İşe Gelmeme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Fesihi | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Fesihi

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Fesihi

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Fesihi Nasıl Olmalı? İş sözleşmesinin feshedilmesi, İş Kanunu’nda belirlenen haklı nedenlerle derhal yapılması mümkün olan bir eylemdir.

İş sözleşmesinin feshedilmesi hem işçi hem de işveren tarafından yapılabilmektedir.

İş sözleşmesinin kanun çerçevesinde derhal feshedilebilmesi için haklı nedenlerden biri olan işe gelmeme nedeniyle iş akdinin feshi yapılabilmektedir.

İş Sözleşmesinin Feshi İçin Geçerli Olan Devamsızlık Süresi

İşçinin işverenden habersiz şekilde ya da geçerli bir neden olmaksızın işe kanun kapsamında belirlenen sürelerde devamsızlığı durumunda işveren iş sözleşmesini derhal feshedebilmektedir.

İş sözleşmesinin feshi için devamsızlık süreleri 4857 sayılı kanunun 25/2-g maddesi kapsamında düzenlenmiştir. İşçi işverenden izin almadan ya da haklı bir sebebi bulunmadan;

 • Arka arkaya iki iş günü ya da,
 • Bir ay içerisinde üç iş günü ya da,
 • Bir ay içerisinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü devamsızlık yapar ise işveren iş sözleşmesini derhal feshedebilmektedir.

İşe Gelememe Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde Şartlar Nelerdir?

İşe gelmeme nedeniyle iş sözleşmesinin feshinin haklı olarak gerçekleşebilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • İşçinin yaptığı devamsızlık günlerinde işçinin çalışma borcu bulunmamalıdır. Yani işçi kanun kapsamında verilen tatil günlerinde ya da raporlu olduğu günlerde devamsızlık yapmış sayılmaz.
 • İşçi kanun kapsamında belirlenen sürelerde ardı ardına devamsızlık yapmalıdır.
 • İşçinin bir gün devamsızlık yapıldığının sayılabilmesi için bir tam günlük çalışma süresi boyunca işe gelmemiş olması gerekmektedir.
 • İşveren işçinin işe gelmemesi nedeniyle iş sözleşmesini feshediyorsa bu iddiasını ispatlamak ile yükümlüdür.
 • İşe gelmeme nedeniyle sözleşmenin iptal edilebilmesi için feshin mutlaka diğer tarafa bildirilmesi gerekmektedir.

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Sözleşmesi Feshedilmeden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

İş sözleşmesi feshedilmeden önce işveren tarafından mutlaka devamsızlık tutanakları düzenlenmektedir. Devamsızlık nedeniyle iş akdinin feshi ihtarnamesi noter tarafından işçinin adresine gönderilmelidir.

Gerekli savunmayı yapması ve haklı bir nedeni olup olmadığı konusunda işçiye süre verilmektedir. İhtarnamenin işçiye gönderilip gönderilmediği mutlaka takip edilmelidir. Bunun için E-Devlet sistemi üzerinden PTT gönderi takip hizmeti kullanılabilmektedir.

İş kanunu çalışma esaslarını düzenleyen işvereni ve işçinin haklarının korunması ve iş hayatını düzenleyen önemli unsurdur.

İş kanununa göre işçinin işyerinde çalışma kurallarına ve disiplinine uymak zorunluluğu vardır. Yargıtay kararlarına göre işe gelmeme işveren tarafından iş sözleşmesinin feshi sebebpleri arasında sayılmıştır.

İşe gelmeme nedeniyle tutulan tutanakların herzaman hazırlanır olması, tutanaklardaki isimleri iş mahkemesince dinlenmemesi, veya ifadelerde farklı beyanları olması, işe gelmeme olgusunu her zaman irdelenmesi gereğini ortaya koymaktadır. İşe gelme tutanağı ile iş sözleşmesinin feshedilmesi konusu ise işverence en çok kullanılan feshi sebebidir.

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Fesihi Yargıtay Kararı

Somut uyuşmazlıkta davalı vekili, cevap dilekçesinde mağaza müdürü olan davacının işten ayrılmak istediği, bu kapsamda mağazada sayım yapıldığı ve sayım nedeniyle ortaya çıkan fazla ürün nedeniyle savunmasının alınmak istendiği ancak davacının savunma vermekten imtina ettiği ve sonraki günlerde işe gelmemesi nedeniyle iş akdinin devamsızlık nedeniyle sona erdirildiğini ve davanın iş akdinin sonlandırılmasından önce açıldığını savunmuştur.

Savunma istem yazısından anlaşılacağı üzere, davacıdan davranışları ve verimi nedeniyle savunma istendiği kuşkusuzdur. Tarihli tutanakla mağaza müdürü olan davacının mağazayı işverenin başka bir çalışanına devrettiği gözetildiğinde, savunma istem yazısının iş akdini sonlandırma iradesini ortaya koyan tarihli tutanaktan sonra, bir başka anlatımla iş akdinin feshinden sonra istendiği anlaşılmaktadır.

Bu durum karşısında; mahkemenin feshin devamsızlık nedenine dayandığı ve davanın fesih tarihinden önce açıldığı yönündeki tespitleri hatalıdır.

Yukarıda belirtilen tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde, devamsızlık tutanakları ve savunma istem yazısının iş akdinin sonlandırılmasından sonra tutulduğu ve ispat yükü kendisinde olan davalı tarafın, mağazanın davacıdan devir alınmasının nedeni konusunda ileri sürdüğü istifa olgusunu,

Bir başka anlatımla iş akdinin davacı tarafından sonlandırıldığı iddiasını veya iş akdinin geçerli veya haklı nedenle işverence feshedildiğini ortaya koyup ispatlayamadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi isabetsizdir.

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Fesihi Örnek Yargı Kararı

ALACAK DAVASI – İŞVERENCE GÖNDERİLEN İŞÇİYİ İŞE DAVET ETMEKLE BİRLİKTE GELMEMESİ HALİNDE SÖZLEŞMEYİ FESHEDECEĞİ UYARISINI İÇERDİĞİ.

SÖZLEŞMENİN İŞÇİ TARAFINDAN EYLEMLİ OLARAK FESHEDİLDİĞİ SONUCUNA VARILDIĞI.

ÖZET: Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshine ilişkin yazılı bir fesih bildirimi bulunmamaktadır. Ancak davacı tanıkları davacının hak ettiğini ileri sürdüğü fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle işten ayrıldığını belirtmiş, diğer taraftan işveren de gönderdiği ihtarname ile davacı işçiyi işe dönmeye davet etmiştir.

İşverence gönderilen ihtarname fesih iradesini göstermemekte, işçiyi işedavet etmekle birlikte, gelmemesi halinde sözleşmeyi feshedeceği uyarısını içermektedir.

Her iki delilin bir arada değerlendirilmesinde sözleşmenin işçi tarafından eylemli olarak feshedildiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç itibariyle, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Makalemizde İşe Gelmeme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Fesihi konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

29 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
  BİZE ULAŞIN

  İletişim Bilgileri