İstinaf Başvuru Dilekçesi

İstinaf Başvuru Dilekçesi, başvuranın kimliği ve imzasıyla, başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması durumunda diğer hususlar bulunmasa bile reddolunmayıp, 355 inci madde çerçevesinde gerekli inceleme yapılır.  İstinaf dilekçesi, kararı veren mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine verilebilir. İstinaf dilekçesi hangi mahkemeye verilmişse, o mahkemece bölge adliye mahkemesi başvuru defterine kaydolunur ve başvurana ücretsiz bir alındı belgesi verilir.

İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Miktar veya değeri binbeşyüz Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir. İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtay’a başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin nihai kararlarına karşı, bölge adliye mahkemelerine başvurulabilir. (6100 S. K. m. 341)

İstinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır. Bu süre, ilamın usulen taraflardan her birine tebliğiyle işlemeye başlar. İstinaf yoluna başvuru süresine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır. Başvuru yapıldıktan sonra feragat edilirse, dosya bölge adliye mahkemesine gönderilmez ve kararı veren mahkemece başvurunun reddine karar verilir. Dosya, bölge adliye mahkemesine gönderilmiş ve henüz karara bağlanmamış ise başvuru feragat nedeniyle reddolunur.

 İstinaf yoluna başvurma, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanununun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü saklıdır. Nafaka kararlarında icranın geri bırakılmasına karar verilemez

İstinaf Başvuru Dilekçesi Örneği – İstinaf Başvuru Dilekçesi

…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİİLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

…..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

 İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN DAVACI/DAVACILAR;

 ADI VE SOYADI                                        :

 TC KİMLİK NUMARASI                         :

 ADRES                                                         :

 VEKİLİ                                                        : Av.İlkay UYAR KABA

DAVALI/DAVALILAR;

 ADI VE SOYADI                                        :

 KİMLİK NUMARASI :

ADRESİ                                                        :

 VEKİLİ                                                        :

TALEBİN KONUSU             :(…)…………..Hukuk Mahkemesi’nin …/…/….   Gün ve …/… E.  …/… K.   sayılı kararının istinaf incelemesi isteminden ibarettir.

 KARARIN TEBLİĞ TARİHİ                   : …/…/…

KARARIN ÖZETİ                                     :(…)………… Hukuk Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda; “……………………………………isteminin tümden reddi” ne şeklinde bir hükümle müvekkillerimiz ……………….tazminat isteminin reddine ilişkin karar.

BAŞVURU SEBEPLERİ VE GEREKÇESİ;

 DAVANIN ÖZETİ:

 Müvekkilimiz; ……………………………………….r.

Müvekkilimiz …………………………. sabittir.

Müvekkilimiz, …………………………………………… maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuştur.

İlk derece mahkemesi olan (…)……………………. Hukuk Mahkemesi tarafından; “……………………………….. manevi tazminat isteği reddedilmelidir.” şeklinde bir gerekçe (EK-3)ile tazminat istemimiz reddedilmiştir.

  1. A) USUL YÖNÜNDEN BAŞVURU SEBEPLERİMİZ : Müvekkillerimiz…………………………………………………..Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 253. maddesine aykırı olarak hüküm kurulması hatalıdır.

 

B)ESAS YÖNÜNDEN BAŞVURU SEBEPLERİMİZ              : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 8. ……………………………………………………………. hükmü hukuka aykırıdır.

 TALEP SONUCU                                       :Müvekkillerimiz ……………………………………………………….. tazminata hükmedilmesini, vekalet ücreti ve masrafların karşı tarafa yüklenmesini talep ederiz.

EKLER                                                        :          

  • Tanık …………………
  • Nüfus Kayıt Örneği
  • (…)…………..Hukuk Mahkemesi’nin …/…/…. Gün ve …/… E. …/… K.   sayılı kararı

(İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN)

DAVACI/DAVACILAR VEKİLİ Av.İlkay UYAR KABA

İstinaf Başvuru Dilekçesi

İstinaf Başvuru Dilekçesi

Makalede İstinaf Başvuru Dilekçesi bilgi amaçlı hazırlanmıştır.

BU KONULARDA FAYDALI OLABİLİR

İş hukuku avukatı konusunda makalelere göz atınız.

Boşanma avukatı konusunda makalelere göz atınız

İş kazası Tazminat konusunda makalelere göz atınız

Anlaşmalı Boşanma konusunda makalelere göz atınız