Meslek Hastalıkları Davaları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > Meslek Hastalıkları Davaları

Meslek Hastalıkları Davaları

Meslek Hastalıkları Davaları

Meslek Hastalıkları Davası Nasıl Açılır – Örnek Karar

Meslek Hastalığı nedeniyle açılan tazminat davasında, İşçi Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Müvekkilinin içinde bulunduğu işverene ait aracın 27/01/2006 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu SGK tarafından meslekten kazanma gücünü %100 ve bakıma muhtaç olacak şekilde kaybettiği belirlenerek gelir bağlandığını belirterek.

Meslekten kazanma gücünün tam ve bakıma muhtaç olacak şekilde kaybı nedeni ile fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere 50.000 TL maddi tazminatın 27/01/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müteselsil sorumlu davalı işverenden tahsiline, davanın belirsiz alacak olarak kabulü ile istenebilecek maddi tazminat tutarının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMANIN ÖZETİ:

Meslek Hastalığı nedeniyle açılan tazminat davasında, Davalı vekili asıl dosyada vermiş olduğu cevap dilekçesinde özetle: Tazminat davasını kabul etmediklerini, mükerrer tazminat ödenmemesi için davacıya bağlanan aylıkların peşin sermaye değerinin hesaplanması gerektiğini,

Davacının sendikalı olmadığını ve bu nedenle toplu iş sözleşmesinden yararlanamayacağını, tazminata esas ücretinin hesaplanmasında asgari geçim indiriminin ücrete eklenemeyeceğini,

Davacıya SGK kurumu tarafından bakıma muhtaç olması nedeniyle ayrıca gelir bağlandığını ve bunun davalı işverenden rücuen talep edildiğini bu nedenle hem davacıya mükerrer kazandırmak ve ayrıca hem de davalının mükerrer tahsilat yapılmasının hakkaniyete ve adalet kurallarına aykırı olduğunu,

Ayrıca kazadan sonra sigortalı işçiye davalı işveren tarafından maddi yardımlar ve diğer yardımların yapıldığını, bunların tazminata mahsup edilmesi gerektiğini talep etmiştir.

Davalı vekili birleşen dosyada vermiş olduğu cevap dilekçesinde özetle: Davacının söz konusu davayı ek dava olarak açtığını, dayanak olarak da sadece 2014/524 Esas sayılı dosyayı gösterdiğini, asıl dava olarak nitelendirilen davada davacının 180.000,00-TL daha ek alacağı olduğuna dair bir tespit bulunmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Yerel İş Mahkemesinin Kararı

Meslek Hastalığı nedeniyle açılan Asıl davanın KABULÜ İLE, 574.576,16 TL maddi tazminatın haksız fiil tarihi olan 27/01/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Birleşen davanın KABULÜ İLE; 180.000,00 TL maddi tazminatın haksız fiil tarihi olan 27/01/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar vermiştir.

Meslek Hastalıkları Davası Nasıl Açılır Örnek Yargı Kararı

MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI – MALULİYET RAPORLARININ DOSYA İÇERİSİNE KAZANDIRILMAMASININ HATALI OLDUĞU.

MADDİ TAZMİNAT TALEBİ HAKKINDA KARAR VERİLMEMESİNİN HATALI OLDUĞU. HESAPLANAN BAKICI GİDERİNDEN UYGUN BİR ORANDA İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİ – İSTİNAF İSTEMLERİNİN KABULÜ.

ÖZET: Kurum tarafından davalı işveren aleyhine rücuen tazminat davası açılmış ise içerisindeki maluliyet raporlarının dosya içerisine kazandırılmamasının hatalı olduğu ayrıca ana dosyadaki davacının ……TL maddi tazminat talebi hakkında karar verilmemesinin hatalı olduğu anlaşılmıştır.

Davacının tüm yaşam süresi içinde bakıcı ücreti ödeyeceği varsayımına dayalı olarak asgari ücretin brütü esas alınarak hesap yapılmış olması karşısında davacının halen ve bakiye ömrü içerisinde de sürekli bakıcı çalıştırmayıp aile içi bakım dayanışmasından yararlanacağı açık olmakla hesaplanan bakıcı giderinden uygun bir oranda indirim yapılması gerekirken,

Hesaplanan bakıcı gideri tazminatının tamamının hüküm altına alınması da isabetsiz olması nedeniyle taraf vekillerinin bu yöndeki istinaf istemlerinin kabulü ile kararın kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren Mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.

Meslek Hastalıkları Davası Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

MESLEK HASTALIĞI TAZMİNAT İSTEMİ - TAZMİNAT İSTEĞİNİN KABULÜ

MESLEK HASTALIĞI TAZMİNAT İSTEMİ: Davacı vekili, davalıya ait işyerinde çalışmakta iken meydana gelen iş kazası sonucu vefat eden sigortalı A. D.’ın hak sahibine bağlanan 45.521,41 TL PSD’li gelir nedeniyle oluşan Kurum zararından fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla, 11.380,35 TL’nin gelir bağlama kararının onay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte, 5510 sayılı Yasa’nın 21/1. ve 76/4. maddeleri uyarınca davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

DAVACI YANITI: Davalı vekili, olayın meydana gelmesinde davalının kusuru olmadığını, tüm kusurun kazalı işçide olduğunu belirterek, davanın reddini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: Mahkemece yapılan yargılama sonunda “Davacının davasının KABULÜ ile; 45.521,41 TL hak sahiplerine bağlanan gelirden kaynaklı alacağın 22.04.2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine” karar verilmiştir.

TAZMİNAT DAVASI - DAVACI MURİSİNİN ÖLÜMÜNÜN MESLEK HASTALIĞI SONUCU OLMADIĞINA KARAR VERİLDİĞİ - DAVACININ BU RAPORA İTİRAZI ÜZERİNE DÜZENLENEN SOSYAL SİGORTALAR YÜKSEK SAĞLIK KURULUNUN RAPORUNDA DA DAVACI MURİSİNİN ÖLÜMÜNÜN MESLEK HASTALIĞI SONUCU OLMADIĞINA KARAR VERİLDİĞİ - RAPORLAR ARASINDA ÖLÜMÜN MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLANMADIĞI NOKTASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI BULUNMADIĞI

ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinin 22/04/2016 tarihli raporunda davacı murisinin ölümünün meslek hastalığı sonucu olmadığına karar verildiği görülmektedir. Davacının bu rapora itirazı üzerine düzenlenen Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulunun 01/07/2016 tarihli raporunda da davacı murisinin ölümünün meslek hastalığı sonucu olmadığına karar verildiği, itiraz üzerine 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığının 19/07/2017 tarihli raporunda ölümün meslek hastalığı sonucu meydana gelmediğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

Davacı her ne kadar Adli Tıp Genel Kurulundan yenide rapor aldırılması talep etmişse de yeni ve somut bir iddia da bulunmamıştır. Kocatepe SSGM, YSK ve Adli Tıp 1.İhtisas Dairesi’nin raporları arasında ölümün meslek hastalığından kaynaklanmadığı noktasında görüş ayrılığı bulunmamaktadır. Davanın reddine karar verilmesinde isabetsizlik olmadığından istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor