Atla

Bilirkişi Raporuna İtiraz


Bilirkişi Raporuna İtiraz

Bilirkişi Raporuna İtiraz

Bilirkişi Raporuna İtiraz

Bilirkişi Raporuna İtiraz konusundan önce bilirkişinin atanmasından bahsedecek olursak, Mahkeme, davalı ve davacı tarafların görüşünü almak sureti ile bilirkişinin atanması konusundaki kararında aşağıda belirtilen konulara yer vermek zorundadır.

İnceleme konusunda bütün sınırları ile ve açık bir şekilde belirlenmesi, bilirkişinin cevaplaması gereken sorular ve raporun teslim edilme süresi. Bilirkişiye verilen görevlendirme raporun ekinde incelemesi gereken konular, dizi pusulasına bağlı şekilde ve gerekiyor ise mühürlü bir biçimde verilmektedir.

Ayrıca bu konuda tutanaklarda gösterilmektedir. Bilirkişi hazırladığı raporunda ve sözlü açıklamalarında hukuki bir değerlendirmede bulunamaz. Bilirkişilik görevi mahkeme tarafından yapılan davete uyarak tayin edilen gün ve saatte mahkemede hazır olmayı, yemin etmeyi, bilgisine başvurulan konuda, sürede, oy ve görüşünü mahkemeye bildirmeyi kapsamaktadır.

Adli yargılama sırasında, yapılan inceleme sona erdiğinde bilirkişi yaptığı tüm işlemleri ve vardığı sonuçları açıklamakta olan bir raporu, kendisinden mahkeme tarafından istenen incelemeleri yaptığını belirtir şekilde imzalayarak ilgili makamlara vermek ve göndermek ile sınırlıdır.

Mühürlü şekilde gönderilen veya verilen raporlar ve belgeler mahkemeye iletilir ve bu durum tutanak ile kaydedilir. Hukuk Mahkemelerinde görülen davalarda ise bilirkişi raporları mahkeme kalemine teslim edilmektedir.

Bilirkişi raporunu alan başkatip rapora işaret ederek mahkemeden önce suretlerini taraflara iletmektedir. Hazırlanan bilirkişi raporlarına yapılacak itirazlar adli yargı kurumları ile hukuk mahkemelerinde farklı olabilmektedir.

Bilirkişi Raporuna İtiraz

Adli Yargı Kurumlarında Bilirkişi Raporuna İtiraz Edilmesi

Bilirkişi tarafından düzenlenmiş olan raporlar duruşma sırasında Cumhuriyet Savcısına, duruşmaya katılana, vekiline, şüpheliye ve sanığa, müdafiine veya kanuni temsilcisine doğrudan verilebilmektedir. Bunun yanında iadeli taahhütlü olarak mektupla da gönderilebilmektedir.

Bilirkişi incelemesinin tamamlanması ile yeni bir bilirkişi incelemesinin ve yapılmasının veya itiraz edilmesinin bildirilmesi isteminin bildirilmesi konusunda Cumhuriyet Savcısına, takılanlara, vekiline, şüpheli veya sanığa, müdafiine veya kanuni olarak temsilcisine süre verilebilmektedir.

Bu taraflar dayandıkları gerekçeyi belirterek verilen süre içerisinde bilirkişi raporuna itiraz edebilmektedir.

Verilen süre içerisinde itiraz edilmeyen bilirkişi raporları geçerli olmaktadır. Bu kişilerin yaptıkları itiraz ve istemlerin reddedilmesi ile üç gün içinde bu konuda gerekçeli karar verilmektedir.

Cumhuriyet Savcısı, takılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanuni olarak temsilcisi yargılama konusu olaylar ile alakalı olarak veya bilirkişi raporu hazırlanmasında değerlendirilmek üzere veya bilirkişi raporu kendisi hakkında uzman bilimsel mütalaa alabilmektedirler. Ancak sadece bu neden için ayrıca süre istenmemektedir.

Hukuk Mahkemelerinde Bilirkişi Raporuna İtiraz

Bu konuda 1086 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununda bulunan 282'nci maddesinde bilirkişi raporunun mahkemeden önce taraflara tebliğ edilmesi esas olmaktadır. Ancak uygulamada taraflara duruşmadan sunulmaktadır. Bu durumda taraflar bilirkişi raporunun inceleyerek beyanda bulunmak için talepte bulunabilmektedir. Böyle bir durum da yargılama süresinin uzamasına neden olmaktadır.

Kanunlarda belirtildiği şekilde, bilirkişi raporuna mahkemeden önce taraflara tebliğ edilmiş olması, tarafların mahkemeden önce bilirkişi raporunu incelemelerine ve mahkemede bu konuda itirazlarını talep etmelerine olanak sağlayacaktır. Bu durum da dava süresinin kısalmasına neden olacaktır.

Gerçeğin ortaya çıkartılması konusunda lüzumlu görülmesi durumunda mahkeme hakimi veya esas davaya bakan mahkeme, önceki raporu düzenleyen veya yeniden bilirkişi raporu düzenleyen bilirkişi vasıtası ile tekrar bir inceleme yaptırabilmektedir.
 

Bilirkişi Raporuna İtiraz

Mahkeme hakimi hazırlanan bilirkişi raporunda muğlak gördüğü konuları tamamlamak ve bu konularda izahat almak için bilirkişiye yeni sorular sorabilmektedir.

Bu konuda davanın iki tarafı da hazırlanan bilirkişi raporu konusunda izahata almak için raporun kendilerine tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde hakimden talep edebilmektedir.

Hazırlanan bilirkişi raporlarına genel olarak aşağıdaki nedenler ile itiraz edilmektedir.

Hazırlanan bilirkişi raporu gerçeği yansıtmaması durumunda,

Hazırlanan bilirkişi raporunda, bilirkişiden istenmiş olan konuların net  ortaya konulmamış olması durumunda,

Bilirkişi raporunda dava ile alakalı bazı konuların atlanmış olmasında,

Hazırlanan bilirkişi raporunun taraflı şekilde düzenlenmiş olmasında,

Bilirkişinin düzenlediği rapor konusunda ehil kişi olmaması ve uzmanlık alanının bu konunun dışında olması durumunda,

Bilirkişi hakkında hakimin reddini gerektirecek bir sebebin meydana gelmiş olmasında,

Hazırlanan bilirkişi raporunda yapılan hesapların hatalı ve yanlış olması durumunda,

Adli Yargı kurumlarında görevlendirilen bilirkişilerin Adli Yargı Adalet Komisyonu listesinde yer almakta olan bilirkişiler arasında seçilmemiş kişiler olması durumunda,

Bilirkişi Raporuna İtiraz

Yukarıda belirtilen bir veya birkaç konunun meydana gelmesi ile yapılacak bilirkişi raporuna itiraz konusunda, mahkeme tarafından bilirkişi raporunu düzenleyen bilirkişilerden ek bir rapor alınması veya yeni bir bilirkişi görevlendirilmesi yoluna gidilebilmektedir.

 

Yine de tatmin edici bir bilirkişi raporu hazırlanamaması durumunda üçüncü bir bilirkişi görevlendirilmesi mümkün olabilmektedir.

Yargılama sırasında bilirkişi raporuna itiraz edilmez ise temyiz aşamasında bu raporlara itiraz etmek mümkün değildir.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Nasıl Yapılır

Bilirkişi Raporuna İtiraz Nasıl Yapılır?

Bilirkişi Raporuna İtiraz da Davalı veya davacı taraflar hazırlanan bilirkişi raporunun kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde, raporlarda eksik olan konuların bilirkişiye tamamlatılmasını, belirsizlik gösteren konular hakkında bilirkişi açıklamalarının yapılmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilmektedirler.

Mahkeme hazırlanan bilirkişi raporunda eksiklik veya belirsizlik olması durumunda tamamlanması veya açıklığa kavuşturulmasını sağlamak amacı ile bilirkişiden yeni sorular belirtmek sureti ile ek rapor alabilmekte veya tayin edebileceği yeni duruşmada sözlü olarak bunların açıklanmasını bilirkişiden isteyebilmektedir.

Mahkeme hazırlanan bilirkişi raporunda çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren durumlarda bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verebilmektedir. Hakimlerin mesleki bilgileri içerisinde olan ve hukuki bilgiler ile çözümlenmesi mümkün olan durumlarda bilirkişiler dinlenmez

Mevcut bilirkişi raporuna rağmen gerçeğin daha ziyade açığa kavuşturulması için yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi mahkeme tarafından yaptırılabilmektedir.

Bilirkişi raporunun içeriğinde hatalar ve yanlışlar konusunda mahkeme bilirkişiden ek rapor düzenlemesini isteyebilir veya yeni bir bilirkişi atanmasını sağlayabilmektedir.

Bilirkişi Raporuna İtiraz

Makalede Bilirkişi Raporuna İtiraz konusu bilgi amaçlı verilmiştir. Bilirkişi Raporuna İtiraz konusunda daha geniş bilgi için avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

İş hukuku avukatı dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız. Diğer makalemiz olan Boşanma avukatları sayfasını okuyabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Davanın kısmi dava olarak açıldığı ve sonuçlandırıldığı, davalı vekilinin belirsiz alacak davası açılamayacağına ilişkin istinaf sebebinin yerinde olmadığı, Teknik bilirkişinin hukuki değerlendirmesinin hakimi bağlamayacağı, buna ilişkin istinaf sebebinin de yerinde olmadığı.

Bu açıklamalar altında davalının istinaf talepleri isabetsiz olup tarafların iddia ve savunmalarına, dosya kapsamına, hükmün dayandığı deliller ve kanuni gerektirici sebeplere, delillerin taktirinde isabetsizlik görülmemesine göre davalı tarafından yapılan istinaf taleplerinin Hukuk Muhakemeleri Kanununun maddesi gereğince esastan reddine karar verilerek aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur. Davalının istinaf başvurusunun HMK'nun maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.

ÖZET: Davacının …sayılı Kanun kapsamında, ..İli, ..İlçesi, …Köyü'nde bulunan malvarlığı zararının tazmini istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, …İdare Mahkemesi'nce; davacının, malvarlığı zararının tespiti amacıyla Komisyon tarafından yapılan keşfin gün, yer ve saatinin başvuru sahibine ve/veya vekiline yazılı olarak tebliğ edilmesi,

Sadece başvurucunun mülkiyetinde bulunan taşınmazların değil zilyetliğinde bulundurduğu gayrimenkuller için de keşif icra edilmesi ve varsa şahitlerinin keşif esnasında hazır bulundurularak dinlenip her başvurucu için ayrı ayrı keşif tutanağı tanzim edilmesi, keşif sırasında tespiti yapılan ev nitelikli taşınmazın …grubu yapı olarak değerlendirilerek zarar hesabı yapılması gerekirken …grubu yapı olarak değerlendirme yapıldığı,

Başvuru dilekçesinde belirttiği malvarlığı zararlarına yönelik inceleme yapılmak suretiyle, zararların olup olmadığının belirtildiği keşif ve değerlendirme sonuç raporunun düzenlenmesi gerekirken, usulüne uygun keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmaksızın,

Davacı hakkında tanzim edilmiş zilyetlik belgesinde yazılı taşınmazlar hakkında da keşif icra edilmeksizin eksik incelemeye dayalı olarak tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararın,

Davalı idare tarafından hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmiş ise de; dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmaması nedeniyle hükmün onanmasına karar verilmiştir.

ÖZET: Kazaya karışan her iki tarafında kusurun diğer tarafta olduğunu iddia etmeleri ve katılan vekilinin trafik bilirkişi raporunun kabul etmeyip yeniden rapor aldırılması yönünde talepte bulunmasına rağmen mahkemece hiç bir gerekçe gösterilmeden yeniden rapor aldırılması talebinin reddedilmiş olduğu görülmekle,

Dosya kapsamında bulunan trafik kazası tesbit tutanağı ile trafik bilirkişi raporunun çelişkili olduğu, mahkemece bilirkişi raporuna hangi nedenlerle üstünlük tanınıp hükme esas alındığının gerekçede belirtilmediği, hükme esas alındığı anlaşılan bilirkişi raporunun hüküm vermeye elverişli olmayıp yeterince teknik bilgi, açıklama içermediği anlaşılmakla,

Mahkemece Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi veya Teknik Üniversitelerin konu ile ilgili bölümleri uzmanlardan oluşacak bilirkişi kurulundan rapor alındıktan sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken trafik kazası tespit tutanağı ile rapor arasındaki çelişki giderilmeyip hükme esas alındığı belirtilen trafikçi bilirkişi raporuna hangi nedenlerle üstünlük tanınıp itibar edildiğinin denetime imkan verecek şekilde karar yerinde tartışılıp değerlendirilmeden yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması CMK nun 289/1-g, 280/1-b maddelerine aykırılık teşkil edeceği, katılan vekilinin istinaf iddiası bu yönüyle yerinde görüldüğünden CMK'nun 289/1-g, 280/1-b maddeleri uyarınca hükmün bozulmasına karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Bilirkişi Raporuna İtiraz - Yorum
  JİHAT CABADAK -
  15 Ağustos 2016

  Bilirkişi Raporuna İtiraz Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

  Cevapla
 • Bilirkişi Raporuna İtiraz - Yorum
  ALTUĞ KARSLI -
  1 Eylül 2016

  Bilirkişi Raporuna İtiraz Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

  Cevapla
 • Bilirkişi Raporuna İtiraz - Yorum
  RIDVAN ELİBOL -
  7 Ekim 2016

  Bilirkişi Raporuna İtiraz Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

  Cevapla
 • Bilirkişi Raporuna İtiraz - Yorum
  KEREM SATIK -
  18 Kasım 2016

  Bilirkişi Raporuna İtiraz Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

  Cevapla
 • Bilirkişi Raporuna İtiraz - Yorum
  Kaza Ve Tutanak - MERSİN
  15 Ocak 2018

  TRAFİK KAZASINDAN DOLAYI KAZA SONRASI EŞİM VE BEN HASTANEYE KALDIRILDIK DER İKİ TARAFA TAKSİRLİ YARALAMALI TUTANAK HAZIRLANDI BEN SUÇLU İSEM NEDEN TAKSİRLİ YARAMALI TUTANAK DÜZENLENMİŞTİR RAPORA İTİRAZ HAKKIM NASIL OLABİLİR

  Cevapla
Yorum Bırak