İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İdare Hukuku  > İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır?

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır?

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır?

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır

İHBARNAMENİN İPTALİ İSTEMİ – EHLİYETİN KİŞİNİN MEDENİ HAKLARI KULLANABİLME YETENEĞİ YANINDA İDARİ DAVA AÇMAKTA MENFAATİ OLMASINI İFADE ETTİĞİ – İDARİ İŞLEMİN KALDIRILMASINDA MENFAATİ OLMAYAN KİŞİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİ OLMADIĞI

ÖZET: Dava, ….. yer alan taşınmaza ilişkin yol teknik alt yapı bedeli için verilen …. yevmiye numaralı taahhütnamenin ve taahhüt edilen yol teknik alt yapı bedelinin %75’i olan … TL’nin davacıdan istenilmesine ilişkin 29/05/2012 tarihli ihbarnamenin iptali istemiyle açılmıştır.

İdari yargılama hukukunda, ehliyet, kişinin medeni hakları kullanabilme yeteneği yanında, idari dava açmakta menfaati olmasını; diğer bir anlatımla, iptali istenilen idari işlemle, meşru, güncel ve doğrudan bir menfaatinin ihlal edilmiş bulunmasını da ifade etmektedir.

Bu bakımdan; idari işlemin hukuk düzeninden kaldırılmasında, açıklanan nitelikte menfaati bulunmayan kişinin idari dava açma ehliyetinden de söz edilemez. Bu durumda, dava konusu taahhüt yapı müteahhidi tarafından verildiğinden davacıların taahhüdün iptalini istemekte hukuken korunması gereken kişisel menfaatlerinin bulunmadığı açık olduğundan davanın bu kısmının reddine ilişkin mahkeme kararında sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmadığından hükmün bu yönden onanmasına karar verilmiştir.

SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI BELGE DÜZENLEMEK SUÇU – DÜZENLENEN RAPORLARDA YER ALAN TESPİTLER ÜZERİNDE HUKUKİ YORUM YAPILMASI GEREĞİ – HUKUKİ İHTİLAF NİTELİĞİNDEKİ UYUŞMAZLIĞIN VERGİ HATASI KAPSAMINDA İNCELENEMEYECEĞİ

ÖZET: Uyuşmazlığın çözümü, davacının sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek fiiline yardım ederek suça iştirak edip etmediğinin ortaya konulmasına bağlıdır. Bunun için ise, davacı hakkında düzenlenen raporlarda yer alan tespitler üzerinde hukuki yorum yapılması gerekmekte olup, davacı tarafından ileri sürülen iddiaların da, ancak hukuka aykırılık iddiasıyla kesilen vergi ziyaı cezalarının kaldırılması istemiyle açılan davada incelenmesi mümkündür.

Dolayısıyla, hukuki ihtilaf niteliğindeki dava konusu uyuşmazlığın vergi hatası kapsamında incelenmesi mümkün olmadığından, düzeltme ve şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde yasal isabetsizlik bulunmadığından işlemi iptal eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması gerekmektedir.

İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – DİĞER KAMU KURUMLARINDA GÖREV YAPAN GEÇİCİ PERSONELE İŞ SONU TAZMİNATINDAN YARARLANMA HAKKI VERİLMESİ NEDENİYLE DAVACININ DA İŞ SONU TAZMİNATI ÖDEMESİNDEN YARARLANDIRILMASININ ZORUNLU OLDUĞU – KARARIN BOZULMASI.

ÖZET: Dava; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi uyarınca görev yapmakta iken 14.10.2009 tarihi itibariyle emeklilik sebebiyle iş ilişkisi sona eren davacının, iş sonu/kıdem tazminatı ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ve hak ettiği tazminatın 14.10.2009 tarihinden itibaren hesaplanacak en yüksek banka reeskont faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Diğer kamu kurumlarında görev yapan geçici personele, iş sonu tazminatından yararlanma hakkı verilmesi nedeniyle davacının da iş sonu tazminatı ödemesinden yararlandırılması yukarıda aktarılan yasal düzenlemeler ile yargı kararları uyarınca zorunlu olup,

Davacının çalıştığı sürelere ait iş sonu tazminatının kendisine ödenmesi yolundaki başvurusunun reddine dair işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine dair idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır konusu ile bağlantılı olacağından tazminat avukatı ve davası hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEYEN UYARMA YAPTIRIMLARI NEDENİYLE DAVACI ŞİRKETE AİT D2 YETKİ BELGESİNİN İPTAL EDİLMESİNE İLİŞKİN DAVA KONUSU İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI

ÖZET: Davacı şirkete verilen uyarma yazılarının 7201 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak davacı şirkete tebliğ edilmediği, bu haliyle usulüne uygun tebliğ edilmeyen uyarma yaptırımları için Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 76. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen ve paraya çevrilmesi için tanınan 90 günlük sürenin başlayacağı kabul edilemeyeceğinden, usulüne uygun tebliğ edilmeyen uyarma yaptırımları nedeniyle davacı şirkete ait D2 yetki belgesinin iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu nedenle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor