Atla

İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi


İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi

İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi

İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi

A. İCRA TAKİBİNDE YETKİ İTİRAZI B. İCRA TAKİBİNE YETKİ İTİRAZ DİLEKÇESİ C. YETKİ İTİRAZI NASIL YAPILIR D. İTİRAZDA SÜRE NEDİR Kambiyo Senetlere Dair İcra Takibine Yetki İtrazı:, Borçlunun, ödeme emrini kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 gün içinde İcra Takibine Yetki İtiraz hakkı bulunmaktadır. Yetki itirazının,  icra mahkemesine yapılması gerekir. İlamsız İcra Takibine Yetki İtirazı; İlamsız icra takibinde, Borçlunun, ödeme emrini kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde İcra Takibine Yetki İtiraz hakkı bulunmaktadır. Yetki itirazının,  icra müdürlüğüne yapılması gerekir.

YARGITAY: İCRA TAKİBİNDE YETKİ İTİRAZI

 • T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  2013/12-476 Karar: 2014/5 Karar Tarihi: 15.01.2014
 • YETKİ İTİRAZI VE TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ - KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİ - İCRA TAKİBİ YETKİSİZ İCRA DAİRESİNDE BAŞLATILDIĞINDAN YETKİ İTİRAZININ KABULÜ GEREĞİ - USUL VE YASAYA UYGUN BULUNAN DİRENME KARARININ ONANMASI
 • ÖZET: Şikayet, icra dairesinin yetkisine itiraz, bu istem kabul edilmez ise borca itiraz nedeniyle takibin iptali istemine ilişkindir. İcra dairesinin yetkisinin İİK'nun atfı ile HMK'nın genel yetki kuralları uyarınca belirlenmesi gerekir. Olayda borçluların ikamet adresi K… ilinde bulunduğundan icra takibinin başlatıldığı A… 11. İcra Müdürlüğü işbu takip yönünden yetkisizdir. O halde, icra takibi yetkisiz icra dairesinde başlatıldığından yetki itirazının kabulü doğru olup, aynı hususa işaret eden direnme kararı usul ve yasaya uygun olup onanması gereklidir.
YARGITAY KARARI IŞIĞINDA YETKİ İTİRAZININ İNCELEMESİ SONUCU
 • Uyuşmazlığın çözümü için icra dairelerinin yetkisini düzenleyen mevzuatın açıklanması gerekmektedir.
 • Bilindiği üzere icra takiplerinde yetki belirlemesi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (İİK)'nun 50. maddesi yollaması ile 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) hükümlerine göre yapılmaktadır. Ancak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)'nın 447. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 1086 sayılı HUMK'na yapılan yollamalar, 6100 Sayılı HMK'nın bu hükümlerin karşılığını oluşturan maddelerine yapılmış sayılır.
 • İİK'nun 50. maddesi aynen
 • Yetki itirazı esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır. İcra mahkemesi tarafından önce yetki meselesi tetkik ve kati surette karara raptolunur. İki icra mahkemesi arasında yetki noktasından ihtilaf çıkarsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 25 inci maddesi hükmü tatbik olunur> düzenlemesini içermektedir.
 • Anılan bu yasa hükmünden anlaşılacağı üzere; para veya teminat borcu için yapılan takiplerde HUMK'nun yetkiye dair hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu hükümler, HUMK'nın 9. maddesi ila 27. maddeleri arasında düzenlenmiş olup (HMK m.5-18), çok genel bir açıklamayla bunlar; davalının ikamet mahkemesi, akdin kurulduğu yer mahkemesi, gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesi ve diğer yetki belirlemeleri olup, bunların içinde somut olayla ilgili olan 12. maddedeki düzenlemenin ayrıca açıklanması gerekmektedir. HUMK'nın 12. maddesinde, ihtiyati hacizden sonra haciz kararının dayanağı olan alacak davasının, haciz kararını veren mahkemede de açılabileceği belirtilmiştir. Bu yasal düzenlemenin bir gereği olarak ihtiyati haciz kararını veren yerde bulunan icra dairesinde de İİK'nun 50. maddesi yollaması ile icra takipleri başlatılabilmekteydi. Ancak; 1086 sayılı HUMK'nu, 04.02.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanın 6100 sayılı HMK'nın 435. maddesi uyarınca, ek ve değişiklikleri ile birlikte tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır. 6100 Sayılı HMK'da ise HUMK'nın 12. maddesinin karşılığı bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu itibarla, HUMK'nın 12. maddesi ile düzenlenen yetki belirlemesi artık uygulanmayacaktır.
 • Doktrinde de aynı görüş dile getirilmiş olup; <01.10.2011 tarihinden sonra, eğer ihtiyati haciz kararını veren mahkeme HMK m. 5-18 hükümlerine göre yetkili değil (yetkisiz bir mahkeme) ise, bu (yetkisiz) mahkemenin bulunduğu yerdeki icra dairesi, ihtiyati hacizden sonra yapılacak icra takipleri için yetkili değildir. Çünkü, eski HUMK 12. madde hükmü, yeni HMK'na alınmamıştır> (Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. baskı, Ankara 2013, s.179).
 • Eş söyleyişle, İİK'nun 50. maddesi yollaması ile kıyasen uygulanması gereken 1086 sayılı HUMK'nın 12. maddesinin karşılığı (HMK'nın 447/2. maddesi atfıyla) 6100 Sayılı HMK da bulunmadığından, ihtiyati haciz kararının uygulanmasından sonra bu kararı veren mahkemenin bulunduğu yer icra dairesi, sırf o yer mahkemesinde ihtiyati haciz kararı verilmesi nedeniyle yetkili hale gelmeyecektir.
 • Bu aşamada İİK'nun 261. maddesi üzerinde de durulmalıdır. Anılan yasa hükmü aynen:   şeklindedir.
 • Hukuk Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında bir kısım üyelerce İİK'nun 261. maddesi hükmü uyarınca ihtiyati haciz kararını veren yerde bulunan icra dairesinin de takipte yetkili olduğunu, bu yasa hükmünün İİK'nun 264. maddesi ile birlikte değerlendirilmesinin gerektiğini, icra takibinin ihtiyati haciz kararının infazının devamı niteliğinde olduğunu, ihtiyati haczin bir yerde, icra takibinin ise bir başka yerde yapılmasının infazda ve usul uygulamasında sorunlara neden olacağını, asıl takip ile ihtiyati haczin ayrılmamasının gerektiğini ileri sürmüşler ise de, çoğunluk tarafından bu görüş kabul edilmemiş ve İİK'nun 261. maddesinin ihtiyati haciz kararının infaz edilmesi gereken yeri belirlediğine, icra dairesinin icra takibi yönünden de yetkili olmasını gerektirecek bir hüküm içermediği için icra dairesinin yetkisinde İİK'nun 50. maddesi atfı ile HMK'nın genel yetki kurallarının uygulanmasının gerektiğine karar verilmiştir.
 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • GÜLÇİN İNCE -
  12 Ağustos 2016

  İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

  Cevapla
 • semih - İSTANBUL
  6 Kasım 2017

  istanbul anadolu yakasında oturuyorum. alacaklı banka vekili şişlide iş yeri var ,tebliğatı şişli adliyesinden göndermiş yetki itirazında bulunabilirmiyim? ne faydası olur,

  Cevapla
Yorum Bırak