Ortaklığın giderilmesi davası nedir şartları nelerdir? Satış nasıl yapılır, kaç yıl sürer?

Ortaklığın giderilmesi davası nedir şartları nelerdir? Satış nasıl yapılır, kaç yıl sürer?
Ortaklığın giderilmesi davası, birden fazla kişinin mülkiyetinde olan taşınır veya taşınmaz malın paylaşımında anlaşmazlık yaşanması durumunda açılan bir davadır.

Ortaklığın giderilmesi yani sona erdirilmesi ise paylaşımların oy birliği sonucunda ya da mahkemeler tarafından verilen kararlar sonucunda sona erdirilmesidir.

Ortaklığın giderilmesi kararı, mahkeme tarafından pay ve paydaşların adedine göre belirlenir. Bu durumun aksi bir durum olduğu takdirde, dağıtımlar ve ortaklıklar mahkeme tarafından ele alınır.

Ölen Kişinin Mirası Nasıl Bölünür?

Mirasın bölüşümü, öncelikle ölen kişinin yasal mirasçılarının kimler olduğunun belirlenmesiyle başlar. Mirasçılar arasında eş, çocuklar, anne-baba ve kardeşler gibi yakın akrabalar bulunabilir. Eğer miras bırakan kişinin eşi ve çocukları hayatta değilse, miras öncelikle miras bırakanın anne ve babasına devredilir. Anne ve baba hayatta değilse, miras bırakanın kardeşleri ve onların çocuklarına geçer. Eğer bu akrabalar da yoksa, miras üst soya, yani büyükanne ve büyükbabalara aktarılır.

Miras Eş ve Çocuklara Nasıl Bölünür?

Mirasın eş ve çocuklar arasında bölüşümü, miras bırakanın eşi hayatta ise, öncelikle eşin mirasın dörtte birine hak kazanmasıyla gerçekleşir. Geriye kalan mirasın dörtte üçü, çocuklar arasında eşit şekilde bölüştürülür. Eğer eş hayatta değilse, mirasın tamamı çocuklara eşit olarak dağıtılır. Çocuklardan biri miras bırakanın ölümünden önce vefat etmişse, onun payı kendi çocuklarına, yani torunlara geçer.

Tapu Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Tapu kaydındaki miras paylaşımı, mirasçıların ortak bir anlaşmaya varması ve miras paylaşım sözleşmesi imzalaması ile resmileştirilir. Mirasçılar arasında anlaşmazlık varsa, herhangi bir mirasçı, mirasın paylaşımı için Sulh Hukuk Mahkemesine başvurabilir. Mahkeme, miras paylaşımına dair bir karar verir ve bu karar tapu siciline işlenir, böylece miras paylaşımı resmiyet kazanır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir, Şartları Nelerdir?

Ortaklığın giderilmesi davası, birden fazla kişinin mülkiyetinde olan taşınır veya taşınmaz malın paylaşımında anlaşmazlık yaşanması durumunda açılan bir davadır. Bu dava, malın paydaşlar arasında adil bir şekilde bölüştürülmesini veya satış yoluyla değerinin paylaşılmasını amaçlar. Davanın açılabilmesi için, paydaşlardan en az birinin bu yönde talepte bulunması gerekmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Satış Nasıl Yapılır?

Ortaklığın giderilmesi davasında malın satışı, genellikle açık arttırma yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, tüm mirasçıların anlaşması halinde, malın yalnızca mirasçılar arasında özel bir satışla paylaştırılması da mümkündür. Bu durumda, malın değeri ve paylaşım koşulları mirasçılar arasında karşılıklı olarak belirlenir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Kaç Yıl Sürer?

Ortaklığın giderilmesi davasının süresi, davanın karmaşıklığına, mirasçıların sayısına ve malın niteliğine bağlı olarak değişiklik gösterir. Genellikle 6 ay ile 1 yıl arasında bir sürede sonuçlanır. Ancak, taraflar arasında özel durumlar (örneğin yurt dışında bulunma) veya tebligat sorunları varsa, dava süreci daha uzun sürebilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Taşınmazın Değeri Nasıl Hesaplanır?

Taşınmazın değerinin hesaplanması, dava sürecinde önemli bir adımdır. Değerleme, dava açıldığı tarihe göre yapılır ve genellikle bağımsız bir değerleme uzmanı tarafından gerçekleştirilir. Ortaklığın giderilmesi sürecinde, malın satışı veya aynen bölünmesi gibi yöntemlerle ilgili karar verildiğinde, malın mevcut piyasa değeri üzerinden değerleme yapılır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Olur?

İzale-i Şüyu olarak da bilinen ortaklığın giderilmesi durumu, taşınmaz herhangi bir mal ya da mülkün kullanım haklarına sahip olan kişiler arasında pay edilmesi ya da satılması sonucunda sona ermesi anlamına gelen bir durumdur. Ortaklığı gidermek ortaya yeni bir hakkı doğurur. | Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

Ortaklığın giderilmesi için her ortak tarafından bir dilekçe verilmesi ve dava açılması şarttır. Bu şart ile birlikte davayı açmak mümkündür ve şahısların hepsi dilekçe verir. Ortaklığın giderilmesi yani sona erdirilmesi için herhangi bir düzeltme kararı yoktur. Buna rağmen maddi anlamdaki hataların düzeltilmesi için talepte bulunmak mümkündür.

Ortaklığın bitirilmesi için gerekli olan tüm ilamlar kesinleştikleri tarihten itibaren 10 yıl içerisinda infaz edilmelidir. Aksi takdirde ilamlar zaman aşımına uğrar ve zarar görür. Ancak bu zaman aşımı ancak satış yoluyla gerçekleşen ilamlarda meydana gelir, taksim suretiyle elde edilen ilamlarda meydana gelmez. Ortaklığın giderilmesi için açılan davalarda kararlar kesinleşinceye kadar davayı terk etmek yani davadan çekilmek mümkündür. | Ortaklığın Giderilmesi Davası

Satış Yolu İle Ortaklığın Giderilmesi Nedir?

Daha önceden paylaşmış olduğumuz yazılarda ortaklığın giderilmesi hakkında açılacak davanın nasıl olacağıyla ilgili bilgilendirme yapmıştık. Şimdiki yazıda ise sizlere satış yoluyla ortaklığın nasıl giderileceğine dair bir bilgilendirme yapmaktayız.

Ortaklığın giderilmesi davasında ilk olarak mahkeme tarafından ele alınan konu kişiler arasında malların bölünüp bölünmeyeceği konusudur. Mahkeme, malların bölünüp bölünmeyeceği konusunda imar durumlarını, hisse sahiplerinin özelliklerine ve hissedarların özelliklerine dikkat eder.

Ortaklığın giderilmesi davası olarak açılan davada, Türk Medeni Kanunu bir hüküm sağlar. Bu hükümde ise, "Malları paylaştırma işlemleri istenen durumlara ve koşullara ygun görülmediği takdirde, açık arttırma ile satış ele alınır. Satışlar, malları paylaşacak olan hissedarlar arasında açık arttırmayla paylaştırılır ve herkesin rızası alınmış olur." Şeklinde yer alıyor. | Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Satış İşleminde Süreç Nasıl İlerler?

Bu hükme bağlı bir şekilde kararlar kesinleşirse, açık arttırma yolu kesin olarak tercih edilir. Gerekli olan tüm masraflar ödendikten sonra, mahkemenin başvurduğu kalem müdürlüğü tarafından işlemler yapılır.

En önemli olarak ele alınan husus ise, satışların yapılmadan önceki keşifleri ve raporları tamamlamasıdır. Satışlar İcra ve İflas Kanunu tarafından denetlenir ve hüküm verilir. Gerekli olan takdirler saptandıktan sonra artış satış ilanları verilir ve sözde işlemler de tamamlanır. | Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davasında İhale İle Satışı Nasıl Yapılır?

Oratklığın giderilmesi nedeniyle açılan davanın satış aşaması olan İhale ile satış işlemine başlanır. Satış memurları da hazırlaması gereken tüm evrak ve raporları kanunda yer alan maddelere uygun olarak hazırlar ve ilan eder. İhaleye katılacaklar için belirlenen parasal ve teminatları belirlenir, bu teminatı yatıracak kişiler ihalede satışa girer. İhale ilanında satışa çıkarılan yerlerin bilgileri, satış miktarları ve satış tarihi, satışa çıkarılacak yer belirtilir.

Satış ilanlarının tüm bu durumlar ele alınarak satış gününden önce yapılması ihalenin iptali için açılacak davalarda önemli itiraz konularını oluşturmaktadır. Satışlar, satış yapılacak olan kişiler zaman ve tarihi ile birlikte bildirilir. Usule uygun bir şekilde ihaleler başlar.

Burada ise devreye satış paydaşlığının giderilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesi devreye girer. Kişiler herhangi bir durumda ya da satışlara dair bozuklukta şikayette bulunabilirler. Satış günü ihale tarih ve saatinde görevli memur tarafında, teminat yada nakit teminat yatıranlarile artırma usulüne göre en yüksek fiyatı veren kişiye satılır. Satışa itiraz ve dosyanın kesinleşmesi ile ortaklığın giderilmesi satış işlemi ile tamamlanmış olmaktadır. | Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası | Sıkça Sorulan Sorular

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINA TARAF OLAN ASIL VE BİRLEŞEN DAVA DAVALILARININ DAVANIN AÇILMASINA SEBEBİYET VERDİKLERİ - DAVALILARIN BEYANLARININ DEĞERLENDİRİLEREK YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ GEREĞİ

ÖZET: Ortaklığın giderilmesi davasına taraf olan asıl ve birleşen dava davalıları, tapu iptal ve tescil kararına rağmen dava konusu taşınmazın davacılara satıldığı, bu yer ile bir ilgilerinin kalmadığını belirtmemişler ve bu davanın açılmasına sebebiyet vermişlerdir. Davalının süresinde sunmuş olduğu cevap dilekçesindeki kabul beyanları, diğer davalının ön inceleme duruşmasında davayı kabul etmesi hususu ve davalı ...'ın davanın reddine ilişkin beyanları değerlendirilerek sorumlu olacakları yargılama giderleri ve vekalet ücretinin belirlenmesi gerekir. 40.562,13 TL değer üzerinden açmış ve bu miktar üzerinden harçlandırmış ve mahkemece davası kısmen kabul olunmasına karşın reddedilen miktar üzerinden davalılar lehine nispi vekalet ücreti verilmesi gerekirken, maktu vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiştir

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI - DAVA KONUSU TAŞINMAZIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ GÖRÜŞÜN ESASA ETKİLİ OLMADIĞI - SATIŞ KARARININ KESİNLEŞMESİ DURUMUNDA 2004 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDESİ GEREĞİNCE YENİDEN KIYMET TAKTİRİ YAPILACAĞI - MAHKEME KARARININ USUL VE ESAS YÖNÜNDEN HUKUKA UYGUN OLDUĞU

ÖZET: Dava konusu taşınmazın değerinin belirlenmesine yönelik bilirkişi raporundaki görüşün esasa etkili olmadığı, satış kararının kesinleşmesi durumunda 2004 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince yeniden kıymet taktiri yapılacağı ve kıymet taktirine itirazın mümkün olduğu anlaşılmıştır. İlk derece mahkemesi kararını hem maddi olay, hem de hukuka uygunluk bakımından incelemeye tabi tutarak tespit edilen yargılama hatalarını bizzat düzeltmek amacıyla yapılan inceleme sonunda; duruşma yapılmasına gerek olmadığı,

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlara, yasal gerektirici nedenlere göre karar verilmiş olması sebebiyle, İncelenen mahkeme kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu, istinaf sebepleri yerinde olmadığından başvurunun esastan reddine, karar verilmiştir. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI - DAVA KONUSU TAŞINMAZA İLİŞKİN TAPU KAYDINDA BULUNAN ŞERHE GÖRE TAŞINMAZ YÖNÜNDEN TOPLULAŞTIRMA İŞLEMİNİN YAPILDIĞI VE TAŞINMAZIN 02.01.2008 TARİHİNDE TAPUYA TESCİLİNİN SAĞLANDIĞI - TOPLULAŞTIRMA KAPSAMINDAKİ ARAZİLERDE SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ YÖNÜNDEN YASAL BİR ENGEL BULUNMADIĞI ÖZET: Ancak, sulama alanlarında toplulaştırma çalışmaları kısıtlama süresi içerisinde sonuçlandırılmadığı takdirde, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün teklifi ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının onayı ile toplulaştırma çalışmalarının sonuçlandırılması amacıyla kısıtlama süresi en fazla beş yıla kadar daha uzatılabilir” hükmü ile de; aynı maddenin 5. fıkrasının son cümlesinde mahkemelerin satış suretiyle miras ortaklığının giderilmesine karar veremeyeceği düzenlenmiş.

Dava konusu taşınmaza ilişkin tapu kaydında bulunan şerhe göre taşınmaz yönünden Toplulaştırma işleminin yapıldığı ve taşınmazın 02.01.2008 tarihinde tapuya tescilinin sağlandığı, belirtilen tarihten itibaren dava tarihine kadarda 5 yıllık sürenin dolduğu gibi maddede geçen mahkemelerin satış suretiyle , Miras ortaklığının giderilmesine karar veremeyeceğine ilişkin düzenleme 6537 sayılı kanunun 9. maddesi ile 30.04.2014 tarihinde kaldırıldığından esasen toplulaştırma kapsamındaki arazilerde satış suretiyle ortaklığın giderilmesi yönünden yasal bir engel bulunmadığı anlaşılmıştır. Yukarıda belirtilen nedenlerle davalı İ. vekilinin istinaf sebepleri yerinde görülmediğinden istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir

Bu haber toplam 726 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara