Kamulaştırma Davası Davaları | Ankara Avukat | Gayrimenkul Hukuku

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Kamulaştırma Davası Davaları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Kamulaştırma Davası Davaları

Kamulaştırma Davası Davaları

Kamulaştırma Davası Davaları

Kamulaştırma Davası Davaları, Kamulaştırma Davası Davaları Ne Kadar Sürer? Kamulaştırma Davası Nedir? Kamulaştırma Davaları Kaç Günde Sonuçlanır? Kamulaştırma Davası Ne Kadar Sürer?

Kamulaştırma davası açmak, Şahsa ait bir taşınmazın kamu hizmetinde kullanılması üzere devlet tarafından satın alınması durumunda mümkün olmaktadır. Yetkili idare kamu yararına gördüğü ve şahsa ait olan bir taşınmazı kamulaştırma talebinde bulunabilmektedir. Fakat burada en önemli noktalardan bir tanesi kamulaştırılacak olan taşınmazın sahibi olan kişinin de birtakım haklarının bulunmasıdır. Anayasa kapsamında devlet ve kamu tüzel kişileri kamu yararına olması koşulu ile özel mülkiyete ait bir taşınmaz malın bir kısmını ya da tamamını kamulaştırmak için yetki sahibidir.

Kamulaştırmaya Söz Konusu Olabilecek Taşınmazlar

Kamulaştırma davası 2019 yılında kamu yararına Olabilecek her türlü taşınmaz mal için açılabilmektedir. Üzerinde yapı olup olmaması fark etmeden;

  • Arsalar
  • Tarlalar
  • Araziler
  • Apartman daireleri gibi taşınmazlar kamulaştırma davası için konu olabilmektedir.

Kamulaştırma Süreci Nasıl Devam Eder?

Kamulaştırmayı talep edecek olan yetkili kurum kamu yararı adına karar aldıktan sonra ilgili onay merciine sunum yapmaktadır. İlgili onay mercii tarafından onaylanan kamulaştırma için öncelikle taşınmazın kayıtlı bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüğüne yazı yazılarak talep yapılmaktadır. Bu işlemin ardından Kıymet Takdir Komisyonu taşınmazın değerini tespit edebilmek için görevlendirilir.

Komisyonun belirlediği bedel üzerinden taşınmazın pazarlıkla satın alınabilmesi için bir uzlaşma komisyonu oluşturulmaktadır. Ardından taşınmazın sahiplerine bir yazı yazılarak söz konusu taşınmazın takas usulü ya da pazarlık ve satın alınmak istendiği bildirilir. Bildirim yapıldıktan sonra taşınmazın sahibi 15 gün içerisinde idareye başvurmalı ve belirlenen tarihte pazarlık görüşmelerini yapmalıdır. Anlaşmaya varılır ise belirlenen fiyat üzerinden satış gerçekleşir. Bu süreçte herhangi bir sorun oluşması durumunda kamulaştırma davası süreci başlamaktadır.

Kamulaştırma Türleri ve Davaları Hangileridir?

Kamulaştırma davası davaları üç farklı kamulaştırma türüne göre açılabilmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

  • Acele Kamulaştırma: Kanun kapsamında şartlara uygunluk sağlandığında taşınmazın malikine karşı acele el koyma davası açılabilmektedir.
  • Kısmi Kamulaştırma: Kamulaştırma talep edecek olan kurum bazen taşınmazın tamamı değil de bir kısmını kamulaştırmak için başvuru yapabilmektedir. Bir kısmı kamulaştırılan taşınmazın diğer kısmı için değer düşmesi yaşanır ise bu kayıp taşınmazın malikine ödenmektedir. Tam tersi olur ise yani kalan taşınmaz değer kazanır ise değer kadar kamulaştırma için ödenecek tutardan düşülmektedir. Bu durum için oluşan anlaşmazlıklarda kamulaştırma davası açılabilmektedir.
  • Trampa Yolu İle Kamulaştırma: Taşınmazın yasal sahipleri rıza gösterir ise kamulaştırma yapan kuruma ait başka bir taşınmaz ile takas yapılması yolu ile yapılan kamulaştırma türüdür.

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI – TAŞINMAZLARIN SULU TARIM ARAZİSİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU – YÜZDE DÖRT ORANINDA KAPİTALİZASYON FAİZİ UYGULANMASI GEREĞİ.

ÖZET: Sulu tarım arazisi niteliğindeki taşınmazların değeri belirlenirken Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre yüzde dört oranında kapitalizasyon faizi uygulanması gerekirken, bu oranın yüzde beş olarak kabulü ile az bedel tespiti kanuna aykırı olup hükmün bu nedenle bozulması gerekir.

KAMULAŞTIRMA KONUSU İRTİFAK HAKKI VE PİLON YERİ BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI – NİZALI PARSELİN BİR BÖLÜMÜNDE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLDİĞİ – İRTİFAK HAKKININ TAŞINMAZDA MEYDANA GETİRECEĞİ DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ YÖNÜNDEN EK BİLİRKİŞİ RAPOR ALINMASI GEREĞİ.

ÖZET: Dava konusu parselin bir bölümünde ilgili Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesis edildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece bu irtifak hakkının taşınmazda meydana getireceği değer düşüklüğü yönünden bilirkişi kurulundan ek rapor alınıp, sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.

KAMULAŞTIRMA KONUSU İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI – TESPİT EDİLEN KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN ACELE EL KOYMA DOSYASINDA DEPO EDİLEN BEDEL MAHSUP EDİLDİKTEN SONRA KALAN FARK BEDELİN MİKTARININ HÜKÜM KISMINDA AÇIKÇA BELİRTİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Tespit edilen kamulaştırma bedelinden acele el koyma dosyasında depo edilen bedel mahsup edildikten sonra kalan fark bedelin miktarının hüküm kısmında açıkça belirtilmemesi ve fark bedelin hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesi hususunda bankaya müzekkere yazılmasına karar verilmemesi doğru değilse de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün onanması gerekir.

Makalede Kamulaştırma Davası Davaları konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Gayrimenkul Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Kamulaştırma Davası Davaları | Sıkça Sorulan Sorular

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI - FEN BİLİRKİŞİSİ İLE HESAP BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ ÇELİŞKİ GİDERİLMEDEN EKSİK İNCELEME İLE HÜKÜM KURULDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Fen bilirkişi krokili raporundaY2 ile gösterilen bölümün 483,49 m² olduğu halde hesap bilirkişi raporunda 370,37m² olarak esas alınarak bedel tespit edildiğinden mahkemece bu hüküm yönünden fen bilirkişi raporuna göre 483,49 m²’lik kısmının tapusunun iptali ile yol olarak terkinine karar verildiği halde 370,37m² olarak bedelinin tahsiline karar verildiğinden bu hususdaki fen bilirkişisi ile hesap bilirkişi raporundaki çelişki giderilmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor