Atla

Borçtan Kurtulma Davası


Borçtan Kurtulma Davası

Borçtan Kurtulma Davası

Borçtan Kurtulma Davası

İtirazın geçici kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde borçlu borçtan kurtulma davası açabilir. Yetkili mahkeme alacaklının ikametgahı veya icra takibinin yapıldığı yer mahkemeleridir.

 Borçtan Kurtulma Davası Görevli mahkeme borçlu olunmadığı iddia edilen miktara göre genel hükümler çerçevesinde belirlenir. Görevin hesabında tazminat miktarı göz önünde tutulmaz. Alacak ticari nitelikte ise görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir.

Davanın dinlenebilmesi için borçlunun dava konusu alacağın yüzde 15 ini ilk duruşma gününe kadar mahkeme veznesine nakden depo etmesi veya mahkemece kabul edilecek aynı değerde esham ve tahvilat veya banka teminat mektubu tevdi etmesi şarttır. Aksi takdirde dava reddolunur.

Borçtan kurtulma davasının açılmasıyla bu davada verilecek hüküm kesinleşinceye kadar geçen süre bir yıllık haciz isteme süresinin hesabına dahil edilmez. Borçlu süresi içinde dava etmez veya davası reddolunursa itirazın kaldırılması kararı ve varsa muvakkat haciz kesinleşir.

Borçtan Kurtulma Davasında davanın davacısı takibin borçlusu, davalısı ile takibin alacaklısıdır. Dava sonucunda verilen hüküm maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder.

İcra mahkemesi, artık bu talepler hakkında inceleme yapıp karar veremez. Buna karşılık, iflas kararının kesinleşmesi ile düşen icra takipleri (md. 193/1 ve 3) ile ilgili hukuk davaları, iflas kararının kesinleşmesi ile düşmez; bu davalar, iflasın açılması ile sadece durur.

Buna göre itirazın iptali davası, borçtan kurtulma davası (md. 69), menfi tespit davası veya istirdat davası borçlunun iflası ile sadece durur; fakat, iflas kararının kesinleşmesi ile düşmez. Bilakis, bu davalara da, ikinci alacaklılar toplantısından on gün sonra devam edilir.

İİK'nun 72/1.maddesi gereği borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu olmadığının, gerçekte var olmayan bir borç nedeni ile kendisini tehdit eden veya kendisi aleyhine icra takibi yapan kişiye karşı herhangi bir borcunun olmadığının tespiti amacıyla menfi tespit davası açabilir.

İİK'nun 72/2.maddesine göre; İcra takibinden önce açılan menfi tesbit davasına bakan mahkeme, talep üzerine alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir.

İİK'nun 72/5. maddesi gereğince borçlunun açmış olduğu menfi tespit davasında ihtiyati tedbir kararı almamış, veya verilmiş olan ihtiyati tedbir kararının herhangi bir sebeple kaldırılmış olması nedeniyle dava konusu borcu alacaklıya ödemiş olursa açılmış olan menfi tespit davasına istirdat davası olarak devam edilir.

''Bu durumda borçlunun menfi tespit davasının istirdat davasına dönüştürülerek devam edilmesi için bir talepte bulunmasına gerek yoktur. Borcun ödenmiş olduğunu öğrenen mahkemenin yukarıda yazılı yasa hükmü gereğince davaya kendiliğinden istirdat davası olarak devam etmesi gerekir.''

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • ZELİHA CIBIR -
  7 Ağustos 2016

  Borçtan Kurtulma Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

  Cevapla
 • UFUKCAN KURTULDU -
  13 Ağustos 2016

  Borçtan Kurtulma Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

  Cevapla
 • Malekı -
  5 Ocak 2017

  Borçtan Kurtulma Davası Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

  Cevapla
Yorum Bırak