İşe Gelmeme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Fesihi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İşe Gelmeme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Fesihi

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Fesihi

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Fesihi

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Fesihi

İş kanunu çalışma esaslarını düzenleyen işvereni ve işçinin haklarının korunması ve iş hayatını düzenleyen önemli unsurdur.

İş kanununa göre işçinin işyerinde çalışma kurallarına ve disiplinine uymak zorunluluğu vardır. Yargıtay kararlarına göre işe gelmeme işveren tarafından iş sözleşmesinin feshi sebebpleri arasında sayılmıştır.

İşe gelmeme nedeniyle tutulan tutanakların herzaman hazırlanır olması, tutanaklardaki isimleri iş mahkemesince dinlenmemesi, veya ifadelerde farklı beyanları olması, işe gelmeme olgusunu her zaman irdelenmesi gereğini ortaya koymaktadır. İşe gelme tutanağı ile iş sözleşmesinin feshedilmesi konusu ise işverence en çok kullanılan feshi sebebidir.

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Fesihi Yargıtay Kararı

Somut uyuşmazlıkta davalı vekili, cevap dilekçesinde mağaza müdürü olan davacının işten ayrılmak istediği, bu kapsamda mağazada sayım yapıldığı ve sayım nedeniyle ortaya çıkan fazla ürün nedeniyle savunmasının alınmak istendiği ancak davacının savunma vermekten imtina ettiği ve sonraki günlerde işe gelmemesi nedeniyle iş akdinin devamsızlık nedeniyle sona erdirildiğini ve davanın iş akdinin sonlandırılmasından önce açıldığını savunmuştur.

Savunma istem yazısından anlaşılacağı üzere, davacıdan davranışları ve verimi nedeniyle savunma istendiği kuşkusuzdur. Ancak 13.05.2015 tarihli tutanakla mağaza müdürü olan davacının mağazayı işverenin başka bir çalışanına devrettiği gözetildiğinde, savunma istem yazısının iş akdini sonlandırma iradesini ortaya koyan 13.05.2015 tarihli tutanaktan sonra, bir başka anlatımla iş akdinin feshinden sonra istendiği anlaşılmaktadır.

Bu durum karşısında; mahkemenin feshin devamsızlık nedenine dayandığı ve davanın fesih tarihinden önce açıldığı yönündeki tespitleri hatalıdır. Yukarıda belirtilen tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde, devamsızlık tutanakları ve savunma istem yazısının iş akdinin sonlandırılmasından sonra tutulduğu ve ispat yükü kendisinde olan davalı tarafın, mağazanın davacıdan devir alınmasının nedeni konusunda ileri sürdüğü istifa olgusunu,

Bir başka anlatımla iş akdinin davacı tarafından sonlandırıldığı iddiasını veya iş akdinin geçerli veya haklı nedenle işverence feshedildiğini ortaya koyup ispatlayamadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi isabetsizdir.

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Fesihi Örnek Yargı Kararı

ALACAK DAVASI – İŞVERENCE GÖNDERİLEN İŞÇİYİ İŞE DAVET ETMEKLE BİRLİKTE GELMEMESİ HALİNDE SÖZLEŞMEYİ FESHEDECEĞİ UYARISINI İÇERDİĞİ – SÖZLEŞMENİN İŞÇİ TARAFINDAN EYLEMLİ OLARAK FESHEDİLDİĞİ SONUCUNA VARILDIĞI

ÖZET: Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshine ilişkin yazılı bir fesih bildirimi bulunmamaktadır. Ancak davacı tanıkları davacının hak ettiğini ileri sürdüğü fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle işten ayrıldığını belirtmiş, diğer taraftan işveren de gönderdiği ihtarname ile davacı işçiyi işe dönmeye davet etmiştir.

İşverence gönderilen ihtarname fesih iradesini göstermemekte, işçiyi işedavet etmekle birlikte, gelmemesi halinde sözleşmeyi feshedeceği uyarısını içermektedir. Her iki delilin bir arada değerlendirilmesinde sözleşmenin işçi tarafından eylemli olarak feshedildiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç itibariyle, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor