İcra Dosyası Ne Zaman Düşer Kapanır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > İcra Dosyası Ne Zaman Düşer Kapanır?

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer Kapanır?

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer? Kapanır?

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer Kapanır? | İcra Dairelerinde Yapılan İcra Takiplerinde Takibi açılmış bulunan dosyaların son işlem tarihinden itibaren 1 yıl içinde her hangi bir işlem yapılmadığında, İCRA Dosyası Takipsizlikten Düşer. Dosya Arşive Kaldırılır. Gayrimenkul ve Araç Hacizlerinde  Satış veya haciz isteme süreleri borçluya ödeme emrinin tebliğinden sonra işlemeye başlamaktadır.

 

İcra Dosyası Aktif olarak açık olsa dahi araç hacizleri “1 Yıl” Gayrimenkul hacizleri için “2 Yıl” satış yapılmaz veya yenilenmez ise hacizler düşer. Yargıtay Kararına Göre; İİK.nun 78/2. maddesi gereğince haciz istemek hakkı, ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer.

 

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer ve Kapanır? – Yargıtay Kararları

 

ALACAK DAVASI – İLGİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN DOSYASINDA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADIĞI – ALTI AYLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLDUĞU – DAVANIN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE REDDİ GEREĞİ

Dava: Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09/07/2013 tarih ve 2012/256-2013/296 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Adem Gönül tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, davalının dava dışı Y. P.’a olan borcu karşılığında verdiği 49.000,00 TL bedelli çekin ödenmemesi üzerine tahsili için icra takibi başlatıldığını, bu esnada Y. P.’ın alacağını müvekkiline temlik ettiğini, 01.08.2008 ila 08.04.2009 tarihleri arasında zamanaşımını kesen bir işlem yapılmayınca davalının İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak İİK’nın 33/a ve 71’inci maddeleri uyarınca icranın geri bırakılması kararı aldığını, borcun halen ödenmediğini ileri sürerek İİK’nın 33/a-2’inci maddesi uyarınca çek bedeli olan 49.000,00 TL’nin tahsilini, Bursa 4. İcra Müdürlüğü’nün 2008/143 Esas sayılı dosyasının kaldığı yerden devamını talep ve dava etmiştir. | İcra Dosyası Ne Zaman Düşer Kapanır?

 

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer? – Yargıtay Kararları

 

ŞİKAYET DAVASI – ALACAKLININ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN YETKİ ALARAK AÇTIĞI ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASININ ZAMANAŞIMINI KESEN BİR DAVA OLMADIĞI – İCRANIN GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Somut olayda, alacaklının icra müdürlüğünden yetki alarak açtığı ortaklığın giderilmesi davası, zamanaşımını kesen bir dava değildir. O halde, borçlu-davacının isteminin kabulü ile icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, aksi düşünce ile hüküm tesisi isabetsizdir. Hükmün bozulması gerekmiştir. | İcra Dosyası Ne Zaman Düşer Kapanır?

 

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer? – Yargıtay Karar

 

ALACAK DAVASI – İCRA TAKİBİNİN ZAMANAŞIMINI KESECEĞİ – İŞİN ESASI İNCELENİP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI

ÖZET: Davacı, davalıya .. yılında .. mark borç para verdiğini, davalının uzun yıllar ödemediğini, davalı hakkında S. İcra Müdürlüğü’nün … esas sayılı dosya ile takip başlattığını, dosyanın yetkisizlikle …

İcra Müdürlüğü’ ne gönderilip .. esası aldığını ve itiraz üzerine takibin durduğunu, … TL asıl alacak ve … TL faiz toplamı … TL’ nin ve yüzde kırk icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini dava ve talep etmiştir. Davacı bu davasında davalıya borç olarak .. yılında vermiş olduğu .. mark karşılığı … TL asıl alacak ve … TL işlemiş faizi toplamı … TL’nin davalıdan tahsili talebinde bulunmuş olup,

Davalı ise süresi içerisinde verdiği cevap dilekçesi ile on yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir. Mahkemece de zamanaşımı nedeni ile davanın reddine karar verilmiştir.

Oysa ki Borçlar Kanunu’nun maddesi ve yeni Borçlar Kanunu’nun .. maddesi hükmünde icra takibinin zamanaşımını keseceği belirtilmiş olup, davacı da davalıya karşı .. tarihinde icra takibi başlattığından bu icra takibi zamanaşımını kesmiştir.

Hal böyle iken işin esası incelenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. | İcra Dosyası Ne Zaman Düşer Kapanır?

 

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer? – İstinaf Kararları

 

ÖZET: Alacaklı icra müdürlüğünde icra takip işlemlerinin zamanaşımını önlenmesi için icra takibinin devamı olan işlemleri yapmaması.İİK.nun … maddesi uyarınca alacaklının icra müdürlüğünde ki devam eden işlemlerin masraflarını peşin olarak yatırması zorunludur. İcra dosyasında İtiraza konu edilen icra dosyasında ödeme emri karşı tarafa tebliğ edilmesi talebinde bulunmuş,  tebligat masrafını vermemiş olduğundan bu talep ve bu talebin kabul edilmesi zamanaşımını kesmez.

Ancak  İcra takip tarihinden başlayarak,  ödeme emrinin tebliğine kadar 3 yıl geçmiş ise, bu 3 yıllık zaman diliminde zamanaşımını kesen işlem yapılmadığından zamanaşımı itirazının kabulüne ilişkin ilk derece mahkemesi hükmü hukuka uygundur. | İcra Dosyası Ne Zaman Düşer Kapanır?

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor