Atla

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir


Çekişmeli Boşanma Davası Nedir

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir

Çekişmeli Boşanma Davasını Nasıl Açarım?

Boşanma davalarında eşlerin herhangi bir konuda anlaşamamaları durumunda çekişmeli boşanma davaları açılmaktadır. Bu davalarda tarafların nafaka, tazminat veya çocuğun velayeti gibi farklı konularda aralarında anlaşamamaları durumunda bu davalar açılmaktadır. Bu davalarda taraflardan birisi hak talep etmek için diğerinin boşanma ve evliliğin yürütülmemesi konusunda kusurlu olduğunu iddia etmektedir. Boşanmak için gerekli olan ve yasalarda belirtilen haklı sebeplerden birinin geçerli olduğunu iddia etmekte ve bunu ispat etmek zorundadır. Davalarda da tanıklar ve deliller ile bunun doğruluğunu ispat etmek yükümlülüğünü taşımaktadır. Çekişmeli boşanma davalarının açılmasında dava dilekçesinin hazırlanması ve mahkemeye sunulması ile duruşma günü alınabilmektedir. Bu şekilde boşanma davalarında duruşmalar görülerek mahkeme tarafından karara bağlanabilecektir.

Çekişmeli Boşanma Davalarının Açılması İçin Yapılması Gerekenler

Eşlerin boşanmak istemesi veya bir tarafın boşanmak istemesi durumunda çekişmeli boşanma davaları açılabilmektedir. Açılacak Çekişmeli boşanma davaları için taraflardan birisinin boşanma konusunda yasalarda belirtilen sebeplerden birinin geçerli olduğunu belirtmesi ve bunu kanıtlaması gerekmektedir. Bu sebeple açılacak davalar için öncelikle dava dilekçesi hazırlanmaktadır. Çekişmeli boşanmalarda en önemli konu dava dilekçesinin hazırlanmasıdır. Davanın açılabilmesi için hukuki geçerliliği olan, şekil ve usul yönünden doğru hazırlanmış ve iddianın doğru bir şekilde anlatıldığı dava dilekçeleri hazırlanmalıdır. İnternet ortamında bulunacak ve arzuhalciler tarafından hazırlanacak dava dilekçeleri tam olarak başarı sağlanmasını zorlaştırabilmektedir. Her evlilik ve boşanma süreci birbirinden farklı özel olmaktadır. Bu sebeple de kalıplaşmış bir çekişmeli boşanma davası dilekçe örneği bulunmamaktadır. Çekişmeli boşanmaların açılabilmesi için aile mahkemesine sunulacak boşanma davası açmak için dilekçenin doğru şekilde ve avukat tarafından hazırlanması oldukça önemlidir. Davada iddianın ispatı için sunulacak tanıklar ve deliller konusunda da kapsamlı ve hukuki bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu konuda boşanma avukatı tutulması ve ondan dilekçenin hazırlanarak dava süresinde yardımcı olması istenebilmektedir. Çekişmeli boşanma davaları süreç olarak uzun olabilmektedir. Bu sebeple de avukatlardan yardım alınarak daha kısa sürede ve istenilen şekilde sonuçlanması sağlanabilmektedir. Bunun için başarılı bir avukat ile çalışılması oldukça önemlidir.

Çekişmeli Boşanma Davaları Hangi Durumlarda Olur?

Boşanma davalarının açılması eşlerin evliliğin devamını istememesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Evlilik gibi yasal olarak başlatılan bir durum yine yasal olarak sonlandırılmaktadır. Bu konuda düzenlenen yasalar ile boşanma bir hukuk olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple evlenme işleminde olduğu gibi belirli prosedürleri bulunmaktadır. Evlenme işleminde eşlerin birbirlerini sevmeleri ve beraber yaşamayı istemelerinde olduğu gibi boşanmada da bu isteğin tersi oluşmaktadır. Bu durumda mahkemelere başvurularak boşanmak konusunda istekler dilekçe ile beyan edilir. Boşanma konusunda yasalar eşlerin yasalarda belirtilen bir sebebi öne sürmelerini ve bunu kanıtlamalarını istemektedir. Eşlerin boşanma ve sonrasında ortaya çıkacak hakların paylaşımı konusunda anlaşmaları durumunda anlaşmalı şekilde boşanmaları mümkün olmaktadır. Bunun yanında aralarında bir anlaşamaya varamayan eşler çekişmeli boşanma davaları açmaktadırlar.

Çekişmeli Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Boşanma davaları genel olarak iki türde yapılmaktadır. Bunlardan anlaşmalı boşanma davaları süre olarak ve işlem olarak oldukça kolay davalardır. Bunun için eşlerin boşanmak ve sonrasında oluşan nafaka, tazminat, mal paylaşımı ve velayet gibi konularda tam olarak anlaşmaları gerekmektedir. Eşlerin arasında bu anlaşmanın olması durumunda anlaşmalı olarak boşanmaları mümkündür. Ancak bu konulardan birinde bile bir anlaşmazlık olması durumunda çekişmeli boşanma davaları açılacaktır. Bu durumda davayı açan kişinin boşanma konusunda mahkemeye bir gerekçe sunması gerekmektedir. Yasalarda belirtilen boşanma konusundaki sebeplerden birisini mahkemeye sunarak ispatlaması durumunda boşanma mahkeme tarafından onaylanacaktır. Sonrasında ise geri kalan hakların durumu karara bağlanacaktır. Yapılacak çekişmeli boşanmalarda mahkeme boşanma konusunda taraflara kusur vermektedir. Bu kusur durumuna göre nafaka, tazminat ve mal paylaşımı konularındaki kararlar mahkeme tarafından verilmektedir. Ancak bu konuda tarafların haklarını bilmeleri ve bunlar için mahkemeye başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Taraflar hakkı olduğu halde bir tazminat talebinde bulunmaması durumunda mahkeme tazminata karar vermemektedir. Bu sebeple çekişmeli boşanma davalarında ve genel olarak boşanma davalarında avukatlara danışılması ve hakların öğrenilerek mahkemede bunların talep edilmesi mümkün olmaktadır. Bu sayede boşanma sonucunda taraflar hakları olan hukuki durumlardan faydalanabileceklerdir. Ayrıca avukatlar ile davaların açılması kısa sürede sonuçlanmalarını sağlamaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Tarafların boşanmak konusunda ve boşanma sonrasında ortaya çıkan hukuki hakları konusunda bir anlaşmaya ve uzlaşmaya varamaması durumlarında çekişmeli boşanma davaları açılmaktadır. Bu davaların görülmesi için davayı açan tarafın yasal olarak belirtilen haklı boşanma sebeplerinin birisinin geçerli olduğunu belirtmesi ve bunu kanıtlaması gerekmektedir. Bunun sağlanması ve mahkeme tarafından kabul edilmesi ile boşanma gerçekleşecektir. Boşanma ile birlikte kusur oranı da belirlenecek ve sonrasındaki mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet gibi konularda da kararlar verilecektir. Tüm bunların yapılabilmesi için bu davalarda tanıklar ve deliller mahkemeye sunulabilmektedir. Bu şekilde mahkemenin doğru bir şekilde karar alması sağlanmaktadır. Bu kararın alınması için ortaya sürülen sebebin geçerli olması ve kanıtlanabilmesi önemlidir. Bunun yapılması ise zaman almakta ve davalar uzayabilmektedir.

Çekişmeli Boşama Davalarında Sürenin Uzamasının Sebepleri Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davalarının açılmasında ve davanın kabul edilmesinde belirtilen haklı boşanma sebebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi için ispat edilmesi gerekmektedir. Bu ispatın yapılabilmesi için davacı olan tarafın belirli bir hazırlık yapması gerekmektedir. İddiasını somut olarak ortaya koymak ve mahkemeye sunmak zorundadır. Bunun içinde tanıklar ve delilleri kullanabilmektedir. Bunun yapılması ise zaman alabilmektedir. Ayrıca davalı tarafından kendi haklı olduğu konuları ortaya sürebileceği karşı dava süreci yaşanabilmektedir. Bu durumda boşanma davası sürecini etkilemektedir. Davalarda bir avukatın bulundurulması ve avukat ile duruşmalara hazırlanılması sürecin kısa olmasını sağlayabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Sürecin Kısalması Nasıl Sağlanır?

Boşanma davalarında duruşmaların görülmesi sırasında davacının mahkemeye sunduğu iddiayı en kısa sürede sorunsuz ve somut bir şekilde kanıtlaması boşanmanın gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bunun için de önceden bir çalışma yapılması ve davacının sunduğu sebebin geçerli olması ve bunun ispat edilmesi konusunda avukatların durumu hukuki açıdan incelemesi fayda sağlayacaktır. Davacının boşanma konusundaki sebebinin geçerliliği ve bunun kanıtlanması konusu için avukatların yapacağı çalışmalar çekişmeli boşanma davası süresi konusunda sürenin kısalması yönünde etki sağlamaktadır. Bu konuda avukatlar tanıklar ve deliller ile alakalı olarak hukuki şekilde mahkemeye sunulabilmesi konularında da çalışmalar yapabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Reddedilirse Ne Olur?

Boşanma davaları içerisinde en zoru ve süre açısından da en uzunu çekişmeli boşanma davaları olmaktadır. Bu boşanma davalarında boşanacak eşlerin aralarında boşanma ve boşanma sonucu ortaya çıkacak haklar konusunda anlaşmazlıklar bulunmaktadır. Boşanma konusunda eşlerden birisi yasalarda belirtilen haklı boşanma sebeplerinden birisinin meydana geldiğini belirtmekte ve iddia etmektedir. Bu iddiasını kanıtlamak ve bunun geçerli olduğunu mahkemeye sunmak zorundadır. Bu sebeple de bu davalarda tanıklar ve deliller sunulabilmekte ve mahkemenin sunulan iddianın gerçekliği konusunda karar vermesi sağlanmaktadır. Bu durum sağlandığından mahkeme boşanma konusunda karar verebilmektedir. Ancak tersi durumda mahkeme çekişmeli boşanma davasının reddi yönünde karar verebilmektedir. Bu durumda hukuki olarak bazı sonuçlar ortaya çıkartmaktadır.

Mahkemenin Boşanma Davasını Reddetmesi İle Neler Olur Sonuçları

Açılacak boşanma davalarında davanın reddedilmesi ilk olarak başlangıç aşamasında olabilmektedir. Sunulan dilekçenin ve gerekçenin haklı görülmemesi üzerine boşanma davası reddedilerek duruşma tarihi verilmez. Bunun yanında davanın kabulü ile duruşmalar görülmeye başlanır. Bu süreçte davacı olan taraf mahkemeye sunduğu haklı boşanma sebebini kanıtlamak yükümlülüğündedir. Davacı tarafın bunu kanıtlayamaması durumunda mahkeme boşanma davasının reddi yönünde karar verir. Bu durumda boşanma gerçekleşmemiş olmaktadır. Eşler hala evli olarak kalmaya devam edeceklerdir. Evliliğin sonlandırılması için yasalarda gereken sebeplerin oluşmaması durumunda bu sonuç verilmektedir. Bu durumda davacı eş aynı sebeple yeniden bir dava açabilmek için 3 yıl beklemek zorundadır. Yasalarımızda boşanma davası reddedildikten sonra 3 sene aynı sebep ile yeni bir boşanma davası açılamayacağı belirtilmektedir.

Boşanma Davası Reddi Sonrasında Yeniden Boşanma Nasıl Açılır?

Boşanma davalarında mahkemeye sunulan haklı boşanma sebebi kanıtlamadığı durumlarda farklı bir boşanma sebebi ile çekişmeli boşanma davaları açılabilmektedir. Aynı sebep ile 3 yıl beklenmesi gerekirken farklı bir boşanma sebebi ile yeniden dava açılması mümkün olmaktadır. Dava sonucunda çekişmeli boşanma davası reddedilen kişinin yeniden boşanma davası açma şartı farklı bir sebep ile olabilmektedir. Boşanma davalarında bu durumların yaşanmaması için bir avukat ile görüşülmesi ve yardım alınması davanın reddedilmeden boşanmanın gerçekleşmesi konusunda oldukça önemlidir. Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak