Kamulaştırma Davası Davaları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Kamulaştırma Davası Davaları

Kamulaştırma Davası Davaları

Kamulaştırma Davası Davaları

Kamulaştırma Davası Davaları

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI – TAŞINMAZLARIN SULU TARIM ARAZİSİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU – YÜZDE DÖRT ORANINDA KAPİTALİZASYON FAİZİ UYGULANMASI GEREĞİ.

ÖZET: Sulu tarım arazisi niteliğindeki taşınmazların değeri belirlenirken Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre yüzde dört oranında kapitalizasyon faizi uygulanması gerekirken, bu oranın yüzde beş olarak kabulü ile az bedel tespiti kanuna aykırı olup hükmün bu nedenle bozulması gerekir.

KAMULAŞTIRMA KONUSU İRTİFAK HAKKI VE PİLON YERİ BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI – NİZALI PARSELİN BİR BÖLÜMÜNDE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLDİĞİ – İRTİFAK HAKKININ TAŞINMAZDA MEYDANA GETİRECEĞİ DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ YÖNÜNDEN EK BİLİRKİŞİ RAPOR ALINMASI GEREĞİ.

ÖZET: Dava konusu parselin bir bölümünde ilgili Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesis edildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece bu irtifak hakkının taşınmazda meydana getireceği değer düşüklüğü yönünden bilirkişi kurulundan ek rapor alınıp, sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.

KAMULAŞTIRMA KONUSU İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI – TESPİT EDİLEN KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN ACELE EL KOYMA DOSYASINDA DEPO EDİLEN BEDEL MAHSUP EDİLDİKTEN SONRA KALAN FARK BEDELİN MİKTARININ HÜKÜM KISMINDA AÇIKÇA BELİRTİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Tespit edilen kamulaştırma bedelinden acele el koyma dosyasında depo edilen bedel mahsup edildikten sonra kalan fark bedelin miktarının hüküm kısmında açıkça belirtilmemesi ve fark bedelin hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesi hususunda bankaya müzekkere yazılmasına karar verilmemesi doğru değilse de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün onanması gerekir.

Kamulaştırma Davası Davaları | Sıkça Sorulan Sorular

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI - FEN BİLİRKİŞİSİ İLE HESAP BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ ÇELİŞKİ GİDERİLMEDEN EKSİK İNCELEME İLE HÜKÜM KURULDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Fen bilirkişi krokili raporundaY2 ile gösterilen bölümün 483,49 m² olduğu halde hesap bilirkişi raporunda 370,37m² olarak esas alınarak bedel tespit edildiğinden mahkemece bu hüküm yönünden fen bilirkişi raporuna göre 483,49 m²’lik kısmının tapusunun iptali ile yol olarak terkinine karar verildiği halde 370,37m² olarak bedelinin tahsiline karar verildiğinden bu hususdaki fen bilirkişisi ile hesap bilirkişi raporundaki çelişki giderilmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak