Atla

İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları


İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları

İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları

İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları

İflasın Ertelenmesi

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflasına karar verilir.

Şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcutsa idare meclisi aktiflerin satış fiyatları esas olmak üzere bir ara bilançosu tanzim eder. Esas sermayenin üçte ikisi karşılıksız kaldığı takdirde, umumi heyet bu sermayenin tamamlanmasına veya kalan üçte bir sermaye ile iktifaya karar vermediği takdirde şirket feshedilmiş sayılır. Şirketin aktifleri şirket alacaklarının alacaklarını karşılamaya yetmediği takdirde idare meclisi bu durumu derhal mahkemeye bildirmeye mecburdur.

Mahkeme bu takdirde şirketin iflasına hükmeder. Şu kadar ki; şirket durumunun ıslahı mümkün görülüyorsa idare meclisi veya bir alacaklının talebi üzerine mahkeme iflas kararını tehir edebilir. Bu halde mahkeme, envanter tanzimi veya bir yediemin tayini gibi şirket mallarının muhafazası için lüzumlu tetbirleri alır.

İflasın ertelenmesi, ticaret mahkemesine, borca batık olma durumunda olan bir sermaye şirketi hakkında iflas kararı vermekten, belli koşullarla geçici olarak sarfınazar etme imkanını veren ve iflasın önlenmesine hizmet veren bir kurumdur.

İflasın ertelenmesi talebinde yetkili mahkeme borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir

İdare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddi ve inandırıcı bulursa, iflasın ertelenmesine karar verir. İyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin de mahkemeye sunulması zorunludur.

Mahkeme, gerekli görürse idare ve temsille vazifelendirilmiş kimseleri ve alacaklıları dinleyebilir. İflasın ertelenmesi talepleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır.

İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme, şirketin veya kooperatifin malvarlığının korunması için gerekli her türlü tedbiri iyileştirme projesini de göz önünde tutarak alır.

Mahkeme erteleme kararı ile birlikte kayyım atanmasına karar verir. Mahkeme, yönetim organının yetkilerini tümüyle elinden alıp kayyıma verebileceği gibi yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğini kayyımın onayına bağlı kılmakla da yetinebilir.

İflasın ertelenmesi kararında kayyımın görev ve yetkileri ayrıntılı olarak gösterilir.

Mahkeme erteleme kararının İflas kararının tebliği ve ilanı hakkındaki usulle ilan eder ve gerekli bildirimleri yapar.

 Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.

Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorundadır.

 Aşağıda yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir.

İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları,

İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları,

İflasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları.

Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre kayyımın verdiği raporlar dikkate alınarak mahkemece uygun görülecek süreler ile uzatılabilir; ancak uzatma süreleri toplamı dört yılı geçemez. Kayyım, mahkemenin belirleyeceği sürelerde iflası ertelenenin faaliyetleri ve işletmenin durumu konusunda düzenli olarak mahkemeye rapor verir.

İflasın ertelenmesi talebinin reddi ya da erteleme süresi sonunda iyileşmenin mümkün olmadığının tespiti üzerine mahkeme, şirketin veya kooperatifin iflasına karar verir. Erteleme süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kayyımın verdiği raporlardan şirketin veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırarak şirketin veya kooperatifin iflasına karar verebilir.

Türkiye'de 2001 yılında yaşanmış olan ekonomik krizde çok sayıda sermaye şirketinin iflas etmiş olması, kriz durumunda ülke ekonomisini sermeye şirketlerinin toplu iflasından koruyacak yeni bir düzenleme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle 2003 yılında 4949 sayılı Kanun'un 49. ve 50. maddeleri ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun [İİK] sermaye şirketlerinin iflasını düzenleyen 179. maddesi değiştirilmiş ve bu maddeye iflasın ertelenmesi ile ilgili 179/a ve 179/b maddeleri eklenmiştir.

İflasın ertelenmesi kurumunun amacı mali durumu bozulmuş ve iflası istenmiş olan bir sermaye şirketinin mali durumunun düzelmesi olasılığı bulunuyorsa gerekli tedbirleri alarak şirkete durumunu düzeltme imkânını tanımaktır.

İyileştirme Projesinin Niteliği

İflasın ertelenmesi kararının verilebilmesi için, İİK'nun 179. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine göre bir iyileştirme projesinin sunulması gerekir. İyileştirme projesi, borca batık bulunan ve iflası istenmiş olan sermaye şirketinin bu durumdan nasıl kurtarılacağını öngören, objektif verilere dayanan bir mali projedir.

Aynı fıkranın üçüncü cümlesine göre "mahkeme projeyi ciddi ve inandırıcı bulursa, iflasın ertelenmesine karar verir." Bu nedenle iyileştirme projesi, iflasın ertelenmesi kararının temel dayanağıdır. Keza İİK'nun 179/a maddesinin birinci fıkrasına göre, verilecek iflasın ertelenmesi kararında şirketin malvarlığını korumak için öngörülecek tedbirler de iyileştirme projesine uygun olarak karara bağlanacaktır.

İİK'nun 179. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine göre şirketin iflasının ertelenmesini şirket yönetimi talep edebileceği gibi bir alacaklı da talep edebilir. Ancak iflasın ertelenmesinin bir alacaklı tarafından talep edilmesi halinde bu projenin yine şirket tarafından hazırlanması, yani şirketin de iflasın ertelenmesi yönünde bir iradesinin olması gerekmektedir (ATALAY Borca Batıklık ve İflasın Ertelenmesi, İzmir 2007, s. 94-95).

İflasın ertelenmesi kurumu yalnız borca batık şirketi değil, alacaklıları da korumayı öngördüğünden iflasın ertelenmesi talebinin ilan edilerek alacaklılara iyileştirme projesine itirazlarını sunma imkânı tanınması gerekmektedir (Yargıtay 19. HD. 14.4.2005 T. 1324 E. 4049 K.).

İflasın Ertelenmesi Tedbir - İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Şartları

İflasın Ertelenmesi talebinde bulunan şirket için TEDBİR KARARININ hayatı önemi vardır. İflasın Ertelenmesinden şirketin icra ve hacizlerden kurtulmasıdır.

İCRA VE HACİZLERİN durması ise ihtiyati tedbir kararı ile mümkün olacaktır. Uygulamada çok az mahkeme BİLİKİŞİ RAPORUNDAN önce ihtiyati tedbir kararı vermektedir. Ticaret Mahkemelerinin ezici çoğunluğu

BİLİRKİŞİ RAPORUNDAN sonra ihtiyati tedbire karar vermektedir veya vermemektedir.

İHTİYATİ TEDBİR kararı şirketler için çok önemlidir, çünkü İflasın Ertelenmesi davaları ortalama bir yıl sürmektedir. Bazı davalar ise bir yılı aşmaktadır. Şirketlerin Ticaret Mahkemelerinden İflasın Ertelenmesi talebinde bulunmasından sonraki süreç son derece tehlikelidir. Bu sürecin uzaması halinde şirket alacaklıları şirketin İflasın Ertelenmesi için mahkemeye başvurduğunu öğrenecekler, bu haberin yayılması şirkete karşı

İCRA VE HACİZ işlemlerini hızlandıracaktır. Tedbir kararı almadan bu haberin yayılması zaten batmakta olan şirketlerin batışını hızlandıracaktır, belki de İflasın Ertelenmesi davasını yararsız hale getirecektir. Bu nedenlerle bizce Ticaret Mahkemelerinin davanın açılması ile birlikte hemen İhtiyati tedbir kararını vermesi gerekmektedir.

Ezici çoğunluktaki mahkeme ise İhtiyati Tedbir Kararı için BİLİRKİŞİ RAPORUNU beklemektedir. Normalde ise bilirkişilerin işi ele alması ve raporlarını hazırlayıp mahkemeye sunması 20 günü aşmaktadır. BİLİRKİŞİ HEYETİ şirketin durumuna göre 3 kişi ile 6 kişi arasında değişen kişiden oluşmaktadır. Üretim araç ve gereçlerinin ve stokların rayiç değerlerinin i tespit eden heyet ile şirketin borca batık olup olmadığına karar veren heyet farklı heyetlerdir. Bu iki heyetin raporu sonuçta tek bir BİLİRKİŞİ RAPORU olacaktır. Rapor iki önemli bölümden oluşmaktadır.

Şirketin borca batık olup olmadığının tespiti,

 Borca batık olan şirketin İyileştirme Projesi doğrultusunda iyileşip iyileşemeyeceğinin tespiti, özetle İYİLEŞTİRME PROJESİNİN ciddiyeti.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • ÇİĞDEM GEYİR -
  6 Ağustos 2016

  Adalet için daima mücadele edilecektir.

  Cevapla
 • HEDİYE COŞAR -
  7 Ağustos 2016

  Hukuk, demokraside azınlıkların haklarını ve özgürlüklerini koruma aracıdır. (Alfred E. Smith)

  Cevapla
 • ECEM PERİŞAN -
  16 Ağustos 2016

  İflasın Ertelenmesi Tedbir Kararı Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

  Cevapla
Yorum Bırak