Atla

Çek İcra Takibi Yetki Zamanaşımı


Çek İcra Takibi Yetki Zamanaşımı

Çek İcra Takibi Yetki Zamanaşımı

Çek İcra Takibi Yetki Zamanaşımı

A. ÇEK İCRA TAKİBİ B. ÇEK İCRAYA NASIL KONULUR, C. ÇEKTE ZAMANAŞIMI NEDİR D. ÇEK İCRA TAKİBİ NASIL YAPILIR

Çek hakkında kısa bilgi verecek olursak çeki düzenleyen kişiye lehdar   ödeme yapılacak kişi hamil, muhatap ise bankadaır. Çek bir ödeme vasıtasıdır. Çekin vasıfları ve şartlarından bahsedecek olursak, Çekin ödeneceği yer gösterilmesi gerekmektedir. Çekin ödeme günü bulunması şarttır. Çeki düzenleyen kişinin imzasının bulunması geçerlik şartlarındandır. Çeklerin ödenmesi için bankaya ibrazıı gerekir.

Çek İcra Takibi Zamanaşımı ; Hamil ibraz süresini geçirirse, kambiyo hukuku gereğince icra takibini ilamsız icra olarak yapar. Hamilin, cirantalarla düzenleyene ve diğer çek borçlularına karşı sahip olduğu başvurma hakları, ibraz süresinin bitiminden itibaren 6 ay geçmekle zaman aşımına uğrar bu durumda İcra takibini ilamsız icra olarak yapabilir.

Çek İcra Takibi Yetki: Çek İcra Takibi, borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki genel yetkili icra dairesinde ve muhatap bankanın bulunduğu yer ödeme yeri sayıldığından, buradaki icra dairesinde ve ayrıca çekin keşide edildiği yerdeki icra dairesinde yapılabilir.

Yargıtay Kararı - Çek İcra Takibi Yetki Zamanaşımı

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas:  2012/11833 Karar: 2014/2980 Karar Tarihi: 20.02.2014

ALACAK DAVASI - BANKANIN DAVAYA KONU ÇEKİ TEMİNAT AMACIYLA ALMIŞ OLMASI - ÇEKİN REHİN AMACIYLA CİROSUNUN GEÇERLİ OLMADIĞI VE BANKANIN YETKİLİ HAMİL OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ - MÜKERRER TAHSİLATA YER VERECEK ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİNİN HATALI OLMASI

ÖZET: Olayda çekte rehin cirosu caiz olmayıp, rehin veya bunun sonucu elde etmeye yönelik teminat amacıyla çekin ciro edilmesi halinde çeki devir alan kişi çeke dayalı hakları kullanamaz. Somut olayda davacı banka davaya konu çeki teminat amacıyla almış olup, açıklanan yasa maddesi uyarınca çekin rehin amacıyla cirosu geçerli olmadığından davacı banka yetkili hamil olarak kabul edilemez. Kaldı ki, kredi alacağının temini için yapılan takip kesinleştiğinden mükerrer tahsilata yer verecek şekilde karar verilmesi de doğru görülmemiş kararın bu gerekçelerle davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas:  2013/34184 Karar: 2014/21 Karar Tarihi: 13.01.2014

İMZAYA İTİRAZ DAVASI. ÇEKİN TİCARİ TEMSİLCİ TARAFINDAN İMZALAMASI HALİNDE TAKİBE KONU ÇEKTEN DOLAYI BORÇLUNUN SORUMLU OLACAĞI . ÇEK İCRA TAKİP DAYANAĞI ÇEKTEKİ İMZANIN TİCARİ TEMSİLCİYE AİT OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET:  Olayda takip dayanağı çeki ticari temsilci sayılan Y. Ö.'ın imzalaması halinde takibe konu çekten dolayı borçlu M. Ş. Ö. sorumlu olacağından, takip dayanağı çekteki imzanın ticari temsilci Y. Ö.'a ait olup olmadığı konusunda 2004 Sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca yönteminde inceleme yaptırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken aksi yönde hüküm tesisi isabetsizdir.

T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2012 / 12-1070 Karar: 2013 / 361 Karar Tarihi: 13.03.2013

TAKİBİN İPTALİ DAVASI. TAKİBİN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI GEREKÇESİYLE TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ. ALTI AYLIK TAKİP ÖNCESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN GEÇTİĞİ - DİRENME KARARI SONUCU İTİBARİYLE DOĞRU OLUŞU - DİRENME KARARININ DEĞİŞİK GEREKÇE İLE ONANMASI

ÖZET: Borçluya yöntemince ödeme emri tebliğ edilmediği için, borçlunun zamanaşımı başvurusu takip öncesi zamanaşımına ilişkindir. Bu nedenle, mahkemenin talebin, takip sonrası zamanaşımına ilişkin olduğu yönündeki kabulü isabetsiz ise de, C. Savcılığına yazılan yazıya 26.11.2008 tarihinde cevap verilmesine rağmen alacaklı bu yazı gereğini altı aylık süreden çok sonra 05.02.2010 tarihinde icra müdürlüğüne başvurarak talep etmiştir. Buna göre, somut uyuşmazlık yönünden 26.11.2008 tarihi ile 05.02.2010 tarihi arasında altı aylık takip öncesi zamanaşımı süresi fazlasıyla geçmiştir.

O halde, icranın geri bırakılması değil, takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir. Hal böyle olunca, mahkemece sonuçta takibin zamanaşımına uğradığının kabulüne yönelik hüküm kurulduğundan, direnme kararı sonucu itibariyle doğru olup değişik gerekçe ile onanmalıdır. Avukat  genel sayfasından diğer konulara göz atabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • AZRA MACAKOĞLU -
  10 Ağustos 2016

  Çek İcra Takibi Yetki Zamanaşımı Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

  Cevapla
 • NAİLE GÜL -
  4 Eylül 2016

  Çek İcra Takibi Yetki Zamanaşımı Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • TUĞRUL AKDOĞAN -
  15 Ekim 2016

  Çek İcra Takibi Yetki Zamanaşımı Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

  Cevapla
 • Ahuse -
  8 Aralık 2016

  Çek İcra Takibi Yetki Zamanaşımı dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

  Cevapla
Yorum Bırak