Atla

Boşanmada Tazminat Davası Nasıl Açılır


Boşanmada Tazminat Davası Nasıl Açılır

Boşanmada Tazminat Davası Nasıl Açılır

Boşanmada Tazminat Davası Nasıl Açılır

Boşsanma eşler arasında yaşanmış ve bu sebebpten dolayı zarar görmesi durumunda maddi manevi tazminat isteyebilir.(Yeni Türk Medeni Kanunu – YTMK 174. madde)  Bu sebeple ksusursu eş Boşanma Davasında Tazminat davası açarak tazminat talep eder. Boşanmada Tazminat Davasında Tazminat isteyen taraf kusursuz ya da daha az kusurlu olmalıdır. Davalı taraf kusurlu olmalıdır. 

Boşanmada Tazminat Davasında Davalı taraf boşanmaya kendi kusuruyla sebep olmuşsa, onun aleyhine tazminata hükmedilemez. Boşanmada Tazminat Davasında Tazminat isteyen tarafın mevcut veya beklenen menfaati boşanma sebebiyle zedelenmiş olmalıdır.Davalı taraf kusurlu olmalıdır. Kusurun ağır olması şart değildir. Boşanmada Tazminat Davası AçılırkenTazminat isteyen tarafın kişilik hakkı zedelenmiş olmalıdır.Kişilik hakkının zedelenmiş olup olmadığı, boşanmaya sebep olan olayın mahiyetine ve istemde bulunan tarafın duyduğu elem ve üzüntünün derecesine göre tayin edilir.

Boşanmada Tazminat Nasıl Alınır Ödenir

Boşanmada Tazminat Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azal­tılmasına karar verilebilir. Boşanmada Tazminat Davasında Hakim, istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. 

Boşanmada Tazminat Davaları Nasıl Açılır Görülür

 bu olaylar yüzünden kişilik haklarının saldırıya uğraması halinde manevi tazminat talep edilebilir.

Yargıtay Kararı - Boşanmada Tazminat Davası Nasıl Açılır

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2014/22092 Karar: 2015/7146 Karar Tarihi: 09.04.2015

BOŞANMA DAVASI  TAZMİNATA ESAS OLAN FİİLİN AĞIRLIĞI İLE HAKKANİYET KURALLARI DİKKATE ALINARAK KADIN YARARINA UYGUN MİKTARDA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

İstinaf Kararı - Boşanmada Tazminat Davası Nasıl Açılır

Davacı vekili; tarafların 24/05/2016 tarihinde boşandıklarını, boşanma davasında talep ettikleri nafaka ve tazminatlar yönünden mahkemenin, tahkikat aşamasında talep edildiğinden bahisle karar verilmesine yer olmadığına, dava açmakta muhtariyetlerine karar verdiğini, davalı kocanın boşanma davasında tam kusurlu bulunduğunu, müvekkilinin gelirinin olmadığını, davalının ise müftü yardımcısı olduğunu belirterek, aylık 1.000 TL tedbir-yoksulluk nafakası, 20.000 TL maddi, 20.000 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; davacının boşanma davasında davalıdan mal, konularda talebinin olmadığını beyan ettiğini, sonradan davayı ıslah etmediğini, boşanmanın fer’i durumunda olan mali haklarını saklı tutmadığından bu haklardan feragat etmiş sayılması gerektiğini, boşanma dosyasına göre her iki tarafın da kusurlu olduğunu, davacının taşınmazlarının bulunduğunu, müvekkilinin ise maaşı ve kredi ile aldığı aracı dışında gelirinin bulunmadığını belirterek haksız olan davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; davacının, boşanma dava dilekçesinde davalıdan mali konulu bir talebi bulunmadığını açıkça belirtmesi, davayı ıslah etmemesi, nafaka ve tazminat talepleri yönünden haklarını saklı tutmaması ve bu kararı temyiz etmemesi sebebi ile davacının nafaka ve tazminat taleplerinden feragat ettiği anlamına geleceğinden bahisle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı vekili istinaf dilekçesinde; davacının boşanma davası sırasında nafaka ve tazminat istememesinin bu haklarından feragat ettiği anlamına gelmeyeceğini, boşanma davasının ikinci celsesinde talepte bulunduklarını, mahkemenin dava açma konusunda muhtariyetlerine karar verdiğini, bu sebeple hatalı mahkeme kararının kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir. Boşanma tazminat davası nasıl açılır hakkında daha fazla bigi için.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Dava, boşanma davası sonrası açılan yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat talepli davadır.

Yapılan yargılama sonucunda mahkemece verilen kararının yerinde olmadığından bahisle davacı vekili istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

İnceleme, 6100 sayılı HMK m. 355 uyarınca istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır.

Tarafların boşanmalarına ilişkin Konya 4. Aile Mahkemesinin 2015/1105 esas sayılı dosyasının, dava dosyası içerisinde olmadığı görülmekle, usul ekonomisi açısından yargılamanın uzamaması için uyap sistemi üzerinden getirtilmiştir.

Boşanma dava dilekçesindeki mali konulu bir talebinin bulunmadığı ifadesi, bu haklardan feragat ettiğini göstermez. Mahkemenin bu yöndeki değerlendirmesi hatalıdır. Bu durum yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, mahkeme kararı kaldırılarak, yeniden hüküm kurulmuştur.

Kayıtlara göre; davacının ev hanımı olup, gelirinin bulunmadığı, davalının ise, müftü yardımcısı olup, aylık kazancının ......TL olduğu anlaşılmıştır.

Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedebilmek için, tazminat talep eden tarafın kusursuz, veya diğer tarafa göre daha az kusurlu olması yanında; boşanmaya sebep olan olayların kişilik haklarını zedelemiş olması da gereklidir (TMK m. 174/2). Davalı erkeğin boşanmaya neden olan olayda davacıya hakaret etmesi ve davacının kulağındaki rahatsızlık sebebi ile onunla alay etmesi davacının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.

Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, boşanma yüzünden zedelenen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamı, TMK'nın 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanununun 50 ve 52. maddesi hükmü dikkate alındığında, davacı kadın yararına 15.000 TL maddi, 15.000 TL manevi tazminat takdir edilmiştir.

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz (TMK m. 175). Boşanmaya sebep olan olaylarda davacı kadının daha ağır kusurlu olmadığı, herhangi bir gelirinin bulunmadığı, boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği gerçekleşmiştir.

Buna göre davacı kadın yararına yoksulluk nafakası takdiri gerekir. Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği, günün ekonomik koşullan, TMK'nın 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alındığında davacı kadın için dava tarihinden geçerli olmak üzere aylık 800 TL yoksulluk nafakasına hükmedilmiştir.

 

 

 

 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak