İtirazın Kaldırılması – İtirazın İptali ve Tahliye Davası | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

İtirazın Kaldırılması – İtirazın İptali ve Tahliye Davası

İtirazın Kaldırılması - İtirazın İptali ve Tahliye Davası

Kira sözleşmesine dayalı olarak yapılan tahliye istemli icra takibine itiraz edilmesi halinde kiralayan icra takibinin yapıldığı yer icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir. | İtirazın Kaldırılması – İtirazın İptali ve Tahliye Davası

Tahliye talebi noterlikçe resen tanzim veya tarih ve imzası tasdik edilmiş yahut ikrar olunmuş bir mukaveleye müstenit olup da kiracı kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair aynı kuvvet ve mahiyette bir vesika gösteremezse itiraz kaldırılır. Aksi takdirde itirazın kaldırılması talebi reddolunur.

İtirazın kaldırılması üzerine tahliye ve teslim icra edildikten veya kaldırılma talebi reddolunduktan sonra kiracının veya kiralayanın umumi hükümlere göre mahkemeye müracaat hakları saklıdır.

Mahkemede açılan davada icra takibi sırasında inkar olunan imzanın kendisine ait olduğu anlaşılan kiracı veya kiralayan para cezasına mahkum edilir.

İtirazın Kaldırılması, İtirazın İptali Ve Tahliye Davası – İstinaf Kararı

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı hakkında sözleşmeli Aile Hekimi olarak görev yaptığı Bahçelievler Yenibosna Aile Sağlığı Merkezine ait kira borcu olarak 3.601.91 TL kamu zararının tahsili talebiyle gönderilen yazıya rağmen davalının ödeme yapmadığını, davalı hakkında Bakırköy 12. İcra Dairesinin 2015/4644 E. sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, söz konusu borcun kira bedeli olmayıp,

2011/43 sayılı Genelge ve 15.06.2011 tarihli protokol neticesinde başlatılan uygulama sonrasında aile hekimlerine tahsis edilen hazine taşınmazlarının kullanımına ilişkin kamu zararı olarak nitelendirilmesi gerektiğini belirterek davalının itirazının iptalini ve %20 den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmişlerdir.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – UYUŞMAZLIĞIN KİRA İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANDIĞI – DOSYANIN GÖREVLİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLMEMESİNİN İSABETSİZ OLDUĞU – GÖREV HUSUSU KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLDUĞU.

ÖZET: Taraflar arasındaki uyuşmazlık kira ilişkisinden kaynaklanmasına rağmen dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmış ve sonuçlandırılmıştır. Mahkemece görevsizlik kararı verilerek dosyanın görevli Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekirken,

İşin esasının incelenerek yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olmuştur. Görev hususu kamu düzenine ilişkin olup, yargı organlarınca yargılamanın her aşamasında re’sen dikkate alınması gerektiğinden, dairece görev konusu res’en dikkate alınarak,

Davacı vekilinin istinaf başvurusunun görev nedeniyle kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve dosyanın görevli mahkemeye gönderilmek üzere mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. | İtirazın Kaldırılması – İtirazın İptali ve Tahliye Davası

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri