Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Kira Hukuku Davaları  > Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Tahliye Davası Ne Kadar Sürer? | Kira hukuku içerisinde tahliye davası günümüzde ev ve iş yerlerinin kiralarının ödenmemesi nedeniyle açılan davaların fazla olması, konuşulması, masraflı ve bir o kadar da sıkıntılı bir süreç olmasıdır. Dolayısıyla kiracıya karşı kira alacağı yani temerrüt nedeniyle tahliye, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası en çok açılan davaların başında gelmektedir.

 

Kira hukuku ve tahliye davaları hukuk büromuzda İcra departmanı içerisinde branşlaşmış avukatlar tarafından takibi yapılmaktadır.

 

Kira tahliye davası ne kadar sürer sorusu bu kadar sıkıntılı bir süreçte cevabı merak edilen konu ve soru olması da normal olmaktadır. Dolayısıyla tahliye davalarının sonuçlanma süresi belirlenirken, dava aşamaları, incelendiğinde ve dava açılan tarafa kanunen verilen sürelerin beklenmesi, hak tanınması, davanın sonuçlanmasındaki şeffaflığı ifade edecektir.

 

Kiraya verenin belirttiği, kiracım kiramı ödemiyor durum ortada bu kadar uzun sürmesi normal mi? şeklinde ki söylemlerin objektif olarak düşünüldüğünde, hukuk devletinin vatandaşına tanıdığı hakların verilmesi ve kullanılması vazgeçilmez unsurudur.

 

Örneğin davalardaki dilekçelerin tebliğ edilmesi, 14 gün içinde kendini savunacak belgeler ile birlikte cevap dilekçesinin verilmesini beklemek hem zorunluluk hemde savunma hakkıdır.

 

Yukarıda açıklanan bilgiler ışığında Avrupa Birliği Adaletin Etkinliği Komisyonunca üye ülkelerce yapılan toplantılarda vatandaşın adalete olan güveni sağlamlaştırmayı düşünülmüş ve bu çerçevede davalarda makul sürede yargılama yapılarak hak ihlallerinin engellenmesi amaçlanmıştır.

 

Tahliye davalarının sonuçlanma süresi belirlenirken dava aşamaları netleştirilmiş ve verilmiş haklar düşünülerek gün tayini yapılmıştır. Tahliye davasının makul yargılama ve sonuçlanma süresi basit yargılama ile 451 gün içerisinde tamamlanacağı kriteri hedeflenmiştir. | Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

 

Tahliye Davası Aşamaları ve Süreleri

 

Tahliye davasında davanın açılması ve dilekçe aşamasının tamamlanması ile ön inceleme duruşma aşaması, eksik delillerin sunulması ve toplanması ikinci duruşma aşamasında yapılmaktadır.

 

Davanın en önemli aşaması ve kararın artık netleşeceği tahkikat aşamasında ise tanıkların dinlenmesi, keşif ve bilirkişi incelemesi gibi diğer işlemlerin yapıldığı kararın verildiği aşama bulunmaktadır.

 

Karar verildikten sonra ise gerekçeli kararın yazılması ve hakim onayının olduğu aşamadır. | Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

 

Tahliye Davası Dilekçe ve Ön İnceleme Duruşması Ne Kadar Sürer?

 

Tahliye davasının açılması ile dava dilekçesinin tensip zaptının hazırlanması, dilekçenin karşı tarafa tebliğ edilmesi, tebliğ edilen dava dilekçesine cevap verilmesi ile ön inceleme duruşmasının taraflara tebliğ edilerek duruşmanın yapılma süresi 111 gündür. | Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

 

Tahliye davasında Eksik Delillerin Toplanması ve İkinci Duruşması Ne Kadar Sürer?

 

Tahliye davasının ön incele duruşması ile tamamlanması ile birlikte, eksik delillerin toplanması ve ikici duruşmanın yapılma süresi, 60 gündür.

 

Altmış günlük süre içinde ikinci duruşma yapılarak, artık delil sunma cevap verme aşaması sonlanmış olacaktır. Bu süreden sonra bildirilen deliller kararda yer verilmemesi konusunda yargıtay kararları mevcut olup, bu aşamanın iyi takip edilmesi gerekmektedir. | Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

 

Tahliye Davasında Tahkikat ve Karar Duruşması Ne Kadar Sürer?

 

Tahliye davası ikinci duruşma ile sunulan delil listelerinin değerlendirilmesi için tanık dinlenmesi, keşif talebi varsa keşif yapılması bu aşamada gerçekleşir.

 

Toplanan delil, tanık beyanları ile bilirkişi raporu alınarak karar verilmektedir. Bu aşamadaki süre 250 gündür. | Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Tahliye Davasında Gerekçeli Karar Ne Kadar Sürede Yazılır?

 

Tahliye davasında karar duruşması ile Gerekçeli kararın yazılması ve hakim onayından çıkma süresi 30 gündür.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar, anlatılan dava aşamaları ile birlikte değerlendirme yapıldığında Tahliye davasının sonuçlanması için belirlenen makul süre 451 gündür.

 

Bu süre mahkemelerin yoğunluğu, dava aşamasında ki olumsuzluklar, veya hakların kullanılmasındaki süreler ile bağlantılı olarak değişebilmektedir.

 

Tahliye Davası Kira avukatı ve danışmanlık ile dava sürecinin doğru takip edilmesi nedeniyle kira hukuku avukat desteği ve danışmanlık alınmasında fayda bulunmaktadır.

 

Kira hukuku alanında ki diğer makaleleri okumak için konulardan ya da Tahliye Davası Ne Kadar Sürer diğer makale seçebilirsiniz. | Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Tahliye Davası Ne Kadar Sürer? | Sıkça Sorulan Sorular

KİRALANAN TAŞINMAZDAN TAHLİYESİ İSTEMİ - GEÇERLİ BİR TAHLİYE İHTARINDAN SONRA ÖDEME EMRİNDE VERİLEN YASAL 30 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE BORÇ ÖDENMEDİĞİ - TEMERRÜT VE TAHLİYE KOŞULLARININ GERÇEKLEŞTİĞİ - TAŞINMAZIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİĞİ (Tahliye Davası Ne Kadar Sürer).

ÖZET: Davalıya tebliğ edilen ödeme emrinde 30 gün içerisinde borcun ödenmemesi halinde icra mahkemesinde tahliye davası açılabileceği ihtarı yer almaktadır.

Bu ihtar sonrasında İİK.nun 269/a maddesi uyarınca temerrüt nedeniyle tahliye davası açılmıştır. Davalı tarafça takibe konu borç, ödeme için belirlenen yasal süreden ve hatta tahliye davası açılmasından sonra 22/03/2017 tarihinde ödenmiştir.

Ancak süresinden sonra yapılan ödeme, temerrüt olgusunun gerçekleşmesine engel değildir. Bu durumda geçerli bir tahliye ihtarından sonra ödeme emrinde verilen yasal 30 günlük süre içerisinde borç ödenmediğinden, temerrüt ve tahliye koşullarının gerçekleştiğinin kabulü gerekir.

Accordion Title

Davaya dayanak yapılan ve hükme esas alınan 01.01.2007 başlangıç tarihli, 5 yıl süreli, eczane niteliğindeki kira sözleşmesi hususunda taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Kiralananın niteliğine göre kiralanan 6098 sayılı TBK Konut ve Çatılı işyeri kira hükümlerine tabi olup taraflar arasında yapılan kira sözleşmesi belirli süreli olarak yapılmıştır. Davacı kiraya verenler vekili tarafından Ankara 1. Noterliğinden keşide edilen ihtar ile TBK’nun 347. Maddesi gereği 31.12.2016 tarihi itibarı ile sözleşme sonunda tahliye edilmesini aksi halde tahliye davası açılacağı ihtaren davalı kiracıya bildirilmiştir.

Kiralanan taşınmaz tahliye edilmeyince açtığı iş bu dava ile kiralananın TBK’nun 347. Maddesine göre tahliyesini istemiştir. TBK’nun 347. Maddesine göre, tahliye kararı verilebilmesi için sözleşme süresinin bitmesi, TBK 347/1 Maddesine göre birer yıl uzayan dönemin on yıl olması ve on yıllık uzama süresi sonunda bu süreyi izleyen uzama yılının bitiminden en az üç ay öncesinde bildirimde bulunması koşuluyla kiraya veren tarafından hiçbir sebep gösterilmeksizin sözleşmeye son verilebilir.

Kira sözleşmesi 01.01.2007 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli olup, 5 yıllık sözleşme süresi 01.01.2012 tarihinde bitmiştir. Bu tarihten itibaren birer yıl uzayan on yıllık dönem 01.01.2022 tarihidir. Bu tarihi izleyen uzama yılı 01.01.2022-01.01.2023 dönemidir. Uzayan dönemin bitim tarihi olan 01.01.2023 tarihinden üç ay öncesi fesih ihbarını tebliğ ettirip dönem sonu itibariyle sözleşmenin feshedilmesi gerekir.

Davacı 21.09.2016 tebliğ tarihli noter ihtarı ile sözleşmeyi 01.01.2017 dönemi için feshettiğini bildirmiş ise de fesih ihbarının 10 yıllık süre dolmadan keşide edildiği anlaşılmaktadır.

Fesih ihbarı uzayan on yıllık süre dolmadan düzenlendiğinden 31.01.2017 tarihinde açılan dava süresinde değildir. Mahkemece süresinde açılmayan davanın reddine karar verilmesinde bir usulsüzlük bulunmadığından bu nedenle davacı vekilinin istinaf kanun yolu başvurusu isteminin esastan reddine ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - KAPI KİLİDİNİN ÇİLİNGİR VASITASIYLA AÇILIP DEĞİŞTİRİLDİĞİ MECURUN DAVACI KİRALAYANIN UHDESİNE GEÇTİĞİNİN KABULÜ - DAVALININ MECURUN BU TARİHE KADAR OLAN KİRA BEDELLERİNDEN SORUMLU OLACAĞI - İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARINDA ESASI ETKİLEYEN BİR USUL HATASI BULUNMADIĞI - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ (Tahliye Davası Ne Kadar Sürer).

ÖZET: Mecurun uzun süre boş kaldığı iddia edilmiş ise de; mecur üzerinde mahkemece yapılan 23/05/2013 tarihli tespitte kapı kilidi çilingir vasıtasıyla açılıp değiştirildiğinden mecurun bu tarihte davacı kiralayanın uhdesine geçtiği kabul edilmiştir. Dolayısıyla davalı mecurun bu tarihe kadar olan kira bedellerinden sorumludur. Dosyada mevcut hesap ekstrelerinden davalının en son Eylül 2012 kira bedelini ödediği anlaşıldığından davalı bu tarihten tahliye tarihine kadar olan takibe konu kira bedellerinden sorumludur.

Mahkemece alınan bilirkişi raporunda dosyadaki mutabakat metninde belirtilen kira miktarı ve artış oranı esas alınarak hesaplama yapılmış ve faizin başlangıç tarihi olarak da sözleşmenin başlangıç tarihi olan ayın 21. gününü takip eden 22.günü esas alındığından tahliye tarihi olan 23/05/2013 tarihinde Mayıs ayının tamamının kira bedelinin muaccel hale geldiği anlaşılmış, asıl borç ve faiz için yapılan hesaplamada doğru bulunmuştur.

İlk derece mahkemesinin kararında esası etkileyen bir usul hatası bulunmadığı, vakıa tespitlerinin tam ve doğru olarak yapıldığı, maddi hukuk normlarının doğru olarak uygulandığı, delillerin değerlendirilmesinde de hatalı bir sonuca varılmadığı anlaşıldığından davalı tarafın istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ İSTEMİ - SÜRE BİTİMİNE DAYALI TAHLİYE DIŞINDA İDAREYE KİRACIYI KENDİ İRADESİYLE TAHLİYE ETTİRME HAKKI TANINMADIĞI - İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURU İSTEMİNİN ESASTAN KABULÜ - MAHKEMECE VERİLEN İHTİYATİ TEDBİRİN REDDİNE DAİR VERİLEN ARA KARARININ KALDIRILMASI (Tahliye Davası Ne Kadar Sürer).

ÖZET: 2886 Kanun’un 75. maddesinde idareye tahliye konusunda bir ayrıcalık tanınmış ise de davalı idarenin davacı kiracıyı tahliye ettirebilmesi için sözleşme süresinin bitmesi gerekmekte olup sözleşmenin 31.12.2032 tarihinde biteceği açıktır.

Bu sebeple davalı idare sözleşme süresi bitmeden ihale yasasına göre davacı kiracıyı tahliye ettiremez. Davalı idare davacı kiracının sözleşme hükümlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle (ihtara rağmen imar planı sunulmaması, kira bedellerinin ödenmemesi) sözleşmeyi feshedip tahliye ettirmek istiyorsa, TBK’nun ilgili hükümleri gereği usulüne uygun dava açıp tahliye ilamı alması gerekmektedir.

Bunun dışından davalı idarenin davalı kiracıyı sözleşme süresi bitmeden tek taraflı iradesiyle tahliye ettirme imkanı bulunmamaktadır. Yine sözleşmenin yukarda belirtilen maddelerinde davacı kiracının taahhüdünden vazgeçmesi vesaire durumla

a ve TBK’nun tahliyeye dair hükümlerine göre tahliyeye dair böyle bir ilam almadan ya da TBK’daki tahliye hükümlerini arttıracak şekilde sözleşmeye hüküm konamaz.

TBK’nun ilgili maddesinde ”Dava yoluyla kirasözleşmesinin sona erdirilmesine dair hükümler, kiracı aleyhine değiştirilemez” düzenlemesi bulunmaktadır. Belirtilen sebeplerle süre bitimine dayalı tahliye dışında, idareye, kiracıyı kendi iradesiyle tahliye ettirme hakkı tanınmadığından ve talepte HMK.nun ilgili maddesinde öngörülen şartlar bulunmakla mahkeme kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE İSTEMİ - TAM VEYA PAYLI MÜLKİYET SAHİBİNİN İHTARINDAN SONRAKİ DÖNEME İLİŞKİN BORÇLARDAN İSE KİRACI MÜLKİYET SAHİBİNE ÖDEME YAPARAK BORCUNDAN KURTULABİLECEĞİ - İCRA HUKUK MAHKEMESİ KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN YAPTIĞI BAŞVURUNUN KABULÜ (Tahliye Davası Ne Kadar Sürer).

ÖZET: Özetle tam veya paylı mülkiyet sahibinin ihtarından önceki borçlar için kiracı, kiraya verene, ödeme yaptığını ispat ederek borcundan kurtulabilir. Bu durumda mülkiyet sahibi kiraya verenden sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre alacağını ister.

Tam veya paylı mülkiyet sahibinin ihtarından sonraki döneme ilişkin borçlardan ise kiracı mülkiyet sahibine ödeme yaparak borcundan kurtulabilir. Davada mülkiyet sahibine ödeme yapıldığına göre davanın reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Yine davaya konu taşınmazın üzerindeki bina için D.. Asliye Hukuk Mahkemesi dosyasında davacı S. Ç., tarafından E. ve F. G.’a Mülkiyet (Tespit İstemli) bir dava var ise de kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan dar yetkili icra mahkemesinin dava sonucunu beklemesi mümkün değildir. Davalı vekilinin D. İcra Hukuk Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına ilişkin yaptığı başvurunun kabulü ile kararın kaldırılmasına karar verilmiştir (Tahliye Davası Ne Kadar Sürer).

0 Yorum

Yorum Bırak