Atla

Kınama Ve Uyarma Ceza Davası


Kınama Ve Uyarma Ceza Davası

Kınama Ve Uyarma Ceza Davası

Kınama Ve Uyarma Ceza Davası

Uyarma

Disiplin cezaları şu şekildedir:

 • Uyarma
 • Kınama
 • Aylıktan kesme
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması
 • Memurluktan çıkarma

Bu yazımızda uyarma cezasını ele alacağız. Uyarma, ilgili memura görevi ve davranışları ile ilgili daha dikkat etmesi gerektiğinin yazılı bir şekilde bildirilmesidir. Hiyerarşi göz önünde bulundurulur ve ilgili amir tarafından memura verilir. Uyarma, memurlukla ilgili haklarda bir kısıtlamaya sebep olmaz. Uyarma cezasının hangi hallerden dolayı verileceği Devlet Memurluğu Kanunu'nun 125/A maddesinde açıkça sayılmaktadır. Bu haller aşağıdaki şekildedir:

 1. İlgili kişinin görev ve emirleri zamanında ve tam olarak yapmasında,  kurumlar tarafından belirlenmiş olan usul ve esasların görev kapsamında yerine getirilmesinde, kişinin görevi ile ilgili olan resmi belgeleri, araç ve gereçleri korumasında, kullanım ve bakımlarının sağlanmasında dikkatsiz ve düzensiz davranması ve kayıtsızlık göstermesi,
 2. Kişinin özür ve izni olmadan göreve geç gelmesi veya görevinden erken ayrılması ile görev alanını yine özrü ve izni olmadan terk etmesi,
 3. İlgili olduğu kurum tarafından belirlenmiş olan tasarruf ile ilgili tedbirlere uymaması,
 4. Yaptığı müracaatların ve şikâyetlerin usulüne göre olmaması,
 5. Devlet memuru olarak kendisine yakışmayan davranışlarda bulunması, tutumlarında da yine devlet memurluğuna yakışmayan haller olması,
 6. Yapmış olduğu göreve ve iş sahibi kimselere karşı ilgisiz kalması, kayıtsızlık göstermesi,
 7. Belirlenmiş olan kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı şekilde giyinmesi,
 8. Var olan görevin işbirliği içinde yapılma ilkesi göz önüne alındığında, bu ilkeye aykırı olan davranışlarda bulunmak.

İlgili memura sayılan bu davranışlardan birini gerçekleştirdiği anda, uyarma cezası verilmelidir. Fiilin gerçekleştiği tarihten sonra bir ay süresince disiplin soruşturması başlatılmazsa, bu kapsamda zamanaşımı söz konusu olmaktadır. Ayrıca disiplin soruşturmasının tamamlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde uyarma cezası da verilmelidir. İlgili kişi verilen uyarma cezasına itirazda bulunacaksa, bu itirazını cezanın verilmiş olduğu tarih itibari ile yedi gün içinde yapmalıdır.

Kınama

Memur, yaptığı görevde ve sergilediği davranışlarda kusurlu ise, bu durum yazılı olarak memura iletilir. Bu kınama cezasıdır. Kınama cezası, uyarma cezası düşünüldüğünde çok daha ağır olan, ciddiyeti daha yüksek ve daha somut bir ceza kapsamındadır. Çünkü disiplin cezası sağlanan davranışta kusur olduğunu göstermektedir. Kınama cezası da, hiyerarşiye bağlı kalınarak ilgili amir tarafından memura verilir. Kınama cezası, memurun haklarında bir kısıtlamaya yol açmaz. Hangi hallerde kınama cezası gerektiği Devlet Memurluğu Kanunu'nda 125/B maddesinde açıkça sıralanmaktadır. Bu haller aşağıdaki şekildedir:

 1. Memura verilen emir ve görevlerin tam zamanında ve eksiksiz yapılmasında, belirlenmiş olan usul ve esaslara göre davranılmasında ve bu usul ve esasların yerine getirilmesinde, memurun görevi ile ilgili olan resmi belge ve araç-gereçlerin kullanım bakım ve korunmasında kusurlu davranmak,
 2. Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur(kısıtlı) çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetleri varsa, bu faaliyetlerin belirlenen süre içerisinde kuruma bildirilmemesi,
 3. Memurun görevi esnasında, amir kişiye hal ve hareketi ile saygısız davranışı,
 4. Hizmet dışında, devlet memurunun itibarını ve güvenilirliğini sarsacak, bu duyguları zedeleyecek nitelikte olan davranış sergilenmesinde,
 5. Devlete ait olan ve görev için kullanılan resmi araç-gereçleri veya buna benzer eşyaları kendi özel işleri için kullanmak,
 6. Devlete ait olan resmi belge, araç-gereç veya buna benzer eşyaları kaybetmek,
 7. İş yaptığı kişilere, iş sahiplerine ve alt kademesindeki personele kötü muamele etmek,
 8. Görev yaptığı alanda genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve ahlak ve edep dışı olan yazı yazmak, çizim ve resim yapmak veya benzer şekiller sergilemek,
 9. Kendisine verilen emirlere itirazda bulunmak,
 10. Borçlarının ödemesini kasten yapmayarak, hakkında yasal yollara başvurulmasına sebebiyet vermek,
 11. Kurum için geçerli olan huzuru, düzen ve tertibi, çalışma düzenini bozmak,
 12. Yetkisi yokken; basın, radyo-televizyon veya haber ajanslarına bilgi aktarmak veya demeç vermek

Memur sayılan bu fiillerden birini gerçekleştirdiğinde, memura kınama cezası verilir. Zamanaşımı geçerli olma süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren 1 ay içinde disiplin soruşturması başlamaması şeklindedir. Disiplin soruşturması tamamlandıktan sonra, tamamlandığı gün itibari ile 15 gün içinde kınama cezası ilgili memura verilmelidir. Memur, verilen kınama cezasına itiraz edecekse, bu itirazı cezanın verildiği tarih itibari ile 7 gün içinde yapmalıdır.

Devlet Memurluğunda Disiplin Cezaları

Kamu hizmeti esnasında, düzeni bozan davranışlar için verilen cezalar disiplin cezaları olarak adlandırılır. Disiplin suçlarının neler olduğu 657 Sayılı Devlet Memurluğu Kanunu'nda açıklanmıştır. Disiplin cezaları:

 • Uyarma
 • Kınama
 • Aylıktan kesme
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması
 • Devlet memurluğundan çıkarma şeklindedir.

Bu cezaların kimler tarafından verileceği değişiklik göstermektedir. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir. Eğer kademe durdurulması cezası söz konusu ise memurun bağlı olduğu kurum disiplin kurulunda karar aldıktan sonra atamaya yetkisi bulunan amirler tarafından, eğer il disiplin kurullarının kararı söz konusuysa valiler tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin isteği üzerine gerçekleşir.

Amirler bu istekte bulununca, bağlı bulunulan kurumun disiplin kurulunda bu cezanın kararı verilir. Verilecek olan disiplin suçu verilmeden evvel, suçu işleyen memurun savunması mutlaka alınmalıdır. Savunma için gerekli olan süre yedi günden az olamaz. Cezayı vermeye yetkili olan idare tarafından bu süre sağlanmaktadır. Eğer kişi verilen bu süre zarfında savunmada bulunmazsa, savunma hakkından vazgeçmiş yani feragat etmiş sayılır. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını disiplin amirleri, soruşturmanın tamamlandığı tarih itibari ile 15 gün içinde vermelidir. Kademe durdurulması cezasında ise soruşturma kararı ile ilgili olan dosya 15 gün içinde yetkili disiplin kuruluna gönderilmelidir. Bu gönderimin yapıldığı tarih itibari ile 30 gün içinde soruşturma evrakı dikkate alınarak verilir.

Memurluktan çıkarmada, soruşturmayı yapan disiplin amirleri tarafından ilgili dosya memurun bağlı olduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna gönderilir. Bu gönderimden başlanarak en fazla altı ay içinde, bahsi geçen kurul tarafından karara bağlanmaktadır. Disiplin cezalarına itiraz edilmesi mümkündür. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları için disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için yüksek disiplin kuruluna itirazda bulunulur. İtiraz için kesin süre yedi gün olarak belirtilmiştir. Eğer yedi gün içinde itiraz edilmezse, disiplin cezaları kesinlik kazanır. İtiraz ile ilgili yapılacak olan inceleme en fazla 30 gün olmalıdır.

Ayrıca bunun dışında idari yargı yoluna, disiplin cezaları ile ilgili başvurulabilmektedir. Disiplin cezası verilmesine konu olan fiillerin işlenildiğinin öğrenilmesinden itibaren uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde cezai işlem yapılmazsa ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Memurluktan çıkarma cezası için altı ay içinde cezai işlem yapılmazsa veya bunlar dışında fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmez ise ceza verme yetkisi yine zamanaşımına uğrar. Verilen disiplin cezaları memura ait olan özlük dosyasına işlenmektedir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında verilen disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesi için talepte bulunmak mümkündür. Uyarma ve kınama cezaları uygulandıktan itibaren 5 yıl, diğer cezaların uygulanmasından itibaren 10 yıl sonra yetkili amire başvurulur. Bu başvuru ile özlük dosyasında yer alan cezanın silinme talebinde bulunulabilir. Yetkili olan amir memurun sonraki fiil ve davranışlarını göz önüne alarak, memurun isteğini yerine getirme yönünde karar verebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • MERVE KALELİOĞLU -
  5 Ağustos 2016

  Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar.

  Cevapla
 • EVRİM GÜVEN -
  5 Ağustos 2016

  O, ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.

  Cevapla
Yorum Bırak