Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları, Haksız fiilden zarar gören kişi veya kişiler açar. Husumet Haksız fiili yapan küçük veya vesayet altında ise, husumet velisi veya vasisine yöneltilir.

Haksız fiili yapan ölmüşse, husumet, mirasçılarına yöneltilir. Haksız fiili yapan müstahdem ise, husumet istihdam edene yöneltilir.

Zira başkalarını çalıştıran kimse, yanında çalıştırdığı kimselerin ve işçilerin, işlerini gördükleri sırada sebep oldukları zarardan sorumludurlar.

Şu kadar ki, böyle bir zararın doğmaması için durumun gerektirdiği bütün dikkat ve özeni gösterdiği veya dikkat ve özeni göstermiş olsaydı bile zararın doğmasına engel olamayacağını ispat ederse sorumluluktan kurtulur; sorumlu olan kişi, zararı yapana rücu edebilir.

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları Nerede Açılır

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları Haksız fiilin işlendiği yer veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılır.

Görevli mahkeme ise Haksız fiilin Ticaret hukukunu ilgilendiriyorsa, Ticaret Mahkemesi görevlidir.

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları Ne Zaman Açılır

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları Zarar ve ziyan yahut manevi zarar olarak bir para ödenmesine ilişkin dava; zarar gören tarafın, zararı ve onu yapanı öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl ve herhalde zararı doğuran eylemden başlayarak 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Şu kadar ki, tazminat davası, Ceza Kanunları gereğince daha uzun süreli zamanaşımına bağlı cezayı gerektiren bir eylemden doğmuş olursa, şahsi davaya da o zamanaşımı uygulanır.

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları Nasıl Görülür

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları Deliller toplanır. Ölenin geliri, malvarlığı, yaptığı iş ve kazancı tespit edilir. Bilirkişi görüşü alınır.

Ölenin bakmakla yükümlü olduğu kimseler belirlenir. Neticede, hâsıl olan kanaate göre karar verilir.

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları – Yargıtay Kararı

TAZMİNAT DAVASI – SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN SİGORTALISINA ÖDENEN TAZMİNATIN HAKSIZ FİİLE SEBEBİYET VEREN ARAÇ SÜRÜCÜSÜNDEN RÜCUEN TAHSİLİ – UYUŞMAZLIĞIN HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANDIĞI – ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU

ÖZET: Somut olayda uyuşmazlık sigorta şirketi tarafından sigortalısına ödenen tazminatın haksız fiile sebebiyet veren araç sürücüsünden rücuen tahsili için başlatılan icra takibi uyarınca davacının borçlu olmadığının tespiti isteminden ibarettir.

Bu husus “sigortacının sorumlu kişi aleyhine açacağı dava sigorta poliçesinden doğan bir dava değildir. Bu nedenle, halefiyet davası bir ticari dava sayılamaz.

Bu dava, aynen sigortalı kimsenin sorumlu kişiye karşı açmış olduğu bir dava gibidir. Sigortalının muhtelif mahkemelerde dava açma hakkı varsa aynı hak sigortacının halefiyet hakkına dayanan rücu davası için de söz konusudur.” şeklinde vurgulanmaktadır.

Davalı sigorta şirketi olup, uyuşmazlık haksiz fiilden kaynaklanmaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları | Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - HAKSIZ FİİL - BİR YAPININ BİRDEN FAZLA İMAR PARSELİ İÇİNDE BIRAKILMASI DURUMUNDA YAPI SAHİBİNİN KİRALAMAK HAKKININ BULUNMADIĞI - YIKILAN BİNANIN KAİM DEĞERİ DIŞINDA KİRA BEDELİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİNİN

ÖZET: Bir yapının birden fazla imar parseli içinde bırakılması durumunda yapı sahibinin, yapı bedeli kendisine ödenene kadar yapıyı kullanmak hakkı bulunmakla beraber, kiralamak hakkı bulunmamaktadır.

Mahkemece, davalı tarafından yıkılan binanın kaim değeri dışında kira kaybına da hükmedilmesi doğru değildir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir

TAZMİNAT DAVASI - DAVACI VEKİLİNİN GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK TAZMİNATI TALEBİNİN DOSYADA MEVCUT BİLİRKİŞİ RAPORU DOĞRULTUSUNDA KABULÜ GEREKTİĞİ - UYUŞMAZLIĞIN HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANDIĞI - KUSUR VE MALULİYET ORANLARININ TESPİTİNE YÖNELİK ALINAN RAPORLARIN SOMUT OLAYDAKİ GERÇEKLERE VE BELGELERE UYGUN OLUP KANAAT VERİCİ NİTELİKTE OLDUĞU - TAZMİNAT HESABINDA PMF TABLOSUNUN KULLANILMASININ YARGITAY UYGULAMASI DA DİKKATE ALINDIĞINDA YERİNDE OLDUĞU

ÖZET: Dosya kapsamındaki belge ve delillere göre davacı vekilinin geçici iş görmezlik tazminatı talebinin dosyada mevcut …. tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda kabulü gerektiği, yine uyuşmazlığın haksız fiilden kaynaklandığı gözetildiğinde davalılar ..ve .. yönünden faizin kaza tarihinden başlatılması gerekirken aksi yönde hüküm kurulmasının doğru olmadığı, kusur ve maluliyet oranlarının tespitine yönelik alınan raporların somut olaydaki gerçeklere ve belgelere uygun olup kanaat verici nitelikte olduğu,

Tazminat hesabında PMF tablosunun kullanılmasının Yargıtay uygulaması da dikkate alındığında yerinde olduğu anlaşılmakla davalının tüm, davacının açıklanan hususlar dışındaki istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak