Atla

İcra İhalesine İtiraz


İcra İhalesine İtiraz

İcra İhalesine İtiraz

İcra İhalesine İtiraz

İİK.nun 134. maddesinde ihalenin feshi nedenleri teker teker belirtilerek gösterilmemiştir. Sadece, (ihalenin BK 226. maddesinde yazılı) (satış ilanının tebliğ edilmemiş olması), (satılan malın esaslı niteliklerindeki hata) ve (ihaledeki fesat) nedeni ile ihalenin bozulabileceğine değinilmiştir.

İhalenin bozulma nedenleri gerek doktrinde gerekse Yargıtay uygulamasında
İcra İhalesine İtiraz

İcra İhalesine İtiraz davası

İhaleye fesat karıştırılmış olması,

Arttırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler,

İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler,

Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması şeklinde sıralanmıştır.

İhalenin feshi talebi üzerine tetkik mercii talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir. Talebin reddine karar verilmesi halinde tetkik mercii davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder.

İhalenin feshine ilişkin şikayet görevsiz veya yetkisiz tetkik mercii veya mahkemeye yapılırsa, tetkik mercii veya mahkeme evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir. Bu kararlar kesindir.

Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 130. maddesine göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar.

 

İcra müdürü, ödenen ihale bedeli ile ilgili olarak, ihalenin feshine yönelik şikayet sonucunda verilecek karar kesinleşinceye kadar para bankalarda nemalandırılır.

İhalenin feshine ilişkin şikayetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir.

İcra İhalesine İtiraz Şartları

Yargıtay Kararı - İcra İhalesine İtiraz

İHALENİN FESHİ DAVASI - İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ HALİNDE DAVACININ FESHİ İSTENİLEN İHALE BEDELİNİN YÜZDE ONU ORANINDA PARA CEZASINA MAHKUM EDİLECEĞİ - KAMU DÜZENİNE AYKIRILIKTA ALEYHE BOZMA İLKESİ NAZARA ALINAMAYACAĞI

ÖZET: Kanun maddesi uyarınca ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde mahkeme davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup kamu düzenine ilişkin bulunduğundan mahkemece re'sen uygulanmalıdır.

Hukuk Genel Kurulu'nun kararında da benimsendiği üzere kamu düzenine aykırılıkta aleyhe bozma ilkesi nazara alınamayacağından, mahkemece işin esası incelenerek, istemi esastan reddedilen davacının para cezasına mahkum edilmesi gerekirken, bu konuda hüküm kurulmaması yasaya aykırı bulunmuştur.

YARGITAY: İCRA SATIŞINDA İHALENİN FESHİ İSTEMİ

ŞİKAYET DAVASI - İHALENİN FESHİ İSTEMİ - İHALENİN ALACAĞA MAHSUBEN YAPILIP YAPILMADIĞI VE SATIŞ BEDELİNİN YATIRILIP YATIRILMADIĞI YA DA YATIRILMASI GEREKİP GEREKMEDİĞİ HUSUSLARININ İHALENİN FESHİ SEBEBİ OLAMAYACAĞI - İSTEMİN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: İhalenin alacağa mahsuben yapılıp yapılmadığı ve satış bedelinin yatırılıp yatırılmadığı ya da yatırılması gerekip gerekmediği hususları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 133. maddesi ile ilgili olup bu madde kapsamında değerlendirileceğinden, aynı yasanın 134. maddesine göre ihalenin feshi sebebi olamaz. Bu nedenlerle mahkemece istemin reddi gerekir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İcra İhalesine İtiraz - Yorum
  SEVİM TURGUT -
  5 Ağustos 2016

  Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli

  Cevapla
 • İcra İhalesine İtiraz - Yorum
  GÜLCE ATİK -
  7 Ağustos 2016

  Bir günlük adalet altmış yıllık ibadetten faziletlidir. (Hz. Muhammed)

  Cevapla
 • İcra İhalesine İtiraz - Yorum
  EVRİM GÜVEN -
  12 Ağustos 2016

  İcra İhalesine İtiraz Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

  Cevapla
Yorum Bırak