Atla

İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır


İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır

İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır

İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır?

İstihkak Davası Nasıl Açılır ya da İstihkak Davası Nerede Açılır sorusu davanın öneminden kaynaklanmaktadır. Kendisine istihkak isteğinde bulunmak imkânı verilmemiş olan üçüncü şahıs, haczedilen şey ile ilgili ya da satılıp da bedeli henüz alacaklıya verilmemişse bedeli ile ilgili, hacze ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde, tetkik merciinde istihkak davası açabilir. Aksi takdirde aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder.

Bu halde davacının isteği üzerine merci hakimi takibin talik edilip edilmemesi ile ilgili 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 96 ve 97. madde hükümleri kapsamında acele karar vermeye mecburdur. Bu karar diğer taraf dinlenmeksizin de verilebilir.

İstihkak Davası Nasıl Görülür?

İstihkak davası neticelenmeden mahcuz mal paraya çevrilmiş bulunursa merci hakimi işbu bedelin yargılama neticesine kadar ödenmemesi ya da teminat karşılığında ya da halin icabına göre teminatsız derhal alacaklıya verilmesi konusunda ilaveten karar verir. Mal satılıp bedeli alacaklıya ödenmişse istihkak davası değil, borçluya karşı nedensiz zenginleşme davası açılabilir.

 

İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır

İstihkak davasına genel hükümler kapsamında ve kolay yargılama usulüne göre bakılır.Mahcuz eşya hakkında icra memuruna dermeyan edilen iddiada üçüncü şahıs ve borçlunun birleşmeleri alacaklıya müessir değildir. Üçüncü şahsın bu iddiasını ispat etmesi lazımdır. Ancak üçüncü şahsın mahcuz eşyanın kendisinin mülkü ya da kendisine merhun olduğu ile ilgiliki iddiasının borçlu tarafından kabulü kendi aleyhine delil teşkil eder ve ileride bu ikrara aykırı hiçbir iddiada bulunamaz. Bir menkul malı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır.

 

Borçlu ile üçüncü şahısların menkul malı beraber ellerinde bulundurmaları durumunda dahi mal borçlu elinde addolunur. Birlikte oturulan yerlerdeki mallardan mahiyetleri itibariyle kadın, erkek ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar ya da örf ve adet, sanat, meslek ya da meşgale icabı olanlar bunların farz olunur. Bu karinenin aksini ispat külfeti iddia eden şahsa düşer.

İstihkak Davasında Süreç

İstihkak davacısı malı ne suretle iktisap ettiğini ve borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili neden ve hadiseleri göstermek ve bunları ispat etmekle mükelleftir. İstihkak davasında ispat bakımından herhangi bir delil sınırlaması bulunmamaktadır. Hakim yemin teklif edebileceği gibi tanık da dinleyebilir ve delilleri serbestçe takdir eder.

İstihkak davası üzerine takibin talikine karar verilip de neticede dava reddolunursa alacaklının alacağından bu dava bundan dolayı istifası geciken miktarın yüzde kırkından aşağı olmamak üzere davacıdan tazminat alınmasına hükmolunur. Davanın reddi ile ilgiliki karara karşı istinaf ya da temyiz yoluna başvuran istihkak davacısı icra dairesinden 36 ncı maddeye göre süre isteyebilir.

İstihkak davası sabit olur ve istihkak iddiasına karşı itiraz eden alacaklı ya da borçlunun kötü niyeti tahakkuk ederse haczolunan malın dşayetinin yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere itiraz edenden tazminat alınmasına asıl dava ile beraber hükmolunur.Koca aleyhine yapılmış bir hacizde karı kişisel malları üzerindeki haklarını kendisi takip edebilir.

İstihkak Davası Nasıl Açılır

İstihkak davasına karşı haczi yaptıran alacaklı 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 11 inci babı hükümlerine dayanarak ve geçici ya da net aciz belgesi ibrazına mecbur olmaksızın mütekabilen iptal davası açabilir.İstihkak davaları süratle ve diğer davalardan önce görülerek karara bağlanır. İstihkak davası sonucunda verilen kararlar net hüküm teşkil eder. Dava devam ederken haciz kalkarsa dava konusuz kalır. Verilen kararlar temyiz edilebilir. Borçlunun itiraz etmemesi sebebiyle davalı tarafta gösterilmemesi durumunda hüküm onun ile ilgili net hüküm oluşturmaz.

Dava reddedilirse haciz netleşir. Daha önce haczin ertelenmesine karar verilmişse davacı aleyhine tazminata hükmedilir. Bu tazminata karar verilmesi için talepte bulunulması gerekmez. Dava kabul edilirse mal üçüncü kişinin hakkı saklı kalmak kaydıyla haczolunur. Mülkiyet hakkı varsa haciz kalkar ve yüzde on beş tazminata hükmolunur. Haksız hacizden doğan gerçek zararların tazmini genel hükümler kapsamında istenebilir.

İstihkak Davası Nerede Açılır?

İstihkak Davası Nerede Açılır sorusuna verilecek yanıt;  Haciz, icra takibinin yapıldığı yerde konulmuş ise üçüncü kişi ya da alacaklı yanca istihkak davası icra takibinin yapıldığı yerde açılabilir.  Haciz, takip icra dairesinin talimatı üzerine (istinabe yolu ile) diğer bir icra dairesine konulmuş ise üçüncü kişi ya da alacaklı yanca istihkak davası hacizli malın bulunduğu yerde açılabilir.

Üçüncü kişi ya da alacaklı yanca istihkak davası, yasada ilaveten öngörülmüş olmadıkça, davalının ikametgahı mahkemesinde açılabilir. (Taşınmazlara dair istihkak davası ile iflastaki istihkak davası istisnalara örneğin sayılabilir.) Haczi uygulayan talimat icra dairesinin bulunduğu yer ile hacizli malın bulunduğu yer, hatta takip yerinin tek tek olması durumunda yalnız üçüncü kişi tarafından istihkak davası hacizli malın bulunduğu İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır açılabilir.

Yargıtay Kararı - İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır?

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2016/1877 Karar: 2016/8673 Karar Tarihi: 11.05.2016 İSTİHKAK DAVASI - DAVACI ÜÇÜNCÜ KİŞİ İLE DAVALI BORÇLUNUN FAALİYET ADRESLERİNİN ORGANİK KARIŞIKLIĞA SEBEP OLACAK ŞEKİLDE YAKIN OLDUĞU - ALACAKLININ KÖTÜ NİYETLİ OLARAK HACİZ TALEP ETMEDİĞİ - ALACAKLI ALEYHİNE KÖTÜNİYET TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

ÖZET: Somut olayda, bilhassa davacı 3. kişi ile davalı borçlunun faaliyet adreslerinin organik bağa işaret etmeyecek, yalnız karışıklığa yol açacak biçimde yakın olması hususu da nazara alındığında alacaklının kötü amaçlı olarak haciz talep ettiğinden söz edilemez. Buna göre, İİK'nin ………….. maddesinde aranan yasal şartlar oluşmadığından davalı alacaklı aleyhine kötüniyet tazminatına hükmedilmesi hatalı olmuştur. Ne var ki yapılan bu yanlışlığın giderilmesi, yargılamanın yenidenını gerektirir nitelikte görülmediğinden hükmün düzeltilerek onanması makul görülmüştür.

Makelede İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır konusu bilgi amaçlı verilmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • DAĞHAN YEGİN -
  5 Ağustos 2016

  Kuvvetsiz adalet aciz, adaletsiz kuvvet de zalimdir. (Pascal)

  Cevapla
 • SANER AKYILDIZ -
  8 Ağustos 2016

  İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

  Cevapla
 • CİHAT BÜYÜKBAYRAM -
  17 Ağustos 2016

  İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler....

  Cevapla
 • Simge -
  1 Aralık 2016

  İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

  Cevapla
 • Müge -
  13 Ocak 2017

  İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

  Cevapla
Yorum Bırak