ZİYNET EŞYALARININ AYNEN İADESİ

Ziynet Eşyalarının Aynen İadesi konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır. Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.  Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre evlenme sebebiyle kadına takılan para ve ziynetler kim tarafından takılmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır

ZİYNET EŞYALARININ AYNEN İADESİ YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2014/11950 Karar: 2015/9890 Karar Tarihi: 16.09.2015 – Ziynet Eşyalarının Aynen İadesi

ZİYNET EŞYALARININ AYNEN İADESİ İSTEMİ – DAVALININ DAVACIYA AİT BİLEZİKLERİ İADE ETTİĞİNE İLİŞKİN SAVUNMASI OLUP OLMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava, ziynet eşyasının aynen iadesi, olmadığı takdirde bedelinin ödetilmesi istemine ilişkindir. Dosyada bulunan … ve … tarihli duruşma tutanaklarından; davalının, dava konusu altınları davacının rızası doğrultusunda borçlarını ödemek için sattığına ilişkin beyanda bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalının, bu şekildeki ikrarı kendisini bağlayacağından, aldığı bilezikleri iade ettiğinin ispatı da kendisine aittir. Davalının davacıya ait bilezikleri iade ettiğine ilişkin savunması sözkonusu olmayıp tüm dosya kapsamına göre davacıya ait ziynet eşyalarının davalıda kaldığının kabulü ile, alacağın kapsamının belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davalının altınları borç ödemek için bozdurduğuna ilişkin beyanı nazara alınmadan karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

 

Davacı, davalı ile gayri resmi şekilde evlendiklerini, bu evliliklerinden iki çocuklarının olduğunu, resmi nikah kıyma talebini davalının kabul etmediğini, davalının babasının evlilik birliği kurulurken çeyiz eşya senedindeki altın ve eşyaları hediye ettiğini, çeyiz eşya senedinde belirtilen yedi adet bileziği davalının “tekrar sana alacağım” diyerek aldatarak aldığını ve bilezikleri iade etmeden ortalıktan kaybolduğunu belirterek bileziklerin aynen iadesini, olmadığı takdirde bedellerinin ödetilmesini istemiştir. Davalı ise, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davacının, çeyiz senedinde yer alan davaya konu yedi adet burma bileziğin kendisinden aldatılarak zorla alındığını iddia etmesine karşın, davalının bu iddiaları kabul etmediği, davacının altınların bozdurulmasına rıza gösterdiği ve elde edilen para ile borçların ödendiğini iddia ettiği, davalının bu yöndeki iddiasının aksini ispat için davacının yeterli delil sunamadığı, davacı tanığı Ş. A.’ın bilgisinin görgüye dayalı olmaması nedeniyle itibar edilmediği, davacı tarafın iddialarını ispat için hatırlatılmasına rağmen davalıya yemin teklif etme hakkını kullanmadığı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiştir.

Dosyada bulunan 07.11.2003 ve 22.05.2004 tarihli duruşma tutanaklarından; davalının, dava konusu altınları davacının rızası doğrultusunda borçlarını ödemek için sattığına ilişkin beyanda bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalının, bu şekildeki ikrarı kendisini bağlayacağından, aldığı bilezikleri iade ettiğinin ispatı da kendisine aittir. Davalının davacıya ait bilezikleri iade ettiğine ilişkin savunması sözkonusu olmayıp tüm dosya kapsamına göre davacıya ait ziynet eşyalarının davalıda kaldığının kabulü ile, alacağın kapsamının belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davalının altınları borç ödemek için bozdurduğuna ilişkin beyanı nazara alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın açıklanan nedenlerle BOZULMASINA,

Ziynet Eşyalarının Aynen İadesi ile ilgili diğer konu başlıkları, ziynet eşyalarının aynen iadesi davası, ziynet eşyalarının iadesi dava dilekçesi, ziynet eşyalarının iadesi davasında zamanaşımı, ziynet eşyalarının iadesi dilekçe örneği, ziynet eşyalarının iadesi boşanma davası, ziynet eşyalarının iadesi davası ne zaman açılır, ziynet eşyalarının iadesi davası ispat yükü, ziynet eşyalarının iadesi kesinleşmeden icra, ziynet eşyalarının iadesi davasında harç.

Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir.. Ankara avukat