Atla

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır


İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır

İHBARNAMENİN İPTALİ İSTEMİ - EHLİYETİN KİŞİNİN MEDENİ HAKLARI KULLANABİLME YETENEĞİ YANINDA İDARİ DAVA AÇMAKTA MENFAATİ OLMASINI İFADE ETTİĞİ - İDARİ İŞLEMİN KALDIRILMASINDA MENFAATİ OLMAYAN KİŞİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİ OLMADIĞI

ÖZET: Dava, ..... yer alan taşınmaza ilişkin yol teknik alt yapı bedeli için verilen …. yevmiye numaralı taahhütnamenin ve taahhüt edilen yol teknik alt yapı bedelinin %75'i olan … TL'nin davacıdan istenilmesine ilişkin 29/05/2012 tarihli ihbarnamenin iptali istemiyle açılmıştır.

İdari yargılama hukukunda, ehliyet, kişinin medeni hakları kullanabilme yeteneği yanında, idari dava açmakta menfaati olmasını; diğer bir anlatımla, iptali istenilen idari işlemle, meşru, güncel ve doğrudan bir menfaatinin ihlal edilmiş bulunmasını da ifade etmektedir.

Bu bakımdan; idari işlemin hukuk düzeninden kaldırılmasında, açıklanan nitelikte menfaati bulunmayan kişinin idari dava açma ehliyetinden de söz edilemez. Bu durumda, dava konusu taahhüt yapı müteahhidi tarafından verildiğinden davacıların taahhüdün iptalini istemekte hukuken korunması gereken kişisel menfaatlerinin bulunmadığı açık olduğundan davanın bu kısmının reddine ilişkin mahkeme kararında sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmadığından hükmün bu yönden onanmasına karar verilmiştir.

SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI BELGE DÜZENLEMEK SUÇU - DÜZENLENEN RAPORLARDA YER ALAN TESPİTLER ÜZERİNDE HUKUKİ YORUM YAPILMASI GEREĞİ - HUKUKİ İHTİLAF NİTELİĞİNDEKİ UYUŞMAZLIĞIN VERGİ HATASI KAPSAMINDA İNCELENEMEYECEĞİ

ÖZET: Uyuşmazlığın çözümü, davacının sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek fiiline yardım ederek suça iştirak edip etmediğinin ortaya konulmasına bağlıdır. Bunun için ise, davacı hakkında düzenlenen raporlarda yer alan tespitler üzerinde hukuki yorum yapılması gerekmekte olup, davacı tarafından ileri sürülen iddiaların da, ancak hukuka aykırılık iddiasıyla kesilen vergi ziyaı cezalarının kaldırılması istemiyle açılan davada incelenmesi mümkündür.

Dolayısıyla, hukuki ihtilaf niteliğindeki dava konusu uyuşmazlığın vergi hatası kapsamında incelenmesi mümkün olmadığından, düzeltme ve şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde yasal isabetsizlik bulunmadığından işlemi iptal eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması gerekmektedir.

İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - DİĞER KAMU KURUMLARINDA GÖREV YAPAN GEÇİCİ PERSONELE İŞ SONU TAZMİNATINDAN YARARLANMA HAKKI VERİLMESİ NEDENİYLE DAVACININ DA İŞ SONU TAZMİNATI ÖDEMESİNDEN YARARLANDIRILMASININ ZORUNLU OLDUĞU - KARARIN BOZULMASI.

ÖZET: Dava; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi uyarınca görev yapmakta iken 14.10.2009 tarihi itibariyle emeklilik sebebiyle iş ilişkisi sona eren davacının, iş sonu/kıdem tazminatı ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ve hak ettiği tazminatın 14.10.2009 tarihinden itibaren hesaplanacak en yüksek banka reeskont faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Diğer kamu kurumlarında görev yapan geçici personele, iş sonu tazminatından yararlanma hakkı verilmesi nedeniyle davacının da iş sonu tazminatı ödemesinden yararlandırılması yukarıda aktarılan yasal düzenlemeler ile yargı kararları uyarınca zorunlu olup,

Davacının çalıştığı sürelere ait iş sonu tazminatının kendisine ödenmesi yolundaki başvurusunun reddine dair işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine dair idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır konusu ile bağlantılı olacağından tazminat avukatı ve davası hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.  

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Davacı şirkete verilen uyarma yazılarının 7201 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak davacı şirkete tebliğ edilmediği, bu haliyle usulüne uygun tebliğ edilmeyen uyarma yaptırımları için Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 76. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen ve paraya çevrilmesi için tanınan 90 günlük sürenin başlayacağı kabul edilemeyeceğinden, usulüne uygun tebliğ edilmeyen uyarma yaptırımları nedeniyle davacı şirkete ait D2 yetki belgesinin iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu nedenle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır - Yorum
  CUMHUR AÇIL -
  5 Ağustos 2016

  Bizim yaşamımız doğruyu söylemektir: Geciken adalet adaletsizliktir. ( William Penn)

  Cevapla
 • İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır - Yorum
  ALPARSLAN AKAN -
  5 Ağustos 2016

  Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

  Cevapla
 • İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır - Yorum
  ÖZLEM ORHUN -
  5 Ağustos 2016

  Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar.

  Cevapla
 • İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır - Yorum
  BERKAY DÖNER -
  14 Ağustos 2016

  iyi günler kolay gelsin. İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

  Cevapla
 • İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır - Yorum
  SALİH TOZUN -
  10 Eylül 2016

  İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

  Cevapla
 • İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır - Yorum
  CELAL BİRİ -
  14 Eylül 2016

  İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

  Cevapla
Yorum Bırak