Atla

İş Kazası Avukatı Ankara


İş Kazası Avukatı Ankara

İş Kazası Avukatı Ankara

İş Kazası Avukat Ve Danışmanlık

İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda işçinin bedeninde, canında ve ruhunda meydana gelen zararın tazmin etmek için kanun koyucu iş kazası tazminatını öngörmüştür. Her istihdam edilen çalışma hayatının riskine göre sosyal güvenlik sigortası yapılmak zorundadır.

Ayrıca her iş veren çalışma hayatının risklerini en aza indirmek için çalışma alanını işin şartlarına göre düzenlemeli ve personeline yeterince eğitim vermelidir. İş yerinde meydana gelen kazalar sonucunda işverenin tazminat ve ceza sorumluluğu olduğu göz ardı edilmemelidir.

İş Kazası Avukat Ve Danışmanlık Konuları Nelerdir

İş Kazasında veya diğer  davalarda avukat tutma zorunluluğu yoktur. İş kazasında zarar gören kendisi veya mirasçıları bizzat mahkemeye müracaat ederek iş kazası tazminat davasını açabilir. Kendileri dava açmamış iseler kendilerini avukat tayin edebilir, tayin edilen avukat aracılığı ile başvuru yapabilirler.

İş kazasında İş kazası Avukatı ile davanın takip edilmesinin önemi büyüktür. Çünkü İş kazası konusunda, tazminatın hesaplanması konusunda, iş göremez oranları konusunda, iş kazası avukatının bilgi sahibi olması gerekmektedir.

İş kazası tazminat davasında istenecek maddi ve manevi tazminat miktarı önemlidir. Miktarları yüksek tutmanıza gerek olmayıp, bilirkişi raporuna göre sonradan ıslah edilebilir.

Manevi tazminatı ise dava açılırken, iş göremezlik raporu göz önüne alınarak, görülen manevi zarara göre makul miktarda talep edilmelidir. İş göremezlik raporunun mutlaka adli tıptan teyit edilmesi gerekmektedir. Çünkü ilk verilen raporların bir çoğu daha sonra yükselmektedir.

İş Kazası Ceza Ve Tazminat Davalarında Avukat Ve Danışmanlık

İş kazası; çalışma alanında dıştan gelen ani bir etkiyle istihdam edilenin canında, bedeninde veya mal kaybına neden olan olaylar bütünüdür. İş kazası kavramı; kazanın tamamen iş hayatında doğan veya doğabilecek mesleki risklerin başında gelmektedir.

İş güvenliği açısından iş kazası, meydana gelen olayın işyerinde ve istihdamla bağlantılı olmalıdır. İstihdam edilenin; işverenin emir ve talimatlarını yerine getirdiği sırada çalıştığı iş veya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan meydana gelen bir etmenle onun bedeninde ya da ruhça zarara uğratan olaylardır.

İş kazası teknik açıdan; dıştan ve ani bir etkiyle meydana gelen ve kişilere zarar veren istenmeyen olaylardır. 

Meslek hastalığı, istihdam edilenin çalıştığı veya çalıştığı işin niteliğinin sonucunda tekrarlanan bir nedenle veya işin mahiyetinden dolayı işçinin uğradığı geçici veya sürekli hastalık sonucundan geçici veya kalıcı iş göremezlik, bedeni ve ruhi engel halleridir.

İş kazasının olmasıyla birlikte, işçinin yaralanması, vefatı halinde en yakın kolluk kuvvetine ve cumhuriyet savcısına gerekli bilgi verilmek zorundadır. Adli kolluk kazaya ilişkin gerekli adli soruşturma yürüterek kazaya sebebiyet verenler hakkında ceza davası açılıp açılmayacağına karar verecektir.

Bununla birlikte iş kazası sonrasında ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna da kazayla ilgili bilgi verilmelidir. Sosyal güvenlik kurumu kazaya uğrayan işçinin ve ailesinin mağdur olmaması için gerekli ödenekleri işçi veya aileye bağlamalıdırlar.

Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri kazaya ilişkin incelemeyi yaparak kusurlu tarafın tespiti ve kusur oranını belirlemeli ve mahkemeye dayanak oluşturacak raporu düzenlemelidirler.

iş kazası avukatı

İş Kazasında Tazminat Avukat Ve Danışmanlık

İş kazası dolayısıyla açılacak maddi ve manevi tazminatlarda Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri raporu çok önemli delil oluşturmaktadır.

İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili sosyal güvenlik müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

İş kazası sonucunda; maddi ve manevi tazminat davası, ceza soruşturması ve ceza davası, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açılacak rücu davaları açılabilecektir.

İş Kazasında Yaralanma Ve Uzuv Kaybı Sebebiyle Tazminat Avukat Ve Danışmanlık

İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda yaralanan işçi bedenen ve ruhen zarara uğrar. Bedenen ve ruhen zarara uğrayan işçi, uğradığı zararın giderilmesi için Borçlar kanunu hükümlerince dava açma hakkına sahiptir.

Borçlar kanununda düzenlenen haksız fiil sonucunda tazminata ilişkin maddelerine istinaden iş kazası neticesinde yaralanan işçi; yaralanma ile oluşan zararların tazmin edilmesini talep edebilecektir.

İş Kazası Sonucu Yaralanma Halinde Yapılacaklar Hakkında Avukat Ve Danışmanlık

İş kazası veya meslek hastalığı neticesinde yaralanan işçinin; tedavi ve tedaviye ilişkin hastane ve diğer giderleri talep etme hakkına sahiptir. İş kazası veya meslek hastalığı geçiren işçinin tedavi ve istirahat döneminde çalışamamasından dolayı uğradığı gelir kaybını talep etme hakkına sahiptir.

Geçici iş göremezlik tazminatı olarak belirtilen bu hakkın, işçinin kaza veya meslek hastalığı öncesi haline dönebilmesi için tedavi ve istirahat süresince uğradığı gelir kaybını ifade eder.

İş Kazasında İş Göremezlik Tazminatının Alınması Avukat Ve Danışmanlık

İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda yaralanan işçide uzuv kaybı, kısmi felç veya tamamen felç olması durumunda, mesleğini yerine getirememesi veya mesleğinde ilerleme şansını kaybetmesi halinde iş göremezlik tazminatı talep etme hakkı doğacaktır.

İş göremezlik tazminatı iş kazası veya meslek hastalığı olamasaydı işçinin ileriki yaşamında hangi sosyal ve ekonomik koşullarda meslek hayatını sürdüreceğini ve bu kazayla neleri kaybettiğini tespitle kaza öncesi duruma getirmeyi amaçlayan bir tazminattır.

iş kazası avukatları

İş Kazasında İş Göremezlik Raporu Ne İşe Yarar

İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda uzuv kaybeden veya felç geçiren kişi; kusurlu veya kusuru olmasa bile sorumluluğu bulunan işverenden iş göremezlik maddi tazminat talep etme hakkına sahiptir. İş göremezlik tazminatı zarar görenin eğitim durumu, yaşı, mesleki kariyeri, sosyal ve ekonomik şartlarına göre belirlenir.

Ayrıca iş kazası veya meslek hastalığı sonucundan uzuv kaybeden veya felç geçiren işçinin tedavi ve tedaviye ilişkin masrafları da talep etme hakkına sahiptir.

İş Kazasında Manevi Tazminat Nasıl İstenir

İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda uzuv kaybeden veya felç geçiren işçi ruh ve psikolojisinde meydana gelen elem ve kederin giderilmesi için manevi tazminat dava açabilir.

Ayrıca daha önce Yargıtay'ın verdiği bazı kararlarda işçinin kaza veya meslek hastalığı sonucundan uzuv kaybına veya felç geçirmesi sonucu aile bireylerinde ağır yıkıcı sonuçlar oluşturduğundan aile bireylerinin de manevi tazminat davası açma hakkına sahip olduğuna hükmetmiştir.

Ölümlü İş Kazalarında Destekten Yoksun Kalma Tazminat Konularında Avukat Ve Danışmanlık

İş kazası sonucunda vefat eden müteveffanın; hayata iken yardımcı ve destek olduğu, ölümüyle bu destek ve yardımdan mahrum kalan yakınlarının zararlarını giderebilmek için yasanın öngördüğü destekten yoksun kalma tazminatıdır.

Bu tazminatın amacı iş kazasıyla vefat olmaması durumunda, vefat eden sağlığında yardımda bulunduğu kişilere yardımda bulunmaya devam edeceği düşüncesinden hareketle, destekten mahrum kalanların zararları giderilerek, iş kaza öncesi hallerine kavuşturmaktır.

Destekten yoksun kalma tazminatını vefat edenin eşi, çocukları, annesi, babası ve kardeşleri talep edebilir. Ancak akrabalık ilişkisi olmasa bile vefat edenin sağlığında yardım ve destek bulunduğun ispat eden üçüncü kişilerde bu destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilir.

Bu durumun ön koşulu vefat edenin ölüm öncesi üçüncü şahıslara yardım edebilecek ekonomik gücü olması ve destek olduğu kişinin bu desteğe muhtaç olması gerekir.

İş Kazalarında Manevi Tazminat Konularında Avukat Ve Danışmanlık

İş kazası sonucunda ölen işçinin, yakınları ve mirasçıları, vefat sebebiyle çekilen elem ve kederin telafisi edilmesi için kanun yapıcı tarafından öngörülen tazminattır.

İş kazası sonucunda vefat eden işçinin mirasçıları; ölüm olayıyla vefat edenin yardımından, desteğinden, ilgi ve sevgisinden mahrum kaldıkları için ruh ve manevi dünyalarında büyük boşluklar ve acılar yaşarlar. Bu acıların hafifletilmesi ve adalet duygusunun hakim olması için kural koyucu bu tazminatı uygulamaya koymuştur.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda uzuv kaybına veya felç geçiren işçi, kazayla ruh dünyasında meydana gelen elemden dolayı manevi tazminat davası açabilir.

Hatta Yargıtay verdiği bazı kararlarda iş kazası veya meslek hastalığı sonucu uzuv kaybına veya felç geçiren işçinin aile fertlerinde derin acılar oluşturduğu hayatın normal akışından etkilendiği bunun için tedavi gören yakınlarında manevi tazminat davası açabileceğine hükmetmiştir.

Kanun koyucu manevi tazminatın miktarını hâkimin takdirine bırakılmıştır. Manevi tazminatın belirlenmesinde iş kazasının oluş şekli, iş kazasına sebebiyet verenin kusur oranı, vefat eden veya uzuv kaybına uğrayan işçinin sosyal ekonomik durumu, işverenin veya kusurlu üçüncü kişilerin sosyal ekonomik durumlarını, ölüm olayıyla veya uzuv kaybıyla oluşan elem ve ıstırabın derecesi, ülkedeki ekonomik gibi durumlar dikkate alarak hâkim takdir yetkisini hakkaniyetle kullanır.

İş Kazalarında İşverenin Tazminat Sorumluluğu Hakkında Avukat Ve Danışmanlık

İşverenin iş akdinden doğan yükümlülüklerinden birisi de işçiyi gözetip çalışma alanını işin gereğine göre düzenlemesidir. İşçi işverene bağımlı olarak çalıştığından dolayı; işverenin düzenlediği çalışma alanında ve işverenin şartlarında çalışmak mecburiyetindedir.

İşverenin ilk sorumluluğu emir ve talimatları doğrultusunda çalışmak zorunda olan işçinin beden ve ruh sağlığını koruyacak çalışma şartlarını düzenlemesi, iş güvenliği için gerekli düzenleme ve eğitimi verdirmesi gerekir.

İş kazası veya iş hastalığı sonucunda işçinin; yaralanması, uzuv kaybına uğraması veya felç olması veyahut da ölmesi sonucunda işverenin ceza sorumluluğu doğacaktır.

Türk Ceza Kanuna göre taksirle yaralama veya taksirle ölüme sebebiyet verme hükümlerince cezai sorumluluğu doğacaktır. İş hayatında; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini yerine getirmeyen, çalışanlarına iş sağlığı ve eğitimi vermeyen işverenin ortaya çıkabilecek iş kazasını da tahmin edeceği kabul edilmektedir.

İş Kazalarında İşverenin Cezai Sorumluluğu Konularında Avukat Ve Danışmanlık

İş kazası veya iş hastalığı sonucunda işçinin; yaralanması, uzuv kaybına uğraması veya felç olması veyahut da ölmesi sonucunda işverenin ceza sorumluluğu doğacaktır. Türk Ceza Kanuna göre taksirle yaralama veya taksirle ölüme sebebiyet verme hükümlerince cezai sorumluluğu doğacaktır. İş hayatında; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini yerine getirmeyen, çalışanlarına iş sağlığı ve eğitimi vermeyen işverenin ortaya çıkabilecek iş kazasını da tahmin edeceği kabul edilmektedir.

Ölümlü İş Kazasında Ceza Davası Konularında Avukat Ve Danışmanlık

Bundan dolayı iş kazasının olmasını istenmese bile yeterli ve gerekli önlemleri almadığından dolayı işveren, iş kazasının olabileceğini tahmin ettiğinden işveren bilinçli taksirle adam yaralama veya adam öldürme suçundan sorumlu olacaktır.

Ölümlü İş Kazaları Dava Sonuçları Hakkında Avukat Ve Danışmanlık

Yargıtay daha önce verdiği kararlarda; iş kazasının öngördüğü sonucu istememesine karşın işveren, kazanın meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza artırılarak verileceği yönünde karar vermiştir.

Ölümlü İş KazaSında Kıdem Tazminat Alınır mı Konularında Avukat Ve Danışmanlık

Ölümlü iş kazası sonucu işçi vefat etmesi halinde, kıdem tazminat hakkı doğduğundan, mirasçıları arabuluculuk sistemine başvuru yaparak uzlaşma sonucu, uzlaşma olmaması halinde iş mahkemesine dava açarak alabilmektedir.

İş Kazalarında SGK Tarafından Açılacak Rücu Davalarında Avukat Ve Danışmanlık

İş kazası sonucunda kusur oranının tespiti ve kusurun işçiye, işverene veya üçüncü kişilere kusurun belirlenmeli. Kusur oranın tespiti sonucunda işçiye, yaşamış olduğu iş kazasıyla oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için yardımlar yapılacak, aylık bağlanacak ve işçinin maddi sıkıntıları giderilmeye çalışılacaktır.

İş Kazalarında Rücu Davalarında Avukat Ve Danışmanlık

Bu yardımlar Sosyal Güvenlik Kurum tarafından yapılacak ve SGK da kusuru bulunanlardan rücu içi dava açacaktır.

İş kazasına uğrayan işçinin sosyal sigortası henüz yapılmamış olması, sigorta primlerinin yatırılmamış olması gibi durumlarda iş kazası ödenek ve yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak ve kusuru bulunanlara rücu edecektir.

İş Kazası Avukatları Dava Süreci  Avukat Ve Danışmanlık

Yine iş kazası avukatının önemsediği konulardan biriside iş kazasında kusur oranı. Bu kusur oranı tazminat miktarından düşüleceğinden, önemle takip edilmelidir.  

Diğer konular hakkında İş Avukatı Ankara kısmında makalelerimizi okuyabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

İş kazası sebebiyle hukuksal açıdan yargılamalara sebep olaylardandır. İş kazasının incelenmesi nedeniyle SGK müfettişleri, cezai açıdan kolluk kuvetinin tespit ve araştırması ile konun savcılığa intikal etmesi, yaralanma durumunda, bedensel zarar nedeniyle tazminat, ölüm halinde geride kalan mirasçıların açacağı destek tazminatı yargılamaya sebep konulardır.

İş kazası nedeniyle hakların kazanılması, haksızlığın önlenmesi nedeniyle avukatlık hizmeti ile devam edebileceğiniz gibi, bu konularda danışmanlık hizmetide alınabilinir.

İş kazalarında maddi ve manevi olarak tazminat talebinde bulunulabilir. Manevi tazminat işçinin gördüğü cismani zarar ya da ölüm gibi bir durumda ailesinin çekmiş olduğu sıkıntılı süre karşılığı olarak istene tutardır. Manevi tazminat tutarı hakim kararı ile belirlenir.

Manevi tazminat söz konusu olduğunda belirli bir ödeme parametresi ve hesap yöntemi bulunmamaktadır. Zarar görme durumunda kişinin kendisinin durumu, ölüm durumunda ailesinin durumu göz önünde bulundurularak tamamen hakimin kişisel fikri neticesinde bir fiyat belirlenir ve bu tutarı ödemek durumunda kalır.

İş kazası veya meslek hastalığı ile karşılaşan işçinin müracaatı üzerine. Sosyal sigortalar müdürlüğü inceleme başlatır.Kazanın gerçekleşmiş olduğu olay yeri öncelikli olarak incelenir. İşçi, işveren ve olayı gören tanıklar.

Diğer işçilerin de ifadesi alınır. Aynı zamanda iş yerine ait tüm belgeler ve olaya ilişkin tanzim edilen tutanaklar, müfettişlerce incelenerek bir rapor haline getirilir. Yapmış oldukları tüm incelemeler ve sorgular neticesinde bir tutanak oluştururlar.

Belge ve evraklar ile raporlar da hazırlanır. Bu raporlarda kazaya maruz kalmış işçinin bütün verileri yer almalıdır. Özellikle çalışanın sigorta vaziyeti, çalışma periyotları ve günleri de müfettişler doğrulusunda raporlara yansıtılır.

Çalıştığı yerin gerekli olan tüm önlemleri alıp almadığı, olayın nasıl gerçekleşmiş olduğu, kazanın içeriğinde herhangi bir kasıt ya da kusur bulunup bulunmadığı, iş güvenliği noktasında ne derece hassasiyet gösterilmiş olduğu gibi veriler, bulgular davanın gidişatında son derece önemlidir.

İş kazası sonucu maddi ve manevi tazminat, tedavi giderleri talep edeceği gibi bundan sonraki yaşamı için de iş kazası neticesinde yaşayacağı mağduriyetten doğan maddi ve manevi zararını çalıştığı yerden temin edebilir.

Borçlar Kanun'unun 46. maddesi gereğince iş kazasına ya da hastalığına maruz kalan çalışanlar böyle bir hakka sahipler.

Maddi tazminat ise iş kazası sonucu fiziksel zarar görmüş olan kimsenin bu tarihten sonra çalışma hayatı aksayacağından uğrayacağı maddi kayıp karşılığında belirlenecek olan tutardır.

Maddi iş kazası tazminatı tek bir durumda geçersiz olur. İşçinin iş kazasında tam kusurlu olması durumunda  kusur oranı düşürülerek tazminat hesabı yapılır. Kayıp oranı ne olursa olsun  dava açma hakkı bulunmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu tarafınca kaza geçirmiş olan çalışanın tüm kaybı zaten karşılanmaktadır.

Maddi tazminat iki farklı tiptir. Bunlardan bir destekten yoksunluk tazminatı olup ölüm durumlarında aile tarafından çalıştığı yere  açılan davadır.

Bu davayı açabilmek için kişilerin ölen çalışan tarafından devamlı olarak yardım aldığına dair bir kanıt istenmektedir. Vefat edenin destek hali kanıtlanamadığı hallerde konuya dahil edilmesi mevzubahis olamaz.. Bir diğer maddi tazminat ise iş göremezlik tazminatıdır.  Bunun hesabı içersinde ise muhtelif kıstaslar ve adisyon yöntemleri yer almaktadır. Her halde bir iş kazasının ve ilçe neticesi ödenen tazminatın başta işveren, ardından belirli kurumlara ciddi maliyetleri bulunmaktadır.

İş kaza olayı neticesi meydana gelen sakatlık hasebiyle açılan parasal ve manevi tazminat davalarında,  vakanın  Sosyal  Güvenlik  Kurumu'na  bildirilmediği anlaşıldığında, müesseseye ihbarda bulunulması, vakanın müessese doğrulusunda iş kaza olarak kabul edilmemesi halinde ise, davacıya "iş kazasının tespiti" davası açması için önel verilmesi gerekir.

Zira, kurum tarafından sigortalıya gelir bağlanabilmesi için, zararlandırıcı olayın iş kazası niteliğinde olup olmadığının tespiti,  ön sorundur.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak