Kıdem İhbar Tazminat Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Kıdem Tazminatı  > Kıdem İhbar Tazminat Davası

Kıdem İhbar Tazminat Davası

Kıdem İhbar Tazminat Davası

Kıdem İhbar Tazminat Davası, İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde verilen toplu paraya “kıdem tazminatı” denilmektedir. Kıdem tazminatının koşulları, hesabı ve ödeme şekli doğrudan İş Kanunlarında düzenlenmiştir.

İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır.

Buna göre, öncelikle iş sözleşmesinin Kanunun 24 ve 25. maddelerinde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve Kanunun 17. maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir.

4857 sayılı İş Kanunun 41. maddesine göre haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesinde, Kanunun kapsamındaki işyerleri bakımından, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil yapılmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır. Kıdem İhbar Tazminat Davası.

Yargıtay Kararı – Kıdem İhbar Tazminat Davası

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HESAPLANMASINA ESAS GİYDİRİLMİŞ ÜCRETİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRTİLEN MİKTARLARA İTİBAR EDİLMESİ GEREKİRKEN BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİBARLA HÜKÜM KURULDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: İşçi alacaklarını konu alan davada davacının kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanmasına esas giydirilmiş ücreti, işe başlatılmayıp iş akdi sonlandırıldığı tarihteki Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen bu miktarlara göre hesaplanan ücreti üzerine devamlılık arz eden para veya para ile ölçülebilen yardım ve alacakların eklenmesi suretiyle hesaplanması gerekirken.

İlk işten çıkarıldığı tarihteki ….’ na bildirilen matrah üzerinden hesaplayan bilirkişi raporuna itibarla hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Kıdem İhbar Tazminat Davası | Sıkça Sorulan Sorular

ALACAK DAVASI -DAVACININ DAVALI İŞVEREN TARAFINDAN İŞ AKDİNİN GEÇERLİ FESİH NEDENİYLE ISLAH DİLEKÇESİNDE BELİRTİLEN MİKTARDA BRÜT KIDEM VE BRÜT İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI BULUNDUĞU - KARARIN KALDIRILMASI

ÖZET: davacının iş akdi 02/05/2014 tarihinde davalı işveren tarafından feshedilmiş, işe iadeye ilişkin mahkeme kararı 13/04/2016 tarihinde Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin onama kararı ile kesinleşmiş, davacı tarafından 13/05/2016 tarihinde işe iade başvurusunda bulunmuş, işverenin bu teklifi kabul edip, işe çağırmasına rağmen işe başlamamıştır.

Bu durumda davalı işveren tarafından yapılan fesih 4857 sayılı yasanın 21/5.maddesine göre geçerli bir fesih sonuçlarını doğurur ve davalı işverenin işe iadeye konu olan 02/05/2014 tarihli fesih geçerli feshe dönüşmüştür. Bu nedenle mahkemece 14/07/2017 tarihli bilirkişi raporunda ikinci alternatif olarak hesaplanan 6177,63 TL kıdem ve 3098,67 TL ihbar tazminatını hak kazanmış olup, iş akdinin sona erme tarihi 02/05/2014 tarihidir.

Mahkemenin gerekçesinde 4857 Sayılı Yasanın 21/5.maddesi yanlış yorumlanarak iş akdinin fesih tarih olarak 07/06/2016 tarihi kabul edilip, hesaplanan kıdem ve ihbar tazminatına 4 aylık süre de eklenerek yeniden hesaplama yapılması yasaya aykırıdır.

Davacının davalı işveren tarafından iş akdinin 02/05/2014 tarihi itibariyle geçerli fesih nedeniyle ıslah dilekçesinde belirtilen 6177,63 TL brüt kıdem, 3098,67 TL brüt ihbar tazminatı alacağı bulunmaktadır. Davalının istinaf talebinin kabulü ile 6100 sayılı HMK.’nun 353/1-b-2 maddesi gereğince ilk derece mahkemesinin kararı kaldırılmasına karar verilmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor