Atla

Bilişim Sistemine Girme Suçu


Bilişim Sistemine Girme Suçu

Bilişim Sistemine Girme Suçu

Bilişim Sistemine Girme Suçu

Madde 243
  1.  Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.
  2. Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.
  3. Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. M adde 243/1 de belirtilen suç oluşur.
  • E- MAİL adresi MSN aboneliği Facebook aboneliğinin kanuna aykırı yollarla ele geçirildikten sonra bu aboneliklerdeki bilgilerin değiştirilmesi, silinmesi hallerinde 243/3 de belirtilen suça dönüşmektedir.
  • E- MAİL adresi MSN aboneliği Facebook aboneliğinin kanuna aykırı yollarla ele geçirildikten sonra elde edilen bilgilerle şantaj yapılması halinde Madde 243'e ek olarak Türk ceza Kanununun Hürriyete Karşı Suçlar Şantaj
Madde 107
  1. Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
  2. (Ek: 29/6/2005 – 5377/14 md.) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur. Madde 107/2 de belirtilen suç oluşur.

BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU YARGITAY KARARLARI

T.C. YARGITAY 2.Ceza Dairesi Esas: 2014/38 Karar: 2014/31162 Karar Tarihi: 24.12.2014 BİLİŞİM SİSTEMİNE HUKUKA AYKIRI MÜDAHALE SURETİYLE HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA SUÇU - BERAAT EDEN SANIĞIN POS CİHAZINA DIŞARIDAN MÜDAHALE EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ - UZMAN BİLİRKİŞİLERDEN OLUŞAN BİR BİLİRKİŞİ KURULUNDAN RAPOR ALINMASI GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Sanık Ö.'ın olay günü T…'da olduğu halde, suçun işlendiği bilgisayar IP adresinin İ…. olması karşısında, bilişimsel olarak bu durumun mümkün olup olmayacağı ve beraat eden sanık A.. T..'in pos cihazına dışarıdan müdahale edilip edilemeyeceği konularında bilişim sisteminin işleyişi ve internet bankacılığı konusunda uzman bilirkişilerden oluşan bir bilirkişi kurulundan denetime olanak verecek biçimde ayrıntılı bir rapor alınarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden eksik araştırma sonucu hüküm kurulması isabetsizdir. Hüküm bozulmuştur.T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas: 2014/11391 Karar: 2015/582 Karar Tarihi: 19.01.2015BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU - FACEBOOK SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE KATILAN ADINA PROFİL HESABI OLUŞTURUP KATILANIN RESMİNİ VE TELEFONUNU KOYMASI - EYLEMİN OLUŞTURACAĞI SUÇLARA GÖRE DAVAYA BAKMANIN ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞUNUN GÖZETİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Sanığın, internette facebook sosyal paylaşım sitesinde, katılan adına profil hesabı oluşturup, katılanın resmini ve telefonunu koyarak başka şahıslar tarafından rahatsız edilmesine neden olduğunun ileri sürülmesine göre; eylemin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu yanında TCK'nın 136/1 inci maddesine uyan suçu oluşturacağı ve davaya bakmanın ve delilleri takdir etmenin üst Asliye Ceza Mahkemesine ait olacağı gözetilerek, görevsizlik kararı verilmesi gerekir. (5237 S. K. m. 136) Dava: Bilişim sistemine girme suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekilleri tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Karar: Katılan vekillerinin temyiz dilekçesinin içeriği itibariyle, temyizin, sanık hakkında bilişim sistemine girme suçundan verilen beraat hükmüne yönelik olduğu anlaşılmakla yapılan incelemede; Sanığın, internette facebook sosyal paylaşım sitesinde, katılan adına profil hesabı oluşturup, katılanın resmini ve telefonunu koyarak başka şahıslar tarafından rahatsız edilmesine neden olduğunun ileri sürülmesine göre; eylemin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu yanında TCK'nın 136/1 inci maddesine uyan suçu oluşturacağı ve davaya bakmanın ve delilleri takdir etmenin üst Asliye Ceza Mahkemesine ait olacağı gözetilerek, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, duruşmaya devamla yazılı gerekçeyle beraat hükmü kurulması, Kabule göre de; Hükmün gerekçe kısmında, sanığın, katılanın isim ve telefon numaralarını kullanmak suretiyle katılan adına facebookta profil hesabı açarak, bu profilden katılan imiş gibi katılanın iş arkadaşı olan tanıkların ve üçüncü kişilerin sayfalarına eklenerek bu kişilere arkadaşlık teklifinde bulunduğu, uygunsuz görüşmeler yaptığı, bu suretle katılanın huzur ve sükununu bozarak atılı kişilerin huzur ve sükununu bozmak suçunu işlediği açıklandıktan sonra, sanığın, katılan adına facebook profil hesabı oluşturarak katılanın resmini ve telefonunu koyması eylemi nedeniyle, bilişim sistemine girme suçundan açılan davada, atılı suç sabit olmadığından sanığın beraatine karar verildiği belirtilmek suretiyle gerekçenin karıştırılması, Sonuç: Kanuna aykırı olup, katılan vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 s. Kanunun 8 inci maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321 inci maddesi uyarınca isteme aykırı olarak Bilişim Sistemine Girme Suçu BOZULMASINA,  
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak