Atla

İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır


İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır

İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır

İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır

 İhale ve açık pazarlık ile satışlarda usulsüzlük olması halinde açılması gereken dava ihalenin feshi veya ihalenin iptali davasıdır. İhalenin feshi davası İcra ve İflas Kanununda düzenlenmiştir.

Cebri icra yoluyla yapılan satışlarda usulsüzlük bulunması ya da ihaleye fesat karıştırılması halinde açılan ihalenin feshi davasını detaylı olarak inceleyelim.

İhalenin Feshi veya İptali Davası Nedir, Neden Açılır?

İcra ve İflas Kanununda “ihalenin feshi ve sonuçları” bölümünde düzenlenen ihalenin feshi davası, cebri icra vasıtasıyla satışı yapılan menkul ve gayrimenkul malların satış ihalesinde bir usulsüzlük olduğu iddiası ile açılan davadır. İhalenin feshi veya iptali icra mahkemesinden şikayet yoluyla talep edilebilir.

Pazarlık yoluyla yapılan satış ihalesinin iptali genel mahkemelerden talep edilebilir.

İhalenin Feshinde Yetkili ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

İhalenin feshi diğer bir ifadeyle ihalenin iptali davasında yetkili mahkeme, şikayete konu olan ihaleyi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu yer İcra Mahkemesidir.

Ortaklığın giderilmesi amacıyla yapılan satışta ortaklığın giderilmesine karar veren Sulh Hukuk Mahkemesi, ihalenin feshi davasında görevli ve yetkilidir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan gayrimenkul satışlarında gayrimenkulün bulunduğu yer İcra Mahkemesi, ihalenin feshi davasında görevli ve yetkili iken menkul malların satışlarında idari yargı yeri olan vergi mahkemesi, ihalenin feshinde görevli ve yetkilidir.

İhalenin Feshi Süresi ve Tarafları

İhalenin feshini veya iptalini talep etme süresi ihalenin yapıldığı tarihten itibaren 7 gündür. İhalenin yapıldığı gün hesaba katılmadan gün hesaplanır. Tarafların, ihalenin yapılma tarihine kadar ki işlemlerde olan usulsüzlükleri en geç ihalenin yapıldığı günü öğrenmiş oldukları kabul edilir.

Böylelikle, ihalenin feshini talep etme zamanı, ihale yapıldığı tarihinden itibaren başlar ve yedi günlük sürenin tamamlanması ile ihalenin feshi talep edilmemişse ihale ile satış kesinleşir. Fakat; bazı istisnai hallerin varlığında şikayet süresi ihalede usulsüzlüğü öğrenme tarihinden itibaren başlar.

Bu haller;

a) İhalenin tarafı olan kişi veya kuruma satış ilanı tebliğ edilmesi gereken ilgiliye ihale ilanının usulünce tebliğ edilmemiş olması,

b) Satılan gayrimenkullerin gerçek özelliklerinde yapılan hatanın sonradan öğrenilmesi,

c) İhalede fesat sebebine dayanılması

Bu durumların varlığı iddiasında ihalenin feshi için şikayet süresi öğrenme tarihinden itibaren başlar. Fakat unutulmamalıdır ki, bu 3 durum gerçekleşse bile ihale tarihinden itibaren 1 yıl geçmişse, her halükarda ihalenin feshi istenemez.

Gayrimenkul (taşınmaz) satışlarında ihalenin feshini talep edebilecek taraflar;

a) Borçlu

b) Alacaklı

c) Tapu sicilindeki taraflar

d) Pey sürmek (teminat yatırmak) yoluyla ihaleye katılanlar

Menkul (taşınır) satışlarında ihalenin feshini talep edebilecek taraflar;

a) Borçlu

b) Satış isteyen alacaklı taraf

c) Pey sürmek (teminat yatırmak) suretiyle ihaleye katılan taraf

İhalenin feshini talep eden tarafların yurt içinde yerleşim adresi göstermesi ve ayrıca ihale ile satışta kendi menfaatlerinin ihlal edildiğini kanıtlaması gerekmektedir.

İhalenin feshine neden olan kişi veya kurum kendi kusuruna dayanamayacağından, ihalenin feshini talep etmede taraf olamaz.

İhalenin Feshi Davası Kime Karşı Açılır?

İhalenin feshi; şikayet yoluyla talep edildiğinden ve şikayet bir yargı yolu olmaması nedeniyle ihalenin feshi davasında genel bir davalardaki gibi davacı ve davalı tarafları yoktur. İhaleye katılanların ve ilgili olanların tamamı ihalenin “ilgilileri” olarak ifade edilir.

Bu sebeple ihalenin feshini talep eden ilgili ihalenin feshi davasında, ilgililerin tamamını karşı taraf diğer bir ifadeyle davalı taraf olarak göstermesi gerekir. Fakat; ihalenin feshi talebinde bulunan ilgili diğer ilgililerin tamamını karşı taraf olarak gösterilmemesi, ihalenin feshi davasının reddini gerektirmez.

Ancak İcra mahkemesi, karşı taraf olarak gösterilmeyen diğer ilgilileri de mahkemeye davet ederek onlara da savunma imkanı verir.

Yargıtay örnek karar “İhalenin iptali talebi bir dava olmadığından, ihale ilgililerinin tamamının taraf olarak gösterilmemiş olması ihalenin iptali talebinin reddini gerektirmez. Mahkeme, ihalenin feshini isteyenin karşı taraf göstermediği ilgililerin yargılamaya katılmaları sağlanarak kendilerine görüşlerini bildirme olanağı verilmelidir.”

İhalenin Feshini Gerektiren Sebepler Nelerdir?

İhaleye Hazırlık Aşamasında Yapılan Usulsüzlükler

a) Satış ilanının ilgililere hiç tebliğ edilmemesi, usulsüz tebligat yapılması ya da vekil varken asile tebliğ edilmesi

b) Gayrimenkul ihalelerinde; satış ilanı ile satış tarihi arasında bir aydan daha az süre bulunması

c) Satışa konu olan menkul yada gayrimenkul malın kıymet taktirinin üzerinden iki yıldan fazla süre geçmesi

d)  Menkul ya da gayrimenkul malın kıymet takdirine ilişkin itirazın incelenmeden reddedilmesi

e) Vaktinde satış istenmemesi nedeniyle haczin düşmüş olması ya da icra takibinin düşmesi

İhalenin Yapıldığı Zaman Meydana Gelen Usulsüzlükler

a) İhale ilanında belirtilen zamanda ve kanuni şekil şartına uyulmadan yapılması

b) İhale ilanında belirlenen yerden başka bir yerde yapılması

c) Satış bedelinin bilirkişi tarafından belirlenen piyasa (muhammen) bedelinin %50’si ile paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini karşılamaması, mevcut durumda ise rüçhanlı alacağın altında olması

d) İhalede tellal üç defa bağırmaması, tellalın bulunmaması

d) İhalenin ilanda kararlaştırılan başlangıç ve bitiş saatlerinden farklı bir zaman diliminde yapılması

İhaleye Fesat Karıştırılması

İhaleye katılımın engellenmesine yönelik her türlü hareket, satışa sunulan malın gerçek piyasa değerinde satılmasını engellemeye yönelik davranışlar, ihalenin sağlıklı ve normal koşullarda yapılmasını engelleyici dürüstlük ilkeleriyle bağdaşmayan her türlü tavır, davranış ve hareketlerde bulunulması ihaleye fesat karıştırılması anlamına gelir.

Satışı Yapılan Malın Önemli Nitelikleri Hakkında Hataya Düşürülmesi

İhale ile satılan taşınır ya da taşınmaz malın ilanda belirtilen ve şartnamede gösterilen nitelikleri taşımaması ve bu yolla alıcının yanıltılması alıcı tarafından ihalenin feshi sebebi olarak ileri sürülebilir.

İhalesi yapılan gayrimenkulün büyüklüğünün satış ilanında gerçek büyüklüğünden daha fazla gösterilmiş olması gibi sebepler alıcı tarafından ihalenin feshi dava açma gerekçesi olarak ileri sürülebilir. İhale ile satışı yapılan otomobil kilometresinin satış ilanında gerçekten daha düşük gösterilmesi de aynı hükme tabidir.

İhalenin Feshinin Sonuçları Nelerdir?

Mahkeme ihalenin feshine ilişkin karar verir ve bu karar kesinleşirse, bununla birlikte alıcı tarafın ihale ile hak kazanmış olduğu mülkiyet hakkı son bulur. Bu halde alıcı tarafından ödemiş olan ihale bedeli faiziyle birlikte alıcıya geri ödenir.

İhalenin feshi kararının kesin hüküm doğurmasından sonra, ihaleye konu taşınır veya taşınmaz mal ilgililerin talebi üzerine icra dairesi tarafından yeniden satışa çıkartılır.

Mahkeme ihalenin feshi istemini reddeder ise haksız istemde bulunan tarafa ihale bedelinin %10’u oranında adli para cezası verir. Şayet satış ihalesi yapıldığı takip konut finansmanından dolayı ise bu oran %20’ye yükseltilir.

Ancak ihalenin feshi davasında hakim esasa girmeden reddedilmesi halinde adli para cezasına hükmedilmez. Mahkemece verilen ihalenin feshi davası red kararı kesinleştikten sonra ihale bedeli alacaklı ilgilere ödenir ve gayrimenkulün alıcı adına tescil edilmesi için tapu müdürlüğüne yazı yazılır.

Bu işlemlerin yapılabilmesi için mahkeme kararın kesinleşmesi mecburidir. İhale kesinleşinceye kadar taşınmaz veya taşınır malın nasıl şekilde korunacağı ve idare edileceği icra dairesi tarafından kararlaştırılır.

Makalede İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır konusu bilgi amaçlı hazırlanmıştır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Davacı, istinaf dilekçesinde kendisine 103 davetiyesinin tebliğ edilmediğini iddia etmiş ise de: davacı dava dilekçesinde bu iddiayı ileri sürmediğinden, istinaf yargılaması sırasında bu iddianın HMK'nın 357/1. maddesi uyarınca dinlenmesi mümkün görülmediği gibi yine yukarıdaki gerekçeyle taşınmazının haczedildiğinden en geç satış ilanı tebliği ile haberdar olduğu kabul edilen davacının bu iddiasının da ihalenin feshi nedeni olamayacağı değerlendirilmiştir.

Netice olarak: dava ve takip dosyası içeriğine, dosyadaki yazılara göre ilk derece mahkemesi kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı, davanın esasıyla ilgili hükme etki edecek tüm delillerin dava ve takip dosyası içinde bulunduğu, kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata edilmediği, bu nedenle inceleme konusu kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığından istinaf isteminin esastan reddine karar verilmiştir.

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2016/11996 Karar: 2016/16203 Karar Tarihi: 08.06.2016

ÖZET: ÖZET: İflas ertelenmesi davasında verilen tedbir kararı kapsamında İİK'nun 179/b maddesi gereğince. İpotek konusu taşınmazın satışı gerçekleştirilemeyeceğinden, mahkemece, ihalenin feshi isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, kararın bu nedenden dolayı bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla borçlunun karar revizyon isteminin kabulü gerekmiştir.

ÖZET: Dava, ihalenin feshi istemine ilişkindir. Davacının icra mahkemesine başvurduğu, ...1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin kararı ile talebin reddine karar verildiği, davacı tarafından, talebin reddine dair ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu, ...Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi'nin kararı ile istinaf başvurusunun ilgili maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmesi isabetlidir.

Şikayetçi borçlu vekili icra mahkemesine başvurusunda, satış ilanı tebligatının usulsüz yapıldığını ve ihale konusu olan iki taşınmazın filen bir bütün halinde olmasına rağmen ayrı ayrı satılmasının da doğru olmadığını ileri sürerek ihalenin feshini talep etmiş, ...1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 06.12.2016 tarih ve 2016/422 - 486 sayılı kararı ile; satış ilanı tebligatının usulüne uygun yapıldığı ve dolayısıyla ihale tarihine göre süresinde olmayan şikayetin reddine karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesi kararına karşı şikayetçi borçlunun istinaf kanun yoluna başvurusu üzerine, ...Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi'nin 06.02.2017 tarih ve 2017/113 - 206 sayılı kararı ile; şikayetçi borçluya satış ilanı tebligatının usulsüz yapıldığı, şikayetçi borçlunun ihaleden haberdar olduğuna dair bir delilin de dosyada bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına, şikayetçi borçlunun ihalenin feshi isteminin kabulüne karar verildiği görülmektedir.

ÖZET: İhale konusu taşınmazlardan 30 nolu bağımsız bölümün 2.500.000,00 TL muhammen bedel ile satışa çıkarıldığı ve bu bedele ihale edildiği görülmektedir. Dolayısıyla satış bedelinin, taşınmazın muhammen bedeli kadar olduğu, şikayetçinin, icra mahkemesine verdiği dilekçesinde, taşınmazın kıymetinin düşük olduğuna ilişkin bir iddiasının da bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Satış bedelinin, muhammen bedel kadar veya muhammen bedelin üzerinde olması halinde, ihalede zarar unsurunun gerçekleşmediğinin kabulü gerekir. Bu durumda, ilk derece mahkemesince, 30 nolu bağımsız bölüm yönünden gerekçesi yerinde olmamakla birlikte, sonucu itibariyle doğru karar verildiği anlaşılmakla, bölge adliye mahkemesince, anılan taşınmaz yönünden şikayetçi borçlunun istinaf başvurusunun reddedilerek ilk derece mahkemesinin gerekçesinin düzeltilerek yeniden esas hakkında duruşma yapılmadan hüküm tesis edilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  TUĞBA BOSTANCI -
  5 Ağustos 2016

  İsteklerinde samimi olmak isteyenler bilgilerini genişletmelidirler.

  Cevapla
 • İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  SEVGİ OĞUZHAN -
  7 Ağustos 2016

  Örnek insanlar adaleti anlar. (Konfüçyüs)

  Cevapla
 • İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  HALİM BAKIRCI -
  10 Ağustos 2016

  İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

  Cevapla
 • İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  ÖZGÜNCAN DİLİPAK -
  13 Ağustos 2016

  İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

  Cevapla
 • İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  TUĞBA ERONAT -
  14 Ağustos 2016

  İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

  Cevapla
 • İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  SUZAN TÜMER -
  16 Ağustos 2016

  İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

  Cevapla
 • İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  DOĞUKAN SÜMBÜLLÜ -
  16 Ağustos 2016

  İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

  Cevapla
 • İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  SÜMEYYE TÜMKAYA ABDULSAMET SÜMENGEN -
  22 Ağustos 2016

  İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

  Cevapla
Yorum Bırak