Banka Kredisi Hayat Sigortası Nedeniyle Alacak Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Banka Dosya Masrafı İadesi  > Banka Kredisi Hayat Sigortası Nedeniyle Alacak Davası

Banka Kredisi Hayat Sigortası Nedeniyle Alacak Davası

Banka Kredisi Hayat Sigortası Nedeniyle Alacak Davası

Banka Kredisi Hayat Sigortası Nedeniyle Alacak Davası

Banka Kredisi Hayat Sigortası Nedeniyle Alacak Davası – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2013/13507 Karar: 2013/16551 Karar Tarihi: 18.06.2013

TAZMİNAT DAVASI – SİGORTA POLİÇESİNİN BİR SURETİNİN SİGORTALIYA VERİLDİĞİNE DAİR HERHANGİ BİR BELGENİN BULUNMAYIŞININ GEREKÇE GÖSTERİLMESİ – DAVALININ KUSURLU OLDUĞUNDAN BAHİSLE DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ OLMASININ İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

Mahkemece davanın reddi gerekirken, sigorta poliçesinin bir suretinin sigortalıya verildiğine dair veya sigorta yenilenmesinin talep edilip edilmediğinin murise sorulduğuna dair herhangi bir belgenin bulunmayışı gerekçe gösterilerek davalının kusurlu olduğundan bahisle davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Banka Kredisi Hayat Sigortası Nedeniyle Alacak Davası | Sıkça Sorulan Sorular

ALACAK DAVASI - HAYAT SİGORTASINDAN KAYNAKLI BEDELİN ÖDENMESİ İSTEMİ - DAVAYA TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA BAKILMASI GEREKİRKEN TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA BAKILARAK KARAR VERİLMESİ HATALI OLDUĞU - GÖREVİN KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ OLMASI NEDENİ İLE HER AŞAMADA DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ - KREDİ ALACAKLISI BANKANIN KREDİ ALACAĞININ DEVAM EDİP ETMEDİĞİ VEYA DAVAYA MUVAFFAKAT VERİP VERMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜ

ALACAK DAVASI – HAYAT SİGORTASINDAN KAYNAKLI BEDELİN ÖDENMESİ İSTEMİ – DAVAYA TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA BAKILMASI GEREKİRKEN TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA BAKILARAK KARAR VERİLMESİ HATALI OLDUĞU – GÖREVİN KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ OLMASI NEDENİ İLE HER AŞAMADA DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ – KREDİ ALACAKLISI BANKANIN KREDİ ALACAĞININ DEVAM EDİP ETMEDİĞİ VEYA DAVAYA MUVAFFAKAT VERİP VERMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜ

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkillerinin murisi D. B.’ın davalı emeklilik şirketinin bankası olan İNG Bank Çorum Şubesi’nden tüketici kredisi aldığını, 25/01/2012 tarihinde alınan tüketici kredisi nedeniyle davalı bankanın kredi verme şartlarından olan hayat sigortasını banka iştiraklerinden olan davalı emeklilik şirketine yaptırıldığını, 2621608 nolu Hayat Sigortası yapılan müvekkilinin murisinin 05/04/2014 günü dolaşım kollapsından vefat ettiğini, 29/04/2014 tarihli gönderilen yazıda 05/04/2014 tarihinde vefat eden murisin ölüm belgesinde dolaşım kollapsı sonucu gerçekleştiği 29/06/2010 tarihinde Çorum Devlet Hastanesi’nde Kardiyoloji Poliklinik kaydında Aterosklerotik Kalp Hastalığı tanısı belirtildiği, her iki hastalığın tıbbi açıdan illiyet bağı bulunduğunun belirtilerek sözleşmenin yapılması sırasında beyan yükümlülüğü maddesinin ihlali olduğundan vefat tazminatının ödenmeyeceğinin bildirildiğini, her iki hastalığın da farklı olduğunu, illiyet bağının olmadığını, sırf ölüm tazminatını vermemek için yeni tıbbi görüşler ortaya çıkarıldığını, sigortacının aydınlatma yükümlülüğünün davalı tarafça yerine getirilmiş olmadığını, Ziraat Bankası’nın kullandırılan kredi nedeniyle vefat tazminatını ödediğini, bu nedenlerle D. B.’ın ölümü nedeniyle vefat tazminatı olan 10.000,00 TL’nin davalıdan 05/04/2014 tarihinden itibaren başlayacak reeskont avans faizi ile birlikte davalıdan alınmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava ettiği anlaşılmıştır.İlk Derece Mahkemesi tarafından davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Davacının murisi D. B.’ın davalı emeklilik şirketinin bankası olan ….Bank Çorum Şubesi’nden tüketici kredisi aldığını, …..tarihinde alınan tüketici kredisi nedeniyle davalı bankanın kredi verme şartlarından olan hayat sigortasını banka iştiraklerinden olan davalı emeklilik şirketine yaptırıldığını, ….nolu Hayat Sigortası yapılan müvekkilinin murisinin …..günü dolaşım kollapsından vefat ettiğini, ….tarihli gönderilen yazıda ….tarihinde vefat eden murisin ölüm belgesinde dolaşım kollapsı sonucu gerçekleştiği …..tarihinde …..Devlet Hastanesi’nde Kardiyoloji Poliklinik kaydında Aterosklerotik Kalp Hastalığı tanısı belirtildiği, her iki hastalığın tıbbi açıdan illiyet bağı bulunduğunun belirtilerek sözleşmenin yapılması sırasında beyan yükümlülüğü maddesinin ihlali olduğundan vefat tazminatının ödenmeyeceğinin bildirildiğini, her iki hastalığın da farklı olduğunu, illiyet bağının olmadığını, sırf ölüm tazminatını vermemek için yeni tıbbi görüşler ortaya çıkarıldığını, sigortacının aydınlatma yükümlülüğünün davalı tarafça yerine getirilmiş olmadığını, …..Bankası’nın kullandırılan kredi nedeniyle vefat tazminatını ödediğini, bu nedenlerle D. B.’ın ölümü nedeniyle vefat tazminatı olan …. TL’nin davalıdan …..tarihinden itibaren başlayacak reeskont avans faizi ile birlikte davalıdan alınmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davaya dava açıldığı tarihte faal bir Tüketici Mahkemesi var ise Tüketici Mahkemesi tarafından bakılması yok ise davaya Tüketici Mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken Ticaret Mahkemesi sıfatıyla bakılarak karar verilmesi hatalı olduğundan ve görevin kamu düzeni ile ilgili olması nedeni ile her aşamada dikkate alınması gerektiğinden, ayrıca davalı sigorta şirketinin kredi borcunun ödenmemesini sigorta ettiği, bu durumda mahkemece istenen ancak dosyaya gelmeyen davacıların murisi ile davalı sigorta şirketi arasında yapılan sigorta sözleşmesine ait tüm belgeler, formlar ve aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin belgeler dosyaya geldikten sonra kredi borcunun teminat altına alındığı anlaşılır ise, 6102 Sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince teminat üzerinde tazminat talep etme hakkı sahibi olan kredi alacaklısı bankanın kredi alacağının devam edip etmediği veya davaya muvaffakat verip vermediğinin araştırılması gerektiği, bunun da bir dava şartı olduğu değerlendirilerek ve mahkemece resen araştırılması gerekirken bu konuda bir araştırma yapılmadan karar verilmesi hatalı olduğundan istinaf başvurusunun kabulü ile kararın kaldırılmasına karar verilmiştir.

TAZMİNAT DAVASI - CAN SİGORTASI - TÜKETİCİ KREDİSİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN HAYAT SİGORTA POLİÇESİNDEKİ TEMİNAT BEDELİNİN DAVACILARA ÖDENMESİNİN TALEP EDİLDİĞİ - HAYAT SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KALAN BEDELİN DAVALIDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

TAZMİNAT DAVASI – CAN SİGORTASI – TÜKETİCİ KREDİSİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN HAYAT SİGORTA POLİÇESİNDEKİ TEMİNAT BEDELİNİN DAVACILARA ÖDENMESİNİN TALEP EDİLDİĞİ – HAYAT SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KALAN BEDELİN DAVALIDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Davacılar vekili, müvekillerinin murisi …’ın İş Bankası … Şubesinden iki adet tüketici kredisi kullandığı ve bu kapsamda her iki kredi için de murise hayat sigorta poliçesi yaptırıldığını, …’ın 06/08/2012 tarihinde kalp krizi geçirerek vefat ettiğini, … nolu kredi hesabını açılan … poliçe ve … nolu dosya ile kapatıldığını, … nolu hesaba ait tüketici kredisi nedeni ile yapılan … nolu hayat sigorta poliçesine istinaden açılan … nolu dosyada, davacı mirasçıların hayat sigortası tazminatı ile kredi borcunun kapatılmasını taleplerinin, kalp damar hastalığı teşhisi nedeni ile gerçek dışı beyanda bulunulduğu gerekçesi ile reddedildiğini, müvekkillerinin icra takibine sebebiyet vermemek adına 14/09/2012 tarihinde 235,00 TL, 25/09/2012 tarihinde 239,03 TL, 25/10/2012 tarihinde 235,06 TL ve 25/11/2012 tarihinde 235,06 TL ödemiş olduklarını, müvekkillerin murisinin T.İş Bankası … Şubesinden … nolu hesaptan kullanmış olduğu tüketici kredisine ilişkin olarak davalı … Hayat A.Ş tarafından yapılan hayat sigortası nedeni ile ödenmeyen tazminat bedelinin ödenmesine ve kredi borcunun vefat tarihi itibariyle kapatılmasına, davacılar tarafından haksız olarak ödenen 941,60 TL’nin ödeme tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte ve müvekkillerin yargılama aşamasında ödeyecekleri kredi taksit tutarlarının da ödeme tarihlerinden itibaren avans faizi ile birlikte davalı şirketten istirdatına karar verilmesini talep etmiştir. Davalı sigorta şirketi vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; İş Bankası … Şubesi’ne ait … nolu hesaptan verilen davaya konu tüketici kredisinden kredi asıl borçlusu …’ın vefat tarihi olan 06/08/2012 tarihinden sonrasına isabet eden kredi borcunun davalı sigorta şirketi tarafından ödenmesi gerektiğinin tespitine, her dava açıldığı tarih itibariyle değerlendirilmesi gerektiğinden davacının dava tarihi itibariyle dava ettiği ve ödediği toplam 941,60 TL’nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari iş karinesi gereğince avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ile davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

ÖZET: Davacılar vekilinin asıl isteğinin, gerek dava dilekçesindeki taleplerinden gerek eksik harcın ikmali için verdiği dilekçeden tüketici kredisi kapsamında düzenlenen hayat sigorta poliçesindeki teminat bedelinin davacılara ödenmesi olduğu söylemek mümkündür.

O halde, talep konusu 10.02.2011 başlangıç tarihli, 3 yıl süreli, 10.000,00 teminat bedelli hayat sigorta poliçesi kapsamında kalan ve davacılar vekili tarafından ilk davada talep edilen tutarın bakiyesi olan 6.949,20 TL’nin eksik harcı da ikmal edilmiş olduğuna göre, mahkemece, dava dilekçesinde talep edilen 941,60 TL ve sonradan harcı ikmal edilen 6.949,20 TL toplamı 7.890,80 TL’nin ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek avans faiziyle davalıdan tahsiline şeklinde eda hükmü kurulması gerekir.

'

2 Sorular

Avukata Soru Sor