İcra Takibine İtiraz

İcra Takibine İtiraz İcra emrinde; alacaklı ve borçlunun ve varsa mümessillerinin adları ve soyadları ile şöhret ve yerleşim yerleri hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunun şeyin neden ibaret olduğu, ilamın tarih ve numarası ve icra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması hakkında bir karar getirilmedikçe cebri icraya devam olunacağı yazılır.

Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder. Bu emirde hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı gösterilir ve nihayet yedi gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez veya hükmolunan teminat verilmezse icra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmedikçe cebri icra yapılacağı ve bu müddet içinde mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı, mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtar edilir.

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır

İcra Takibine İtiraz nasıl yapılır sorusuna cevap aranması aşamasında itiraz hususları çok farklı ve dataylı olduğu için hukuki destek ve avukat yardımına ihtiyaç vardır. Çünkü yanlış yapılan itiraz sonuunda borç miktarı ödenecek karşı avukatlık ücreti ve inkar tazminatı ile artabilir. Bu nedenle icra avukat desteği alınması herzaman faydalı olacaktır. İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir. Bu ödeme emrine şunlar yazılır.

Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, takip talebine yazılması lazım gelen kayıtlar,  Borcun ve takip masraflarının on gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi ihtarı,  Takibin müstenidi olan senet kambiyo senedi vasfını haiz değilse, beş gün içinde mercie şikayet etmesi lüzumu, Takip müstenidi kambiyo senedindeki imza kendisine ait olmadığı iddiasında ise bunu beş gün içinde açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmesi; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın bu fasıl gereğince yapılacak icra takibinde kendisinden sadır sayılacağı ve imzasını haksız yere inkar ederse sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceği ve merciden itirazının kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde cebri icraya devam olunacağı ihtarı. 

İtiraz Süresi – İcra Takibine İtiraz

İcra Takibine İtiraz süresi, ödeme emrine itiraz; yetkiye itiraz, borca itiraz ve imzaya itiraz şeklinde olabilir.

Borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde (kambiyo senetlerinde 5 gün) itiraz etmezse, ‘’Ödeme Emri’’ kesinleşir. Takibin kesinleşmesinden sonra alacaklı, borçlunun mallarının haczedilmesini talep edebilir.  Borçlu kendisine tebliğ edilen ödeme emrine süresi içerisinde itiraz ederse,  icra takibi durur. Takibe alacaklı tarafından devam edilmek isteniyorsa öncelikli olarak bu itirazın kaldırtması gereklidir.

İtiraz Süresinin Kaçırılması – İcra Takibine İtiraz

İcra Takibine İtiraz süresinin kaçırılması durumunda, gecikmiş itiraz icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine sunulur.  İtiraz borçlunun haczedilmiş malları paraya çevrilene kadar engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren üç gün içerisinde yapılmalıdır. İtirazda hem gecikmeye neden olan hal belgeleriyle hem de itiraz nedenleri ortaya konulmalıdır.

Gecikmiş itirazla takip kendiliğinden durmaz. Borçlunun itirazı üzerine takibin durdurulup durdurulmayacağına hakim tarafından öncelikle karar verilir. Takibin durdurulmasına karar verilmese dahi itirazın kabulüyle takip durur.  Borçlunun daha önce mallarının haczedilmiş olması halinde mazeretin kabulü kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde alacaklı tarafından itirazın kaldırılması veya iptali istenmez ise haciz kalkar.

Alacaklı itirazın hükümden düşürülmesi yollarından itirazın kaldırılması yoluna gitmeyi tercih ederse bu talebini mazeretin kabulüne karar verilen duruşmada icra mahkemesine bildirir ve talebi hakkında mahkemece karar verilir.  Gecikmiş itirazda yasal olarak başlayan itiraz süresi geçmiştir. Bu yönüyle usulsüz tebligatla karıştırmamak gerekir.

İCRA NASIL DURDURULUR

İlamsız İcra Takibine İtiraz 7 gün içerisinde itiraz edilirse, itiraz sonucunda ödeme emri durur. Kambiyo Senetlerinde ise borca itiraz varsa 5 gün içerisinde itiraz edilmesi durumunda icra takibi durur.

İlamsız İcra Takibine İtiraz

İlamsız İcra Takibine İtiraz Borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz etmesi gerekmektedir. Ödeme emrine itiraz etmezse, ‘’Ödeme Emri’’ kesinleşir. İcra Takibin kesinleşmesinden sonra alacaklı, borçlunun mallarının haczedilmesini talep edebilir.  Borçlu kendisine tebliğ edilen ödeme emrine süresi içerisinde itiraz ederse,  icra takibi durur. Takibe alacaklı tarafından devam edilmek isteniyorsa öncelikli olarak bu itirazın kaldırtması gereklidir.

İcra Takibine İtiraz Davası

İcra Takibine İtiraz davası, takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir. İtirazın iptali davasında borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.

İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması kötü niyetin sübutuna bağlıdır

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ

İcra takibine itiraz dilekçesi hazırlanması yapılacak itiraza göre değişmektedir. Genel ve örnek olarak ana başlıklarını hatırlatmak amacıyla İcra takibine itiraz dilekçesi aşağıda veriyoruz.

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                                                         :  …/… E.

İTİRAZ EDEN BORÇLU                                  :

ADRESİ                                                              :

VEKİLİ                                                                : Av. İlkay UYAR KABA

ALACAKLI                                                           :

VEKİLİ                                                                :

KONU                                                            : …… ilamsız  takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde

itirazımızdır.

AÇIKLAMALAR                                               :

HUKUKİ NEDENLER                                       : 2004 S. K. m. 60 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                                           : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin durdurulmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

İtiraz Eden Borçlu Vekili

Av. İlkay UYAR KABA

İcra Takibine İtiraz

İcra Takibine İtiraz