Atla

İş Tazminat Davası Nasıl Açılır Alınır


İş Tazminat Davası Nasıl Açılır Alınır

İş Tazminat Davası Nasıl Açılır Alınır

İş Tazminat Davası Nasıl Açılır Alınır

İşçinin İş hukukundan kaynaklı Tazminatlarını almak için İş mahkemesine hak ettiği fakat alamadığı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücret alacağı, yıllık izin ücret alacakları için iş mahkemesine müracaat iş tazminat davası açılarak talep ederek alabilir. İşçinin iş davası açarak tazminatlarını alabilmesi için iş sözleşmesinin haklı sebeple fesih olması gerekmekte, yada İş verenin işçinin iş sözleşmesini haksız fesih ettiğini ispat edilmesi gerekiyor.

İşçinin İş Tazminat davasına konu kıdem tazminatı hesaplanması bilindiği gibi son aldığı maaşın brütünde ve giydirilmiş ücretlerden hesaplanır. İşçi almış olduğu maaş ve ücretleri SGK bildirilen primlerinden farklı ise gerçek ücreti ispat yükümlülüğü kendisindedir. İş sözleşmesinin işverence haklı fesihi yapıldığı ispat yükümlülüğü işverene aittir.

İşçinin İş Kanununda kaynaklı alacak ve tazminat haklarını önceki yazılarımızda bulabilirsiniz. İşçinin İş Kanununda kaynaklı alacak ve tazminat alacakları, İş Kanunu'na göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden doğan veya İş Kanunu'na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıkları İş Mahkemelerinde açılır ve  görülür. Bu yazımızda İş Tazminat davası açılmadan önce sıkça sorulan sorulara cevap aradık. İş Tazminat Davası Nasıl Açılır sorular ve cevaplar şu şekildedir.

Sorular - İş Tazminat Davası Nasıl Açılır Alınır?

1. İş yerinin el değiştirmesi halinde işçinin kıdem tazminatı hakkı doğar mı?

 • İşyerinin el değiştirmesi halinde, bu hususun kendisine bildirilmesi veya tebliği tarihinden itibaren 6 iş günü içinde talep etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilir.

2.  Kıdem tazminatına hak kazanmak için çalışılması gereken asgari süre ne kadardır?

 •  Kıdem tazminatına hak kazanmak için İş Kanuna göre en az BİR YIL çalışılması gerekmektedir.

3. Evlenme sebebiyle kadın işçi nasıl kıdem tazminatına hak kazanabilir?

 •  Evlenen kadın işçinin, nikah tarihinden itibaren bir yıl içinde, evlenme sebebiyle işyerinden ayrılma talebi halinde, "evlenme sebebiyle" kıdem tazminatına hak kazanır. Bu talep tarihi bir yılı aşarsa artık evlenme sebebiyle

4.  Aynı işyerinde girdi yapılmak suretiyle kıdem tazminatı alan işçinin son kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

 •  İşçiye aynı kıdem süresi için bir defa kıdem tazminatı ödenir. Ancak işçinin kıdem tazminatı hakkını azaltmak ve her seneki ücreti üzerinden girdi-çıktı yapmak, Yargıtay kararlarına göre çalışılmış tüm süre dikkate  alınarak hesaplanmasını, ancak arada aldıkları kıdem tazminatının kanuni faiz işletilerek tümünün avans olarak değerlendirilerek, çalışılmış tüm sürenin kıdem tazminatından sayılması yerleşik içtihat haline getirilmiştir.

5.  İşçinin yıllık izin hakkı ne zaman doğar? Bu izin hakkı kaç gündür?

 • İşçinin kıdem hakkı o işyerinde bir tam yıl çalıştıktan sonra, yani 365 gün sonra doğar. Bu sürenin altında çalışması durumunda işçinin yıllık izini yoktur.  İş Kanunu`nun 53. maddesine göre işçinin hizmet süresi;
 1. Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört gün,
 2. Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi gün,
 3. On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı gün, ücretli izin verilir. Bu izin günleri, iş günü olup, bu süreler içine rastlayan hafta tatili, genel tatil ve ulusal bayram günleri bu süreye ilave edilir.

6.   İşçi, hafta tatili ücretine ne kadar çalışmakla hak kazanır?

 • İşçi işyerinde uygulanan haftalık çalışma günlerinde tam olarak çalıştığı takdirde hak kazanır.

7. İşçinin hafta tatiline hak kazanması için çalışılmış olarak kabul edilen haller nelerdir?

 • İşçinin hafta tatiline hak kazanması için çalışılmış gibi kabul edilen haller:
 1. Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri,
 2. Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri.

8.   İşçilik haklarından doğan alacakların zaman aşımı süresi nedir?

 • Kıdem tazminatı dışındaki işçilik hakları, 5 yıllık zaman aşımına, kıdem tazminatı ise on yıllık zaman aşımına tabidir.

9.   Servis aracının kaza yapması nedeniyle zarara uğrayan işçilerin tazminat talebi var mıdır?

 •  İşçilerin taşınması için kiralanan aracın şoförünü işverenin emir ve talimatı altında saymak gerekir. Böyle olunca araçta meydana gelen trafik kazasında zarar gören işçilerin işverene karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakları vardır.

10.  İşçinin hangi miktardaki devamsızlığı halinde iş akdi tazminatsız ve ihbarsız fesih edilebilir?

 •  İşçinin, işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü , yahut bir ayda üç iş gününü işe devam etmemesi halinde hizmet akdi tazminatsız ve ihbarsız feshedilebilir. Buradaki bir aylık süre, takvim ayı değil, işçinin ilk devamsızlık ettiği tarihten itibaren 30 günü kapsayan süredir.

11.  İşten ayrılma halinde kullanılmayan izin hakkı nasıl hesaplanır?

 • İşyerinde yeni yıllık izne hak kazanabilmek için, bir evvelki yıllık izne hak kazanma tarihinden itibaren en az bir yıllık sürenin geçmiş olması gerekmektedir.
 • Buna göre izne hak kazanan işçinin işten ayrılması halinde hak kazandığı izin süresinin ücreti, işyerindeki son almakta olduğu çıplak brüt ücreti üzerinden hesaplanarak kendisine nakit olarak ödenir.
 • İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17 nci maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27 nci madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.

12.  Rapor alınmadan tedavi masrafları kime ödetilir mi?

 • İşveren, sağlık raporu almadan bünyece elverişli olmadığı halde ağır ve tehlikeli işte çalıştırması durumunda masrafları işveren ödemek durumundadır.

13.  Özel şirketlerde maaşlara zam en fazla ne kadar sürede yapılmalıdır?

 •    Maaş zammı konusunda yasada herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Zam konusu iş akitlerinde işçi ile işverenin anlaşmasına göre belirlenir.

14.  Malulen emekli olabilmek için gerekli olan asgari şartlar nelerdir?

 •  En az 5 yıl boyunca, 1800 gün SSK Primi ödemiş olmak ve malulen emekli olabilecek sağlık problemi olduğunu SSK Hastanesi`nden alınan heyet raporu ile belgelemek.

15.  İşçinin görevini tam olarak yerine getirmemesi haklı bir fesih nedeni teşkil eder mi?

 • Feshin geçerli sebebe dayandırılması; 4857 sayılı iş kanunu'nun 18. maddesiyle düzenlenmektedir.   Buna göre;
 1. İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan sebepler: Ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma,
 2. İşçinin davranışlarından doğan sebepler: İşverene zarar vermek ya da zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak,
 3. İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler
 4. Fesih için geçerli neden teşkil etmektedir.

16.  Bordroda yer alan normal çalışma, genel tatil, hafta tatili, satış primi, ek ödemeler toplamı ve özel indirim konularını açıklar mısınız?

 •  Normal Çalışma : İş Kanunu'na göre günde 7.5 saat, haftada 45 saat, ayda 225 saattir.
 • Genel Tatil : Resmi, dini bayramlar ve yılbaşı tatilidir.
 • Hafta Tatili : 6 gün çalışmadan sonra hakkedilen 1 günlük tatildir.
 • Satışdan belli yüzdelerle çeşitli prim ve kazanç sağlamaktadır.Bu rakamlar çalışanın ücretine yansıtılmaktadır.
 • Ek Ödemeler Toplamı : Normal ücret dışında, bordroya dahil olan ücret sayılan gelirlerdir (prim, fazla mesai, yakacak yardımı, yemek, yol).

 

İş Tazminat Davası Nasıl Açılır

17.  SSK`lı olarak çalışan ve doğum yapmış bir bayan, doğum iznindeyken şirketinden maaş almış ise SSK`dan Analık Sigortası adı altında para alabilir mi?

 • Doğum yapan işçi raporlu iken maaş alıyorsa, doğum parasını işveren alır. Eğer işveren almaz ise çalışan alabilir.

18.   Emekli olduktan sonra aynı yerde çalışan bir kişi için yıllık izin süresi ne olmalıdır?

 •  Bu durumda yıllık izin süresi, yeni işe girişte olduğu gibi hesaplanır. Ancak; 4857 sayılı İş Kanunu'nun 53. maddesine göre "50 yaşından yukarı olan işçiler için verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz".

 

19.  Maaş+Prim usulüyle çalışan işçinin kıdem tazminatı maaşı üzerinden mi yapılır, yoksa bu kıdem tazminat hesabına primler de dahil edilir mi?

 •  Bu konuda farklı görüşler mevcut. Bizim görüşümüz; primlerin, ikramiye gibi düzenli bir ödeme şeklinde yapılıyorsa ve 12 ay boyunca ödenmesi durumunda kıdem tazminat hesabına eklenmelidir.  11 ay ödenip bir ay ödenmemiş bile olsa, kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaması gerekir.
 • Yargıtay'ın bu konuda kararları ise şöyledir: ( İŞ TAZMİNAT DAVASI )

20. Şu anda görev yaptığı firmada daha önce çalışmış, bir süre ara vermiş ve sonra tekrar burada çalışmaya başlamış, halen de devam eden bir kişinin emekliliğe hak kazandığını düşünelim.İlk ayrılışı sırasında tazminat almamış ve istifa yoksa kıdem tazminatı hesaplanmasında daha önceki yıllarda yaptığı çalışmalar dikkate alınır mı?

 •  1475 sayılı İş Kanunu`nun 14.maddesi 4. bendinde ‘İşçilerin kıdemleri, hizmet sözleşmesinde çalıştığı tüm süreler göz önüne alınarak kıdem tazminatı hesaplanır.
 • Buna göre; geçmişte çalışılan sürelerle ödenmemiş ise çalışma yıllar birleştirilir ve tazminat hesaplamasında esas alınır.

21.  Sigortalı olduktan ne kadar zaman sonra sağlık hizmetlerinden faydalanılır?

 •  İlk defa çalışmaya başlayan sigortalıların, hastalık sigortası primi ödemiş olmaları şarttır.

 

22.  Doğum sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanılabilir mi?

 • Doğum, kıdem tazminatı alınarak işten ayrılmak için bir neden değildir. Ancak; kadın işçilerin doğum yapmaları durumunda, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta ücretli izin hakları vardır. İstemeleri halinde doğum sonrası 6 aya kadar ücretsiz izin de verilebilir.

23.  Haftalık tatillerinde çalışan işçinin ücreti nasıl hesaplanır?

 •  4857 sayılı İş kanunu'nun bu konuyu düzenleyen "47." Maddesine göre; kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak tanımlanan günlerde bir iş karşılığı olmaksızın bir günlük ücretleri ödenecektir.

 

İş Tazminat Davası Nasıl Alınır

24. Askerlik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalan işçiye; kıdem tazminatı ödenir mi?

 • Kıdem tazminatını düzenleyen ve halen yürürlükte olan,"1475" sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca, muvazzaf asker olması nedeniyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alma şartı en az bir yıl çalışmış olması gerekmektedir.

25.   4857 sayılı İş Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte 4773 sayılı İş Güvencesi ile düzenlenen konular hangi kanuna tabi olacaktır?

 •   4773 sayılı İş Güvencesi Kanunu "4857" sayılı kanunla birlikte yürürlükten kalkan "1475" sayılı kanunda bir takım

26.   İş sözleşmesi işverence haksız fesih edilmesi durumunda ne yapılır?

 • Sözleşmenin feshi geçerli bir nedene dayanmak ve işçinin yazılı savunması alınmak şartıyla mümkün olabilir. İşverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle fesih hakkı saklıdır. fesih ispat yükümlülüğü işverene aittir.
 • İşe iade davasının kazanılması durumunda ne yapılır?
 • İşe iade davası 1 ay içinde karara bağlanır. Feshin geçersiz kabul edilmesi durumunda; işçi 6 iş günü içinde işe başlayacağını işverene yazılı olarak bildirir.İşveren bu başvuru üzerine  1 ay içerisinde  işçiye aynı işi vermek zorundadır.İşe başlatmaması durumunda 4 maaş katı tazminat daha ödemek zorundadır.

 

27.  Fazla mesai ücretleri kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır mı?

 •  Kıdem tazminatı hesabında, işçiye her ay düzenli ödenen para hesaba katılır. Buna göre; fazla mesai ücreti ödemeleri kıdem tazminat hesabına dahil edilmez.

28.  Aylık ücret ile çalışan personelin saat ücreti ne şekilde hesaplanacaktır?

 •  İş Kanunu'nda aylık çalışma süresi '225' saat olarak kabul edilmektedir. Buna göre, aylık ücrete bağlı olarak çalışan bir işçinin saat ücreti; aylık ücretinin '225''e bölünmesi yoluyla bulunabilecektir.

29.   Kullanılmayan yıllık izin sürelerinin ücretleri, işten ayrılmadan alınabilir mi?

 •  İş sözleşmesinin sonlandırılması durumunda kullanılmayan yıllık izin ücretleri peşin olarak ödenmek zorundadır. Ödenmemesi durumunda dava açılarak talep edilir.

Tazminat Hesaplama Araçları

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama


Aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra "Hesapla" butonuna basınız. Verileriniz alanında uzman personellerimiz tarafından değerlendirilecek ve size 24 Saat içerisinde dönüş yapılacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İş Tazminat Davası Nasıl Açılır Alınır - Yorum
  ZEKİ ORAN -
  5 Ağustos 2016

  İnsanlara karşı ne zorbalığa başvurun, ne de ezilip büzülün. En etkili yol, hem güçlü hem vicdanlı olmaktır.

  Cevapla
 • İş Tazminat Davası Nasıl Açılır Alınır - Yorum
  SEHER ÖZÇAM -
  13 Ağustos 2016

  İş Tazminat Davası Nasıl Açılır Alınır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

  Cevapla
 • İş Tazminat Davası Nasıl Açılır Alınır - Yorum
  İZEL BİÇKES -
  18 Ağustos 2016

  İş Tazminat Davası Nasıl Açılır Alınır Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

  Cevapla
 • İş Tazminat Davası Nasıl Açılır Alınır - Yorum
  Mustafa.K. -
  28 Mart 2017

  4yil çalistiktan sonra asker ucretle maas zaam yoksa sonra baska bir is bulduktan sonra daha iyi bir yer ve Maas o sebeble is birakp tazminat alabilirmi ve nasil illami istifa yazmak gerekir

  Cevapla
 • İş Tazminat Davası Nasıl Açılır Alınır - Yorum
  Çağrı Altun -
  30 Ocak 2018

  Merhabalar efendim benim bir sorunum var. Bilgi edinmek istiyorum.Ben özel güvenlik gorevlisiyim ve .. senedir çalışmaktayım. Bekcilik alımlarına müracaat ettim ve kazandim. Dolayisiyla isyerimden ayrılmak durumundayim şuan herhangi bir evrak fln imzalamadim. İstifada etmedim tazminat alabilir miyim yasal hakkım var mı? ilgilenirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler ...

  Cevapla
Yorum Bırak