Ceza Avukatları Ceza Avukatı

CEZA HUKUKU  ve CEZA DAVALARI

  • SUÇ; toplum düzenini bozan ve işlemesi kanunla yasaklanan, hukuka aykırı davranışlarıdır.
  • CEZA; toplum düzeninin bozulmasını önlemek, bozulmuş ise bastırılması için suç olarak kabul edilen hareketlere uygulanan müeyyidedir.Cezanın gayesi; korkutularak önleme ve korkutarak uslandırmadır.

SUÇ VE CEZALARIN İLİŞKİN ESASLAR

  • Kimse, işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konur.  Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.
  • Ceza sorumluluğu şahsidir. Genel müsadere cezası verilemez.

CEZA KANUNUN AMACI

  •  Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.

SORUŞTURMA EVRESİNDE TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ

  • Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en geç otuzar günlük süreler itibarıyla tutukluluk halinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından tutuklama nedenleri göz önünde bulundurularak, şüpheli veya müdafii dinlenilmek suretiyle karar verilir. Yedi gün süre içerisinde itiraz edilir.

 TEHDİT SUÇ DUYURUSU

  • Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur
  CEZA MAHKEMESİ KARARINA TEMYİZ
  • Bölge adliye mahkemelerinin, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun Geçici 2. maddesi uyarınca Resmi Gazete’de ilân edilecek göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 322. maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere, 305 ilâ 326.maddeleri uygulanır. Yargıtay ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulu kararlarındaki yazıma ilişkin maddi hataların düzeltilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, ilgili ceza dairesi veya Ceza Genel Kuruluna başvurabilir.