Borçtan Kurtulma Davası | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

Borçtan Kurtulma Davası

Borçtan Kurtulma Davası

[vc_row triangle_shape=”no”][vc_column][vc_column_text]

Borçtan Kurtulma Davası

İtirazın geçici kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde borçlu borçtan kurtulma davası açabilir. Yetkili mahkeme alacaklının ikametgahı veya icra takibinin yapıldığı yer mahkemeleridir.

Borçtan Kurtulma Davası Görevli mahkeme borçlu olunmadığı iddia edilen miktara göre genel hükümler çerçevesinde belirlenir. Görevin hesabında tazminat miktarı göz önünde tutulmaz. Alacak ticari nitelikte ise görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir.

Davanın dinlenebilmesi için borçlunun dava konusu alacağın yüzde 15 ini ilk duruşma gününe kadar mahkeme veznesine nakden depo etmesi veya mahkemece kabul edilecek aynı değerde esham ve tahvilat veya banka teminat mektubu tevdi etmesi şarttır. Aksi takdirde dava reddolunur.

Borçtan kurtulma davasının açılmasıyla bu davada verilecek hüküm kesinleşinceye kadar geçen süre bir yıllık haciz isteme süresinin hesabına dahil edilmez.

Borçtan Kurtulma Davasında davanın davacısı takibin borçlusu, davalısı ile takibin alacaklısıdır. Dava sonucunda verilen hüküm maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder.

İcra mahkemesi, artık bu talepler hakkında inceleme yapıp karar veremez. Buna karşılık, iflas kararının kesinleşmesi ile düşen icra takipleri (md. 193/1 ve 3) ile ilgili hukuk davaları, iflas kararının kesinleşmesi ile düşmez; bu davalar, iflasın açılması ile sadece durur.

Buna göre itirazın iptali davası, borçtan kurtulma davası (md. 69), menfi tespit davası veya istirdat davası borçlunun iflası ile sadece durur; fakat, iflas kararının kesinleşmesi ile düşmez. Bilakis, bu davalara da, ikinci alacaklılar toplantısından on gün sonra devam edilir.

İİK’nun 72/1.maddesi gereği borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu olmadığının, gerçekte var olmayan bir borç nedeni ile kendisini tehdit eden veya kendisi aleyhine icra takibi yapan kişiye karşı herhangi bir borcunun olmadığının tespiti amacıyla menfi tespit davası açabilir.

Alacağın %15 az olmamak sebebiyle para yatırılması halinde durudurma kararı alınabilir.

İİK’nun 72/5. maddesi gereğince borçlunun açmış olduğu menfi tespit davasında ihtiyati tedbir kararı almamış, veya verilmiş olan ihtiyati tedbir kararının herhangi bir sebeple kaldırılmış olması nedeniyle dava konusu borcu alacaklıya ödemiş olursa açılmış olan menfi tespit davasına istirdat davası olarak devam edilir.

”Menfi tespit davasının istirdat davasına dönebilir. Borcun ödenmiş olduğunu öğrenen mahkemenin yukarıda yazılı yasa hükmü gereğince davaya kendiliğinden istirdat davası olarak devam etmesi gerekir.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri