Atla

İş Sözleşmesinin Fesih Nedenleri


İş Sözleşmesinin Fesih Nedenleri

İş Sözleşmesinin Fesih Nedenleri

İş Sözleşmesinin Fesih Nedenleri

İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH NEDENLERİ
 • İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı, Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
 1.  Sağlık sebepleri:
 • İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya engelliliğe uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
 • İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.
 • alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.
2- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
 • İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
 •  İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
 • İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
 • İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
 • İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
 • İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
 • İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi.
 •  İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
 • İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
3- Zorlayıcı sebepler:
 • İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.
4- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.
 • İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.
İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH
 • Derhal fesih hakkını kullanma süresi, 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

Yargıtay Kararı - İş Sözleşmesinin Fesih Nedenleri

9.Hukuk Dairesi Esas:  2000/9609 Karar: 2000/14747 Karar Tarihi: 25.10.2000 İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - DAVACI İŞÇİNİN HATALI ÜRETİME NEDEN OLDUĞU - İŞÇİNİN ZARAR MİKTARININ GEREKİRSE BİLİRKİŞİ ARACILIĞIYLA BELİRLENEREK SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ ÖZET: Tanık anlatımlarına göre davacı işçinin çalıştığı makinede hatalı üretime neden olduğu tartışmasızdır. Davalının savunmasına göre de bu defolu mallar satılmamıştır. Bu konuda sonuca gidilebilmesi için öncelikle bu malların üretiminde davacı işçinin kusuru olup olmadığı, kusurlu görülmesi halinde de zarar miktarının belirlenmesi gerekir. Bu yüzden işçinin kusuru hakkında uzman bir bilirkişi marifetiyle mahallinde inceleme yapılarak konu ile ilgili rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekir.1475 sayılı İş Kanunu'nun 17/II-h maddesinde öngörülen halin gerçekleşip gerçekleşmediği anlaşılabilir.Böyle olunca dokuma işlerinden anlayan uzman bir bilirkişi marifetiyle mahallinde inceleme yapılarak konu ile ilgili rapor alınması ve bunun da mahkemece bir değerlendirmeye tabi tutularak hüküm kurulması gerçeğin ortaya çıkması bakımından gerekli görülmüştür.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İş Sözleşmesinin Fesih Nedenleri - Yorum
  Tilbe -
  2 Şubat 2017

  Yaklaşık 2 yıldır çalışmış olduğum kurumsal bir firmada fazla mesaiden doğan haklarımı işveren vermiyor, bulunmuş olduğum 2 projede , proje yöneticisin ve insan kaynakları departmanının bilgisi olmasına rağmen işveren yapmış olduğum fazla mesaileri kabul etmiyor. 1- Bu konuya istinaden haklarımı yasal yollarla alabilir miyim? 2- Bu durumda tek taraflı haklı fesih yapabilir miyim? 3- Yasal süreci başlatmamız gerekiyorsa sizinle başlatabilir miyiz? 4- Bu süreç nasıl işleyecek? Konuyla alakalı geri dönüş yapmanızı rica eder iyi çalışmalar dilerim.

  Cevapla
Yorum Bırak