Atla

İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır


İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır

İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır

İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır

Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi, satış bedelini derhal ya da 130 uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar.

İcra müdürü, ödenen ihale bedeli hakkında, ihalenin feshine yönelik şikayet sonucunda verilecek karar netleşinceye kadar para bankalarda nemalandırılır. İhalenin feshine dair şikayetin kabulüne ya da reddine dair kararın netleşmesi üzerine. İhale bedeli nemaları ile beraber hak sahiplerine öadı verilir.

İhale netleşmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez. Satış ilanı tebliğ edilmemiş ya da satılan malın esaslı vasıflarındaki Hataya ya da ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa şikayet müddeti ıttıla tarihinden başlar.

Şu kadar ki, bu müddet ihaleden itibaren bir seneyi geçemez.

İhalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur. Tescil için tapu idaresine yapılacak tebligat, şikayet için muayyen müddetin geçmesinden ya da şikayet edilmişse şikayeti neticelendiren kararın netleşmesinden sonra yapılır.

İhale Feshi Davasının İspatı Ve Sonuçları

İhalenin Feshi davasında aşağıda verilen istinaf kararı ile olay somutlaştırılıp, sonuçları hakkında da örnek teşkil bir konu olacaktır.

İhaleye 5 kişinin girdiğini ve kendi aralarında danışıklı bir şekilde artırım yapıldığından bahisle ihaleye fesat karıştırıldığını iddia etmiştir. Davacının iddiaları soyut olduğu gibi, ihaleye 5 kişinin katılması ve pey sürmesi ihale konusu taşınmazın daha fazla bedelle satılmasına neden olacağından bu iddianın davacı aleyhine sonuç doğurmadığı gözetildiğinde ileri sürülen hu iddia ihalenin feshi nedeni olamayacağı gibi mahkemece bu konuda tanık dinlenmemiş olmasının da sonuca etkili olmadığı kabul edilmiştir.

Davacı, istinaf dilekçesinde kendisine 103 davetiyesinin tebliğ edilmediğini iddia etmiş ise de: davacı dava dilekçesinde bu iddiayı ileri sürmediğinden, istinaf yargılaması sırasında bu iddianın HMK'nın 357/1. maddesi uyarınca dinlenmesi mümkün görülmediği gibi yine yukarıdaki gerekçeyle taşınmazının haczedildiğinden en geç satış ilanı tebliği ile haberdar olduğu kabul edilen davacının bu iddiasının da ihalenin feshi nedeni olamayacağı değerlendirilmiştir.

Yargıtay Kararı - İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2016/11996 Karar: 2016/16203 Karar Tarihi: 08.06.2016

İHALENİN FESHİ İSTEMİ - İFLAS ERTELENMESİ DAVASINDA VERİLEN TEDBİR KARARI KAPSAMINDA İPOTEK KONUSU TAŞINMAZIN SATIŞININ GERÇEKLEŞTİRİLEMEYECEĞİ. İHALENİN FESHİ İSTEMİNİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU - KARAR DÜZELTME İSTEMİ

ÖZET: ÖZET: İflas ertelenmesi davasında verilen tedbir kararı kapsamında İİK'nun 179/b maddesi gereğince. İpotek konusu taşınmazın satışı gerçekleştirilemeyeceğinden, mahkemece, ihalenin feshi isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, kararın bu nedenden dolayı bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla borçlunun karar revizyon isteminin kabulü gerekmiştir.

Makalede İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır konusu bilgi amaçlı hazırlanmıştır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Davacı, istinaf dilekçesinde kendisine 103 davetiyesinin tebliğ edilmediğini iddia etmiş ise de: davacı dava dilekçesinde bu iddiayı ileri sürmediğinden, istinaf yargılaması sırasında bu iddianın HMK'nın 357/1. maddesi uyarınca dinlenmesi mümkün görülmediği gibi yine yukarıdaki gerekçeyle taşınmazının haczedildiğinden en geç satış ilanı tebliği ile haberdar olduğu kabul edilen davacının bu iddiasının da ihalenin feshi nedeni olamayacağı değerlendirilmiştir.

Netice olarak: dava ve takip dosyası içeriğine, dosyadaki yazılara göre ilk derece mahkemesi kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı, davanın esasıyla ilgili hükme etki edecek tüm delillerin dava ve takip dosyası içinde bulunduğu, kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata edilmediği, bu nedenle inceleme konusu kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığından istinaf isteminin esastan reddine karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  TUĞBA BOSTANCI -
  5 Ağustos 2016

  İsteklerinde samimi olmak isteyenler bilgilerini genişletmelidirler.

  Cevapla
 • İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  SEVGİ OĞUZHAN -
  7 Ağustos 2016

  Örnek insanlar adaleti anlar. (Konfüçyüs)

  Cevapla
 • İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  HALİM BAKIRCI -
  10 Ağustos 2016

  İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

  Cevapla
 • İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  ÖZGÜNCAN DİLİPAK -
  13 Ağustos 2016

  İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

  Cevapla
 • İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  TUĞBA ERONAT -
  14 Ağustos 2016

  İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

  Cevapla
 • İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  SUZAN TÜMER -
  16 Ağustos 2016

  İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

  Cevapla
 • İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  DOĞUKAN SÜMBÜLLÜ -
  16 Ağustos 2016

  İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

  Cevapla
 • İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  SÜMEYYE TÜMKAYA ABDULSAMET SÜMENGEN -
  22 Ağustos 2016

  İhalenin Feshi Davası Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

  Cevapla
Yorum Bırak