Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir? – Fesih

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir? – Fesih

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir? – Fesih

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir? - Fesih

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir Fesih

Satış sözleşmesi ile bir adet bağımsız bölümü davalı şirketten satın aldığını ve satış bedelini de davalı şirkete ödediğini, davalılar arasında yapılan sözleşmeye göre 2008 yılı sonunda teslim edilmesi gereken inşaatın en geç 5 aylık gecikme ile tamamlanması gerekirken tamamlanmadığını,

İnşaatın bitmemesi ve dairelerin teslim edilmemesi nedeniyle davalılara yaptığı müracaat üzerine davalı Belediyenin sorunu çözeceğini bildirdiğini ancak toplam 33 ay süre uzatımına rağmen sorunun çözülmediğini sonrasında da davalı Belediyenin kendi alacağı daireleri tamamlattıktan sonra davalı şirket ile yaptığı kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesini feshettiğini ve bu sözleşmenin 22. maddesi gereğince de fesih nedeniyle davalı şirketin hiçbir hak talep edemeyeceğini,

Tüm taşınmazların davalı Belediyeye kaldığını, inşaatın bitirilmemesinde ve ihalenin borca batık olduğu anlaşılan şirkete verilmesinde davalı Belediyenin kusurlu ve sorumlu olduğunu, projeden daire satın alan kişiler aleyhine davalıların haksız ve hukuka aykırı olarak zenginleştiğini ileri sürerek satın aldığı ve bedelini ödediği bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile adına tesciline,

Geç teslim nedeniyle kira bedeli olarak 500.00.TL ile tapu tescilinin mümkün olmaması halinde taşınmazın rayiç değerinin işleyecek ticari faizi ile tahsiline yargılama sırasında verdiği 23.05.2013 tarihli ıslah dilekçesi ile de rayiç bedel olarak Y Blok 3. Kat. 8 nolu daire için 130.000.00.TL’ nın dava tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

TAZMİNAT DAVASI – SATILAN TAŞINMAZIN TESLİM BORCUNUN İFA EDİLMEMESİ – MÜFLİS ŞİRKETİN İFLAS İDARESİNE BOZMA KARARININ TEBLİĞİ VE KARAR DÜZELTME İÇİN GEREKEN SÜRENİN BEKLENMESİNDEN SONRA KARAR VERİLMESİ.

ÖZET: Dava yüklenici şirket tarafından satılan taşınmazın teslim borcunun ifa edilmemesi nedeniyle satım sözleşmesinin alıcı tüketici tarafından feshi ve bundan doğan zararın tazmini istemine ilişkindir.

Mahkemece yapılacak iş, İcra ve İflas Kanunu’nun 194’üncü maddesinde gösterilen ve açıklanan ilkeler çerçevesinde davalı müflis şirketin iflas idaresine bozma kararının tebliği ve karar düzeltme için gereken sürenin beklenmesinden sonra hasıl olacak sonuca göre dosyanın esas defterine kaydetmek ve taraf teşkilini sağlayarak bir karar vermekten ibarettir.

Direnme kararı, bu aşamada davalı M.. Belediye Başkanlığının direnme konusu ile ilgili sair temyiz itirazları incelenmeksizin, usul yönünden bozulmalıdır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir? – Fesih | Sıkça Sorulan Sorular

ALACAK DAVASI - KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN HAKLI SEBEP OLMAKSIZIN CAYMA

ALACAK DAVASI – KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN HAKLI SEBEP OLMAKSIZIN CAYMA – ARSA SAHİPLERİNİN BAŞKA TAŞINMAZDA OTURMALARI NEDENİYLE ÖDENEN KİRA BEDELLERİNİN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE NEDEN OLMAYACAĞI – BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece yapılacak iş arsa sahiplerinin daha önce oturdukları evlerinin yıkılması sonucu bir başka taşınmazda kiracı olarak oturmaları nedeniyle davacı yüklenici tarafından daha önceden ödenen kira bedellerinin sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında değerlendirilemeyeceği ve dolayısı ile talep edilemeyeceği gözetilerek keza bilirkişi raporunda belirlenen ve hüküm altına alınan gider kalemlerinin sebepsiz zenginleşme hükümleri çerçevesinde hangilerinden arsa sahiplerinin yararlandığı hangilerinden yararlanmadığı hususları belirlenerek, proje bedeli dahil bu harcama kalemlerinden arsa sahiplerinin yararlandıkları giderleri belirleyip bu doğrultuda gerekirse ek rapor yada yeni bir bilirkişiden hükme ve denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bu hususlar gözardı edilerek eksik incelme ve hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor