Atla

Kira Davaları Avukatlık Ve Danışmanlık


Kira Davaları Avukatlık Ve Danışmanlık

Kira Davaları Avukatlık Ve Danışmanlık

Kira Davaları Avukatlık Ve Danışmanlık

Kira Davaları Avukatı Ankara açısından bakıldığında en çok açılan ve çekişme olan konular arasındadır. Aynı kira sözleşmesi yılı içerisinde iki defa ihtar yoluyla uyarılan kiracı, ödemelerinde düzensizlik veya ödememede ısrar ederse, mülk sahibinin kiracıyı kira alacağı nedeniyle tahliye davası açabilir.

Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

Kira davaları dediğimizde, kiranın ödenmemesi nedeniyle alacak davası, kiranın ödenmemesi icra takibi, kiranın tespiti davası, kiranın mirasçılara ödenmesi davası, kira bedelinin artırılması davası, tahliye davalarını sayabiliriz.

Kiranın ödenmemesi durumunda kiracıya dava açmak suretiyle her zaman tahliyesi istenebilir. Bu konuda da belli şartların oluşması, yada 2 haklı ihtarın olması gerekmektedir. Kiraların ödenmemesi, tahliye diğer kira davaları maliyet ve masraf açısında yekun tutan davalardandır.

Çünkü maliyet açısında bakıldığında kiranın ödenmemesi için icra takibi harç ve masraflar, tahliye davası harç ve masraflar, icra ile tahliye yapılması ayrı ayrı bir harç ve masrafların yapılması gerekmektedir. Bu masrafları ilk etapta dava açan taraf yapmaktadır.

Yapılan masraflar icra ve dava sonucunda borçludan tahsil edilmektedir. Bu nedenle bu konuda avukat desteği ve danışmanlığı alınmasını öneriyoruz. Kira davaları ile ilgili olarak aşağıda örnek yargıtay kararları sunulmuştur.

Aynı sözleşme yılı içerisinde iki defa kirayı ödememek ve çok geciktirmek, mülk sahibine ihtarname çekilmesi koşuluyla tahliye hakkı kazandırır. Kiracı tahliyeye direndiği durumlarda ise, mülk sahibinin dava açma yoluyla veya İcra takibi başlatarak kiracının tahliyesini sağlaması mümkün olur.  Başlatılan icra takibine rağmen borcunu 30 gün içerisinde ödemeyen kiracının tahliyesi de istenebilir.  

Kira Davaları Avukatlık Ve Danışmanlık

Yargıtay Kararları - Kira Davaları Avukatı Ankara

 YARGITAY : KİRA ALACAĞI VE HOR KULLANMA BEDELİNİN TAHSİLİ

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/11498 KARAR: 2013/12736

KİRA ALACAĞI VE HOR KULLANMA BEDELİNİN TAHSİLİ, KİRALANANI BOŞALTMADA ANAHTARIN DA TESLİMİ GEREKTİĞİ,

Kiralananın tahliye edildiğinin (kiracının kiralananı iade borcunu yerine getirdiğinin) kabul edilebilmesi için, kiralananın fiilen boşaltılması yeterli olmayıp, anahtarın da kiralayana teslim edilmesi gerekir. Kiracının bildirdiği tahliye tarihinin kiralayan tarafından kabul edilmemesi, başka bir ifadeyle, tahliye tarihinin taraflar arasında çekişmeli olması halinde, kiralananın fiilen boşaltıldığını ve anahtarın teslim edildiğini, böylece kira ilişkisinin belirttiği tarihte hukuken sona erdirildiğini kanıtlama yükümlülüğü kiracıya aittir.

Davalı kiracılar kiralananı 10/05/2009 tarihinde tahliye ederek kiralayana teslim ettiğini savunmuş ise de, davalılar bu savunmasını yasaya uygun olarak sundukları delillerle kanıtlayamamıştır. Ne var ki, davalılar cevap dilekçesinde ve delil listesinde açıkça yemin deliline de dayanmış olduğundan mahkemece anahtar teslimi konusunda davalı tarafa davacıya yemin teklif etme hakkı hatırlatılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır

 

Kira Davaları Avukatı Ankara

Kiracı ile kira sözleşmesinde sürenin uzatılmadığı kendisine yazılı olarak bildirilir. Sürenin sonuna kadar evden çıkmamışsa bu durum 1 aylık süre içinde ev sahipleri icra yoluna başvurarak evin tahliye edilmesini sağlamak üzere davalar açabilir.

YARGITAY : ERKEN TAHLİYEYE BAĞLI YOKSUN KALINAN KİRA GELİRİ

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Esas: 2013/2864 Karar: 2013/14793-Kira Davaları Avukatı Ankara

ERKEN TAHLİYEYE BAĞLI YOKSUN KALINAN KİRA GELİRİ, DEKORASYON KATKI BEDELİ NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda kiralanan taşınmazın azami üç ay içinde yeniden kiraya verilebileceği tespit edilmiştir. Mahkemece kiralananın erken tahliyesi sebebiyle 7.900 TL makul süre tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş ise de erken tahliye nedeniyle makul süre kirası alacağı hesaplanırken aylık kira bedeli üzerinden alacağın miktarı kesin olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca kiralayan tarafından ödenen dekorasyon katkı bedelinin davalı kiracı tarafından kiralanana sarf edilip edilmediğine ilişkin bir denetleme yapılmamıştır.

Mahkemece erken tahliye nedeniyle kira alacağının tavan miktarının kesin olarak belirlenmesi ve keşif yapılmak suretiyle dekorasyon katkı bedelinin kiralanana sarf edilip edilmediği, kiralanana dekorasyon yapılmış ise halen kiralananda mevcut olup olmadığı ve kiralananda değer artışına neden olup olmadığı tespit edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Kira Davaları Avukatı Avukatları Ankara

YARGITAY : KİRACININ KİRA BEDELİNİ ELDEN ÖDEDİĞİ İDDİASININ İSPAT ŞEKLİ

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Esas: 2013/11466 Karar: 2013/14907-Kira Davaları Avukatı Ankara

TEMERRÜT NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ VE KİRA ALACAĞI, KİRACININ KİRA BEDELİNİ ELDEN ÖDEDİĞİ İDDİASININ İSPAT ŞEKLİ

Davalının ödemeye ilişkin temyiz itirazlarına gelince; davalı kiracı 2012/ Haziran öncesi kiraları elden ödediğini savunmaktadır. Bu durumda kira borcunun ödendiğini kanıtlama yükümlülüğü davalı kiracı dadır. Davalı kiracı ödeme savunmasını yazılı belge ile kanıtlayamadığını göre delil listesinde ''her tür kanıt '' demek suretiyle yemin deliline de dayanmış olduğundan davalıya yemin teklif hakkı hatırlatılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bu husus gözardı edilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.  

YARGITAY : ALACAK DAVASI - HOR KULLANMA TAZMİNATI İSTEMİ

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2013/5725 Karar: 2014/130 Karar Tarihi: 14.01.2014-Kira Davaları Avukatı Ankara

ALACAK DAVASI - HOR KULLANMA TAZMİNATI İSTEMİ - KİRAYA VERENİN ERKEN TAHLİYE NEDENİYLE YOKSUN KALDIĞI KİRA PARASINA İLİŞKİN TALEBİNİN OLMAMASI - KİRA ALACAĞININ BELİRTİLEN MİKTAR ÜZERİNDEN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Olayda hükme esas alınan bilirkişi raporunda kiralananın … aylık sürede aynı koşullarla yeniden kiraya verilebileceği ve kiralanandaki hasarların … gün içinde giderilebileceği belirtilerek aylık … TL üzerinden kiraya verenin talep edebileceği kira parası hesaplanmıştır. Her şeyden önce açıklandığı üzere kiraya verenin erken tahliye nedeniyle yoksun kaldığı kira parasına ilişkin bir talebi olmadığı gibi, onarım süresi de … gün olarak tespit edilmiştir.

Bu durumda mahkemece birleşen dava yönünden kira alacağının ..günlük kira parası … TL üzerinden kabulüne karar verilmesi gerekirken, talebi aşar şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir. 6100 Sayılı HMK'nun 26. (mülga 1086 Sayılı HMUK'nun 74.) maddesi gereği hakim tarafların talep sonuçları ile bağlı olup, ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez.

YARGITAY : Kira Tahliye Davası Yargıtay Kararı

6.Hukuk Dairesi Esas:  2011/14 Karar: 2011/3536 Karar Tarihi: 23.03.2011-Kira Davaları Avukatı Ankara

ÖZET: Kesinleşen kira tespit ilamına dayanılarak istenen kira farklarının otuz günlük yasal ödeme süresi içerisinde ödenmemesi durumunda temerrüt olgusu gerçekleşir. Mahkemece temerrüt oluştuğundan tahliyeye karar verilmesi gerekir.Kesinleşen

Kira tespit ilamına dayanılarak istenen kira farklarının 30 günlük yasal ödeme süresi içerisinde ödenmemesi durumunda temerrüt olgusu gerçekleşir. Mahkemece temerrüt oluştuğundan tahliyeye karar verilmesi gerekirken

yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir

YARGITAY: KİRA ARTTIRIM DAVASI

6.Hukuk Dairesi Esas:  2011/7605 Karar: 2011/12086 Karar Tarihi: 01.11.2011-Kira Davaları Avukatı Ankara

ÖZET: Sözleşmenin sona erdiği tarih itibariyle taraflar arasındaki kira ilişkisi sona erdiğinden davalı haksız işgalci durumundadır. Bu durumda davacı idare İİK'nın 269 ve devamı maddelerine göre kiralanan gayrimenkulün ilamsız icra yoluyla tahliyesini isteyemez.

İsteğin bu nedenle reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddedilmesi doğru değil ise de, karar sonucu itibariyle redde ilişkin bulunduğundan HMK'nın 370. Maddesi uyarınca kararın açıklanan gerekçe ile düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

YARGITAY : AVUKAT VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİ HAKKINDA

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2013/8761 Karar: 2013/10991 Karar Tarihi: 25.06.2013-Kira Davaları Avukatı Ankara

KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ. İCRA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALARDAKİ VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİNİN DOĞRU OLMAMASI. DAVALI TARAFINDAN İKMAL EDİLEN DAVA HARCININ DAVALIYA İADE EDİLMEMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Olayda mahkemece davanın reddine karar verilmesi üzerine yargılamada kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin ilgili maddesi gereğince yıllık … TL üzerinden vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken, aynı tarifenin ilgili maddesine göre, üstelik icra mahkemelerinde görülen davalardaki vekalet ücretine karar verilmesi doğru olmadığı gibi, davanın ret edilmesi karşısında

davalı tarafından ikmal edilen … TL dava harcının ve yine davalı vekili tarafından … tarihinde yatırılan ve kullanılmayan .. TL gider avansının davalıya iade edilmemesi ve vekillikten azledilen davacı vekilinin karar başlığında gösterilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Kira Avukatı Ankara  ve ankara avukat makaleler için diğer sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • MERVE DÖĞER -
    28 Ekim 2016

    Kira Davaları Avukatı Ankara Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

    Cevapla
Yorum Bırak