Hukuk Davalarında İstinaf Başvurusu Dilekçesi

Hukuk Davalarında ilk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü halinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir.

Hukuk İstinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve imzasıyla, başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması durumunda diğer hususlar bulunmasa bile red olunmayıp, 355 inci madde çerçevesinde gerekli inceleme yapılır.

Hukuk davalarında İstinaf dilekçesi verilirken, istinaf kanun yoluna başvuru için gerekli harçlar ve tebliğ giderleri de dahil olmak üzere tüm giderler ödenir. Bunların hiç ödenmediği veya eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa, kararı veren mahkeme tarafından verilecek bir haftalık kesin süre içinde tamamlanması, aksi halde başvurudan vazgeçmiş sayılacağı hususu başvurana yazılı olarak bildirilir. Verilen kesin süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme başvurunun yapılmamış sayılmasına karar verir. Bu karara karşı istinaf yoluna başvurulması halinde, 346’ncı maddenin ikinci fıkrası hükmü kıyas yoluyla uygulanır.

Hukuk İstinaf dilekçesi, kararı veren mahkemece karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf, tebliğden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesini kararı veren mahkemeye veya bu mahkemeye gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verebilir.

İstinaf yoluna başvurma, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanununun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 36′ ncı maddesi hükmü saklıdır. Nafaka kararlarında icranın geri bırakılmasına karar verilemez.

Hukuk İstinaf başvurusunun kötü niyetle yapıldığı anlaşılırsa, bölge adliye mahkemesince, 329 uncu madde hükümleri uygulanır.

Hukuk Davalarında İstinaf Başvurusu Dilekçesi Örneği

…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE;

CEVAP VEREN DAVALI/DAVALILAR;

ADI VE SOYADI                                        :

  1. KİMLİK NUMARASI :

          ADRESİ                                                       :

 VEKİLİ                                                        :

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN DAVACI/DAVACILAR;

 ADI VE SOYADI                                        :

 TC KİMLİK NUMARASI                        :

 ADRES                                                         :

 VEKİLİ                                                        :

TALEBİN KONUSU             :(…)Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin … Tarih, … Esas, … Karar sayılı kararına karşı istinaf kanun yolu başvurusuna cevaplarımızdan ibarettir.

 TEBLİĞ TARİHİ                                       : …/…/…

KARARIN ÖZETİ                                     :(…)Asliye Hukuk Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda; “davalının başka biriyle resmi nikah yapmış olması davacıların iç huzurunu bozacak, onların kişilik haklarını ihlal edecek nitelikte bir olgu değildir. Şu durumda davacılar yönünden manevi tazminat isteminin tümden reddi”ne ilişkin karar.

CEVAPLAR                                                :

  •  Davacı ………………………………razı olduğunun kabulü gerekir.
  • Birlikteliğin ……………………..anlaşılmaktadır.
  • Birinci derece mahkemesi olan…………………………uygundur.

İSTEM SONUCU                                        :Yukarıda belirttiğimiz sebep ve gerekçelerle re’sen nazara alınacak hususlar dikkate alınarak; ……………………………………….arz ve talep ederiz.

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURANA CEVAP VEREN

DAVALI/DAVALILAR VEKİLİ AV.İlkay UYAR KABA