Atla

Miras Hukuku Avukatı Avukatları Ankara


Miras Hukuku Avukatı Avukatları Ankara

Miras Hukuku Avukatı Avukatları Ankara

Miras Hukuku Avukatı Avukatları Ankara

Miras hukuku denildiğinde miras bırakacak olan kişinin ölmesi ya da bu kişinin gaipliğine karar verilmesi halinde sahip olduğu tüm varlıkların.

Malların ve borçların paylaşılmasına ilişkin bir işlem akla gelmektedir. Mirasın intikali sonucu terekeye sahip olan kişilerin iktisap etmiş olduğu haklar ise miras hakkı adı ile adlandırılmaktadır.

Hayatını kaybetmiş olan miras sahibi kişiler ise muris ya da müteveffa isimleri ile sık sık adlandırılmaktadır. Murisin ölümü sonrasında tereke üzerinde hak sahibi olduğunu iddia eden. Doğal olarak bu konuma gelen ya da doğal olmayan yollardan atanmış olan herkes mirasçı olarak adlandırılmaktadır.

Miras hukuku alanına ilişkin tüm düzenlemeler Türk Medeni Hukuku üzerinde belirlenen kurallar çerçevesinde şekillendirilmiştir. Bir kişinin hayatını kaybettiği an itibarıyla miras paylaşımına ilişkin hususların değerlendirmeye alınması söz konusu oluyor. Mirasçılar aksi yönde bir beyanda bulunmadıkları takdirde mirasçılık sıfatını ve mirasları kabul etmiş sayılırlar.

Bu sıfatı kabul etmiş olan ve mirasçı olan kişiler hayatını kaybeden kişinin sadece ayni haklarını değil. Alacaklarını, borçlarını ve mal varlıklarını da üstlenirler. İki farklı şekilde kişilerin yasal mirasçı olması mümkün olmaktadır.

Bunlardan ilki kişilerin aile bağı ile bağlı oldukları yasal mirasçılarıdır. Diğerleri ise miras bırakan kişinin resmi vasiyeti üzerine belirlenmiş olan yasal mirasçılar olmaktadır. Bu mirasçılar gerçek ya da tüzel kişiler olabilirler.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alma Hakkına Sahiptir?

Mirasların paylaşılması sırasında özellikle tartışmaların yaşanabileceği olağan durumdur. Türk Medeni Kanunu hangi mirasçının ne kadar bir payı alabileceği konusunda düzenlemeler yapmıştır. Bu noktada miras bırakan kişinin öncelikle eşleri ve çocukları arasında mirasının pay edilmesi söz konusu oluyor.

Bu durumda eş ¼ oranında mirastan pay sahibi olurken kalan miras çocuklar arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.

Çocukları vefat etmiş olan kişilerin bu çocuklardan kalan alt soyları yani torunlarına. Veya bunların mirasçı olarak paylaşıma dahil edilmesi söz konusu oluyor.

Miras bırakacak olan kişilerin çocuğunun olmadığı durumlar olmaktadır. Bu durumda Mirasçı kişilere murisin eşinin yanı sıra miras bırakan kişinin anne ve babası mirasçı olmaktadır.

Bu durumda mirastan pay alma oranlarında eş mirasın yarısını anne ve baba ise diğer yarısını almaktadır. Anne ve babası vefat etmiş olan kişilerin miras paylaşımı yapılması söz konusu olduğunda ise bu anne ve babadan ortaklık kurulmuş olan kardeşlerin mirastan pay alması mümkün olacaktır.

Eğer miras bırakan kişinin anne babası ya da bu anne babadan gelen hiçbir kardeşi bulunmuyorsa bu durumda miras paylaşımına büyükanne ve büyükbaba dahil edilmektedir. Böyle bir miras paylaşımında eşin alacağı pay ¾ oranı ile belirlenmektedir.

Eğer büyükanne ve büyükbabada bulunmuyorsa bu durumda aynı soydan gelen kişiler olan dayı, amca, hala ve teyzelerin miras paylaşımına dahil olması mümkün olmaktadır. Söz konusu kişiler vefat etmişlerse bu durumda onların çocukları mirastan pay alma hakkına sahip olurlar.

Tüm bu belirtilen koşullara rağmen mirasçılık statüsüne gelebilecek olan herhangi bir kişi bulunmuyorsa bu durumda paylaşıma girecek olan mirasın tamamı murisin eşine kalmaktadır. Bunun dışında eğer murisin eşi de bulunmuyorsa miras doğrudan devlete kalacaktır.

Miras Hukuku Avukatı Avukatları Ankara

Miras Paylaşımı Ve Mirasçılar-Miras Hukuku Avukatı Avukatları Ankara

Miras paylaşımına dahil edilecek olan kişiler belirlenirken mirasçı statüsüne sahip olacak kişilerin sırasıyla paylaşıma dahil edilmesi söz konusu olmaktadır. Bu durumda kişilerin hayatta olup olmadıkları, çocuklarının bulunup bulunmadığı gibi noktalara dikkat edilerek paylaşım yapılmaktadır.

Tüm bu sebeplerden dolayı miras paylaşımlarının yapılması çok karmaşık olabiliyor. Bunun dışında miras paylaşımına dahil edilen kişinin daha sonradan hayatını kaybettiği durumlarla da karşılaşılmaktadır.

Bu hallerde diğer mirasçılar ölen kişinin miras payı üzerinde hak iddia edemezler. Söz konusu miras payı vefat etmiş olan mirasçının kendi mirasçıları arasında paylaşılacaktır. Bu işlem yapılırken yine mirasçılık statüsü için belirlenmiş olan sıralamaya dikkat edilerek mirasçılar belirlenir.

Miras hakkında bilinmesi gereken en önemli noktalardan biri de gelin veya damat sıfatıyla aileye dahil olan kişilerin herhangi bir hak iddia edememesidir. Miras hakkında öncelikle murisin kendi öz çocukları mirasçılık statüsüne ulaşırlar.

Bu çocukların ölmüş olduğu durumlarda gelin ya da damadın mirastan pay alması söz konusu olabiliyor. Yine aynı şekilde evlenen kardeşlerin eşleri de miras paylaşımına dahil edilmiyor olsa da kardeşin vefatı durumunda mirastan pay almaları söz konusu olmaktadır.

Miras hukuku alanında en çok sorun yaşanan veya hakkında kişilerin en fazla hak mahrumiyeti yaşadığı davalardan olmaktadır.

Bu nedenle hukuku alanını ilgilendiren davalarda hukuki danışmanlık almak. Ya da Miras Hukuku Avukatı Ve Danışmanlık yardımıyla süreci yönetmek davalardan zararla ayrılmamak adına önemli olmaktadır.

Hukuk Bürosu olarak miras hukuku alanında deneyimli avukatlarımız sayesinde hem avukatlık hizmetini hem de hukuki danışmanlık hizmetini verebiliyoruz. Özellikle zaman aşımı süreleri bakımından miras davalarının sıkı bir şekilde takip edilmesi gereken davalar olduğu göz önüne alındığında mutlaka bir avukat yardımı ile sürecin yönetilmesi yerinde olacaktır. Dava takibi kişilerin kendisi tarafından yapılabileceği gibi aynı zamanda vekalet verilen bir avukat sayesinde de yapılabilmektedir.

 Miras hukuku içerisinde önem arz eden miras davası nasıl açılır konusu hakkında geniş bilgi için makaleyi okuyabilirsiniz. 

Miras Hukuku Davaları- Miras Hukuku Avukatları Ankara

Hukuk sistemi içerisinde davalar arasında en çok dava açılan alanlardan biri olan miras hukuku aynı zamanda kendi içinde de pek çok dava türünü bulundurmaktadır.

Miras Hukuku Davaları olarak sıklıkla karşılaşılan, Miras tapu iptal ve tescil davaları, mirasçıların saklı paylarının zedelenmesi sebebiyle açılacak olan tenkis davaları, vasiyetnamenin iptali ve muris muvazaasına dayalı tapu iptal tescil davaları, mirasın reddi, mal paylaşımı ve ortaklığın giderilmesi olmaktadır.

Bunların dışında kalan vasiyetnamenin tazmini ve veraset belgesi çıkartmak gibi hususlar da yine miras hukuku alanını ilgilendiren konulardan olmaktadır.

Miras Hukuku Sözleşmenin İptali Davası - Avukat Ve Danışmanlık

Miras sözleşmesinin iptali davası adıyla tanımlanan davalar sadece tasarrufun iptal edilmesi halinde daha önce çıkarı olan mirasçıların iradeleri ile açılabilmektedir. Davanın konusu ise ölüme bağlı olarak ortaya çıkan tasarrufların tamamı ya da bir kısmının iptal edilmesi ile ilgili olmaktadır.

İptal davalarında eğer kişilerin kendi yakınlarına kazandırma yoluyla haksız yoldan bir kazanç elde ettirmesi söz konusu olmuşsa dava sonucunda tasarrufun tamamının değil sadece kazandırma yapılmış olan kısımlarının iptal edilmesine karar verilir.

Bu davalarla ilgili zamanaşımı sürelerinde kişilerin dikkat etmesi gereken süreler

Tasarruf yapıldığının öğrenilmesini takip eden bir yıllık süreler ve diğer tüm hallerde on yıllık süreler olmaktadır. Herhalde 10 yıl olarak belirlenmiş süreler iyi niyetli davalar için geçerli olurken iyi niyetli olmayan davalar için yirmi yıl olarak süre belirlemeleri yapılmıştır.

Def'i yolunu kullanarak hükümsüzlük her zaman ileri sürülebilmektedir. Ölüme bağlı tasarrufların iptalini istemek için davanın gerçekleşeceği tarih itibarıyla mirasçılık sıfatının kazanılmış olması şarttır.

Miras Hukuku Veraset İlamının Alınması

Kişilerin resmi olarak mirasçı olduğunun ispatlanması ancak veraset ilamları ile mümkün olmaktadır.

Miras bırakan kişinin tasarruflarına ilişkin yasal mirasçılar ya da atanmış mirasçılar tarafından bir itiraz gelmediği sürece bir aylık sürenin sonunda tasarrufta bulunulmuş olan kişinin söz konusu hakkını alması mümkün olmaktadır.

Alınan mirasçılık belgeleri hakkında kişiler her zaman geçersizlik iddiasını ortaya atabilirler. Bununla birlikte ölüme bağı tasarrufların iptaline ilişkin davaları açma hakkı kişilerin saklı olmaktadır.

Mirasçılık belgeleri olan veraset ilamları bu nitelikleri itibarıyla aynı zamanda murisle kişiler arasındaki irs ilişkisinin de kesin bir şekilde ortaya konulduğu belgelerden olmaktadır. Mirasçılık belgesi kişiler hakkında mirasçılıktan çıkarma veya mirastan yoksunluk halleri bulunsa bile kişilere verilmektedir.

Miras Hukuku Ortaklığın Giderilmesi Davaları - Miras Avukatı Ankara

Mirasçılar yasal bir zorunluluk bulunmadığı her durumda ortaklıkların sürdürülmesinin önüne geçerek mirasın paylaşılmasını talep edebilirler.

Bu işlem mirasçıların terekenin tamamı ya da belirli bir kısmının satış yoluyla gelirinin elde edilmesi amacını taşımak üzere sulh hukuk mahkemelerine başvuru yapması sonucu mümkün olmaktadır.

Hakim tarafından terekenin tamamı ya da bir kısmına ilişkin malların tamamının bir mirasçıya verilmesi yönünde de karar çıkması sağlanabilir.

Bu noktada diğer mirasçıların payını karşılamak için terekeye sahip olan kişinin ödeme yapması zorunlu olmaktadır. Böylece mirasta denkleştirme ilkesi yerine getirilmiş olur.

Eğer paylaşımı yapılacak olan söz konusu malların paylaşımının ertelenmesi bu malın değerini azaltacaksa kişilerin yararını korumak adına hakim tarafından paylaşımın ertelenmesi yönünde bir karar verilebilir.Ortaklığın giderilmesi davası nasıl açılır hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

Miras Hukuku Avukatı Avukatları Ankara

Miras Hukukunda Mirasın Reddi (Terekenin Borca Batık Olması) Davaları

Mirasın reddi mirasçının kendisine düşen payı kabul etmeyip reddetmesi anlamına gelmektedir. Mirasçılar bu davaları sözlü veya yazılı beyanları ile sulh mahkemelerine başvuru yaptıkları takdirde açabilmektedirler.

Eğer miras bırakan kişinin hayatını kaybettiği tarihte söz konusu tekenin borca batık olması söz konusu olmuşsa bu durumda mirasın kendiliğinden reddedilmiş olması için görevli mahkeme tarafından alacakların miktarı belirlenmektedir.

Ret kararını vermiş olan kişilerin beyanlarını hiçbir kayda ve şarta dayanmadan gerçekleşmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte husumetin de alacaklılara yöneltilmesi zorunlu olmaktadır. Sulh hakimi tarafından kişinin beyanlarını açık bir şekilde ortaya koyan sözlü ve yazılı bir ret beyanı hazırlanır. Bu beyan böylece tutanak haline gelmiş sayılır.

Ret beyanları belirlenen süreler içinde yapılırsa bu durumda sulh mahkemesi tarafından özel kütüğe kayıt işlemleri yapılır.

Mirasçının talep etmesi halinde mirası reddettiğini ortaya koyan bir belgenin kendisine verilmesi sağlanır. Mirasçıların ret davalarını açması için mirası bırakacak olan kişinin ya da vasiyetname ile kendilerinin mirasçı olmalarını öğrendikleri tarihin ardından üç aylık sürede karar vermesi gerekmektedir.

Mirasçılar eğer murisin ölümü ya da vasiyetnamenin kendisine bildirildiği düşünülen tarihlerden sonra bu durumdan haberdar olmuşlarsa mahkemede mutlaka bunu ispat etmeleri de gerekmektedir.

Yasal ya da atanmış statüsüne sahip olması fark etmeksizin tüm mirasçılar mirası reddetme haklarını kullanabilirler.Mirasın reddi davası hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

Miras Hukuku Avukatı Avukatları Ankara

Miras Hukuku Tenkis Davaları

Hukuk alanında tenkis davaları adıyla bilinse de daha anlaşılır bir ifadeyle saklı pay davaları olarak adlandırılabilecek olan davalar saklı paylarının karşılığını alamayan ve bu paylarından kayıp yaşayan kişiler tarafından açılabilmektedir.

Miras bırakan tarafından aksi yönde herhangi bir durum belirtilmediği takdirde kişilerin sadece yasal olarak belirlenmiş miras paylaşım kurallarına göre haklarını alması mümkün olmaktadır.

Eğer tasarruf edilen kısımlar saklı pay miktarlarını aşmış ise. Bu durumda orantılı bir şekilde tenkis işleminin yapılması gerekmektedir.

Saklı paylara dahil olan birden fazla ölüm söz konusu olmuşsa bu durumda saklı payı aşan kısımların tüm saklı pay sahibi olmayan kişilere orantılı bir şekilde tenkis edilmesi sağlanmaktadır. Tenkis davası nasıl açılır hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

Miras Hukuku Kira Parasının Mirasçılar Tarafından Ödenmesi ve İhtar

Miras bırakan kişinin kira paralarına ilişkin hususlar değerlendirilirken mutlaka kiraya ilişkin detayların da bilinmesi gerekmektedir. Bu noktada kiracıların kira bedellerini kesin olarak ödemek zorunda oldukları.

Kira ödenen bölgede başka bir sözleşme ya da yerel bir adet bulunmuyorsa kira bedeli diğer tüm giderlerin kira süresinin bitmesi ile birlikte ödenmesi gerektiği bilinmelidir.

Eğer sözleşmenin yapılmasının ardından kiralanan yerin sahibi ile ilgili bir değişiklik yaşanmış ise bu durumda bu yeni malikin sözleşmenin tarafı olarak değerlendirilmesi söz konusu olmaktadır.

Birden çok mirasçının bulunduğu hallerde mirasın kişilere geçmesi ile birlikte mirasçıların terekedeki hem haklarını hem de borçlarını kapsayacak şekilde bir ortaklık kurulması söz konusu olmaktadır.

Hep birlikte terekeye sahip olan ve yasal gerekliliklerden dolayı ödeme yükümlülüğü doğan mirasçıların aksi bir hüküm ile karşılaşmadıkça oy birliği ile ödemenin nasıl yapılacağına ilişkin karar vermesi gerekmektedir.

Söz konusu toplulukların ortaya çıkması halinde ödemelere ilişkin herhangi bir paylaşımın yapılması ya da tasarrufta bulunulması da mümkün değildir.

Aralarında ortaklık bağı kurulmuş olan kişilerden herhangi biri hakların korunmasını sağlayabilmekte ve bu korumadan tüm ortakların yararlanması mümkün olabilmektedir.

Miras Hukuku İstihkak Davaları Nerede Açılır? Avukat Ve Danışmanlık

Miras bırakan kişinin hayatını kaybetmesi halinde malların büyük bir kısmının ya da tamamının aktarılması muvazaa nedenidir.

Muvazaa ile bir veya birkaç kişiye aktarılması söz konusu olmuşsa bu durumda mirasçılık bakımından hakları zedelenmiş kişilerin söz konusu miras hakkını ileri sürerek dava açması mümkün olabiliyor. Bu davalar miras istihkak davaları olarak adlandırılmaktadır.

miras hukuku avukatları ankara

Miras istihkak davalarının açılmasında yetkili mahkeme statüsüne sahip olan mahkemeler Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk mahkemeleridir. Miras nedeniyle istihkak davalarının açılması istenebilir.

Bu durumda miras bırakacak olan kişinin yaşadığı yerde bulunan mahkemede davanın açılması mümkün oluyor. Hangi mahkemenin yetkili mahkeme sıfatına sahip olduğu ise davanın niteliklerine göre farklılık gösterebilmektedir.

Miras Hukukunda Murisin Mirasçılardan Mal Kaçırması

Yasal mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla zaman zaman miras bırakan kişilerin mal varlıklarından miras kaçırması söz konusu olabilmektedir.

Bu işlemi yapmak için kişiler tapu üzerinde oynamalar yaparak gerçeklik payına sahip olmayan muris muvazaası olarak adlandırılan sürece dahil olabiliyorlar.

Murisin tapu üzerinde yapmış olduğu işlemin tapu iptali ve tescili davası ile önüne geçmek amacıyla açılan bu davalarda gerçekleştirilen satış işlemlerinin gerçek amaçlarından gizlenmiş şekilde yapılıp yapılmadığı tespit edilmeye çalışılır.

Mirastan pay alma hakkına sahip olmasına rağmen muris muvazaası yoluyla hakları elinden alınmış olan her bir mirasçı tapu iptali davalarını açabilmektedir.

Bu noktada davayı açan kişilerin yapılan satış işleminin geçersiz olduğunu ispatlaması gerekmektedir.

Miras Hukuku Avukatı Avukatları Ankara

Miras Hukukunda Mirastan Mal Kaçırmada İspat Yükümlülüğü

Mirastan mal kaçırma işleminin yapıldığı iddiasıyla haklarını kaybetmiş olan kişilerin tapuda gerçekleştirilen işlemlerin geçersiz olduğunu ispatlama yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.

Bu ispatın yapılmasında satış işlemini gerçekleştirmiş olan murisin bu satışı neden yaptığı, satın alan kişinin alım gücünün olup olmadığı, satış işleminin nasıl gerçekleştirildiği, satış sonrasındaki bedelin nereye kullanıldığı, murisin satışı yapmasına rağmen söz konusu taşınmazla ilişkisinin devam edip etmediği gibi noktalara bakılara durumun ispatlanması mümkün olmaktadır.

miras hukuku avukatı ankara
Miras Hukukunda Mirasta Kız Çocuklarının Payı Nedir?

Miras paylaşımı sırasında en merak edilen konulardan biri de kız çocuklarının bu miraslardan payının ne olacağı olmaktadır.

Bu noktada yasalar eş ve çocuklar arasında paylaşımların yapılması söz konusu olduğunda eşin bir bölü dört Çocukların tamamının ise üç bölü dört  oranındaki mirastan pay sahibi olması sağlanır.

Erkek çocukları ve kız çocukları için herhangi bir şekilde miras paylaşımında ayrım yapılmamaktadır.

Bazı yerel örf ve adetlere göre zaman zaman kız çocuklarının miras haklarının gasp edilmesi söz konusu olabiliyor.

Böyle durumların ortaya çıkması halinde kişiler yasal yolları kullanarak mirastan hak ettikleri payları kazanma fırsatını da elde edebiliyorlar.

Miras Hukuku Davaları- Miras Hukuku Avukatları Ankara - Yargıtay Kararları

YARGITAY : MİRAS DAVASINDA TENKİS DAVASI

Davalının temyiz itirazlarına gelince; murisin davalıda bıraktığı tartışmasız olan...,00 TL. satış bedelinin mirasın açıldığı tarihteki vardığı değerin, paranın satın alma gücündeki değişimlerini usulünce değerinde hesaplanması, gerektiğinden,  bu hususta uzman hesap uzmanlarından,  

Mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli exper paporu alınması, bu şekilde tespit edilen değerin tenkisine hükmedilmesi gerekirken, mahkemece çekişmeli taşınmazın temlik tarihi olan..... yılındaki kıymeti belirlenmek suretiyle  uygulanan  tenkis adına göre hüküm verilmesi doğru olmamıştır...

Miras davası avukatları ankara

Miras hukukunda açılan davanın sonuçlanması miras avukatı ankara yada miras avukatları ankara ile takibi ile daha faydalı olacaktır. Miras hukuku avukatı ankara ve miras davası avukatı ankara konusu içerisinde, mirasta ortaklığın giderilmesi, paylaşılması, gibi konular önemlidir.

Miras davası avukatları ankara ve miras hukuku avukat ankara ücret ve masraflar ile bağlantılı olarak, Avukatlık Kanununa istinaden avukat ile yapılan görüşmeler de hukuk davalarında olduğu gibi miras hukuku hakkında hukuki görüşme, miras hukuku danışma, miras davaları ve konuları hakkında soru sorma, miras davası ile ilgili evrakların incelenmesi ve bilgi talep edilmesi ücrete tabidir.

Ayrıca ankarada miras avukatı ile davanın takip edilmesine karar verilmesi halinde davanın takibi, ücret miktar ve ödemenin belirlenmesi  ve çalışma kurallarının belirlenmesi açısında avukatlık sözleşmesi yapılmalısı işin ciddiyetinigöstermektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Miras avukat ve danışmanlık Konuları

Mirasa ilişkin davalar oldukça karışı süreçlerdendir. Miras davaları görevli mahkemelerce yani hukuk mahkemelerince görülür.

Miras davaları nasıl açılır, miras davasını kimler açabilir, miras davaları ne kadar sürer, miras davasını kimler açabilir ve miras davaları ile ilgili cevaplanmasını istediğiniz tüm sorularda miras avukatı danışma hizmeti, hukuki süreçlerin takibi açısından çok gereklidir.

Miras davalarında haklarınızın etkin bir şekilde korunabilmesi hususunda miras hukuku için mirasa bakan avukatlar bulmanız gerekir.

Dava tecrübesi ile Miras hukuku avukatı Ankara ve civari llerdeki  miras davaları da dahil olmak üzere, tüm miras davaları için bulunduğunuz ilde danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Eğer siz de “miras avukatı arıyorum” diyenlerden biriyseniz ve Miras avukatları Ankara’da arayanları Miras avukatına soru sorabilir, miras emsal davalar, miras dava açma gibi konularda hizmet alabilir, miras dava dilekçe örneği için avukat danışmanlığına başvurabilirsiniz.

Vatandaşlar arasında miras avukatı tavsiye üzerine hizmet alınan bir husus olsa da avukat miras taksimi yani miras paylaştırılması süreçleri kişiye ve mirasa konu olan varlıklara göre farklı şekillerde sonuçlandırılabilir.  Miras davası avukatı, vekalet verilmesi durumunda reddi miras avukatı olarak da hizmet verebilir.

Miras avukat ücretleri 2018de ne kadar?

Miras avukatı ne kadar alır, mirasa davaları ücretleri gibi konular miras davası avukatı arayanların çok sık aradığı sorulardandır. Miras avukatı ücreti yasalarla belirlenmiş olmasına rağmen taraflar arasındaki anlaşmaya bağlıdır.

“Miras davalari ne kadar zamanda sonuclanır” diye merak ediyorsanız. Bu sorunun tam olarak bir cevabı yoktur. Mirasa konu olan varlıkların ve mirata payı olan kişileri durumuna göre farklılık gösterebilir.

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI - DAVANIN ŞAHSA SIKI SIKYA BAĞLI HAKLARDAN OLMADIĞI - KAYDIN YANLIŞLIĞI SEBEBİ İLE HUKUKU ETKİLENECEK KİŞİLERİN BU DAVAYI AÇABİLECEĞİ - İŞİN ESASININ USULÜNCE İNCELENEREK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Davada hatalı nüfus kaydının düzeltilmesi istenilmiş olup, kaydın yanlışlığı sebebi ile hukuku etkilenecek kişilerin bu davayı açabileceği, davacıların murisine taşınmazdaki payının satışı gerçekleştirilenlerin aynı kişi olduğunun tespiti durumunda, mirasbırakanın mirasçıları değişeceğinden ve bu durumda davacılar yönünden haklarının etkileneceği anlaşıldığından.

Şahsa sıkı sıkıya bağlı olmayıp hukuku etkilenecek kişiler tarafından açılabilecek davada taraflarca gösterilecek deliller toplanıp esastan incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile reddi doğru görülmemiştir.

VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASI - DAVACININ MİRASÇILIK BELGESİ ALMAK İÇİN SÜRESİNDE BAŞVURUDA BULUNMASINA RAĞMEN SONUCUNUN BEKLENMEDİĞİ - USUL EKONOMİSİ - DAVACIYA MAKUL SÜRE VE İMKAN VERİLMESİ GEREĞİ - MİRAS AVUKATI ANKARA

Davacı, mirasçılık belgesi almak için süresinde başvuruda bulunmasına rağmen, sonucu beklenilmeden usul hukukuna konuluş amacına aykırı bir şekilde davanın sonuçlandırıldığı görülmekle bu suretle verilen makul olmayan kesin süre hukuki sonuç doğurmayacaktır.

O halde; mahkemece, usul ekonomisi dikkate alınarak davacıya makul süre ve imkan verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yeterli ve makul süre verilmeden, böylelikle davacının başvurusunun sonucu beklenilmeden hak kaybına sebebiyet verecek şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

TANIMA TENFİZ DAVASI - DAVAYA KONU YABANCI MAHKEME KARARININ MİRASÇILIK BELGESİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU - MİRASÇILIK BELGESİ NİTELİĞİNDEKİ YABANCI MAHKEME KARARININ TENFİZİ VE DAVACILARIN MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ TALEPLERİNİN AYRILMASI GEREĞİ

Mahkemece; davaya konu yabancı mahkeme kararının mirasçılık belgesi niteliğinde olduğu gözönüne alınarak, mirasçılık belgesi niteliğindeki yabancı mahkeme kararının tenfizi ve davacıların mirasçılık belgesi verilmesi taleplerinin ayrılarak, mirasçılık belgesi niteliğindeki yabancı mahkeme kararının tenfizine yönelik talebin reddine.

Mirasçılık belgesi verilmesi yönündeki talebin ise; uyuşmazlığın çözümünde Sulh Hukuk mahkemesinin görevli olduğu gözetilerek, davadilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya uygun görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.

TAPU İPTALİ VE TESCİL OLMAZSA TENKİS DAVASI - EHLİYETSİZLİK - TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI LÜZUMU - HUKUKİ EHLİYETSİZLİĞİN KAMU DÜZENİYLE İLGİLİ OLDUĞU - ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MİRASBIRAKANIN EHLİYETLİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ GEREĞİ

Yasal danışman olarak atandığı, mirasbırakanın 14.06.2010 tarihinde 528, 531, 599, 568 parsel sayılı taşınmazlardaki payının tamamını gelini davalı ...’ya satış suretiyle devrettiği, akabinde davalı ...’nın devraldığı 4 adet taşınmazdaki paylarını 20.09.2010 tarihinde miras bırakana satıp temlik ettiği ve aynı tarihte yapılan ölünceye kadar bakma akdi ile dava konusu 600 parsel sayılı taşınmaz da işleme dahil edilerek mirasbırakana ait 5 adet taşınmazdaki payların tamamının mirasbırakan tarafından davalı fatmaya ölünceye kadar kendisine bakıp gözetmesi koşulu ile yeniden devredildiği, devre ilişkin resmi senetlerde yasal danışman olarak ...’in de imzasının bulunduğu anlaşılmaktadır.

Hemen belirtmek gerekir ki; davanın tereke adına açıldığı kuşkusuzdur. Somut olayda, elbirliği (iştirak) halinde mülkiyet söz konusu olup, dava dışı ortak Üzeyir bulunmaktadır.

Ne var ki davacılar ile davaya konu taşınmazların devri sırasında mirasbırakanın yasal danışmanı olan dava dışı mirasçı Üzeyir arasında hukuki yarar çatışması olduğunun kabulü gerekir.

Hukuki yarar çatışması söz konusu olduğuna göre, Türk Medeni Kanununun 640. maddesi hükmü uyarınca terekeye temsilci tayin ettirilmesi gerekirken bu hususun göz ardı edilmiş olması isabetsiz olmuştur.

Anayasanın mülkiyet hakkı kenar başlıklı 35. maddesi uyarınca "herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.

Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz." tarafı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1 Nolu Protokolün "Mülkiyetin Korunması" başlıklı 1. maddesi de "Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır.

Herhangi bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir. " 


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Miras Hukuku Avukatı Avukatları Ankara - Yorum
  CANAN BACAKSIZLAR -
  11 Ağustos 2016

  Biz 3 erkek 3 kız 6 kardeşiz erkek kardeşim annem öldükten bir sene sonra babamı bakacam diye yanına aldı evi ni saattırıp kendi hanımının üzerine yeni bir ev aldılar babam vefat edeli 1 ay oldu biz beş kardeş dava açabilirmiyiz açarsak kazanma şansımız ne olur ayrıca babam yatalak değil sağlamdı. Ayrıca, Miras davası açma masrafı nedir.

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  6 Ekim 2016

  Miras hukuku alanına giren bir çok dava bulunmaktadır. Bunlarda en çok açılan ortaklığın giderilmesi, tasarrufun iptali, terekenin tespiti, miras hukuku mal paylaşımı, vasiyetnamenin hazırlanmsı olarak sırayabiliriz. Dava harç ve masraflar davanın konusuna göre değişmektedir.

  Cevapla
 • Miras Hukuku Avukatı Avukatları Ankara - Yorum
  BENAY SAVAŞ -
  9 Ekim 2016

  Öncelikle Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. ben ankarada yaşıyorum annemin memlekette babasından kalan tarlalar var annem kardeşleriyle toplam 4 kardeşler. annemin kardeşleri, yıllar önce paylaşmışlar ama anneme vermemişler annem bu konuda ne yapması gerekir hakkını alabilir mi durumuz iyi değil avukat ile işe başlasak para verecek durumuz. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz.

  Cevapla
 • Miras Hukuku Avukatı Avukatları Ankara - Yorum
  Ahmet Y. -
  16 Ocak 2017

  Merhaba babamın diğer kardeşleri vasiyeti bozmak mirastan faydalanmak ve beni bunun dışında bırakmak adına herhangi bi işlem yapabilirlermi bu durumda benim karşılaşacağım durum ne olur ve onların bisey yapmasını engelleyebilmek icin nasıl bi işlem yapabilirim bilginize ihtiyacım var şimdiden teşekkürler

  Cevapla
 • Miras Hukuku Avukatı Avukatları Ankara - Yorum
  Tomurcuk -
  17 Şubat 2017

  Merhabalar, Dedemin ölmeden önce üstüne kayıtlı tapusu vardı. kız çocuklarına çok az miktar para verdi ve annem bu parayı kabul etmedi. Annemin yasal olarak hakkı nedir.? Annemin arsanın kendi değerinden pay alması mümkünmüdür. Teşekkürler.

  Cevapla
 • Miras Hukuku Avukatı Avukatları Ankara - Yorum
  Miras Soru Sor - Ankara -
  24 Eylül 2018

  Babam Öldü Miras Nasıl Paylaşılır MESAJ Merhaba babam vefat etti 3 kardeşiz ve annem var kardeşlerimin ikiside borçlu ve icralıklar üzerlerine hiçbir mal yok benim hiçbir borcum ve sorunum yok mirastan benim payıma düşen borçlardan dolayı gidermi benim haklarım devlet tarafından korunurmu kardeşlerimin malları haciz yoluyla satılırken öncelikli olarak bana sorulurmu

  Cevapla
 • Miras Hukuku Avukatı Avukatları Ankara - Yorum
  Miras Avukatı _ankara -
  24 Eylül 2018

  Merhaba, Ablamin esi vefat etti. Cocuklari yok. Veraset ilamina gore enistemin varisleri ablam ve merhum agabeyinin biri kiz, biri erkek iki yetiskin cocugudur. Miras durumunu daha iyi anlamak icin yarim saat danisabilecegim miras hukukunda tecrubeli bir avukat ariyorum. Buronuzda boyle biri varmidir? Danisma ucreti ne kadar tutar?

  Cevapla
 • Miras Hukuku Avukatı Avukatları Ankara - Yorum
  Miras Davaları -
  24 Eylül 2018

  Merhaba, 7 yıla yakın zamandır devam eden miras davamızın dosyasına bakarak şu an hangi aşamada olduğunu öğrenmek istiyorum. Dosyaya bakabilirmisiniz, ücreti ne kadar olur? Bu davaya 5 kardeş ten biri olan annem dahil değildir, ayrıca dava açacağız.

  Cevapla
Yorum Bırak