Boşanma Avukatı Ankara

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler

Boşanma Avukatı Ankara

Ankara Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı Ankara | Aile hukukunda çok geniş bir yer bulan boşanma davaları, aile mahkemelerinde verilen bir dilekçe ile başlayan hukuki süreçlerdir. Şekil olarak anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma davaları olarak iki gruba ayırabileceğimiz boşanma davalarında çekişmeli boşanma davaları için gerekçeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda 161. ila 184. maddeleri arasında tanımlanmıştır.

Boşanma gerekçeleri kendi arasında genel ve özel olmak üzere iki farklı şekilde gruplandırılabilir. Özel ya da nispi gerekçeler dediğimiz gerekçeler kanunlarda çok daha ayrıntılı olarak açıklanmış daha somut, ispatlanabilir gerekçelerdir.

Boşanma davasında kanuni hakların korunması boşanma davasının sonuçları açısından son derece önemlidir.

Boşanma sonucunda çocuğun velayeti kimde kalacağı,mal paylaşımı nasıl yapılacağı, maddi ve manevi tazminat veya yoksulluk nafakasının bağlanması gibi çok önemli hususlarda yasal haklarını koruyabilmeleri için boşanma sürecinin etkili bir şekilde yönetilmesi gerekiyor.

Boşanma sebepleri ispat edilmesi durumunda boşanmayı gerektiren davranışta kusurlu olmak anlamına geleceğinden bu davranışı sergileyen eşe; diğer eş tarafından maddi ve manevi tazminat istemi bulunulabilmektedir. Tazminat isteminde bulunan eşin boşanmaya neden olan kusurlu davranışı olmamalı ya da diğer eşten daha az kusurlu davranışı olmalıdır.

Diğer taraftan boşanma sonrası müşterek çocuğun velayeti konusunda ise, ortak çocuğun yüksek menfaatleri dikkate alarak ve hakim ortak çocuğun geleceğini düşünerek hangi ebeveyne velayeti vereceğine karar verir.

Boşanma davasında nafaka bağlanmasında kriterlerden en önemlisi, nafaka isteminde bulunan eşin; boşanmaya neden olan kusurlu davranışları diğer eşle ya aynı düzeyde ya da daha az kusurlu olması gerekiyor.

Boşanma Avukatı

Evlilik birliğinin temelden sarsılması

Genel boşanma gerekçesi ise kanunlarda çok kısa bir şekilde ifade edilmiş olan evlilik birliğinin temelde sarsılmış olmasıdır. Halk arasındaki ifadesiyle şiddetli geçimsizlik olarak bilinir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davalarında kanunlarda açıkça bir tanımlama olmadığı için hakimlerin yorumları ve takdir hakkı çok geniştir.

TMK’da bahsedilen ve açıkça tanımlanmış olan boşanma davalarında özel gerekçeler şöyledir:

– Zina Nedeniyle Boşanma: İki kişi arasında hukuken evlilik bağı kurulmuşken tarafların bilerek ve isteyerek karşı cinsle girmiş olduğu cinsel münasebetler aldatma ya da zina olarak tanımlanır ve ispatlanması durumunda boşanma gerekçesi olarak kabul edilir. Bu davalarda ispat yükümlülüğü davayı açan etedir ve zinaya ilişkin kuvvetli deliller sunması beklenir. Öğrenildiği andan itibaren 6 ay içerisinde dava açılmazsa boşanma gerekçesi olarak zaman aşımı söz konusudur.

– Hayata kast ve pek kötü onur kırıcı davranış:  Çok açık boşanma gerekçelerinden biridir ve eşlerden birinin diğerinin hayatına kastetmesi, öldürmeye teşebbüs girişimleridir. Onur kırıcı davranışlar ise eşlerden birinin diğerini onurunu incitecek davranış ve hareketlerde bulunmasıdır. Fiziksel ve ruhsal açıdan karşı tarafın sağlığını tehlikeye sokacak durumlardır. Eşinin rızası olmadan cinsel ilişki, özgürlüğün kısıtlanması küfür ve hakaret gibi eylemlerdir.

– Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme: Eşlerden birisinin kanunlar önünde suça işlediği ispatlanırsa karşı tarafın boşanma davası açma hakkı vardır.

– Terk Sebebine Dayanılan Boşanma: Evlilik kurumunun yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haklı bir gerekçe olmaksızın eşini terk etmesi, birlikte yaşanan konuta dönülmediği durumlardır. Konuta dönülmeyen süre 6 ay sürmüş ve halen devam ediyorsa bu durum boşanma gerekçesi olarak sayılabilir. Hakim tarafından evi terk eden eşe ihtar gönderilir, bu ihtarın yanıtsız kalması durumunda terk edilen eşin boşanma davası açma hakkı vardır.

– Akıl hastalığı: Eşlerden birinin akıl hastalığı tıbbi raporlarla ispatlanmış ve bu durumun düzeltilemeyeceği raporda belirtilmiş ise karşı tarafın boşanma davası açma hakkı vardır. Bu durum sadece akıl hastalığı için geçerlidir kanser, verem, cüzam gibi hastalıklar kişiye boşanma davası açma hakkı vermez.

Aldatma Nedeniyle Boşanma : Evlilik birliği içerisinde taraflardan birisinin evlilik dışı üçüncü bir kişi ile duygusal veya fiziksel bir yakınlaşma içerisine girmesi neticesinde Türk Medeni Kanunu çerçevesinde aldatılan eşe aldatma nedeniyle boşanma davası açma hakkı verir.

Aldatma, günümüz modern hukuk sistemi dahilinde boşanma davalarına en çok konu olan boşanma nedenleri arasında yer alırken en fazla görülen boşanma nedenleri arasında da ikinci sırada kendisine yer bulur.

Aldatma sebebiyle boşanma davası açma talebinde bulunan kişiler boşanma davası süreci içerisinde söz konusu aldatmayı ispat etme sorumluluğuna sahip olmaktadır. Yani aldatma nedeniyle boşanma davası süreci içerisinde davayı açan kişi davaya konu olan aldatmayı ispat etmekle yükümlü olmaktadır.

Ankara Boşanma Avukatı Tavsiye

Anlaşmalı Boşanma

Boşanma davasının bir çeşidi olan anlaşmalı boşanma için, tarafların ileride problem oluşturabilecek her konuda önceden uzlaşmaya varmış olmaları gerekir. Uzlaşmaya varıldığına istinaden bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır. İki tarafta bu protokolü imzalar. Hazırlanan ve imzalanan protokol anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte tevzi bürosuna verilir.

Açılan anlaşmalı boşanma davasında davanın açılması ve duruşma gününün verilmesi ile süreç başlamış olacaktır. Anlaşmalı boşanma sürecine girmeden önce anlaşmalı boşanma Avukatı ve Danışmanlık alınması dava süreci ve haklarınız hakkında detaylı bilgiye sahip olacaksınız.

Ayrıca anlaşmalı boşanma avukatı ve danışmanlık görüşmesi ile velayet hakkınız, nafaka ve mal paylaşımı haklarınızı, anlaşmalı boşanma sürecinde haklarınızın nasıl yürütüleceği hakkında planlama ve yol haritasını çizmiş olacaksınız.

Anlaşmalı boşanma davaları genellikle taraflar arasında yapılmış olan protokole göre tek celsede tamamlanabilen boşanma nedeni olup, bu süreçte dava aşaması değil, dava öncesi yapılacak anlaşmaların doğru yapılması önemli olduğu unutulmamalıdır.

Boşanma Davaları Ankara

Diğer Boşanma Sebepleri Nelerdir

Evlilik Dışı Çocuğunun Olması Nedeniyle Boşanma Davası 

Karı kocadan herhangi birinin evlilik dışı çocuğunun olması, eşlerin birbirlerine karşı cinsel sadakate yükümlülüğüne muhalif davranışlardan olduğu cinsel şiddete içeren bir davranış olduğundan evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve ortak yaşamın devamına olanak vermeyecek bir geçimsizliğe neden olması sonucunda boşanma davasında boşanmaya gerekçe olan davranışlardandır.

Evden Kovmak Nedeniyle Boşanma Davası

Kadın ve kocayı; uzaklaştırmaya yönelik tavır ve davranışlarından biri de eşi evden kovma fiilidir. Bu davranış evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında duygusal şiddete yönelik bir davranış olduğundan dolayı boşanma hususu sayılan davranışlardandır.

Evden kovma veya eve almama eylemi eşe ve çocuklarına karşı olabileceği gibi eşinin ailesine yönelikte olabilir.

Eşim Başkalarıyla Telefonda Konuşuyor

Haysiyetsiz hayat sürme boşanma gerekçesi olarak gösterile bilmekle beraber haysiyetsiz hayat sürme olgusu toplumun ahlaki yapısına ve değer yargılarına göre farklılık gösterebilmektedir.

Eşim başka bir kadınla veya erkekle telefonda konuşuyor diyen eşler bakımından bu hal birlikte hayat sürmeyi çekilmez olduğunun göstergesidir.

Eşim Başkalarıyla Telefonda Mesajlaşıyor

Haysiyetsiz hayat sürme boşanma davalarında sık karşılaşılan boşanma sebeplerinden birisidir. Karı ve kocanın birbirine karşı olan sadakat sorumluluğunu yerine getirmemesi sebebiyle boşanma davası açılabilmektedir.

Eşim başkasıyla mesajlaşıyor diyen karı veya koca bakımından daha önceki davalara bakıldığında aile mahkemesinin eşi başkası ile telefonda konuşan davacı eşin boşanma nedenini yerinde bulmuş ve boşanma kararı vermiştir.

Başkasıyla İmam Nikahlı Yaşamak 

Bilindiği üzere karı ve kocadan herhangi birinin evlenme esnasında evli olduğu halde insanların dini duygularını istismar ederek kötüye kullanarak imam nikahlı olarak yaşamak sosyal şiddet içeren bir hareket ve davranış olduğundan ortak yaşam ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında boşanma hususu sayılan davranışlardandır.

Aile Sırlarını Açıklamak Nedeniyle Boşanma Davası

Karı ve kocadan herhangi biri aile içerisinde meydana gelen diğer bir deyişle aile sırlarını diğer aile fertlerine veya üçüncü kişilere anlatmaları evlilik birliğinin ve ortak yaşamın temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında boşanma konusu davranış ve hareketlerden sayılmaktadır.

Eşin Ailesinin Evliliğe Müdahalesi - Boşanma Davası

Eşi Dövmek Nedeniyle Boşanma Davası

Boşanmak isteyen eşler bakımından boşanma davası açılabilmesi ve dava neticesinde hukuksal olarak evlilik birliğinin bitirilebilmesi için haklı ve geçerli bir boşanma sebebine olması gerekiyor.

Bu konuda Türk Medeni Kanunu hangi hallerde boşanma davası açılabileceğini belirlemiştir. Medeni kanuna göre pek kötü davranış ve hareketler boşanma için ileri sürülebilecek haklı ve geçerli boşanma sebepleri arasında yer alır.

Evlilik birliği içerisinde kadın veya kocadan herhangi biri diğer eşi dövmek, eşe karşı şiddet uygulamak, aile içi şiddet gibi davranışlar evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olacağından dolayı eşi dövmek boşanma davasında boşanmaya gerekçe sebep sayılmaktadır.

Boşanma Davasında Neler Talep Edilebilir?

En fazla açılan boşanma davaları, hayata kast, zina, yüz kızartıcı suç işlemek, eşe kötü davranmak, akıl hastalığıterkevlilik birliğinin temelden sarsılması, fiili olarak ayrı yaşamak, anlaşmalı boşanmaaldatma, aşırı kıskançlık, ekonomik şiddet, ya da eşe şiddet nedeniyle boşanma sebeplerini sayabiliriz.

Boşanma davası çerçevesinde davayı açan eş tarafından aşağıda ki taleplerde buluna bilir.

*Koruma kararı talep edilebilir

*Aile konutunun eş ve çocuğa tahsis edilmesi talep edilir

*Eş ve çocuk için nafaka (iştirak, yoksulluk) nafakası talep edilebilir

*Çocuğun geçici velayeti talep edilebilir

*Mal paylaşımında daha yüksek orana sahip olunması talep edilebilir

*Aldatma nedeniyle maddi tazminat ve manevi tazminat talep edilebilir.

 

Boşanma Davası Avukatları

Boşanma davalarında Nafaka

Aile hukuku boşanma davaları için en fazla anlaşmazlık konusu olan husus nafakadır. Evlilik devam ettiği sürece eşlerin, hayatlarını sürdürüle bilmeleri ve çocukların maddi manevi tüm ihtiyaçlarını karşılama yükümlülükleri vardır.

Bu yükümlülük evliliğin bitmesiyle sona ermez ve kanunlar tarafından güvenceye alınmıştır. Boşanma davaları sonrası, geliri olan eş, geliri olmayan eş ve çocukların geçimini sağlaması yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekmektedir. Türk Medeni Kanununda boşanma nafakası 3 farklı türde ele alınmaktadır. Şimdi kısa kısa boşanma nafakası türlerini inceleyelim…

Tedbir nafakası nedir, hangi durumlarda geçerlidir?

Boşanma davası süresince, eşlerin ve çocukların barınma başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını giderebilmeleri, mağduriyet yaşamamaları için mahkeme tarafından kararlaştırılan nafaka türüdür.

Çocukların velayetinin tedbiren verildiği eş için belirlenen nafaka türünde eşler için cinsiyet ayrımı gözetilmez ve tarafların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amaçlanır. Dava gerekçesi, kim tarafından açıldığı dikkate alınmadan sadece eşlerin maddi durumları göz önünde bulundurularak nafaka tutarı belirlenir.

Yoksulluk nafakası nedir, hangi durumlarda geçerlidir?

Boşanma davalarında taraflardan birisinin talepte bulunması durumunda görüşülen yoksulluk nafakası, bu hakkı talep edenin boşanmanın gerçekleşmesiyle birlikte yoksulluğa düşeceği durumlarda geçerlidir.

Yoksulluk kavramı, kişinin yeme, içme, barınma, güvenlik, kültür gibi temel yaşam haklarını yerine getirebilecek maddi olanaklara sahip olmaması şeklinde tanımlanır. Yoksulluk nafakası belirlenecek tutar, karşı tarafın geliriyle doğru orantılı olarak belirlenir. Yoksulluk nafakası boşanma davasından sonraki bir dönemde de talep edilebilir.

İştirak nafakası nedir, hangi durumlarda geçerlidir?

İştirak nafakası, çocuk sahibi çiftlerin boşanma davalarında söz konusu olabilen bir nafaka türüdür.  Türk Medeni Kanun’unun 185’in maddesinde açıklanmış olan iştirak nafakası, velayeti kendisinde olmayan çocukların bakım ve giderlerine katılım sağlayacağı tutardır.

Mahkemelerce kişinin geliri oranında çocuklarının bakım, eğitim, gelişim giderlerine katılması öngörülmüştür. İştirak nafakasının en önemli özelliği talebe bağlı olmaması ve çocukların ergin olması (18 yaşını doldurması) durumunda iştirak nafakasının sona ermesidir.

Eşlerden iştirak nafakası için bir talep gelmemiş olsa bile hakim iştirak nafakasına hükmedebilir. Velayetin değişmesi durumunda, taraflardan gelen talep doğrultusunda iştirak nafakası için belirlenen tutar da kaldırılabilir.

Ankara Avukat Boşanma

Boşanma Davalarında Velayet

Çocuklu ailelerde boşanma davalarında eşler arasında en fazla çekişmenin yaşandığı husus çocukların velayetine ilişkin taleplerdir. Geçmiş boşanma davaları incelendiğinde eşlerin, en ısrarcı olduğu talepler genellikle çocukların velayetleri üzerinedir.

Boşanma davalarında tedbiren velayet kararı çok sık görülen bir karar türüdür. Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin çocukların velayeti üzerinde de bir mutabakata varması beklendiği için genellikle tek bir taraf velayet talebinde bulunur ve bu talep özel durumlar olmadıkça mahkemeler tarafından kabul edilir.

Çoğu kez, çekişmeli boşanma süreçlerinde eşlerin karşı tarafa zarar vermek için çocukla cezalandırma velayeti kötüye kullanma  olayları yaşanmaktadır. Ancak aile mahkemeleri velayete karar verirken; her zaman çocuğun menfaatlerini göz önünde bulundururlar.

Uzun soluklu olabilen çekişmeli boşanma davalarında çocuğun menfaatleri her zaman en üstte tutulduğu için hakimler, çocuklar için tedbiren velayet kararı verebilir.

Halk arasında geçici velayet olarak da anılan tedbiren velayet kararında çocukların boşanma süreçlerinden daha az etkilenmesini sağlamaktır. O nedenle de tedbiren velayet kararı yine çocuğun menfaati düşünülerek alınmış kararlardır.

Tedbiren velayet kararı, boşanma davası sonuçlanıncaya ya da dava sürecinde şartlar değişinceye kadar geçerlidir. Boşanma davası sonuçlandıktan sonra tedbiren velayet kararı nihai velayet kararına dönüşür.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Boşanma Avukatı ve Danışmanlık

Ülkemizdeki yasalarda boşanma davaları genel olarak iki türde yapılmaktadır. Bunlardan birisi anlaşmalı boşanma davaları, diğeri ise çekişmeli boşanma davaları olmaktadır.

Boşanma davaları bir evliliğin artık kurtulmasının imkansız olduğu durumlarda ve de çiftlerin artık evliliği kesin olarak sürdürmek istemediklerini düşündükleri durumlarda açılmalıdır.

Boşanma durumu ile genel olarak başa çıkabileceğini düşünülse dahi dava aşamasında boşanma avukatı ve danışmanlık konularında mutlaka desteğe ihtiyacı olacaktır.

Avukat mesleği belli hukuk dallarında dava alarak belli konuda branşlaşarak tecrübe kazanabilmektedirler. Bu tecrübenin yanında görmüş oldukları kurs, almış oldukları sertifikalar, yüksek lisans eğitimi, konferans, meslek içi eğitim ve toplantılarıyla edinmiş olduğu bilgiler doğrultusunda kendini o alanda daha başarılı olacağına inanmasından dolayı çevresi ve dava profili de o yönde gelişecektir.

Aile hukuku ve boşanma konusunda daha fazla dava alan ve bu konuda daha fazla tecrübesi bulunan avukatlar  da boşanma avukatı olarak genel anlamda adlandırılır.

Boşanma avukatı ve danışmanlık ile  yaşadığınız sorunun boşanmak için gerekli sebeplerden olup olmadığını aile mahkemesine taşınmadan önce belirler, evliliğinizin boşanma sebebi yoksa sizi bu konuda uyarır.

Boşanma sebebinin belirlenmesi ile boşanmaya sebep olayların ispatına yarar size şahitlik yapabilecek birilerinin olup olmadığı, elinizde varsa fotoğraf, telefon kayıtları, veya diğer kanıtların neler olacağı yüz yüze görüşme ile tespit edilir.

Boşanma nedeniyle menfaatleriniz zedelenecek ise, ya da dava sürecinde bakım ve geçim konusunda size destek sağlamak adına gerek aile konutunun tahsisi, tazminat ve nafaka haklarınız hakkında bilgi alabileceksiniz.

Boşanma konusunun en önemli hususu olan, mal paylaşımı, çocukların velayeti varsa evlilik sözleşmesinde sizin faydalar incelenecek, dava sürecinde sizin yaşayacağınız sorunlar ve hareket tarzınız belirlenecektir.

Yukarıda anlatılan hususlara ek olarak evlilikte şiddet ve tehdit varsa, korunma kararı, çocukların geçici velayetleri, edinilmiş malların korunması adına tedbir kararları, gibi birçok konuda harekete geçilmesi konular hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Danışmanlık doğrultusunda Ankara Barosunun belirlediği ankara boşanma avukatı ücretleri fiyat tarifesi doğrultusunda dilerseniz avukatlık hizmeti ile çalışmaya başlayabilirsiniz.

Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma Davalarında Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevaplar

Boşanma Davalarında Süreç Nasıl İlerler?

Boşanma davalarının açılmasında ve davaların görülmesi süresinde bir avukat bulundurmak zorunlu değildir. Herhangi bir dava için de bu geçerlidir. Ancak hukuk oldukça zor ve karışıktır. Birçok şekil ve usul kuralı bulunmaktadır.

Bu sebeple davaların daha hızlı ve kısa sürede sonuçlanması ile istenilen yönde sonuçlanması için Ankara boşanma avukatı ile yardım alınması fayda sağlamaktadır.

Genel olarak Boşanma davaları sanıldığı kadar kolay olmamaktadır. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında boşanma nedeninin mahkemeye kanıtlanması, tazminat ve nafaka talebinin kabul ettirilmesi ile velayetin alınması gibi konularda iyi derecede hukuk bilgisi ve tecrübe gerekmektedir.

Boşanma Davaları İçin Boşanma Avukatı Gerekli Midir?

Yasalarımızda dava açan ve davası olan kişilerin avukatlar olmadan da bu davaları yürütmesini sağlamaktadır. Herhangi bir dava için avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durum boşanma davalarında da geçerli olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davaları tarafların aralarında yaptıkları anlaşma olması sebebi ile tek celsede görülebilecek davalar olmaktadır. Bu davalar taraflara kolay görülebilse bile belirli hukuk bilgisi olmadan yürütülmesi zor davalardır. Özellikle dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması konusunda anlaşmalı boşanma avukatı sürecin işletilmesi oldukça önemlidir.

Çekişmeli boşanma davalarında ise avukatlar çok daha gerekli olmaktadır. Dava dilekçesinin hazırlanması, mahkemeye sunulması, cevap dilekçesinin hazırlanması ve bunun yanında replik dilekçesinin de hazırlanması ve sunulması gerekmektedir.

Bu davalarda mahkemelere delil dilekçesi, delillerin toplanması, itiraz ve tanıklara soru sorulması gibi durumlar düşünüldüğünde süreç içinde avukata çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Boşanma Nasıl Görülür

Boşanma davalarında ki hukuki süreçleri en iyi şekilde yönetilmesi önemlidir. Anlaşmalı boşanmalarda protokolün hazırlanarak dilekçe ile davanın açılması, Çekişmeli Boşanma davalarında ise geçerli bir nedenin mahkemeye sunulması. ve ispat edilmesi önemlidir.

Davadaki sürelerin ve zamanaşım konularının takibi, ön inceleme duruşması ile karşı cevap dilekçelerinin hazırlanması, Boşanmanın belli sebebe dayandırılması, Boşanmaya sebep olaylarda kusurun ispatı önemli olacaktır.

Bu işlemlerden sonra duruşma görülecek ve tanıkların dinlenmesi ve delillerin incelenmesi ile esasa ilişkin beyanların sunulması ile süreç devam edecektir. Velayet konusunda mahkemeye geçerli nedenlerin sunulması, Tazminat ve nafaka talepleri ile önemli süreçleri sorunsuz bir şekilde yönetmektedirler.

Duruşmalar sonrasında gerekçeli kararın açıklanması ve temyiz gibi süreçler görülecektir. Tüm bunların sonunda kararın kesinleşmesi ile nüfus müdürlüğü kayıtlar düzenlenecek ve boşanma davası süreci bitirilmiş olacaktır. Boşanma davalarının daha kısa sürede bitirilmesi ve kararın istenilen yönde olmasının sağlanması konusunda avukat desteği önemli olacaktır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Anlaşmalı boşanma davalarında dilekçesinin verilmesi, kabulü, duruşma gününün verilmesi, duruşmanın görülerek kararın kesinleşmesi 10 gün ile 1 ay gibi bir zaman alabilmektedir.

Duruşma günün verilmesi dava görülecek şehrin ve beldenin yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında ise bu süre uzamaktadır.

Duruşma sayısına göre dava süresi de uzamaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında 10 ile 12 ay arasında bir süre tahmin edilebilmektedir.

Davanın sonrasında temyiz edilmesi söz konusu olur ise süre süre 18 ile 20 ayı bulabilmektedir.

Boşanma Davasını Hangi Tarafın Açması Avantajlıdır?

Boşanma davalarında davayı açan tarafın iddiasını ispatlaması gerekmektedir. Bu sebeple hangi tarafın dava açacağı değil açılan davada iddianın ispatlanabilmesi önemlidir.

Bu sebeple boşanma konusunda karşı tarafın kusurunu net olarak ispatlayacak tarafın davayı açması avantaj sağlamaktadır. Dava açılmasında kadının veya erkeğin dava açmasının bir önemi bulunmamaktadır. Bu ayırım hukuki olarak yoktur.

Boşanma davası açma 2019

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davası dava açacak tarafında ikametinin olduğu veya karşı tarafında ikamet adresinde bulunan Aile Mahkemesine verilecek dava dilekçesi ile açılmaktadır.

Bölgede Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinde de dava açılabilmektedir. Davanın açılmasında dilekçenin verilmesi ile gider avansı, başvuru harcı ve buna benzer harçların ödenmesi gerekmektedir.

Boşanma Davasının Açılmasında Hangi Evraklar Gerekmektedir?

Boşanma davalarının açılması için dava dilekçesinin yanında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yazılı olduğu bir nüfuz cüzdanı yeterli olmaktadır.

Bunun yanında aile cüzdanı, ikametgah, pasaport ve buna benzer evraklara ve belgelere gerek yoktur.

Boşanma davasında değerlendirilmek üzere Avukatınıza sizin, eşinizin ve çocuklarınızın aylık gelir ve masrafları ile mevcut varlık ve gayrimenkullerin paylaşımı hakkında bilgilendirilmelidir.

Boşanmaya sebep olaylar evlilik hikayesi bir sıra doğrultusunda yazılı olarak anlatılmalıdır. Yaşanan olaylarda kusur ispatı için belge, telefon kayıtları, görüntü gibi ne varsa iletilmelidir.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır

Boşanma davalarında dilekçenin hazırlanması oldukça önemlidir.

Yasalarımızda dava dilekçelerinin hazırlanması konusunda şekil yönünden kuralları bulunmaktadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda mahkeme dava dilekçesini reddedebilmektedir.

Dilekçenin içerisinde yazması bulunması gereken unsurların olmaması durumunda davanın açılmaması olmasına da karar verebilmektedir. Ayrıca dava dilekçesinin içeriğinin yanlış hazırlanması bazı hak kayıplarına da neden olabilmektedir. Bu nedenle doğru ve yasalara uygun şekilde düzenlenmelidir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Şartları

Boşanma Davalarında Eşler Duruşmaya Gitmek Zorunda Mı?

Evliliklerin bitirilmesi konusunda açılacak boşanma davaları genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu davalardan birisi anlaşmalı boşanma davalarıdır. Diğeri ise çekişmeli boşanma davalardır. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların mahkemede hazır bulunması gerekmektedir.

Davalı ve davacı taraflar bizzat mahkemede bulunarak boşanmak istediklerini belirtmelidir. Bu kişileri avukatları temsil edemezler. Çekişmeli boşanma davalarında ise mahkemede bulunma zorunluluğu yoktur. Bu davalarda avukatlar davalı veya davacı tarafı temsil edebilmektedir.

Boşanma Davalarında Bizzat Davaya Katılmak Gerekir Mi?

Yapılacak boşanma davası anlaşmalı boşanma davası ise mahkemeye katılmak zorunludur. Ancak anlaşmalı boşanma davası değilse mahkemeye katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu süreçte boşanma avukat tarafından temsil yeterli olacaktır.

Boşanma Davasına Gidilmezse Ne Olur?

Boşanma davalarında davaya gidilmemesi halinde veya avukat ile dava takip edilmediğinde dava düşmektedir.

Dava tarihinin yanlış hatırlanması, yanlış not edilmesi, hatırlanmaması ve davaya yetişilememesi durumunda yeniden dava açma hakkı bulunmaktadır.

Eşinden Şiddet Gören Ne Yapmalı 

Eşinden şiddet gören kişi en yakın karakola giderek bu durumu yasal tutanak altına aldırmalıdır. Tutanağın hazırlanması ile kişi hastaneye gönderilerek darp raporu alması sağlanacaktır.

Bu şekilde şiddet gören kişi bunu mahkemelerde yasal olarak kanıtlı şekilde sunabilmektedir.

Velayet Avukatı Danışma Konuları

Çocuğun Velayeti Kime Verilir

Velayet konusunda mahkemelerin en çok dikkat ettiği çocukların menfaatidir. Çocukların yaşlarına ve cinsiyetlerine göz önünde tutularak, tarafların sosyal ve ekonomik durumları incelenmektedir.

Tarafların aile ve akraba ilişkileri de göz önünde bulundurularak çocuğun menfaati en fazla olacak şekilde velayet konusunda karar verilmektedir.

Kadın Boşandıktan Sonra Hemen Evlenilebilir Mi?

Boşanmanın kesinleşmesi ile nüfus müdürlüğünden gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bunun da yapılması ile erkekler hemen evlene bilmektedir. Kadınlar ise bekleme süresi (iddet süresi) bulunmaktadır.

İddet (Bekleme) Süresi Nasıl Kaldırılır

Boşanan kadının yeniden evlenmesi için 300 gün beklemesi gerekmektedir. Bu süreye iddet (bekleme) süresi denmektedir. Bu süre kadının hamile olması durumunda çocuğun soy bağının belirlenmesi için bırakılmaktadır.

Günümüzde hamile olmadığını raporla kanıtlayan kişi mahkemeye başvurarak bu süreyi kaldırabilmektedir.

Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl Belirlenir?

Boşanma davaların mahkemenin verdiği karara göre boşanmanın gerçekleşmesinde daha az kusuru olan tarafın daha fazla kusuru olan taraftan tazminat isteyebilmektedir.

Bu tazminat maddi kayıplar yaşanması durumunda maddi tazminat, kişilik haklarının ihlali durumunda ise manevi tazminat olmaktadır. Kusurları eşit olan eşler birbirlerinden tazminat talep edemezler.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Bağlanan Nafakanın Sonradan Değiştirilmesi Mümkün Mü?

Nafaka anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları ile bağlanabilmektedir. Nafaka bağlanan kişi yoksul kalmamak ve geçinmek için, ayrıca çocuğun bakımı için bu tutarı almaktadır.

Zaman içerisinde bu tutarın yetmemesi veya kişinin çalışmaya başlaması ile nafaka verenin bu tutarı vermek istemesi durumunda nafaka düzenlemesi için dava açılabilmektedir.

Boşanma Davalarında Ses ve Video Kayıtları Delil Olabilir Mi?

Aile Mahkemesine boşanma için sunulacak her delil hukuka uygun olmalıdır. Hukuka uygun olmayan ve yasalara aykırı şekilde elde edilen deliller geçerli olmayacaktır.

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır

Mal paylaşımı konusunda evlenen çiftler mal rejimi tercih hakkını kullanabilmektedir. Farklı bir tercih yapmayan kişiler Edinilmiş Mallara Katılım Rejimi ile mal paylaşımı yapılmasını kabul etmiş sayılır.

Bu mal rejimlerinin özelliğine göre malların paylaştırılması mahkemede yapılmaktadır. Evlilik sözleşmesi hakkında daha geniş bilgi alabilirsiniz.

Boşanma avukatı ankara, boşanma avukatı ankara tavsiye, boşanma avukatı ankara ücretleri, boşanma avukatı fiyatları ankara, iyi boşanma avukatı ankara, en iyi boşanma avukatı ankara, ankara

Boşanma avukati ankara ankara, boşanma avukatı telefon numarası, boşanma avukatı Etimesgut, ankara boşanma avukatları, boşanma davası avukatları, anlaşmalı boşanma avukatı, boşanma davalarına bakan avukatlar hakkında cevapları diğer makalelerde bulabilirsiniz.

5 Yorum

Yorum Bırak