İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır? | Ankara Avukat

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır?

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır?

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır? İdare mahkemesine dava açmak için yapılması gerekenler için öncelikli olarak profesyonel bir destek alınması gerekmektedir. İdare mahkemeler devlet kurumları tarafından yapılan işlere karşı açılan davaların tümünü kapsamaktadır.

Bu amaçla açılan tüm davalarda idare eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlendiği için alanında uzman bir avukat ile çalışmak oldukça önemlidir. İdare mahkemesine nasıl dava açılır:

 • Bu davalar idari mahkemesinde,
 • Vergi mahkemesinde,
 • Danıştay mahkemesinde açılabilir.

İdari Dava Nerede Açılır?

İdari dava mahkemesi dava konusu kapsamında işlemlerin yapıldığı yerdeki mahkemelerde açılmaktadır. Özel kanunlar ile yetki verilen durumlarda davanın açılacağı mahkeme değişebilir.

Davayı açacak olan kişinin bulunduğu yerde idare ve veri mahkemesi bulunuyorsa, direkt olarak mahkemeye gidilerek dilekçe teslim edilmelidir.

Bu noktada dava harcı ve posta gideri de alınacaktır, bu duruma uygun bir bütçe ile mahkeme gitmek gerekmektedir. Şayet bulunduğunuz alanda idare ve vergi mahkemeleri bulunmuyorsa, dilekçe asliye hukuk hakimliğine verilebilir.

Yurt dışında yaşayan kişiler ise Türk konsolosluklarına ilgili dilekçeyi teslim edebilir. Dava için yazılan dilekçede bulunması gerekenler:

 • İsim ve soyisim, TC kimlik Numarası,
 • Açık Adres,
 • Karşı tarafın isim ve soyismi, kurum adı ve açık adresi,
 • Davanın konusu,
 • Davayı açma sebepleri,
 • Yasal dayanaklar,
 • Talepler,
 • Deliler,
 • Dava konusuyla ilgili tarihler,
 • Mevcut ise dava konusu ile ilgili önceden kesinleşmiş mahkeme kararları,

Dilekçelerin mutlaka uygun bir dille, açık ve detaylı olarak yazılması gerekmektedir.

İdari Dava Hangi Durumlarda Açılır?

İstanbul idare mahkemesi ve Türkiye’deki tüm illerde davayı açmak için hukuka aykırı olarak gerçekleşen iş ya da işlemlerin iptali için dava açılmaktadır. Kişinin uğradığı zararlar için tazminat talep edilebilir. Ancak davanın açılması için bu olumsuz durumların idare kamu kurumu tarafından yapılması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra işlemlerin kesin olarak tamamlanması gerekmektedir. Yapılan iş veya işlemlerin tamamlanmasından sonra 5 sene içerisinde idari dava açılabilmektedir.

İdari davalar, tebligat yapılmasından itibaren vergi mahkemelerinde 30 gün içerisinde yapılmaktadır. İdare mahkemelerinde ya da Danıştay kapsamında ise 60 gün içerisinde dava açılmaktadır.

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır

İHBARNAMENİN İPTALİ İSTEMİ – EHLİYETİN KİŞİNİN MEDENİ HAKLARI KULLANABİLME YETENEĞİ YANINDA İDARİ DAVA AÇMAKTA MENFAATİ OLMASINI İFADE ETTİĞİ.

İDARİ İŞLEMİN KALDIRILMASINDA MENFAATİ OLMAYAN KİŞİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİ OLMADIĞI.

ÖZET: İdari yargılama hukukunda, ehliyet, kişinin medeni hakları kullanabilme yeteneği yanında, idari dava açmakta menfaati olmasını; diğer bir anlatımla, iptali istenilen idari işlemle, meşru, güncel ve doğrudan bir menfaatinin ihlal edilmiş bulunmasını da ifade etmektedir.

Bu bakımdan; idari işlemin hukuk düzeninden kaldırılmasında, açıklanan nitelikte menfaati bulunmayan kişinin idari dava açma ehliyetinden de söz edilemez.

Bu durumda, dava konusu taahhüt yapı müteahhidi tarafından verildiğinden davacıların taahhüdün iptalini istemekte hukuken korunması gereken kişisel menfaatlerinin bulunmadığı açık olduğundan davanın bu kısmının reddine ilişkin mahkeme kararında sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmadığından hükmün bu yönden onanmasına karar verilmiştir.

SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI BELGE DÜZENLEMEK SUÇU – DÜZENLENEN RAPORLARDA YER ALAN TESPİTLER ÜZERİNDE HUKUKİ YORUM YAPILMASI GEREĞİ. HUKUKİ İHTİLAF NİTELİĞİNDEKİ UYUŞMAZLIĞIN VERGİ HATASI KAPSAMINDA İNCELENEMEYECEĞİ

ÖZET: Uyuşmazlığın çözümü, davacının sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek fiiline yardım ederek suça iştirak edip etmediğinin ortaya konulmasına bağlıdır.

Bunun için ise, davacı hakkında düzenlenen raporlarda yer alan tespitler üzerinde hukuki yorum yapılması gerekmekte olup, davacı tarafından ileri sürülen iddiaların da, ancak hukuka aykırılık iddiasıyla kesilen vergi ziyaı cezalarının kaldırılması istemiyle açılan davada incelenmesi mümkündür.

Dolayısıyla, hukuki ihtilaf niteliğindeki dava konusu uyuşmazlığın vergi hatası kapsamında incelenmesi mümkün olmadığından, düzeltme ve şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde yasal isabetsizlik bulunmadığından işlemi iptal eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması gerekmektedir.

İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – DİĞER KAMU KURUMLARINDA GÖREV YAPAN GEÇİCİ PERSONELE İŞ SONU TAZMİNATINDAN YARARLANMA HAKKI VERİLMESİ NEDENİYLE DAVACININ DA İŞ SONU TAZMİNATI ÖDEMESİNDEN YARARLANDIRILMASININ ZORUNLU OLDUĞU.

ÖZET: Dava; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi uyarınca görev yapmakta iken 14.10.2009 tarihi itibariyle emeklilik sebebiyle iş ilişkisi sona eren davacının, iş sonu/kıdem tazminatı ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ve hak ettiği tazminatın 14.10.2009 tarihinden itibaren hesaplanacak en yüksek banka reeskont faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Diğer kamu kurumlarında görev yapan geçici personele, iş sonu tazminatından yararlanma hakkı verilmesi nedeniyle davacının da iş sonu tazminatı ödemesinden yararlandırılması yukarıda aktarılan yasal düzenlemeler ile yargı kararları uyarınca zorunlu olup,

Davacının çalıştığı sürelere ait iş sonu tazminatının kendisine ödenmesi yolundaki başvurusunun reddine dair işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine dair idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Makalemizde İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır? konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İdare Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

İdare Mahkemesine Nasıl Dava Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEYEN UYARMA YAPTIRIMLARI NEDENİYLE DAVACI ŞİRKETE AİT D2 YETKİ BELGESİNİN İPTAL EDİLMESİNE İLİŞKİN DAVA KONUSU İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI.

ÖZET: Davacı şirkete verilen uyarma yazılarının 7201 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak davacı şirkete tebliğ edilmediği, bu haliyle usulüne uygun tebliğ edilmeyen uyarma yaptırımları için Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 76. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen ve paraya çevrilmesi için tanınan 90 günlük sürenin başlayacağı kabul edilemeyeceğinden, usulüne uygun tebliğ edilmeyen uyarma yaptırımları nedeniyle davacı şirkete ait D2 yetki belgesinin iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu nedenle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

217 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri