İcra Takibi Nasıl Başlatılır

ile ilgili diğer başlıklar, icra takibi nasıl yapılır, , icra takibi nasıl açılır, icra takibi nasıl başlar, icra takibi dilekçe örnekleri, icra takibi ödeme emri nasıl hazırlanır, icra takibi, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara

İCRA TAKİBİ NASIL BAŞLATILIR 

İcra Takibi Nasıl Başlatılır; İcra takipleri ilamlıi icra takibi ve ilamsız icra takibi olmak üzere ikiye ayrılıyor. İlamlı icra takipleri, mahkeme tarafından bir hükme bağlanmış resmi bir belge ile açılan takipleri ifade eder. (Sözleşme, Kira alacağı, belge v.b), ilamsız icra takipleri ise alacaklının alacağı bir para veya teminat ise, alacaklının mahkemede dava açmadan icra dairesine başvurup başlattığı takibe deniyor. Ayrıca Kambiyo senetlerine (Çek, poliçe ve mere muharrer senet) olarak sıralayabiliriz.

Söz konusu takibin başlatılabilmesi için icra dairesine eldeki belgelerle ödeme emri hazırlanarak başvuruda bulunulması gerekiyor. İcra takip ödeme emri örneği aşağıda bulunuyor. İcra Takibi Nasıl Başlatılır ilk cevap olarak söyliyebiliriz.

Ödeme Emri – İcra Takibi Nasıl Başlatılır

İcra takibi aşağıdaki hazırlanan ödeme emri ile İcra Takibi Nasıl Başlatılır.

T.C.

……………………………..İcra Dairesi                                                              Örnek No : 12* 

Dosya No :………………………………

KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET)

ÖZGÜ İFLÂS YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ

1-) Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı,soyadı vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa, Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi:
2-) Borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası:
3-) Alacağın Türk parasıyla tutarı,faiz miktarı ve işlemeye başladığı gün; alacak yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi:
4-) Senet ve tarihi:

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (5) gün içinde ödeme emrini gönderen icra ve iflâs dairesine ait banka hesabına yatırmanız; kambiyo senedi ve borca ait her türlü itiraz ve şikâyetlerinizi yine bu (5) gün içinde sebepleriyle birlikte ve diğer tarafa tebliğ edilecek nüshadan bir fazla dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz; (5) gün içinde borç ödenmediği; veya itiraz ve şikâyet edilmediği takdirde, alacaklının ticaret mahkemesinden iflâsınızı isteyebileceği; itiraz ve şikâyet edildiği takdirde alacaklının ticaret mahkemesinden itiraz ve şikâyetin kaldırılması ve iflâsınıza karar verilmesini isteyebileceği ihtar olunur.

(İİK m.171)

………./……./……….

                                                                                                                         İcra Memuru

                                                                                                                       Mühür ve İmza

İcra Dairesi Hesap Bilgileri:

Banka Adı:

IBAN No:

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ HARÇ HESABI

TC.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: …/…

H   A   R   Ç      H   E   S   A   B   I  (ÖRNEK RAKAMLAR ALACAK MİKTARINA GÖRE DEĞİŞİR)

——————————————

Başvurma Harcı         :                       24,30.-TL

Peşin Harç                  :                       00,00.-TL

Vekalet Harcı             :                         3,75.-TL

TOPLAM                   :                       00,00.-TL

Posta Gideri               :                         8,00.-TL

Dosya Gideri              :                         0,60.-TL

T.B.B Pulu                 :                         5,90.-TL

GENEL TOPLAM    :                       00,00.-TL

…/…/…

7 ÖRNEK ÖDEME EMRİ TEBLİĞE GÖNDERİLDİ. …/…/…

GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİ …/…/… TARİHİNDE

……………………………..’E TEBLİĞ EDİLDİ.