Atla

İcra Takibi Nasıl Başlatılır


İcra Takibi Nasıl Başlatılır

İcra Takibi Nasıl Başlatılır

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra takibi başlatmak bir alacaklının alacağının yasal olarak tahsil edilmesi amacıyla, alacağına karşılık olan belgeleriyle birlikte İcra Müdürlüklerine başvurması olarak tanımlanır. İcra İflas Hukuku' nda alacak borç ilişkileri farklı türlerle düzenlenmiştir ve bu nedenle alacağınıza karşılık gelen İcra türünü belirlemeniz ve buna uygun prosedürleri yerine getirmeniz gerekir.

Her İcra türünü farklı prosedürleri olduğu gibi, alacaklı olan kişiler icra takibi başlatmak için avukatlara başvurabilir veya doğrudan kendileri de takibi başlatabilir. Ancak İcra İflas Hukuku çok karmaşık ve bir o kadar yöntemsel zorlularla sahiptir ve icra takibine kişilerin doğrudan başvurmaları, pek çok konuda zorlanmalarına ve hatta doğru yöntemler izlenemediği için başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olur.

İcra Takibi Nasıl Başlatılır

İcra Takibi Türleri

İcra İflas Hukuku' nda İcra Takibi üç tür olarak düzenlenmiştir.

İlamlı İcra Takibi; Bu İcra takibi mahkeme kararına bağlı olarak başlatılabilir.

İlamsız İcra Takibi; Senet ve benzeri belgelere dayalı borç alacak ilişkilerinde açılabilen takiptir.

Kambiyo Senedine Bağlı İcra Takibi; Bono, poliçe, çek gibi Kambiyo senedi kabul edilen belgelere dayalı başlatılabilen İcra Takibi

Bu üç İcra Takibi başlatılabilmesi için gerekli yasal prosedürler, birbirlerine yakın olmakla birlikte farklılıklar gösterir. Her türdeki İcra Takibini başlatabilmek için öncelikle gerekli olan türe göre belgelerin hazırlanmasını takip eden süreçte, borçlunun ikamet ettiği bölgedeki mahkemeye gidilmelidir. Sadece borçlunun borcu olduğuna dair belge, İcra takibi başlatabilmek için yeterli olmaz.

Yanı sıra Ödeme Emri ve takip talebi de hazırlanarak ilgili İcra tevzi dairesine sunulmalıdır. İcra Tevzi Bürosu' nun yönlendirmesi sonucunda ilgili İcra Müdürlüğüne tüm belgelerini sunarak,

Borçlu kişiye Ödeme Emri' nin gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Ödeme Emri' ni alan Borçlu yasal süre içerisinde itiraz hakkını kullanmazsa veya borcunu ödemezse İlgili İcra Takibi de kesinleşmiş olur.

İcra Takibi Ve Ödeme Emri Nedir?

Ödeme Emrinin amacı Borçluya karşı alacaklının yasal takip başlatmadan önceki son ancak yasal uyarısı olarak da tanımlanabilir. Düzenlenen ödeme emrinde Borcun dayandığı neden veya nedenler, asıl borcun yanı sıra ödenmesi gereken dosya masrafları, harçlar ve bilumum giderler ile birlikte, borcun 7 gün içerisinde ödenmesi gerektiğine dair tebliğ bulunur.

Belirtilen bu 7 günlük süre içerisinde borç ödenmezse veya borçlu yasal hakkını kullanarak itiraz etmezse, İcra takibi kesinleşmiş olur. İcra Takibinin kesinleşmesini takip eden süreçte, borçluya karşı Haciz işlemi de başlar. Kesinleşmiş bir takip işlemini bertaraf etmek ve oluşacak yeni masrafların önüne geçebilmek için, borçlunun borcunu ödemesi gereklidir.

İcra Takibi

İcra Takibinde Haciz Nedir?

Kesinleşmiş bir İcra Takibine bağlı olarak başlatılan ve borçlunun üzerine kayıtlı mal, gayrimenkul, para gibi her türlü gelire karşı uygulanabilir. İcra Müdürlükleri' nin borcun tahsili için uyguladığı cebri bir tahsil yöntemidir ve borçlunun maaşı ile birlikte 3. Kişilerden alacaklarına karşı da uygulanabilir. Bunun yanında İhtiyati Haciz adı verilen bir diğer haciz türü bulunur.

İhtiyati Haciz işlemi, mahkemeye başvurularak, İcra takibi kesinleşmeden önce borçlunun üzerinde bulunan mal ve para gibi değerli unsurları başkalarının üzerine kötü niyetle geçirmesi engellenir.

Ödeme Emri - İcra Takibi Nasıl Başlatılır

İcra takibi aşağıdaki hazırlanan ödeme emri ile İcra Takibi Nasıl Başlatılır.

T.C. ...................................

İcra Dairesi                                                             

Örnek No : 

Dosya No :....................................

KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖZGÜ İFLÂS YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ

1-) Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı,soyadı vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa, Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi: 
2-) Borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası: 
3-) Alacağın Türk parasıyla tutarı,faiz miktarı ve işlemeye başladığı gün; alacak yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi: 
4-) Senet ve tarihi: 

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (5) gün içinde ödeme emrini gönderen icra ve iflâs dairesine ait banka hesabına yatırmanız;

kambiyo senedi ve borca ait her türlü itiraz ve şikâyetlerinizi yine bu (5) gün içinde sebepleriyle birlikte ve diğer tarafa tebliğ edilecek nüshadan bir fazla dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz; (5) gün içinde borç ödenmediği; veya itiraz ve şikâyet edilmediği takdirde, alacaklının ticaret mahkemesinden iflâsınızı isteyebileceği;

itiraz ve şikâyet edildiği takdirde alacaklının ticaret mahkemesinden itiraz ve şikâyetin kaldırılması ve iflâsınıza karar verilmesini isteyebileceği ihtar olunur. (İİK m.171) ........../......./..........                                                                                                                          İcra Memuru                                                                                                                        Mühür ve İmza İcra Dairesi Hesap Bilgileri: Banka Adı: IBAN No:

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ HARÇ HESABI

TC. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: …/…

H   A   R   Ç      H   E   S   A   B   I 

(ÖRNEK RAKAMLAR ALACAK MİKTARINA GÖRE DEĞİŞİR) ------------------------------------------

Başvurma Harcı         :                       24,30.-TL

Peşin Harç                  :                       00,00.-TL

Vekalet Harcı             :                         3,75.-TL

TOPLAM                   :                       00,00.-TL

Posta Gideri               :                         8,00.-TL

Dosya Gideri              :                         0,60.-TL 

B.B Pulu                 :                              5,90.-TL

GENEL TOPLAM    :                       00,00.-TL …/…/… 7

ÖRNEK ÖDEME EMRİ TEBLİĞE GÖNDERİLDİ. …/…/… GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİ …/…/… TARİHİNDE ……………………………..'E TEBLİĞ EDİLDİ.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak