Ceza İstinaf Başvuru Dilekçesi

Ceza yargılamasında istinaf başvurusu, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. Tutuklu sanık hakkında 263 üncü madde hükmü saklıdır.  Ceza yargılamasında Süresi içinde istinaf başvurusu  yapılması durumunda hükmün kesinleşmesini engeller.

İlk derece ceza mahkemelerinde verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, on beş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge adliye mahkemesince re’sen incelenir. Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararlarına karşı da hükümle birlikte istinaf yoluna başvurulabilir.

Hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen üçbin Türk Lirası dâhil adlî para cezasına mahkûmiyet hükümlerine, üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adlî para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine, kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere, karşı istinaf yoluna başvurulamaz.

Ceza da Sanık ve bu Kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanların dilekçe veya beyanında, başvuruya ilişkin nedenlerin gösterilmemesi inceleme yapılmasına engel olmaz.

Ceza davasında Sanık, yokluğunda aleyhine verilen hükümlere karşı eski hâle getirme isteminde bulunabilir. Eski hâle getirme süresi içinde de istinaf süresi işler. Sanığın eski hâle getirme isteminde bulunduğu hâllerde, ayrıca istinaf isteminde bulunması gerekir. Bu hâlde istinaf istemi ile ilişkili işler, eski hâle getirme istemi hakkında karar verilinceye kadar ertelenir.

Hükmü veren mahkemece reddedilmeyen istinaf dilekçesi veya beyana ilişkin tutanağın bir örneği karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak cevabını verebilir.

İstinaf yoluna sanık lehine başvurulmuşsa, yeniden verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz.

Ceza İstinaf Başvuru Dilekçesi Örneği

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

                                          Sunulmak Üzere

…  CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN SANIĞIN;

ADI VE SOYADI                                       :

TC KİMLİK NUMARASI                      :

ADRES                                                          :

VEKİLİ                                                          :

ADRES                                                          :

MAĞDUR/MÜŞTEKİ                             :

ADI VE SOYADI                                        :

TC KİMLİK NUMARASI                        :

ADRES                                                            :

VEKİLİ                                                           :

ADRES                                                           :

SUÇ VE SUÇ TARİHİ                               :

TALEBİN KONUSU                                  : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… Tarih ve …/… E., …/…K. Sayılı Kararın İstinaf  İstemi.

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ                  : …/…/…

KARARIN ÖZETİ                                     : Müvekkilimiz … hakkında, …….……. Ceza Mahkemesi’nde …/…/… tarihinde dava açılmış ve mahkemenin………… müvekkilimiz sanık hakkında ………………….. tarihinde hükmedilmiştir.

İSTİNAFA BAŞVURU NEDENLERİ VE AÇIKLAMALAR;

  1. A) USUL YÖNÜNDEN :
  • Tanık ……………………………………………………..anlaşılmıştır.
  • Esaslı …………………………………………………………maddesine aykırı davranılmıştır.
  • Suç tarihinde……………………………………. inceleme ile karar verildiğini göstermektedir.
  1. B) ESAS YÖNÜNDEN :
  • Maktulün,……………………………teşkil etmektedir.
  • Maktul ……………………………….karar yerinde tartışılmadan uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

HUKUKİ NEDENLER                              :

SONUÇ VE İSTEM                                     : Yukarıda ……………………………………………..dikkate alınarak;

  • Mahalli……………………….. ortadan kaldırılmasına,
  • Müvekkilimiz ……………………………………..arz ve talep ederiz.

EKLER

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN

SANIK VEKİLİ Av.İlkay UYAR KABA