Atla

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Ve Örnek Kararlar


Kıdem Tazminatı Alma Şartları Ve Örnek Kararlar

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Ve Örnek Kararlar

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Ve Örnek Kararlar

Kanun koyucu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında işçi ile işveren arasındaki ilişkiyi düzenlemiştir. Kanun koyucu 4857 sayılı İş Kanunu altında işçinin işverene karşı durumunu korumaya çalışarak işverene karşı daha güçsüz olan işçinin hak kaybına uğramamasını sağlamaktadır.

Kıdem Tazminatı Alma

İşçi ile işveren arasında gerçekleşen uyuşmazlıkları da çözmeye çalışan kanun koyucu kıdem tazminatını da düzenlemiştir.

Kıdem tazminatı nedir, kıdem tazminatı ne zaman hangi koşullar kapsamında istenebilmektedir, işçinin işverenin arasında hangi uyuşmazlık kıdem tazminatına sebep olur gibi merak edilen her konuya bu makalede değinmeye çalışacağız.

Kıdem Tazminatı Nedir?

4857 sayılı İş Kanunda hüküm altına alınan kıdem tazminatı işçinin herhangi bir sebepten dolayı işten çıkarılması nedeni ile işveren tarafından kendisine ödenen tazminattır.

Kanun koyucu kıdem tazminatı ile işten çıkarılan ya da haklı nedene dayanarak işten çıkan işçinin bir süre işsiz kalması nedeni ile maddi güçlüğe düşmemesini ve ekonomik olarak ve sosyal güvenlik olarak korunmasını amaçlamıştır.

Kanun koyucu ayrıca gereksiz işten çıkarmaların önüne geçilerek var olan iş gücünü de korumayı amaçlamıştır.

Her işten çıkarılan ya da işten çıkan işçiye kıdem tazminatı ödenmekte midir? Bu soruya cevap verebilmemiz için kıdem tazminatının alınabilmesi için gerekli şartları bilmemiz gerekir.

Kıdem Tazminatı Şartları

İşten çıkan ya da çıkarılan işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için öncelikle şu 3 durumdan biri nedeni ile işten çıkması ya da çıkarılması gerekir:

İşveren haklı bir nedene dayanmadan işten çıkarılmalıdır.

İşçi haklı bir nedenden dolayı istifa etmelidir.

İşçi ilgili kanunda yer alan sebeplere dayanarak istifa etmelidir.

Bu 3 durumdan birinin olmadığı durumlarda yani işçinin kendi isteği ile istifa etmesi sonucunda bu işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanamayacaktır.

Kanunda sayılan sebeplerden bazıları şunlardır:

Çalışan kişi eğer bayansa evlenmeleri sonucunda işveren ile gerçekleştirmiş oldukları iş akdini feshedebilmektedir.

Çalışan kişi askere gideceği zaman da iş akdini fesih edebilmektedir. Bu 3 şartın gerçekleşmesinden itibaren gerekli şartlar da şunlardır:

İşçi 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışmalıdır. İşçinin bulunduğu yerde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama

En az 1 yıl işyerinde çalışmış işçinin her yıl için 30 günlük brüt maaş hesaplanarak kıdem tazminatı olarak hesaplanır.

Kıdem tazminatı için böyle bir yöntem uygulansa da kıdem tazminatında her yıl değişebilen bir üst sınır bulunmaktadır. Bu üst sınır 2016 yılı için 4.092.53 Türk Lirasıdır.

Kıdem Tazminatı Arabuluculuk

İşçi İş sözlşemesi haksız olarak feshedilmesi durumunda 2018 yılı ocak ayında yürülüğe giren Arabuluculuk sistemine başvuru yapması zorunludur.

Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır Nasıl Alınır

İşçi Kıdem tazminatını arabulucuya başvuru yaparak işvereni ile anlaşması halinde kısa sürede haklarına kavuşmaktadır. Uzlaşma olmaması halinde arabuluculuk son tutanağı ile iş mahkemesine dava açma hakkına sahip olmuş olur.

Kıdem Tazminatı Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

10 yıllık zamanaşımı olan kıdem tazminatı davası eğer işveren tarafından hakkı olan işçiye kıdem tazminatı ödenmez ise bu durumda da işçi iş yerinin bulunduğu yerdeki İş Mahkemesinde dava açabilir.

İş mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise  Asliye Hukuk Mahkemesine, iş mahkemesi sıfatı ile dava açılabilmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kıdem Tazminatı : Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının davalı işyerinde 22.11.2007-24.07.2015 tarihleri arasında asistan-ağız diş sağlığı teknikeri olarak çalıştığını, işverenin davacıya hakaret ederek işyerinden kovduğu ve iş akdini haksız olarak fesih ettiğini, en son net 1.400,00 TL ücret ile çalıştığını, davacının 1 çocuk annesi olduğunu ve hak ettiği AGİ alacağının da ödenmediğini,

Davacının ihtarnamesi ile çalışmasından kaynaklanan alacaklarının ödenmesini talep ettiğini, davalı işverenin davacıya gönderdiği ihtarnamesinin tamamıyla gerçek dışı olduğunu, davacının davalı işyerinde 08.30-19.00 saatleri arasında çalıştığını, Cumartesi günleri 1 hafta 08.30-14.00 arası, 1 hafta ise 08.30-19.00 saatleri arasında çalıştığını, davacının UBGT günlerinde de çalıştığını ancak ödenmediğini,

Davacının yıllık izinlerini de eksik kullandığını, ilk yıl hafta sonu dahil olmak üzere 1 hafta izin kullandığını, sonraki yıllarda hafta sonu da içinde olmak üzere 2 hafta izin kullandığını beyanla ödenmeyen işçilik alacakları için,

Fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak kaydıyla, Kıdem Tazminatı 500.00 TL, İhbar Tazminatı 500,00 TL, Fazla Mesai Ücreti 500.00 TL., Yıllık İzin Ücreti 500,00 TL, Genel Tatil Ücreti 200,00 TL, AGİ Alacağı 100,00 TL olmak üzere toplam 4.300,00 TL.nin kıdem tazminatı için akdin feshinden, diğer alacaklar için ihtarnamenin tebliğinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz ile davalıdan tahsilini talep etmiştir.

KARAR ÖZET: 6100 sayılı yasanın gerekçesi ve amacı dikkate alındığında sırf davalarının olması gerekçesi ile iyiniyet kuralları ve doğru söyleme mükellefiyeti dikkate alındığında yalan söyledikleri sonucuna varılamayacağı, yukarıda açıklanan hususlar dikkate alındığında,

Davalı tarafça yazılı belge sunulmayan dönemler açısından davacı tanık beyanlarına göre hesaplanan fazla çalışma ve genel tatili alacak kalemleri koşullarının oluştuğu, zamanaşımı itirazının dikkate alındığı, mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla, davalının istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir.

KIDEM TAZMİNAT TALEBİ: Davacı iddiası; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: müvekkilinin davalıya ait işyerinde 23/04/2011 tarihinde çalışmaya başladığını, çalışmasına devam etmekte isen iş akdini, fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil ücretlerinin ödenmemesi, yıllık izin haklarının kullandırılmaması ve bana bağlı olarak herhangi bir ödemenin de yapılmaması sebeplerine bağlı olarak haklı ve geçerli sebeple feshettiğini,

Müvekkilin davalı işyerinde rampa işçisi olarak asgari ücret karşılığı çalıştığını, yemek yol ve bayram yardımı sosyal haklarından faydalandığını, müvekkilini davalı işyerinde ulusal bayram ve genel tatil günleri de dahil olmak üzere yaz dönemi denilen Mayıs başı ve Ekim sonu arasındaki sürede haftanın 5 günü 08:00-19:00-20:00 saatleri arasında, cumartesi günleri ise 08:00-15:00-16:00 saatleri arasında diğer zamanlarda ise haftanın 5 günü 08:00-17:00 saatleri arasında, cumartesi günleri ise 3. ve 4.günleri de dahil olacak şekilde çalışmasına rağmen kendisine hiçbir fazla mesai ücretinin ödenmediği gibi hiçbir ulusal bayram genel tatil ücretlerinin de ödenmediğini,

Müvekkilinin 4 günlük yıllık izin hakkını kullandırmadığı gibi ücretini de ödemediğini, müvekkilin iş akdini haklı ve geçerli sebeple feshettikten sonra davalı işverenden kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını talep etmesine rağmen aradan geçen zaman içinde herhangi bir ödeme yapılmadığını beyanla 850,00 TL kıdem tazminatı, 50,00 TL fazla mesai ücreti, 50,00 TL ubgt ve 50,00 TL yıllık izin ücreti alacağının davalıdan tahsilini dava ve talep etmiştir.

KARAR ÖZETİ:Davacının haftalık 1,5 saat fazla çalışmasının olduğu anlaşılmaktadır. Yerel mahkeme dava tarihinden sonra davacı hesabına yatırılan fazla çalışma ücreti mahsup ederek ve zamanaşımı defi nazara alınarak ve hesaplanan miktardan %30 hakkaniyet indirimi yaparak karar vermiştir.

Açıklanan nedenlerle tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, yerel mahkemenin objektif, rasyonel ve hayatın olağan akışına uygun,

Dosyadaki delillerle çelişmeyen tespitlerine ve uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre HMK 355. maddesi uyarınca kamu düzenine aykırılık halleri dışında istinaf sebepleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucu ilk derece mahkemesinin olay ve hukuki değerlendirilmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı ve davalı vekilinin istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Kıdem Tazminatı Alma Şartları Ve Örnek Kararlar - Yorum
    Tecer -
    18 Aralık 2016

    Kıdem Tazminatı Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim.

    Cevapla
Yorum Bırak