İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Nerede Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Kazası  > İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Nerede Açılır?

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Nerede Açılır?

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Nerede Açılır?

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Nerede Açılır?

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır konusu ile ilgili açıklamalar ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. İş Kazası Nedeniyle Tazminat konusu  kendisine verilen bir işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlülük bulunmaktadır. İş yerinde işçi çalıştıran işveren,  çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken. Gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için tüm tedbirleri almak zorundadır.

İş kazasından dolayı meydana gelecek zararın doğmasıyla birlikte ortaya çıkan sorumluluk ve hukuki ilişki alanının, kişilerin adalet duygularını ve beklentilerini tatmin edecek bir biçimde düzenlenmesi zorunludur. Bu nedenle iş kazası sonucu ortaya çıkan zararın kusur derecesine ve diğer etkileyen haller göz önünde bulundurularak sorumluluk tespit edilmelidir. Tespit edilen sorumluluğa göre zararın tazmini söz konusu olmalıdır. Aksi halde toplumun adalet duyguları zedelenecektir.

İş Kazası Tazminat Davaları Nelerdir?

İş Kazası Tazminat Davası, İş Kanununa göre iş mahkemelerinde görülür. İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu ikamet ettiği yer mahkemesinde bakılabileceği gibi. İşçinin işini yaptığı iş yeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bu düzenleme, kamu düzenine ait bir yetki kuralı olup, emredici niteliktedir. 

İş Kazasında Manevi Tazminat; Borçlar Kanunu’nun 47. maddesi hükmüne göre hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır.

Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.

İş kazası Tespit – İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş kazası sonucu oluşan sakatlık nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında, olayın Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmediği anlaşıldığında, kuruma ihbarda bulunulması, olayın kurum tarafından iş kazası olarak kabul edilmemesi halinde ise, davacıya “iş kazasının tespiti” davası açması için önel verilmesi gerekir. Zira, kurum tarafından sigortalıya gelir bağlanabilmesi için, zararlandırıcı olayın iş kazası niteliğinde olup olmadığının tespiti, ön sorundur. (21. HD. 2009/1645 E. 2009/10960 K.)

Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı bu kanundan doğan yükümlülüklerden alt işveren ile birlikte sorumludur. Buna karşın, bir işin bütünüyle devri durumunda veya anahtar teslimi ile ve ihale ile bütünüyle verilmesi durumunda, işi devreden kişinin işverenlik sıfatı kalkacağından, iş kazasının tespitine ilişkin davada ve buna bağlı tazminat davasında sorumluluğu cihetine gidilemez

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı – İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş Kazası Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanırHesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya azaltılamaz.

Yargıtay Kararı – İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Nerede Açılır?

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2012/4977 Karar: 2012/4915 Karar Tarihi: 02.04.2012

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI – İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ.  İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI – AVUKATLIK ÜCRETİNİN DE HER BİR DAVACI İÇİN AYRI AYRI HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davacılar ölen işçinin yakınları olup bu kişilerden her biri ayrı ayrı dava açabileceği gibi isterlerse birlikte de dava açabilirler. Davacılar arasında ihtiyari (isteğe bağlı) dava arkadaşlığı olup gerçekte dava arkadaşı sayısı kadar bağımsız dava bulunmakta ise de bu davalar zaman, emek ve masraftan tasarruf sağlamak, tahkikat ve yargılamayı kolaylaştırmak ve çelişkili hükümlerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla birlikte görülmektedir.

Bu nedenledir ki her bir davacı hakkında ayrı ayrı hüküm kurulmalı, her bir davacının hak, alacak ve yükümlülükleri karar yerinde açıkça ve ayrıca gösterilmelidir.

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2011/256 Karar: 2011/2067 Karar Tarihi: 10.03.2011 – İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

İŞ KAZASI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET – İŞİN BİR BÖLÜMÜ DEVROLUNMASINDAN İŞVERENLİK SIFATI DEVAM ETTİĞİNDEN SORUMLU OLUNDUĞU. ASIL İŞVEREN OLARAK TAŞERON ŞİRKETLE BİRLİKTE MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLULUĞUN DEVAM ETTİĞİ

ÖZET: İşin tamamı yerine bir bölümü devrolunduğunda devreden kişinin işverenlik sıfatı devam ettiğinden kusuru olmasa da sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda, enerji iletim hatlarının yapımı işi, davalılardan Türkiye ……… A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün asıl işi olup, bu işi başka birine verse dahi işi alanla birlikte sorumluluğu devam edeceğinden, asıl işveren olarak taşeron şirketle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun düşünülmesi gerekir.

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2015/11917 Karar: 2015/16909 Karar Tarihi: 17.09.2015 – İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI – İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT. MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN ON YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ. GEÇTİKTEN SONRA ISLAH DİLEKÇESİ İLE DİLE GETİRİLDİĞİ – ZAMANAŞIMI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Somut olayda, davacının 05/09/2001 tarihinde geçirdiği iş kazasından kaynaklanan manevi tazminat talebinin on yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra 19/09/2011 tarihli ıslah dilekçesi ile dile getirildiği ve davalı tarafından süresinde zamanaşımı def’i’nde bulunduğu anlaşıldığından, mahkemece zamanaşımı nedeniyle manevi tazminat isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, istemin kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2015/7391 Karar: 2015/10069 Karar Tarihi: 01.10.2015 – İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI – MAHKEMECE DAVACININ KAZA TARİHİ İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE AYLIK GELİRİ OLDUĞU. NAZARA ALINARAK BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALINARAK USULİ KAZANILMIŞ HAKLARDA NAZARA ALINMAK. SURETİYLE SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Mahkemece, davacının kaza tarihi itibariyle asgari ücret düzeyinde aylık geliri olduğu nazara alınarak, bilirkişiden yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda ek rapor alınarak, usuli kazanılmış haklarda nazara alınmak suretiyle sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Makalede İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Nerede Açılır konusu bilgi amaçlı verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat sayfasında bulabilirsiniz.

0 Yorum

Yorum Bırak