İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır?

İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır?

İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır? İhalenin feshi davası açmak, ihalenin yapıldığı ve ihaleye konu olan satışının gerçekleştirildiği İcra Mahkemesine yapılan başvuru ile mümkün olabilmektedir.

İhalenin feshi davası dilekçesi satışın yapıldığı İcra Mahkemesi’ne verilmelidir. İhalenin feshi, İcra ve İflas Kanunu’nun 134. maddesinde düzenlenmiştir.

İhalenin feshi için dava açılabilmesi durumu yalnızca icra ile yapılan bir satış sonrasında bu satışın usulüne uygun bir satış olmadığı yönünde yapılabilecek şikayetler de mümkün olmaktadır.

İhalenin Feshi Davası Açılabilmesi İçin Şartlar Nelerdir?

İhalenin feshi davası nasıl açılır sorusunun cevabı için davayı açabilecek taraflar ve şartlar kanun kapsamında belirlenmiştir. Bu şartları uygunluk sağlanması durumunda ihalenin feshi davası açılabilmektedir. İhalenin feshi davası açılabilmesi için şartlar şekilde sıralanmaktadır;

 • İhalenin feshi için satış ilanının ilgili kişiler adına tebliğ edilmemiş olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra usulsüz bir tebliğ gerçekleştirilmesi durumunda da ihalenin feshi istenebilmektedir.
 • İhaleye fesat karıştırılmış olması durumunda ihalenin feshi istenebilmektedir.
 • Satışı gerçekleştirilecek malın sahibi olduğu KDV oranı satış ilanında olması gerekenden daha fazla gösterilmiş ise ihalenin feshi gerçekleştirilebilmektedir.
 • Satışı yapılacak olan menkul ya da gayrimenkule ilişkin haczin kalkmış ara takibin düşmüş olma durumuna karşı ihalenin yine de yapılmış olması durumunda ihalenin feshi istenebilmektedir.

Kimler İhalenin Feshi Davası Açabilmektedir?

İhalenin feshi davasında ihaleye konu olan menkullerde;

 •  Satış isteyen alacaklı kişi
 •  Satış isteyen alacaklı kurum
 •  Pey sürmek suretiyle ihaleye katılan kişiler
 •  Borçlu olan menkul sahipleri tarafından dava açılabilmektedir.

İhalenin feshi davası ihale tarihinden sonra 7 gün içerisinde açılmalıdır. İhalenin yapıldığı gün bu 7 günlük sürece dahil edilmeden gün hesaplaması yapılmaktadır. 7 gün içerisinde açılan davalar için ilk duruşma günü 20 gün içerisinde verilmektedir. İhalenin feshi davası kesinleşme süreci davanın açılış nedenine ve gidişatına göre değişiklik göstermektedir. Mahkeme tarafından ihalenin feshine ilişkin karar verilir ise ihaleyi kazanan alacaklı kişinin mülk üzerindeki tüm hakları kaybolmaktadır. İhalede ödediği tutar faizi ile birlikte iade edilmektedir. İhaleye konu olmuş olan taşınmaz ya da taşınır mal ise ilgililerin talebi üzerine tekrar ihale ile satışa çıkarılabilmektedir.

İhale ve açık pazarlık ile satışlarda usulsüzlük olması halinde açılması gereken dava ihalenin feshi veya ihalenin iptali davasıdır. İhalenin feshi davası İcra ve İflas Kanununda düzenlenmiştir.

Cebri icra yoluyla yapılan satışlarda usulsüzlük bulunması ya da ihaleye fesat karıştırılması halinde açılan ihalenin feshi davasını detaylı olarak inceleyelim. (İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır?)

İhalenin Feshi veya İptali Davası Nedir, Neden Açılır?

İcra ve İflas Kanununda “ihalenin feshi ve sonuçları” bölümünde düzenlenen ihalenin feshi davası, cebri icra vasıtasıyla satışı yapılan menkul ve gayrimenkul malların satış ihalesinde bir usulsüzlük olduğu iddiası ile açılan davadır. İhalenin feshi veya iptali icra mahkemesinden şikayet yoluyla talep edilebilir.

Pazarlık yoluyla yapılan satış ihalesinin iptali genel mahkemelerden talep edilebilir. (İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır?)

İhalenin Feshinde Yetkili ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

İhalenin feshi diğer bir ifadeyle ihalenin iptali davasında yetkili mahkeme, şikayete konu olan ihaleyi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu yer İcra Mahkemesidir.

Ortaklığın giderilmesi amacıyla yapılan satışta ortaklığın giderilmesine karar veren Sulh Hukuk Mahkemesi, ihalenin feshi davasında görevli ve yetkilidir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan gayrimenkul satışlarında gayrimenkulün bulunduğu yer İcra Mahkemesi, ihalenin feshi davasında görevli ve yetkili iken menkul malların satışlarında idari yargı yeri olan vergi mahkemesi, ihalenin feshinde görevli ve yetkilidir. (İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır?)

İhalenin Feshi Süresi ve Tarafları

İhalenin feshini veya iptalini talep etme süresi ihalenin yapıldığı tarihten itibaren 7 gündür. İhalenin yapıldığı gün hesaba katılmadan gün hesaplanır. Tarafların, ihalenin yapılma tarihine kadar ki işlemlerde olan usulsüzlükleri en geç ihalenin yapıldığı günü öğrenmiş oldukları kabul edilir.

Böylelikle, ihalenin feshini talep etme zamanı, ihale yapıldığı tarihinden itibaren başlar ve yedi günlük sürenin tamamlanması ile ihalenin feshi talep edilmemişse ihale ile satış kesinleşir. Fakat; bazı istisnai hallerin varlığında şikayet süresi ihalede usulsüzlüğü öğrenme tarihinden itibaren başlar.

Bu haller;

 • İhalenin tarafı olan kişi veya kuruma satış ilanı tebliğ edilmesi gereken ilgiliye ihale ilanının usulünce tebliğ edilmemiş olması,
 • Satılan gayrimenkullerin gerçek özelliklerinde yapılan hatanın sonradan öğrenilmesi,
 • İhalede fesat sebebine dayanılması

Bu durumların varlığı iddiasında ihalenin feshi için şikayet süresi öğrenme tarihinden itibaren başlar. Fakat unutulmamalıdır ki, bu 3 durum gerçekleşse bile ihale tarihinden itibaren 1 yıl geçmişse, her halükarda ihalenin feshi istenemez.

Gayrimenkul (taşınmaz) satışlarında ihalenin feshini talep edebilecek taraflar;

 • Borçlu
 • Alacaklı
 • Tapu sicilindeki taraflar
 • Pey sürmek (teminat yatırmak) yoluyla ihaleye katılanlar

Menkul (taşınır) satışlarında ihalenin feshini talep edebilecek taraflar;

 • Borçlu
 • Satış isteyen alacaklı taraf
 • Pey sürmek (teminat yatırmak) suretiyle ihaleye katılan taraf

İhalenin feshini talep eden tarafların yurt içinde yerleşim adresi göstermesi ve ayrıca ihale ile satışta kendi menfaatlerinin ihlal edildiğini kanıtlaması gerekmektedir.

İhalenin feshine neden olan kişi veya kurum kendi kusuruna dayanamayacağından, ihalenin feshini talep etmede taraf olamaz.

İhalenin Feshi Davası Kime Karşı Açılır?

İhalenin feshi; şikayet yoluyla talep edildiğinden ve şikayet bir yargı yolu olmaması nedeniyle ihalenin feshi davasında genel bir davalardaki gibi davacı ve davalı tarafları yoktur. İhaleye katılanların ve ilgili olanların tamamı ihalenin “ilgilileri” olarak ifade edilir.

Bu sebeple ihalenin feshini talep eden ilgili ihalenin feshi davasında, ilgililerin tamamını karşı taraf diğer bir ifadeyle davalı taraf olarak göstermesi gerekir. Fakat; ihalenin feshi talebinde bulunan ilgili diğer ilgililerin tamamını karşı taraf olarak gösterilmemesi, ihalenin feshi davasının reddini gerektirmez.

Ancak İcra mahkemesi, karşı taraf olarak gösterilmeyen diğer ilgilileri de mahkemeye davet ederek onlara da savunma imkanı verir.

Yargıtay örnek karar “İhalenin iptali talebi bir dava olmadığından, ihale ilgililerinin tamamının taraf olarak gösterilmemiş olması ihalenin iptali talebinin reddini gerektirmez. Mahkeme, ihalenin feshini isteyenin karşı taraf göstermediği ilgililerin yargılamaya katılmaları sağlanarak kendilerine görüşlerini bildirme olanağı verilmelidir.” (İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır?)

İhalenin Feshini Gerektiren Sebepler Nelerdir?

İhaleye Hazırlık Aşamasında Yapılan Usulsüzlükler

 • Satış ilanının ilgililere hiç tebliğ edilmemesi, usulsüz tebligat yapılması ya da vekil varken asile tebliğ edilmesi
 • Gayrimenkul ihalelerinde; satış ilanı ile satış tarihi arasında bir aydan daha az süre bulunması
 • Satışa konu olan menkul yada gayrimenkul malın kıymet taktirinin üzerinden iki yıldan fazla süre geçmesi
 • Menkul ya da gayrimenkul malın kıymet takdirine ilişkin itirazın incelenmeden reddedilmesi
 • Vaktinde satış istenmemesi nedeniyle haczin düşmüş olması ya da icra takibinin düşmesi

İhalenin Yapıldığı Zaman Meydana Gelen Usulsüzlükler

 • İhale ilanında belirtilen zamanda ve kanuni şekil şartına uyulmadan yapılması
 • İhale ilanında belirlenen yerden başka bir yerde yapılması
 • Satış bedelinin bilirkişi tarafından belirlenen piyasa (muhammen) bedelinin %50’si ile paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini karşılamaması, mevcut durumda ise rüçhanlı alacağın altında olması
 • İhalede tellal üç defa bağırmaması, tellalın bulunmaması
 • İhalenin ilanda kararlaştırılan başlangıç ve bitiş saatlerinden farklı bir zaman diliminde yapılması

İhaleye Fesat Karıştırılması

İhaleye katılımın engellenmesine yönelik her türlü hareket, satışa sunulan malın gerçek piyasa değerinde satılmasını engellemeye yönelik davranışlar, ihalenin sağlıklı ve normal koşullarda yapılmasını engelleyici dürüstlük ilkeleriyle bağdaşmayan her türlü tavır, davranış ve hareketlerde bulunulması ihaleye fesat karıştırılması anlamına gelir. (İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır?)

Satışı Yapılan Malın Önemli Nitelikleri Hakkında Hataya Düşürülmesi

İhale ile satılan taşınır ya da taşınmaz malın ilanda belirtilen ve şartnamede gösterilen nitelikleri taşımaması ve bu yolla alıcının yanıltılması alıcı tarafından ihalenin feshi sebebi olarak ileri sürülebilir.

İhalesi yapılan gayrimenkulün büyüklüğünün satış ilanında gerçek büyüklüğünden daha fazla gösterilmiş olması gibi sebepler alıcı tarafından ihalenin feshi dava açma gerekçesi olarak ileri sürülebilir. İhale ile satışı yapılan otomobil kilometresinin satış ilanında gerçekten daha düşük gösterilmesi de aynı hükme tabidir. (İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır?)

İhalenin Feshinin Sonuçları Nelerdir?

Mahkeme ihalenin feshine ilişkin karar verir ve bu karar kesinleşirse, bununla birlikte alıcı tarafın ihale ile hak kazanmış olduğu mülkiyet hakkı son bulur. Bu halde alıcı tarafından ödemiş olan ihale bedeli faiziyle birlikte alıcıya geri ödenir.

İhalenin feshi kararının kesin hüküm doğurmasından sonra, ihaleye konu taşınır veya taşınmaz mal ilgililerin talebi üzerine icra dairesi tarafından yeniden satışa çıkartılır.

Mahkeme ihalenin feshi istemini reddeder ise haksız istemde bulunan tarafa ihale bedelinin %10’u oranında adli para cezası verir. Şayet satış ihalesi yapıldığı takip konut finansmanından dolayı ise bu oran %20’ye yükseltilir.

Ancak ihalenin feshi davasında hakim esasa girmeden reddedilmesi halinde adli para cezasına hükmedilmez. Mahkemece verilen ihalenin feshi davası red kararı kesinleştikten sonra ihale bedeli alacaklı ilgilere ödenir ve gayrimenkulün alıcı adına tescil edilmesi için tapu müdürlüğüne yazı yazılır.

Bu işlemlerin yapılabilmesi için mahkeme kararın kesinleşmesi mecburidir. İhale kesinleşinceye kadar taşınmaz veya taşınır malın nasıl şekilde korunacağı ve idare edileceği icra dairesi tarafından kararlaştırılır.

Makalede İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz. (İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır?)

İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

İHALENİN FESHİ İSTEMİ – DAVA VE TAKİP DOSYASI İÇERİĞİNE DOSYADAKİ YAZILARA GÖRE İLK DERECE MAHKEMESİ KARARINDA USULE VE ESASA İLİŞKİN HERHANGİ BİR AYKIRILIĞIN BULUNMADIĞI

ÖZET: Davacı, istinaf dilekçesinde kendisine 103 davetiyesinin tebliğ edilmediğini iddia etmiş ise de: davacı dava dilekçesinde bu iddiayı ileri sürmediğinden, istinaf yargılaması sırasında bu iddianın HMK’nın 357/1. maddesi uyarınca dinlenmesi mümkün görülmediği gibi yine yukarıdaki gerekçeyle taşınmazının haczedildiğinden en geç satış ilanı tebliği ile haberdar olduğu kabul edilen davacının bu iddiasının da ihalenin feshi nedeni olamayacağı değerlendirilmiştir.

Netice olarak: dava ve takip dosyası içeriğine, dosyadaki yazılara göre ilk derece mahkemesi kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı, davanın esasıyla ilgili hükme etki edecek tüm delillerin dava ve takip dosyası içinde bulunduğu, kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata edilmediği, bu nedenle inceleme konusu kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığından istinaf isteminin esastan reddine karar verilmiştir.

İHALENİN FESHİ İSTEMİ – İFLAS ERTELENMESİ DAVASINDA VERİLEN TEDBİR KARARI KAPSAMINDA İPOTEK KONUSU TAŞINMAZIN SATIŞININ GERÇEKLEŞTİRİLEMEYECEĞİ. İHALENİN FESHİ İSTEMİNİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU – KARAR DÜZELTME İSTEMİ

ÖZET: ÖZET: İflas ertelenmesi davasında verilen tedbir kararı kapsamında İİK’nun 179/b maddesi gereğince. İpotek konusu taşınmazın satışı gerçekleştirilemeyeceğinden, mahkemece, ihalenin feshi isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, kararın bu nedenden dolayı bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla borçlunun karar revizyon isteminin kabulü gerekmiştir.

İHALENİN FESHİ İSTEMİ – TALEBİN REDDİNE DAİR İLK DERECE MAHKEMESİ KARARINA KARŞI İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULDUĞU – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE KARAR VERİLMESİ – USUL VE KANUNA UYGUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARININ ONANMASI GEREĞİ.

ÖZET: Dava, ihalenin feshi istemine ilişkindir. Davacının icra mahkemesine başvurduğu, …1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin kararı ile talebin reddine karar verildiği, davacı tarafından, talebin reddine dair ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu, …Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi’nin kararı ile istinaf başvurusunun ilgili maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmesi isabetlidir.

İHALENİN FESHİ DAVASI – SATIŞ BEDELİNİN MUHAMMEN BEDEL KADAR VEYA MUHAMMEN BEDELİN ÜZERİNDE OLMASI HALİNDE İHALEDE ZARAR UNSURUNUN GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN KABULÜ LÜZUMU – KARARIN GEREKÇESİNİN DÜZELTİLEREK YENİDEN ESAS HAKKINDA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.

Şikayetçi borçlu vekili icra mahkemesine başvurusunda, satış ilanı tebligatının usulsüz yapıldığını ve ihale konusu olan iki taşınmazın filen bir bütün halinde olmasına rağmen ayrı ayrı satılmasının da doğru olmadığını ileri sürerek ihalenin feshini talep etmiş, …1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 06.12.2016 tarih ve 2016/422 – 486 sayılı kararı ile; satış ilanı tebligatının usulüne uygun yapıldığı ve dolayısıyla ihale tarihine göre süresinde olmayan şikayetin reddine karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesi kararına karşı şikayetçi borçlunun istinaf kanun yoluna başvurusu üzerine, …Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 06.02.2017 tarih ve 2017/113 – 206 sayılı kararı ile; şikayetçi borçluya satış ilanı tebligatının usulsüz yapıldığı, şikayetçi borçlunun ihaleden haberdar olduğuna dair bir delilin de dosyada bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına, şikayetçi borçlunun ihalenin feshi isteminin kabulüne karar verildiği görülmektedir.

ÖZET: İhale konusu taşınmazlardan 30 nolu bağımsız bölümün 2.500.000,00 TL muhammen bedel ile satışa çıkarıldığı ve bu bedele ihale edildiği görülmektedir. Dolayısıyla satış bedelinin, taşınmazın muhammen bedeli kadar olduğu, şikayetçinin, icra mahkemesine verdiği dilekçesinde, taşınmazın kıymetinin düşük olduğuna ilişkin bir iddiasının da bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Satış bedelinin, muhammen bedel kadar veya muhammen bedelin üzerinde olması halinde, ihalede zarar unsurunun gerçekleşmediğinin kabulü gerekir. Bu durumda, ilk derece mahkemesince, 30 nolu bağımsız bölüm yönünden gerekçesi yerinde olmamakla birlikte, sonucu itibariyle doğru karar verildiği anlaşılmakla, bölge adliye mahkemesince, anılan taşınmaz yönünden şikayetçi borçlunun istinaf başvurusunun reddedilerek ilk derece mahkemesinin gerekçesinin düzeltilerek yeniden esas hakkında duruşma yapılmadan hüküm tesis edilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

2.901 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri