İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır?

İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır?

İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır?

İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır?

İstihkak Davası Nasıl Açılır ya da İstihkak Davası Nerede Açılır sorusu davanın öneminden kaynaklanmaktadır. Kendisine istihkak isteğinde bulunmak imkânı verilmemiş olan üçüncü şahıs, haczedilen şey ile ilgili ya da satılıp da bedeli henüz alacaklıya verilmemişse bedeli ile ilgili, hacze ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde, tetkik merciinde istihkak davası açabilir.

Borçlu ile üçüncü şahısların menkul malı beraber ellerinde bulundurmaları durumunda dahi mal borçlu elinde addolunur. Birlikte oturulan yerlerdeki mallardan mahiyetleri itibariyle kadın, erkek ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar ya da örf ve adet, sanat, meslek ya da meşgale icabı olanlar bunların farz olunur. Bu karinenin aksini ispat külfeti iddia eden şahsa düşer.

İstihkak Davasında Süreç Nasıl İlerler

İstihkak davacısı malı ne suretle iktisap ettiğini ve borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili neden ve hadiseleri göstermek ve bunları ispat etmekle mükelleftir. İstihkak davasında ispat bakımından herhangi bir delil sınırlaması bulunmamaktadır. Hakim yemin teklif edebileceği gibi tanık da dinleyebilir ve delilleri serbestçe takdir eder.

İstihkak davası üzerine takibin talikine karar verilip de neticede dava reddolunursa alacaklının alacağından bu dava bundan dolayı istifası geciken miktarın yüzde kırkından aşağı olmamak üzere davacıdan tazminat alınmasına hükmolunur. Davanın reddi ile ilgiliki karara karşı istinaf ya da temyiz yoluna başvuran istihkak davacısı icra dairesinden 36 ncı maddeye göre süre isteyebilir.

İstihkak davası sabit olur ve istihkak iddiasına karşı itiraz eden alacaklı ya da borçlunun kötü niyeti tahakkuk ederse haczolunan malın dşayetinin yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere itiraz edenden tazminat alınmasına asıl dava ile beraber hükmolunur.Koca aleyhine yapılmış bir hacizde karı kişisel malları üzerindeki haklarını kendisi takip edebilir.

İstihkak davasına karşı haczi yaptıran alacaklı 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 11 inci babı hükümlerine dayanarak ve geçici ya da net aciz belgesi ibrazına mecbur olmaksızın mütekabilen iptal davası açabilir.İstihkak davaları süratle ve diğer davalardan önce görülerek karara bağlanır.

İstihkak davası sonucunda verilen kararlar net hüküm teşkil eder. Dava devam ederken haciz kalkarsa dava konusuz kalır. Verilen kararlar temyiz edilebilir. Borçlunun itiraz etmemesi sebebiyle davalı tarafta gösterilmemesi durumunda hüküm onun ile ilgili net hüküm oluşturmaz.

Dava reddedilirse haciz netleşir. Daha önce haczin ertelenmesine karar verilmişse davacı aleyhine tazminata hükmedilir. Bu tazminata karar verilmesi için talepte bulunulması gerekmez. Dava kabul edilirse mal üçüncü kişinin hakkı saklı kalmak kaydıyla haczolunur. Mülkiyet hakkı varsa haciz kalkar ve yüzde on beş tazminata hükmolunur. Haksız hacizden doğan gerçek zararların tazmini genel hükümler kapsamında istenebilir.

İstihkak Davası Nerede Açılır?

İstihkak Davası Nerede Açılır sorusuna verilecek yanıt;  Haciz, icra takibinin yapıldığı yerde konulmuş ise üçüncü kişi ya da alacaklı yanca istihkak davası icra takibinin yapıldığı yerde açılabilir.

Haciz, takip icra dairesinin talimatı üzerine (istinabe yolu ile) diğer bir icra dairesine konulmuş ise üçüncü kişi ya da alacaklı yanca istihkak davası hacizli malın bulunduğu yerde açılabilir.

Üçüncü kişi ya da alacaklı yanca istihkak davası, yasada ilaveten öngörülmüş olmadıkça, davalının ikametgahı mahkemesinde açılabilir. (Taşınmazlara dair istihkak davası ile iflastaki istihkak davası istisnalara örneğin sayılabilir.)

Haczi uygulayan talimat icra dairesinin bulunduğu yer ile hacizli malın bulunduğu yer, hatta takip yerinin tek tek olması durumunda yalnız üçüncü kişi tarafından istihkak davası hacizli malın bulunduğu İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır açılabilir.

Yargıtay Kararı – İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır?

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2016/1877 Karar: 2016/8673 Karar Tarihi: 11.05.2016

İSTİHKAK DAVASI – DAVACI ÜÇÜNCÜ KİŞİ İLE DAVALI BORÇLUNUN FAALİYET ADRESLERİNİN ORGANİK KARIŞIKLIĞA SEBEP OLACAK ŞEKİLDE YAKIN OLDUĞU.

ALACAKLININ KÖTÜ NİYETLİ OLARAK HACİZ TALEP ETMEDİĞİ – ALACAKLI ALEYHİNE KÖTÜNİYET TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

ÖZET: Somut olayda, bilhassa davacı 3. kişi ile davalı borçlunun faaliyet adreslerinin organik bağa işaret etmeyecek, yalnız karışıklığa yol açacak biçimde yakın olması hususu da nazara alındığında alacaklının kötü amaçlı olarak haciz talep ettiğinden söz edilemez.

Buna göre, İİK’nin ………….. maddesinde aranan yasal şartlar oluşmadığından davalı alacaklı aleyhine kötüniyet tazminatına hükmedilmesi hatalı olmuştur. Ne var ki yapılan bu yanlışlığın giderilmesi, yargılamanın yenidenını gerektirir nitelikte görülmediğinden hükmün düzeltilerek onanması makul görülmüştür.

Makelede İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır konusu bilgi amaçlı verilmiştir.

İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI - DAVAYA KONU ASANSÖRÜN ÜZERİNDE BULUNDUĞU TAŞINMAZIN BÜTÜNLEYİCİ PARÇASI VEYA EKLENTİSİ OLUP OLMADIĞININ TESPİT EDİLECEĞİ - YENİ KURULDAN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI – DAVAYA KONU ASANSÖRÜN ÜZERİNDE BULUNDUĞU TAŞINMAZIN BÜTÜNLEYİCİ PARÇASI VEYA EKLENTİSİ OLUP OLMADIĞININ TESPİT EDİLECEĞİ – YENİ KURULDAN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: İnşaat mühendisi, makina mühendisi ve hukukçu (bütünleyici parça- eklenti arasındaki farklar konusunda bilgi ve ehliyet sahibi) bilirkişiden oluşacak yeni bir bilirkişi heyetine inceleme yaptırılarak, davaya konu asansörün üzerinde bulunduğu taşınmazın (otelin) bütünleyici parçası veya eklentisi olup olmadığının tespit edilmesi.

Bu hususları gösterir hüküm kurmaya ve denetime elverişli rapor alınması, bundan sonra dosyadaki diğer bilgi ve belgeler de dikkate alınarak uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme neticesinde yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

0 Yorum

Yorum Bırak