Atla

İcra İflas Kanunu Avukat Ankara


İcra İflas Kanunu Avukat Ankara

İcra İflas Kanunu Avukat Ankara

İcra İflas Kanunu Avukat Ankara

İcra daireleri:Madde 1 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 05.07.2012 RG NO: 28344 KANUN NO: 6352/1) (KOD 3) (KOD 2) (KOD 1) Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur. Her icra dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından atanacak bir icra müdürü, yeteri kadar icra müdür yardımcısı, icra katibi ile adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından görevlendirilecek mübaşir ve hizmetli bulunur. İcra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre atanırlar. İcra katipleri arasından Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre de icra müdür veya icra müdür yardımcılığı kadrolarına atama yapılabilir. İcra katipliğine ilk defa atanacaklar, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak merkezi sınavda başarılı olanlar arasından Adalet Bakanlığının bu konuda yetki vereceği adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre; unvan değişikliği suretiyle atanacaklar ise uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre atanırlar. Unvan değişikliği suretiyle icra katipliğine atanacaklar tahsis edilen kadronun yüzde ellisini geçemez. İcra müdür ve icra müdür yardımcıları ile icra katiplerinin, yazılı sınav, sözlü sınav, görevlendirme, nakil, unvan değişikliği, görevde yükselme ve diğer hususları yönetmelikle düzenlenir. İcra dairelerinde, gerektiğinde, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından zabıt katibi, mübaşir ve hizmetli görevlendirilir. İcra müdürü, icra müdür yardımcısı veya icra katibinin herhangi bir nedenden dolayı yokluğu halinde görev ve yetkileri, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından görevlendirilecek yazı işleri müdürü veya zabıt katibi tarafından yerine getirilir. Adalet Bakanlığı, icra dairelerini bir arada bulundurmaya ve aynı icra mahkemesine bağlamaya yetkilidir.İflas daireleri:Madde 2 - Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde lüzumu kadar iflas dairesi bulunur. Birinci madde hükmü iflas daireleri hakkında da caridir. İcra İflas Kanunu Avukat Ankara

İcra İflas Kanunu Süreler

MADDEKONUSÜRESİ
7devlet aleyhine tazminat davası açma süresi öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl, herhalde fiilin vuku bulduğu tarihten itibaren 10 YIL 9 İcra ve İflas daireleri aldıkları paraları ve kıymetli evrak ve değerli şeyleri tevdii süresi 1 GÜN
9İcra ve İflas daireleri aldıkları paraları ve kıymetli evrak ve değerli şeyleri tevdii süresi1 GÜN
16şikayet süresi muamelelerin öğrenildiği tarihten itibaren7 GÜN
18tetkik merciinde duruşma yapılmayan işlerde karar verme süresi10 GÜN
18tetkik merciindeki duruşmaların -en fazla- ertelenme süresi30 GÜN
24ilamda hükmolunan menkulü teslim süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren7 GÜN
25ilamda hükmolunan çocuğu teslim süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren7 GÜN
26ilamda hükmolunan gayrımenkulü teslim süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren7 GÜN
26taşınmazların tahliye ve tesliminde, taşınmaz içinde bulunup da, ilama dahil olmayan eşyanın borçlu tarafından, icra dairesinin teslim ettiği yerden ve alacaklıdan alınma süresi borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise 5 değil ise30 GÜN
29gemi veya gayrımenkulde bulunan 3. kişiye tanınan dava açma süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren7 GÜN
31Kaldırılmasına veya yerine getirilmesine hükmolunan irtifak hakları ile gemi üzerindeki intifa haklarına ilişkin ilamların yerine getirilme süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren7 GÜN
32para ve teminat verilmesi hakkındaki ilamlarda; borcun ödenme ve teminatın verilme süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren7 GÜN
33ilamlı takiplerde icranın geri bırakılmasını isteme süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren7 GÜN
33/Ailamın zamanaşımına uğramadığı konusunda genel mahkemede dava açma süresi icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra7 GÜN
39ilama dayalı takiplerin zamanaşımı süresi son muameleden itibaren10 YIL
44ticareti terk eden tacirler hakkında iflas yoluyla takipte bulunma süresi ilan tarihinden itibaren1 YIL
44ticareti terk eden tacirlerin haczi kabil malları üzerinde tasarrufta bulunmama süresi mal beyanının tevdii tarihinden itibaren2 AY
44ticareti terk eden tacirlerin temlik hakkının sınırlanması konusunda sicile verilen şerh süresi mal beyanının tevdii tarihinden itibaren2 AY
44icareti terk edenlerin durumu ticaret siciline bildirim zorunluluğu süresi terk tarihinden itibaren15
52borçlunun ailesinden birinin ölmesi halinde takibin tatili süresi ölüm günü ile beraber3 GÜN
53terekenin borçlarında -ölüm nedeniyle- takibin tatili süresi ölüm günü ile beraber3 GÜN
56sürenin sonunun talik gününe rastlaması halinde ek süre talikin bitiminden sonra1 GÜN
60genel haciz yoluyla takiplerde; borcun ödenme süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren7 GÜN
60genel haciz yoluyla takiplerde; imza itirazında bulunma süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren7 GÜN
60genel haciz yoluyla takiplerde; mal beyanında bulunma süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren7 GÜN
60borçluya ödeme emri gönderme süresi takip talebinden itibaren3 GÜN
62genel haciz yoluyla takiplerde; ödeme emrine itiraz süresi ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren7 GÜN
62alacaklıya, takibe itiraz edildiğinin bildirilme süresi itirazdan itibaren3 GÜN
65gecikmiş itirazda bulunma süresi maninin kalktığı günden itibaren3 GÜN
65           .gecikmiş itirazda; mazeretin kabulü kararından itibaren itirazın kaldırılmasını veya itirazın iptalini isteme süresi mazeretin kabulü kararının tefhim veya tebliği tarihinden itibaren 7 GÜN 66 imzaya itiraz halinde, alacaklının icra dairesinden, tatbike medar imzaların celbini isteme süresiDERHAL
65itirazın iptali davası açma süresi itirazın tebliği tarihinden itibaren1 YIL
68itirazın kesin olarak kaldırılmasını isteme süresi itirazın tebliği tarihinden itibaren6 AY
68/Aitirazın geçici olarak kaldırılmasını isteme süresi itirazın tebliği tarihinden itibaren6 AY
687Bborçluya hesap özetini noter aracılığıyla gönderme süresi faiz tahakkuk döneminden itibaren15 GÜN
68/Bhesap özetine itiraz süresi hesap özetinin alındığı tarihten itibaren1 AY
69borçtan kurtulma davası açma süresi İtirazın muvakkaten kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibareN7 GÜN
72istirdat davası açma süresi ödeme tarihinden itibaren1 YIL
75mal beyanında bulunma süresi  genel haciz yolu ile takiplerde; itirazın iptali veya itirazın kaldırılması kararının tebliğinden itibaren3 GÜN
78haciz isteme hakkının düşme süresi ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren1 YIL
891. haciz ihbarnamesine itiraz süresi haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren7 GÜN
94borçlunun zilyet olduğu ve olağanüstü zamanaşımı ile iktisap ettiği gayrimenkul hakkında tescil davası açmak üzere alacaklıya verilen süre hacizden itibaren1 AY
96istihkak iddiasına itiraz süresi icra dairesinin bildiriminden itibaren3 GÜN
973. kişinin tetkik merciinde istihkak davası açma süresi mercii kararının tefhim veya tebliğinden itibaren7 GÜN
130gayrımenkul satışlarında satış bedelini ödeme süresi10 GÜN
134ihalenin feshini isteme süresi ihale tarihinden itibaren (Satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa ıttıla tarihinden itibaren)7 GÜN HER HALDE 1 YIL
146menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde ödeme süresi15 GÜN
173kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde; itiraz ve şikayetlerin icra dairesine bildirilme süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren5 GÜN
221iflas bürosunun işlemlerine karşı şikayet süresi7 GÜN
249pay cetveli ile son hesabın iflas dairesine bırakılma süresi10 GÜN
256iflasın tasfiye süresi6 AY
261ihtiyati haciz kararının infazını isteme süresi ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren10 GÜN
267ihtiyati haciz kararından sonra iflas yolu ile takibe başvurulması halinde itirazın kaldırılmasını isteme süresi tebliğ tarihinden itibaren7 GÜN
272tahliye emrine itiraz süresi tebliğden itibaren7 GÜN
284tasarrufun iptali davasında hak düşürücü süre batıl tasarrufun vukuu tarihinden itibaren5 YIL
307konkordatonun feshi talebi üzerine mahkemece verilecek kararı temyiz süresi hükmün tebliğinden itibaren10 GÜN
318fevkalade mühlet süresi6 AY
355borçlu memur ve müstahdemlerin maaş ve ücretlerinin haczedildiği hususunun, ilgili icra dairesine bildirilme süresi7 GÜN
363icra mahkemesi kararlarının temyiz süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren10 GÜN
366temyiz incelemesinin yapılma süresi15 GÜN
   
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • BARAN PUSTU -
    28 Ağustos 2016

    İcra İflas Kanunu Avukat Ankara Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

    Cevapla
Yorum Bırak