Atla

İmzaya İtiraz Davası


İmzaya İtiraz Davası

İmzaya İtiraz Davası

İmzaya İtiraz Davası

Takip müstenidi kambiyo senedindeki imza kendisine ait olmadığı iddiasında ise bunu beş gün içinde açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmesi; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın bu fasıl gereğince yapılacak icra takibinde kendisinden sadır sayılacağı ve imzasını haksız yere inkar ederse sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceği ve merciden itirazının kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde cebri icraya devam olunacağı ihtarı şeklinde yazılır.

İmzaya İtiraz Davası, İİK.nun 168/5. maddesi hükmüne göre, borçlunun, borçlu olmadığını veya borcun itfa edildiğini, mehil verildiğini, alacağın zamanaşımına uğradığını, imzaya itirazını ve takibin müstenidi olan senedin kambiyo senedi vasfına haiz olmadığına yönelik şikayetini yasal 5 günlük süre içerisinde icra mahkemesine yapması zorunludur.

 

İmzaya İtiraz Davası Nasıl Görülür

İmzaya İtiraz Davası Nasıl Açılır

Borçlu, kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığı yolundaki itirazını ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş gün içinde bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmelidir. Bu itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz.

 

İcra mahkemesi duruşmadan önce yapacağı incelemede, borçlunun itiraz dilekçesi kapsamından veya eklediği belgelerden edindiği kanaata göre itirazı ciddi görmesi halinde alacaklıya tebliğe gerek görmeden itirazla ilgili kararına kadar icra takibinin geçici olarak durdurulmasına evrak üzerinde karar verebilir.

İcra mahkemesi, yapacağı inceleme sonunda, inkar edilen imzanın borçluya ait olmadığına kanaat getirirse itirazın kabulüne karar verir. İtirazın kabulü kararı ile takip durur. Alacaklının genel hükümlere göre dava açma hakkı saklıdır.

İnkar edilen imzanın borçluya ait olduğu anlaşılırsa ve itiraz ile birlikte takip durdurulmuşsa, borçlu sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde kırkından aşağı olmamak üzere inkar tazminatına ve takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edilir ve itiraz reddedilir. Borçlu menfi tespit veya istirdat davası açarsa, hükmolunan tazminatın ve para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve davanın borçlu lehine sonuçlanması halinde daha önce hükmedilmiş olan tazminat ve para cezası kalkar.

 

İcra mahkemesi itirazın kabulüne karar vermesi halinde, senedi takibe koymada kötü niyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklıyı senede dayanan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminata ve alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Alacaklı genel mahkemede dava açarsa, para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve bu davayı kazanırsa hakkında verilmiş olan para cezası kalkar.

 

İmzaya İtiraz Davası Nedir, Nasıl İspat Edilir

YARGITAY kARARINA GÖRE, borçlular icra dairesine süresinde yaptığı borca itirazında açıkça senetteki imzaya itiraz etmediğinden dayanak senet İİK. nun 68/1. anlamında imzası ikrar edilmiş belge sayılır.

Yargıtay Karar incelemelerinde, vade tarihinin, tanzim tarihinden önce olduğu görülmektedir. Bu durumda tanzim tarihinden evvelki vadeyi taşıyan bu senette tanzim tarihinin TTK.nun 690. madde göndermesi ile bonolarda da uygulanması gereken TTK.nun 615. maddesine aykırı olarak düzenlendiğinin kabulü gerekeceğinden, TTK.nun 688-689. maddeleri gereğince dayanak senet bono vasfında kabul edilemez ise de, borçlu icra dairesine süresinde yaptığı borca itirazında açıkça senetteki imzaya itiraz etmediğinden dayanak senet İİK.nun 68/1. anlamında imzası ikrar edilmiş belge sayılır.

 

İlamsız icra takibine itiraz halinde İİK.nun 68. maddesindeki belgelerden birine sahip olan alacaklı icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebileceği gibi İİK.nun 67. maddesi uyarınca genel mahkemelerde itirazın iptali davası da açabilir.

Yine örnek bir yargıtay kararını örnek olarak inceliyecek olursak; 12.Hukuk Dairesi Esas:  2012/20859 Karar: 2012/39449 Karar Tarihi: 24.12.2012Takibe konu çekteki keşideci imzasının davacı şirket yetkilisinin eli ürünü olmadığı anlaşıldığından imza itirazının kabulüne, takibin davacı yönünden durdurulmasına karar verilmiş, mahkememizin kararı esas yönünden kesinleşmiş olmakla esas yönünden bir karar verilmesine yer olmadığına, takip alacaklısının çekte lehtar olup imzanın keşideciye ait olup olmadığını bilebilecek durumda olduğu anlaşılmış, tüm dosya kapsamıyla kanun maddesi gereğince alacaklının takip konusu asıl alacağın yirmisi oranında kötü niyet tazminatına yüzde onu oranında para cezasına hükmedilmesine karar vermek gerekmiştir

Yargıtay Kararı - İmzaya İtiraz Davası

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas:  2013/31 Karar: 2013/8736 Karar Tarihi: 11.03.2013

KAPSAMINDA SAHTELİK İDDİASI HAKKINDAKİ CEZA SORUŞTURMASI DAVASI DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - TALEBİN REDDİ.

ÖZET: Mahkemece yapılan açıklama ve ilkeler doğrultusunda HMK'nun ilgili maddesi kapsamında sahtelik iddiası hakkındaki ceza soruşturması (davası) değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken talebin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • MİRAÇ YURTDAŞ -
  14 Ağustos 2016

  İmzaya İtiraz Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

  Cevapla
 • SERTEL IŞLAK -
  18 Ağustos 2016

  İmzaya İtiraz Davası Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı'nda bilgi verirmisiniz.

  Cevapla
 • NİHAL KALE -
  3 Eylül 2016

  İmzaya İtiraz Davası Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • EGEMEN CEMRİ -
  20 Kasım 2016

  İmzaya İtiraz Davası Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim...

  Cevapla
Yorum Bırak