veya önceden götürül gizlemesinin her zaman mümkün olacağı görüşünde olmaktadır.

Bu durumda evi terk eden eşin, bunların zorla elinden alındığı ve götürülmesine olunduğunu ve eşyaların evde olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.

Evlilik Sırasında Kadına Takılan Altınlarda Erkeğin Hakkı Var Mıdır?

Evlilik sırasında kadına takılan ve armağan edilen ziynet eşyaların, kim tarafından takıldığına bakılmaksızın kasına bağışlanmış olduğu ve kadına ait olduğu kabul edilmektedir. Bu takılar ve eşyalar iade edilemezler.

Evlenme Sırasında Erkeğe Takılan Altınlarda Kadının Hakkı Var Mıdır?

Düğünde erkeğe takılan takılar konusunda mahkeme o yörenin adetleri ve geleneklerini göz önüne alarak karar vermektedir.

Düğün sırasında erkeğe takılan takıların düğünün yapıldığı yörede adet ve gelenekler gereği erkeğin olması söz konusu ise ve bunlar erkek tarafından kadına bağışlanmışsa o ziynet eşyaları da kadının olmaktadır.

Evlilik Süresinde Alınan Altınlar Kime Aittir?

Evlilik birliğinin sürdüğü dönemde eşlerden birisi tarafından diğeri için aldığı ziynet eşyaları o eşe bağışlanmış olarak kabul edilmektedir.

Bu konuda ziynet alacağı davasında davacı  eş ziynet eşyaların rızası olmadan elinden alındığını iddia edebilmektedir. Ziynet alacağı davasında davalı taraf ise diğer eş olabileceği gibi üçüncü bir kişi de olabilmektedir.

Altınların Ve Eşyaların İadesi Davası Nasıl Açılır Görülür

Altınların Ve Eşyaların İadesi Davası, davalının yerleşim yeri aile mahkemesinde görülür. Evlilik 01.01.2002 tarihinden önce sonlanmışsa görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.

Eşya iadesi davasının davacısı eşyaları rızası dışında elinden alınan/ verilmeyen eş, davalısı ise diğer eştir. Davasında karı koca ile birlikte oturması, davası konusu eşyalar hakkında sataşma çıkarması veya sorumluluğuna dair delil bulunması hallerinde üçüncü kişiye karşı da yöneltilebilir.

Eşya iadesi davası boşanmanın feri niteliğinde değildir ve nisbi harca tabidir.  Hakimin taleple bağlılığı kuralı gereği aynen iadeyle birlikte eşyaların bedellerinin tazmini açıkça istenmemişse hakim resen bu konuda bir karar veremez.

Bu nedenle tüm istemler açıkça ortaya konulmalıdır. İadesi istenen eşyaların cinsi, niteliği, miktarı ve değerleri ayrı ayrı belirtilmelidir.

İspat yükü davacıya aittir.  Eşya iadesi davasının açılması için mal rejiminin sona ermiş olmasına gerek yoktur.   Makalede Altınların Ve Eşyaların İadesi Davası konusu bilgi amaçlı verilmiştir. Diğer Aile hukuku ve boşanma davası makaleler için Boşanma Avukatı sayfamıza göz atabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Eldeki dava mehir senedinden kaynaklandığına göre, konunun ispat hukuku açısından ve yukarıdaki açıklamaların ışığında ele alınması gerekir. Dava konusu mehir eşyaları taraflar arasında senede bağlanmış olup davalıları bağlar.

Dolayısıyla davalılar senette belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak zorundadır. Senet gereğinin yerine getirildiği konusunda tanık dinlenmesi ve tanık beyanlarının hükme esas alınması mümkün değildir.

Davalılar tarafından mehir senedindeki yükümlülükleri yerine getirdiklerine ilişkin yazılı delil dosyaya sunulmuş değildir. Bu bakımından mehir senedindeki …. TL.nin tamamının kabulü gerekirken, 230 gr altın karşılığı 27.054,90 TL.nin davalılardan tahsiline karar verilmesi doğru değil ise de aleyhe istinaf başvurusu bulunmadığından eleştirilmekle yetinilmiş olup istinaf başvurusu yerinde görülmemiştir.

ÖZET: Dava; ziynet eşyalarının aynen iadesi, bunun mümkün olmaması halinde bedellerinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece; dosyanın konusunda uzman yeni bir bilirkişiye tevdii ile, dosyada mevcut CD'ler incelenmek sureti ile,

Düğün töreni sırasında takı sepetine atıldığı tespit edilen kapalı kutular içinde hayatın olağan akışına uygun olarak ne miktarda (gram/çeyrek/yarım/bilezik vs.) ziynet eşyası olabileceği, talep edilen ziynet eşyalarının gram, ayar vs. niteliklerinin gözönüne alınarak davacının talep ettiği ziynet eşyalarının,

İncelenen CD'lerde hangilerinin mevcut olup olmadığı tek tek yazılarak, buna göre davacıya takılan ziynetlerin hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde belirlenmesi için, Yargıtay ve taraf denetimine elverişli bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Altınların Ve Eşyaların İadesi Davası - Yorum
    YEŞİM KARACAN -
    15 Ekim 2016

    Öncelikle kolay gelsin. Size bir sorum olacaktı . Kadının kocası tarafından ,kadının haberi olmadan takıları harcamış ise boşanma davasında ne karar verilir. Şimdiden teşekkürler

    Cevapla
Yorum Bırak